Het criminele meesterbrein van Arabië met uitvinding Allah als assistent.

Door Jake Neuman,

Schepper Mohammed schiep Allah om zijn misdaden te rechtvaardigen.

Allah beweert in de Koran dat profeet Mohammed inderdaad de morele volmaaktheid van God vertegenwoordigt. Maar als er in de Koran en ahadith passages staan waarvan de morele volmaaktheid volledig ontbreekt, dan kan men de Koran, ahadith en Mohammed als zijnde profeet van God, afdoen als heiligschennis. Met andere woorden, als de authentieke ahadith ons verteld dat Mohammed in woord en daad ongegronde haat naar niet-moslims verspreid, vrouwen en anderen onrechtvaardig kleineert en zwart maakt, niet te rechtvaardigen oorlogen beraamt of leidt, opdracht geeft om te moorden, te stenigen, te verminken, te terroriseren, te martelen en verkrachten uit naam van God, dan is Mohammed geen profeet maar een bedrieger.


Allah ondersteunt profeet Mohammed in het plegen van misdrijven

Er wordt veronderstelt dat God, de mens naar Zijn beeld geschapen heeft. Maar Mohammed draaide het om, hij transformeerde de Arabische heidense God naar zijn eigen beeld met betrekking tot zijn karakter, zijn ambities en verlangens. Mohammed gebruikte dus een gefingeerde God om de vervulling van zijn verlangens en ambities te vergemakkelijken.


Kinderverkrachter

Allah vervult de wens van Mohammed voor het seksueel misbruiken van een kind.
Mohammed wilde Aisha, dochter van zijn vriend Abu Bakr, molesteren. Om het verlangen van Mohammed in vervulling te laten gaan, vertelde Mohammed dat Allah hem in zijn droom de mededeling had gegeven dat Aisha zijn vrouw zou worden. Vervolgens werd Aisha weggegeven aan Mohammed.

Bukhari 5:58:235:
Mohammed zei tegen haar: “Je werd tweemaal in mijn droom getoond. Ik zag je afgebeeld op een stuk zijde en iemand zei tegen mij. ‘Dit is uw vrouw.’ Ik zei; ”Als dit van Allah komt, dan zal het gebeuren.“

Daarna gaf Allah nog een andere ‘openbaring’ voor het legitimeren van het molesteren en verkrachten van meisjes, zeggende dat het normaal is om te trouwen met een prepuberaal kind in afwachting van haar eerste menstruatie;

Koran 65:4
En indien gij twijfelt aangaande diegenen uwer vrouwen, die geen menstruatie meer verwachten, haar (wacht) periode is drie maanden, hetzelfde geldt ook voor degenen die haar menstruatie nog niet hebben gehad.”


Mohammed: De massamoordenaar

Allah geeft Mohammed ruggensteun met openbaringen om de Banu Quraiza stam uit te moorden;

Na zijn migratie naar Medina werd Mohammed geconfronteerd met de joden, de enige mensen die goed thuis waren in de Joodse religieuze doctrines. Mohammed probeerde hen te imponeren met zijn religieuze geplagieerde uitspraken maar de kennis van het Joodse volk maakte dat de joden hem op zijn onwaarheden wezen. Andere mensen in Arabië hadden met zijn beweringen geen problemen, anders zou zijn religieuze missie hopeloos zijn gestrand. Omdat de joden zijn geplagieerde religie niet wilde accepteren, bedacht Mohammed dat het Joodse volk van Medina, als straf vernietigt moest worden;

Sahi Bukhari 5:59:448:
“Dus de apostel van Allah ging naar hen [d.w.z. de Banu Quraiza en belegerden hen]. Ze hadden zich vervolgens overgegeven aan de profeet [na 25 dagen van felle tegenstand). Mohammed gaf de joden over aan Sad (een bondgenoot) en Sad gaf zijn vonnis over hen “Ik geef mijn oordeel dat hun krijgers moeten worden gedood, hun vrouwen en kinderen gevangenen genomen en hun eigendommen verdeeld.”
Bukhari 5:447

De profeet zei vervolgens; “Je hebt geoordeeld volgens het oordeel van Allah.”

Ibn Ishaq p. 464
De veroordeling betrof de doodstraf door de onthoofding van ongeveer 600 mannen, en in slavernij voor hun vrouwen en kinderen. Ibn Ishaq rept over 800-900 onthoofdingen.”


Een probleem: welke Joodse jongens vermoorden en welke behouden voor verkoop en slavernij. 

Mohammed kwam met een ingenieuze oplossing. Hij beval zijn jihadisten de broeken van de jongens omlaag te trekken. De jongens met schaamhaar werden onthoofd. De rest werd behouden voor slavernij of als handelswaar op de markt.

Abu Dawood 38:4390:
Verteld Atiyyah al-Qurazi:
“Ik was onder de gevangenen van Banu Qurayzah. Ze (kompanen van Mohammed) onderzochten ons, en degenen met enige haargroei werden gedood en degenen die dat nog niet hadden werden niet gedood. Ik behoorde tot degenen die nog geen haargroei had.”

En daar kwam Allah om goddelijke ondersteuning te geven voor deze barbaarse slachting op de Joden:

Koran 8:17:

“Het is niet gij die hen doodde; Het is God; Wanneer gij een handvol van stof wierp, het was niet u maar God, En gij wierpt niet toen gij wierpt, maar Allah was het die wierp… ” (Mohammed zei dus dat het de wens van Allah was om hen te doden)


Mohammed, de eerste islamitische terrorist

Bukhari 4:52:220:

De apostel van Allah zei, ‘Ik heb gezegevierd met terreur.’

Hier wordt Mohammed geïnspireerd en aangemoedigd voor het plegen van terroristische activiteiten;

Koran 8:60:
En maakt aan de grens alle mogelijke strijdkrachten en vastgehouden paarden voor hen gereed, waarmee gij de vijand van Allah en uw vijand moogt afschrikken. En wat gij ook voor de zaak van Allah besteedt, het zal u ten volle worden terugbetaald en u zal geen onrecht worden aangedaan.”


Mohammed en zelfmoordterrorisme

Bukhari 52:54

De Apostel zei: “Ik zou graag martelaar willen worden voor de zaak van Allah en daarna opnieuw worden opgewekt om wederom als martelaar te sterven. Opnieuw te worden opgewekt en voor Allah te sterven als martelaar.”

Muslim 20:4678

”Tijdens de slag om Uhud, was Mohammed wanhopig op zoek naar rekruten voor de strijd. Hij beloofde het paradijs voor degenen die martelaar werden en dat gaf een jonge man de impuls om zijn eten weg te gooien en zijn dood tegemoet te treden.”

Muslim 20:4655

”Een man vraagt aan Mohammed “Wie van de mannen is het beste?” M antwoordde; Die man die altijd klaar staat om te strijden op zoek naar plaatsen waar de dood kan worden verwacht.”

Muslim 20:4681

“Zeker, de poorten naar het paradijs ligt onder de schaduw van het zwaard.”

Allah zei om het zelfmoordterrorisme te bevorderen het volgende;

Koran 4:74:

“Laten zij, die hun tegenwoordige leven willen offeren voor het hiernamaals, strijden voor de zaak van Allah. En wie voor de zaak van Allah strijdt, hetzij gedood of niet, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven.”


Mohammed, de uitvoerder van onthoofdingen

Mohammed onthoofdde persoonlijk 2 Joodse stamhoofden van de Banu Qurayza stam.

Ibn Ishaq, The Life of Mohammed, p. 464:
“Toen ging de apostel naar de markt van Medina (dat ook heden als marktplaats dient), maakte loopgraven en sneed hun hoofden af.”

Assistent Allah kwam met een stimulerende openbaring voor het uitvoeren van onthoofdingen:

Koran 8:12:

“Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: “Ik ben met u, dat versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.”


Het verkrachten van slaaf-meisjes

Bukhari 2:14:5:68, p. 35; 4:52:74:143, p. 92; 4:52:168:280, p. 175; en Tabari 39:185

”Bij Khaybar neemt Mohammed Safiya als buit, als sex-slavin.
Safiya bint Huyayy was een gevangene waarmee Mohammed trouwde na zijn moord op haar vader, haar broer, haar echtgenoot en de mannen van haar gemeenschap uit Khaybar.”

Behalve dat Mohammed en zijn kompanen gevangen genomen vrouwen verkrachtte, deden zij ook aan coïtus interruptus om zodoende de verkoopwaarde van de vrouw [als zijnde niet zwanger] te behouden.

Abu Dawud 11:2166 en Bukhari 34:432:
Verteld AbuSa’id al-Khudri:
“Een man zei: Apostel van Allah, ik heb een slaafvrouw en doe aan coïtus interruptus want ik hou er niet van dat ze zwanger raakt. De Joden zeggen dat het terugtrekken van de penis, het leven begraaft. Hij (de profeet) zei: de Joden vertellen leugens. Als Allah het wil maken dan kun je dat niet omkeren.”

En vriend Allah kwam ter bevestiging met een openbaring dat slavinnen als eigendom toegestaan zijn.

Koran 4:3:

“En als gij vreest dat gij niet rechtschapen zult zijn bij het behandelen der wezen, huwt dan vrouwen die u behagen, twee of drie, of vier en als gij vreest, dat gij niet rechtvaardig zult handelen, dan één of wat uw rechterhanden bezitten. Dat is voor u de beste weg, om onrechtvaardigheid te voorkomen.”


Jihadisten hadden morele moeite om gevangen vrouwen te verkrachten in het bijzijn van hun echtgenoten, maar vriend Allah komt te hulp om het halal te maken

Abu Dawud 5:711:2150:
Abu Sa’id al-Khudri zei: de apostel van Allah stuurde een militaire expeditie naar Awtas voor een confrontatie. De vijand werd verslagen en namen hen gevangen. Sommige van de kompanen van de apostel van Allah waren terughoudend om de vrouwelijke gevangenen in het bijzijn van hun echtgenoten die ongelovigen waren, te verkrachten.

Koran 4:24

”En dus stuurde vriend Allah een Koranvers: “en alle gehuwde vrouwen (zijn verboden) maar degenen [gevangenen] die uw rechterhand bezit, zijn u toegestaan.[soera 4:24]


Marteling als straf en het afsnijden van handen voor diefstal

Bukhari 8:81:780:
Aisha verteld: De Profeet zei: “De hand moet worden afgesneden voor het stelen van iets dat een kwart van een dinar of meer waard is.”
En vriend Allah is er om deze verschrikkelijke wreedheden te legitimeren.
Koran 5:38:
“En snijdt de handen af van de dief, of ze nu man of vrouw zijn, als straf voor wat zij hebben misdaan, een voorbeeldige straf van Allah.

Gruwelijke martelingen door Mohammed

Mohammed gaf opdracht om slachtoffers een afgrijselijk dood te laten sterven door de voeten en handen van rovers af te snijden en de ogen uit te branden.

Bukhari 1:234:
Vertelde Abu Qilaba: Anas zei, “er waren mensen van de Uraina stam die naar Medina kwamen maar moeite hadden met het klimaat. Dus gaf de profeet hen de opdracht om de melk en urine van een kudde kamelen te drinken [als medicijn]. Nadat zij hadden gedaan wat hen opgedragen werd, werden zij weer gezond maar doodde vervolgens de herder om de kamelen te stelen.Toen de profeet dit nieuws bereikte, stuurde hij mensen om de daders beet te nemen. Mohammed gaf de opdracht om de handen en voeten van hen af te snijden, de ogen met verhit ijzer te verbranden en toen de daders om water vroegen werd hen dat niet gegeven. Abu Qilaba zei: “die mensen pleegden diefstal en moord, werden na het omarmen van de islam ongelovig en vochten tegen Allah en zijn apostel.”


En vriend Allah geeft de Goddelijke zegeningen voor Mohammeds vreselijke martelpraktijken

Koran 5.33:
”De vergelding voor degenen die oorlog tegen Allah en zijn boodschapper voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande zijn en in het hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.”

Bovenstaande is slechts een deel van de verschrikkelijke daden en gruwelijke straffen. En elke keer is het de gefingeerde Allah, die met zogenaamde goddelijk zegeningen, deze afschuwelijke straffen legitimeert.
Iedereen met enig verstand weet zonder moeite Mohammed te identificeren als de maffialeider van het Arabisch schiereiland. Hij creëerde een gefingeerde God om zijn kwade daden te wettigen.