Soera 2 de koe

De koran is een moeilijk te lezen boek. Er is geen logische opvolging van verzen en geen samenhang in argumentatie, tijdlijnen of gebeurtenissen. De verzen springen van de hak op de tak zonder enig verband waardoor de tekst als geheel onbegrijpelijk wordt. Het opvallende is

het overvloedig gebruik van de Bijbel.
de eindeloze oproepen de islam door middel van geweld te verspreiden.
bekering van de gehele mensheid.
de herhalende vraag zich te bekeren tot de Allah.
veelvuldige dreigementen naar de niet-moslims
de noodzaak tot het volgen van alle bevelen en rituelen.

Soera 2 illustreert deze punten heel duidelijk in dit door mensen gemaakte boek. Zoals met alle soera’s, er zit geen begrijpelijke tijdlijn of logica in. Deze soera behandelt vele onderwerpen en niet alle van hen zijn voor de lezer duidelijk. Als zodanig is het onmogelijk om keer op keer te weten wat je aan het lezen bent. Het geschrevene is nooit in perspectief geplaatst, de onderwerpen worden niet geïntroduceerd. In tegenstelling tot wat Arabofielen zeggen is de koran niet helder en bepaald geen meesterwerk. Het is zoals Churchill terecht opmerkte; ‘Primitief prutswerk’.
Een ander voor de hand liggend en verrassende punt is dat de beeldspraak in deze soera rechtstreeks is overgenomen uit de Bijbel. Dit kopieren is niet verwonderlijk, aangezien er in het Arabië van de 7e eeuw omvangrijke joodse en christelijke gemeenschappen bestonden. Mohammed en zijn koranschrijvers namen Joods-christelijke ideeën over, en bewerkten het in een Arabisch geschiedenis. Dit zou in het heden plagiaat worden genoemd.

Soera 2: Plagiaat van de Bijbel.


63. En toen Wij een verbond met u aangingen en de berg hoog boven [Sinaï] u verhieven, zeiden Wij: “Houdt vast wat Wij u hebben gegeven en bedenk wat het inhoud, zodat gij behouden zult worden.”


Is de Joodse God van deze tekst nu vervangen in een Mekkaanse maangod Allah? Stemmen de Joden hiermee in? En wie zijn ‘Wij’? Is dat een meervoudig zelfstandig naamwoord voor alle moslims? Of is ‘Wij’ ter aanduiding van de mysterieuze Allah plus Mohammed?


83. En toen wij een verbond sloten met de kinderen Israëls (met als gevolg ): aanbid niemand anders dan Allah.


Waar in de Joodse liturgie riepen de Joden ‘Allah’, in plaats van de God van Abraham?


138. Was u getuige toen de dood aan Jacob verscheen? Zie, zei hij tot zijn zonen: “Wie zal u na mij aanbidden?” Zij zeiden: “Wij aanbidden de God (Allah) en de God (Allah) van uw vaderen – van Abraham, Isma’il en Isaac – de ene (ware) God (Allah). Naar hem buigen wij (moslims).”


Hoe handig. Om aan te tonen dat de Joden en christenen minderwaardig zijn gebruikte de Arabische redactie het Allah-ding om de joods-christelijke God over te nemen. Door dit plagiaat verklaren de Arabieren dat zij en hun interpretatie van God, verheven zijn boven de God van de christenen en Joden. Erg handig inderdaad.

Soera 2: Oproep tot geweld en Jihad.


191. En dood hen waar je hen kunt pakken en zet hen uit waar zij jouw hebben uitgezet, want oproer en beroering is slechter dan doden.


216.  Vechten is u geboden ofschoon gij er afkerig van zijt; maar het kan zijn, dat gij tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor u is en het kan zijn, dat u iets behaagt terwijl het slecht voor u is. Allah weet het en gij weet het niet.


Met andere woorden; bestrijden en doden in naam van Allah is niet alleen goed maar ook verplicht. Allah wil het.


217. Tumult en onderdrukking zijn slechter dan doden. Noch zullen zij ophouden u te bevechten totdat zij u van uw geloof hebben afgebracht, als zij kunnen.


’Zij’ verwijst uiteraard naar de ongelovigen en vooral de Joden. Dit vers portretteert de strijdende moslims als ‘onderdrukten’ die strijd leveren tegen de overweldigende kracht van de Joden of christenen. Het tegenovergestelde was realiteit op het Arabische schiereiland van 624 na Chr. De Joden en de christenen waren gedeeltelijk rijke handelaren en landeigenaren, maar werden in aantallen natuurlijk ver overtroffen door de lokale Arabieren.”

Soera 2: Gehoorzamen Mohammed.


285. De boodschapper gelooft in wat aan hem door de Heer is geopenbaard, zoals mannen van het geloof doen. Ieder (van hen) gelooft in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken en Zijn boodschappers.


Met andere woorden, wanneer je in Allah gelooft, vraag jezelf dan af of je een man van geloof bent. Vrouwen zijn blijkbaar uitgesloten. Gezien de mannelijke aard van de Arabische cultuur, lijkt de uitsluiting van vrouwen van de cult van Allah een natuurlijk gevolg.

Soera 2: Gehoorzaam ‘Allah.


24. Doch, indien gij niet kunt gehoorzamen – en gij zult het nimmer kunnen doen – wacht dan voor het vuur dat voor de ongelovigen is bereid, welks brandstof uit mensen en stenen bestaat.


Welk geloof? Het geloof van de islam? Dus als ik de islam deels verwerp dan zal ik in een vuur geworpen worden? Klinkt tolerant.


218.  Degenen die geloven en zij die in het buitenland verbleven, streefden en worstelde op de weg van Allah, – zij hebben de hoop en de barmhartigheid van Allah. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol.


Volg deze Allah en u zal beloont worden. Dit klinkt mooi totdat u het volgende vers leest.


257. Allah is de beschermer van degenen die geloven: Allah zal  hen uit de diepte van de duisternis naar het licht leiden. Voor de ongelovigen is het patroon andersom: Het licht zal uit hen verdwijnen tot in de diepten der duisternis. Zij zullen de bewoners van het vuur zijn. [voor altijd]


Met andere woorden, omdat Allah geen ongelovigen beschermt volgen zij het kwaad, en als straf worden ongelovigen als brandstof voor de hel gebruikt. Probleem opgelost.


Soera 2: Islam moet de wereld domineren.


115. Aan Allah behoort het oosten en het westen: waarheen u gaat, Allah is aanwezig. Allah doordringend alles, is alwetend.

2:284 Aan Allah behoort datgene wat er in de hemelen is en wat er op de aarde is.


 Soera 2: Enkele voorbeelden van wartaal


85. Toch zijt gij het volk, dat uw eigen broeders doodt en een gedeelte van uw volk uit hun huizen verdrijft, elkaar tegen hen helpende in zonde en overtreding. En, indien zij als gevangenen tot u terugkomen, koopt gij hen vrij, terwijl juist hun verdrijving voor u verboden was.


Net als veel in de perfecte koran heeft de lezer geen idee wat hier gaande is.


275. “Handel is als rente”, maar Allah heeft handel toegestaan en rente verboden.


Dus is de mysterieuze Allah een manager van de economie. Woeker is nooit gedefinieerd in de koran. Men kan ervan uitgaan dat er op zakelijke transacties geen hoge rentes worden toegestaan. Maar Allah heeft nooit gedefinieerd wat goede handel is en wat als woeker wordt beschouwd. Dus wat zou een gelovige moslim denken en doen? Zijn bedrijfswinsten toegestaan? Is het lenen van geld toegestaan en zo ja tegen welke prijs? Handel is niet het lenen van geld, dus een feitelijke lezing van dit vers betekent dat geldleningen niet zijn goedgekeurd.

Korte beschrijving:

Dit zijn slechts enkele verzen van deze soera die kunnen worden gebruikt ter illustratie van de belangrijkste ideeën van de koran; ”Gehoorzaam de boodschapper. Gehoorzaam en vrees de niemand kennende Allah. Vervang het Joods-christelijke idee van God, in de Arabische uitvinding ali-illah of Allah. Bestrijd uw vijanden. Bevecht en vermoordt de Joden. Islam zal dankzij Allah de wereld domineren en het niet erg vinden als er verzen tussen staan die nergens op slaan. Moslims vinden er altijd wel een verklaring voor of herschrijven een hadith. Ook de herschreven ahadith met hun interpretaties zal je moeten volgen. Is dit een heilig boek? Waarom?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.