Haten, omdat het moet.

Respect naar de gelovige en haat naar de ongelovige.

In het moeten haten ligt de oorzaak van islamitische segregatie, jihad en vijandigheden tegenover de rest van de wereld. Haten komt van de islamitische doctrine; al-wala en al-bara( vrij vertaalt = liefde en haat). Ofwel, toon liefde naar de gelovige en haat naar de ongelovige.

Het ‘al wala’ gedeelte [= liefde of loyaliteit] vereist dat moslims altijd mede moslims steunen/beschermen/sterken.
Zoals een middeleeuwse moslimautoriteit het zei, is de gelovige verplicht om vriendschap te sluiten met de gelovigen, en vijandig moet staan tegenover de ongelovige, zelfs als de ongelovige liberaal en aardig voor je is;

Soera 48:29: “Mohammed en degenen met hem, zijn hard tegen de ongelovigen, en barmhartig onder elkaar. “

Maar het is ‘al bara ofwel de haat – die zich dermate manifesteert dat zelfs degene in het Westen die niet noodzakelijkerwijs bekend zijn met de bijzonderheden van de islamitische leer, dat ook opmerken. Bijvoorbeeld, in november 2015, na een serie dodelijke terreuraanvallen in het Westen, zei destijds presidentskandidaat Donald Trump: “Ik denk dat de islam ons haat. Er is daar iets – daar heerst een enorme haat. Er is een enorme haat. We moeten het uitzoeken. Er is een ongelooflijke haat voor ons.”

Deze “enorme” en “ongelooflijke haat” is niet het gevolg van grieven, politieke factoren of een foute interpretatie van de islam; het is eerder een direct bijproduct van de reguliere islamitische leer.


Soera 60:4 is het fundament van deze opgelegde haat;

Soera 60:4 Ibrahim zei; “Wij hebben niets uitstaande met u en hetgeen gij buiten Allah aanbidt. Wij verwerpen u en er is tussen u en ons eeuwige vijandschap en haat, tenzij gij gelooft in Allah, als de Enige Ware.”


Osama bin Laden schreef ooit:
”De relatie tussen moslims en ongelovigen, is samengevat door het woord van Allah;

Soera 60:4 Er is dus vijandigheid. En deze felle vijandigheid – dat wil zeggen strijd – houdt alleen op te bestaan als de ongelovige zich overgeeft aan het gezag van de islam. Tenzij de islamitische gemeenschap klein en zwak is, of de ongelovige een gedoogde onderdanige status heeft [dhimmi].. Als deze haat op enig moment in het hart dooft, is dit een grote zonde! 

Dit is dus de basis en het fundament van de relatie tussen de moslim en de niet-moslim. Oorlog, vijandigheid en haatgerichtheid van de gelovige naar de ongelovige.”


Ook Islamitische Staat [IS] heeft in de context van soera 60:4 aan het Westen toegegeven dat;

“Wij u in de allereerste plaats haten, omdat u ongelovig bent.” En ongeloof is de reden voor jihad: het is tevens een feit dat als jullie zouden ophouden met ons te bombarderen, ons gevangen te nemen, te martelen, ons te belasteren en ons land toe te eigenen, dan zouden we jullie blijven haten omdat onze primaire reden om jullie te haten niet zal ophouden,​​ zolang jullie de islam niet omhelzen. Zelfs als jullie netjes de jizyah zouden betalen  en in vernedering onder de autoriteit van de islam zou leven, dan nóg zouden we jullie blijven haten.’


Soera 58:22 gaat zelfs zo ver om moslims te prijzen die hun eigen niet-moslim familieleden doden: “

Soera 58:22 Gij zult geen gelovigen vinden die in Allah en de Laatste Dag geloven, en tegelijkertijd iemand liefhebben die Allah en Zijn boodschapper tegenwerkt, zelfs al waren dezen hun vader of hun kinderen, of hun broeders, of hun verwanten. Dezen zijn degenen, in wier hart, Allah geloof heeft ingegrift, en die Hij gesterkt heeft met Zijn Geest. Zij behoren tot Allah’s partij. Voorwaar, Allah’s partij zal zegevieren.

“Volgens Ibn Kathir’s verwijst dit vers naar een aantal moslims die hun eigen niet-islamitische verwanten afslachtte (de een heeft zijn niet-islamitische vader gedood, de ander zijn niet-moslim broer, een derde – Abu Bakr, de eerste kalief en opvolger van de profeet – probeerde zijn niet-moslim zoon te doden, en Omar, de tweede kalief, slachtte zijn verwanten af). Ibn Kathir voegt eraan toe dat Allah immens was ingenomen met hun niet-aflatende ijver voor Zijn zaak en hen beloonde met het paradijs. (Aldus The Al Qaeda Reader, 75-76).


Ook de volgende koranverzen ondersteunen de al-wala ‘wa al-bara’ doctrine; 

Soera 4:89. Zij wensen dat gij verwerpt, wat zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.


Soera 4:144. Neemt geen ongelovigen tot vrienden boven de gelovigen. Wilt gij Allah een duidelijk bewijs tegen uzelf geven?


Soera 5:51. Neemt de Joden en de christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.


Soera 5:54. Die gelooft en zich van zijn godsdienst afkeert, laat hem weten, dat Allah weldra een ander volk zal voortbrengen dat Hij wél zal liefhebben. Gelovigen die vriendelijk en nederig zijnde jegens de gelovigen en hard en streng jegens de ongelovigen.. Zij zullen voor Allah’s zaak strijden en het verwijt van een criticus niet vrezen.


Soera 9:23. Die gelooft, neemt uw vaders en uw broeders niet tot vrienden als zij ongeloof boven geloof verkiezen. En wie onder u met hen bevriend is behoort tot de overtreders.


Soera 60:1. Die gelooft, neemt Mijn vijanden en uw vijanden niet tot vrienden! Biedt gij hun vriendschap aan, terwijl zij de Waarheid verwerpen? Indien gij optreedt om voor Mijn zaak te strijden en Mijn welbehagen te zoeken, zoudt gij hun dan in het geheim vriendschap betuigen? Ik weet het beste wat gij verbergt  en wie van de rechte weg is afgedwaald.


Er is één voorbehoud.

Soera 3:28 zegt: Wanneer moslims zich in een zwakke positie bevinden, kunnen  ze doen alsof ze vriendschap sluiten met niet-moslims , terwijl de haat in hun hart moeten blijven bestaan.


(dat is taqiyya ; zie  hier ,  hier , en  hier als voorbeelden, lees over andere islamitische gesanctioneerde vormen van misleiding =  tawriya en  taysir ).

Het is dan ook geen wonder dat de veronderstelde beste moslimvrienden en bondgenoten van Amerika , zoals Saoedi-Arabië en Qatar , in het openbaar alle moslims oproepen om ons te haten. Volgens een Saudische website van overheidsinstanties moeten moslims “zich verzetten en iedereen haten tegen diegenen waartoe Allah ons de opdracht heeft gegeven, inclusief Joden, christenen en andere  mushrikin  [niet-moslims], totdat zij enkel in Allah geloven en zich aan Zijn wetten houden.”

Inderdaad, omdat vijandschap tegen niet-moslims zo ironisch is in de Koran, stelt de reguliere islamitische leer dat  moslimmannen zelfs hun niet-islamitische vrouwen moeten haten – en laten zien dat ze haten – om geen andere reden dan dat zij ‘ongelovigen’ zijn.

Als moslims zelfs familieleden moeten haten omdat ze simpelweg geen moslims zijn, is het geen verrassing dat moslims “ongelovigen” haten in andere werelddelen, zoals Amerikanen, die in de hele islamitische wereld worden afgebeeld als schuldig in het pogen de islam te ondermijnen.

In het kort, de enige reden voor jihad of terrorisme, is dat er op aarde niet-moslims leven. En wat er aan vooraf gaat zijn de islamitische leerstellingen die eisen dat moslims, de ongelovigen moeten haten.

www.frontpagemag.com