Soera 6 het vee

De Koran schrijvers waren geobsedeerd door de Joden.
 
door Ibn Sufi-al-Kitab.
Moslims moeten eigenlijk eerst de Koran lezen voordat zij islamcritici, ongeletterde fascisten noemen.
Ook deze soera van de Koran is een opmerkelijke weergave van anti-humanisme.
Er staat niets spiritueels in. Het faalt in menselijkheid, naastenliefde, liefde, levensvreugde en in leven en laten leven.
Deze soera gaat over het rechtvaardigen van de totale overheersing over de mensheid, verder is het razen en tieren, slecht geschreven, niet te begrijpen en soms lachwekkend.
Zoals het laatste vers het zo treffend samenvat; ‘het is Hij die u Zijn agenten heeft gemaakt, erfgenamen van de aarde,’ Dit is immers het hele punt – moslims zullen de wereld regeren, omdat Allah het zei. Maar geen zorgen – natuurlijk de islam is geen cult. [kuch]
Deze soera is gefixeerd op de joden. [en niet alleen deze soera]
Dit nogal lange, onbegrijpelijke hoofdstuk, gekopieerd uit de Joodse liturgie, bevordert het gebruik van Joods en semitisch eten om daarna de gebruikelijke waarschuwingen te lezen over de hel, het vuur, plus vergelding en dood aan de ongelovigen.
Het wordt overgoten met redenen waarom de islam superieur is.
En er staat niets ’heiligs’ of ‘spiritueels’ in deze tekst. Deze soera is gewoon een heldere verwoording van Arabische geweld en de onvermijdelijke Joodse vernietiging.
Kopiëren van de Joodse liturgie.
De Arabieren en Mohammed waren geobsedeerd door de noodzaak het beter te doen dan de rijke Joodse gemeenschap van de 7e eeuw in Arabië – een succesvolle gemeenschap in de Arabische zandbak gebouwd op handel, industrie, onderwijs, een gerechtelijk wetboek en geloof.
In de Koran staat deels een lange motivering waarom de Arabieren de rechtmatige eigenaren van deze welvaart en privileges zijn.
Een van de belangrijkste doelstellingen van Mohammed was om van de Joden hun rijkdom, handelscontacten en politieke macht te ontnemen, en in veel gevallen ook hun hoofd.
Als je met hard werken niet rijk kunt worden – waarom het dan niet stelen en het gerechtvaardigd maken..

De schrijvers van de Koran plunderende de Joodse liturgie bij het aanbrengen van alle verhalen, inzichten en ethiek over de mysterieuze ”Allah,” een ding of concept dat de Koran nooit uitlegt. Mohammed en zijn volgelingen Arabiseerde eenvoudigweg de Joodse praktijken.


2. Hij is het, die u uit klei schiep en daarna een termijn van leven bepaalde.


Opmerking: Voor de hand liggende verwijzing naar, hoe God de mens schept, met het verschil dat hij nu Allah heet.


3. En hij is Allah in de hemelen en op aarde.


75. En zo lieten Wij Abraham het koninkrijk van de hemelen en van de aarde zien opdat hij tot de overtuigde moslims zou behoren.


92. En dit is een boek dat wij neder zonden, het brengt zegeningen en openbaringen.


Opmerking; Joden moesten de moslims gehoorzamen en natuurlijk ook bekeerd worden naar het mohammedanisme. Het was de bedoeling volgens de logica van de Arabische auteurs, dat Allah, de heilige Koran aan Abraham, Mozes en Jezus gegeven zou hebben.

De ‘tekenen’ van de islam of van Allah niet verwerpen.


39. Zij, die Onze tekenen verloochenen, zijn doof en stom, in de duisternis. Allah laat dwalen wie Hij wil.


De ’tekenen’ zijn nooit omschreven of afgebakend. Dit is handig, omdat moslims dan zelf kunnen bepalen wat de tekenen zijn. Een belangrijker punt is dat degene die dergelijke tekenen verwerpen, veroordeeld zijn tot het hellevuur en in deze wereld veroordeeld tot islamitische overheersing of agressie.


42. Wij teisterden naties met armoede en tegenspoed, zodat zij leerden om nederigheid te zijn.


Opmerking; Dit vers moet zijn opgesteld na de eerste islamitische veroveringen van naties in het Midden-Oosten. Gelukkig voor de moslims versloegen zij de ongelovigen- of op zijn minst de Joden. Zoals gewoonlijk is de Koran niet logisch ingedeeld.


45. Zo werd de levensader van de mensen die slecht handelden, afgesneden. Alle lof komt Allah toe, de Heer der Werelden.


Opmerking; Dit heeft waarschijnlijk betrekking op de vernietiging van de Joodse gemeenschappen in Arabië. Voltooid rond de tijd van Mohammeds dood.


159. Degenen, die hun godsdienst in sekten verdelen – gij hebt met hen niets uitstaande. Hun zaak rust in Allah’s handen dan zal Hij hen bekend maken met hetgeen zij deden.


Opmerking; islam moet fundamentalistisch en zuiver zijn. Geen verdeeldheid zaaien of ruzie maken. Houd de gemeenschap in takt. Daarin ligt de kracht van deze doctrine.

‘Zij’, de Jood, zal worden vernietigd


6. Zien zij niet hoeveel wij van hen hebben vernietigd? Generaties.


Opmerking; De ‘zij’ verwijst uiteraard naar de Joden. De schrijver van deze zin beweert dat generaties van Joden werden vernietigd door ‘Wij’ de moslims en Allah. Het moet zijn geschreven, lang na de eerste vernietigingen [genocide] van Joden en hun gemeenschappen in Arabië. [Hoe liefdevol].

En als de Joden de ‘tekenen’ verwierpen, dan waren zij gedoemd:


11. Zeg: “reis over de aarde en ziet wat het einde was van degenen, die de waarheid verwierpen.”


Allah en voorbestemming

Moslims en de cult van Mohammed hebben bepaald dat Allah alles beslist. De mens met hun vlijt, hun vaardigheden, motivatie, inspanningen, vroomheid, goed of slechtheid, betekenen niets. Allah zal beslissen wie beloond en gestraft wordt. Gehoorzaam daarom de machtige ingebeelde Allah.


17. En als Allah u door schade treft, is er niemand die dit kan afwenden – Hij heeft macht over alle dingen.


18. Hij is oppermachtig over Zijn dienaren en Hij is de alwijze, en van alles op de hoogte.


65. Zeg: “Hij heeft macht om u straf op te leggen, u in groepen te verdelen en elkander geweld aan te laten doen.” Zie, hoe Wij de tekenen uiteenzetten opdat zij mogen begrijpen.


Opmerking; Het is wartaal, maar wat de schrijver waarschijnlijk probeert te verklaren is dat Allah de sancties bepaalt, met inbegrip van genadeloze politieke en maatschappelijke verdeeldheid.

Mohammed gehoorzamen

Mohammed gebruikte altijd Allah om zijn bewind en zijn despotische regels en openbaringen te rechtvaardigen. Gehoorzaam Mohammed de leider van deze cult en je bent veilig.


19 “God is getuige tussen u en mij. Deze Koran is mij geopenbaard door inspiratie, zodat ik u en wie hij bereikt, kan waarschuwen. Kunt u getuigen dat er naast Allah, een andere God bestaat?”


165. ”En Hij is het, die u op aarde tot opvolgers maakte en Hij heeft sommigen uwer in rang boven anderen verheven, opdat Hij u door hetgeen Hij u heeft gegeven, moge beproeven. Voorzeker, uw Heer is vlug in het straffen en voorzeker, Hij is vergevensgezind, genadevol.”


Opmerking; Allah heeft gegarandeerd dat moslims de heerschappij van de aarde zullen erven. Moslims zijn verheven boven de ‘ander’ en ‘opgegroeid in rangen.’ En als moslims Allah volgen, dan zal Hij genade en vergeving tonen. Maar alleen voor moslims. Niet-moslims, zoals deze soera duidelijk maakt, worden vernietigd in dit leven of het volgende.

Korte beschrijving:

U kunt deze gehele soera, vers na vers aanvinken als irrationeel, anti-spiritueel en dictatoriaal. De belangrijkste thema’s zijn duidelijk; islam vervangt het jodendom – Joden en anderen hebben islamitische tekenen verworpen en Allah bepaalt alles. Als u Allah volgt, kunt u worden ‘gered’ en u zult de aarde beërven. Als u Allah weigert bent u vervloekt.

Deze soera kent geen woorden van liefde, mededogen of hoop. Geen woorden van vreugde voor het leven. Geen. Niet één enkele fragment in deze soera.

Deze soera is nogmaals het bewijs dat de koran geen heilige boek van geloof, hoop en verlossing is; het is gewoon een geloofsleer van oppergezag, racisme en tirannieke overheersing.

western-civilisation