Soera 4 de vrouw

Door Ibn Sufi al Kitab

Deze soera uit het boek der heiligen is een wirwar aan onzin en gaat over de verantwoordelijkheid van de man en zijn controle over familie en vrouwen. Het schetst waarom liefdadigheid nodig is en hoe een man met geld, zich moet gedragen in een maatschappij van de 7e eeuw die grotendeels ongeletterd en arm was. Deze eerste anderhalve pagina bevat hoofdzakelijk goede gedragscodes.
De rest van deze soera, ongeveer 90% van de verzen, presenteert zich als problematisch. Deze soera maakt de claim dat mannen volledige controle over vrouwen moeten hebben. Om de samenleving doeltreffend te laten verlopen moet de vrouw onderdanig zijn  aan de man. En mannen moeten vrouwen niet alleen in het openbaar maar ook privé domineren.
In de islam is de vrouw een bezit, gelijkwaardig aan goud, een paard of een huis en indien nodig worden zij door hun mannen gestraft voor een overtreding tegen Allah, voor een overtreding tegen profeet Mohammed of voor een overtreding tegen het gezag van het familiehoofd, de man. Verheffend en inspirerend is dit bepaald niet. Deze soera hekelt zoals gebruikelijk ook Joden en christenen die als vijanden bestreden of bekeerd moeten worden.
Het goedkeuren van het slaan of doden van vrouwen:

4:15. Als een van uw vrouwen zich schuldig maakt aan wellust, neem het bewijs van vier (betrouwbare) getuigen tegen hen; en als zij getuigen, sluit haar op tot de dood haar komt halen, of tot Allah een weg voor haar opent.

Opmerking; In deze soera is het gebruik van het woord ’rechtvaardigheid’ geheel partijdig en door mannen gedomineerd. Het is de man die de getuigen roept en het zijn mannen die de doodstraf voor ‘wellust’ vaststellen. Wat is de definitie van wellust? De perfecte koran vertelt het niet. Het is opnieuw een moedwillig en kwaadaardig gebod.

4:34  En wat betreft hen (echtgenotes) waarvan jullie ongehoorzaamheid vrezen: vermaant hen, (als dat niet helpt) negeert hen (in bed) en (als dat niet helpt) slaat hen [licht]. Indien zij jullie dan gehoorzamen: zoek dan geen voorwendsel (om hen lastig te vallen). Voorwaar, Allah is Verheven, Groots.

Opmerking; De vrouw slaan is prima, om terug te keren naar het onderdanig zijn aan de man. Zodra de vrouw wederom gehoorzaam is en zich slaafs wijdt aan haar polygame man, dan is alles goed en Allah is gelukkig. Wordt het tuchtigen van vrouwen als heilig beschouwd?
Dubbele moraal:

4:16. En als twee mannen van u zich schuldig maken aan ontucht, straf hen beiden. En als zij berouw hebben en zich verbeteren, laat hen dan met rust, voorzeker.

Opmerking; Dit vers verwijst uiteraard naar homoseksualiteit. Let op de dubbele standaard, mannen kunnen ontsnappen aan straf. Vrouwen kunnen dat niet. [zie eerder soera 4:15]
Mannen regeren, vrouwen gehoorzamen:

4:34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen leven. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en kuisheid bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld.

Opmerking; Dit vers gebruikt ‘vrouwen’ ter ondersteuning van de man. Polygamie duidt op een patriarchale samenleving waarin de verlangens en behoeften van mannen belangrijker zijn dan de waarde van de individuele vrouw. Allah ordent de superioriteit van mannen, en geeft hen een gratis licentie als beheerder over de vrouw.
Bestrijden van Joden en de christenen:

4:46 Er zijn Joden die woorden uit hun verband rukken. Zij zeggen: ”Wij horen maar gehoorzamen niet.” Zij verdraaien de woorden en zoeken het geloof om het te schenden. Maar Allah heeft hen wegens hun ongeloof vervloekt, zij geloven dus heel weinig.

Opmerking; Mohammed en de Arabieren waren gefrustreerd door het ontbreken van bekerende Joden en christenen tijdens het islamitisch imperialisme op het Arabische schiereiland. Zij vervloekten als zodanig de mensen van het boek voor hun ongeloof en hun weigering zich te bekeren. In de koran gaan een ieder die zich niet aan Allah onderwerpt naar het hellevuur.

4:52. Zij zijn (mannen) die Allah hebben vervloekt: en degenen die Allah hebben vervloekt, vinden in niemand een helper.

4:56. Zij die ongelovig zijn in Onze tekenen, hen zullen Wij in een vuur laten braden. Telkens als hun huid gaar gebakken is, vervangen Wij die door een andere huid, opdat zij de bestraffing moge doen proeven. Allah is machtig en wijs.

Opmerking; De koran schakelt willekeurig van de eerste naar de derde persoon. Dit is een vers in de eerste persoon. Vermoedelijk van Mohammed rechtstreeks aan zijn volgelingen met behulp van ‘ons’ en ‘wij’ als voornaamwoorden. Voor de ongelovige Jood of christen wacht een eeuwig hellevuur, en dan met name het telkens geroosterd worden is bizar, extreem en belachelijk.

4:74.  Laat hen, die hun leven willen opofferen voor het leven in het hiernamaals, strijden voor de zaak van Allah. En wie voor de zaak van Allah strijdt, hetzij wel of niet gedood, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven.

Opmerking; Dit vers stimuleert zelfmoordaanslagen, en is een aanfluiting voor degenen die beweren dat de islam op vreedzame doelstellingen is gericht. Het aantal verzen waar strijd vereist is, is veel talrijker dan de verzen die aan de innerlijke geest aandacht geven.

4:78. Waar gij ook zijt, de dood zal u achterhalen, zelfs al waart gij in sterk gebouwde torens.

Opmerking; De moslims zullen de ongelovigen zoeken en vernietigen  – ongeacht waar zij zich verbergen en ongeacht hoe sterk hun verdediging is. Allah zal alle nodige bijstand verlenen bij het waarborgen van hun ondergang. Het volgende vers versterkt deze claim.

4:104. En toon geen zwakheid in de vervolging van dit (vijandige) volk. Als gij lijdt, lijden zij ook zoals gij lijdt. Maar gij verwacht van Allah, wat zij niet verwachten. En Allah is Alwetend, Alwijs.

Gehoorzaam Allah en de profeet:

4:69. ”Allen die Allah en zijn boodschapper gehoorzamen, bevinden zich in het gezelschap van degenen die de genade van Allah hebben!” [ ah, wat een mooie samenleving]

Opmerking; Het supremacistische ideaal van de heersende goddelijke en superieure moslims is één van de belangrijkste punten van de propaganda van de koran. Word moslim en je bent gezegend. Weiger je, dan ben je vervloekt.

4:136. ”O gij die gelooft, geloof in Allah en zijn boodschapper en in het boek dat Hij zijn boodschapper heeft geopenbaard. En wie Allah en zijn engelen en zijn boeken en zijn boodschappers en de laatste Dag verwerpt, is waarlijk ver afgedwaald.”


De belangrijkste aspecten van een religie zijn de volgende

– respect voor het individu
– reflectie en spirituele ontwikkeling
– de gouden regel of een variatie daarop
– de emancipatie van vrouwen, slaven en armen; in nederigheid, verdraagzaamheid.
– het besef dat mensen niet goddelijk zijn, maar ook geen monsters zijn.
– de erkenning van de waarde en potentieel van ieder mens, gecentreerd in de aardse realiteit van het leven.

De bevelen van de islam zijn het tegenovergestelde:

– onderwerping,
– gehoorzaamheid,
– het doden van de niet-gelovige,
– de geestelijke en lichamelijke overgave van vrouwen
– het streven naar macht en controle over alles in de samenleving.

De koran past zeker in het concept van een cult en zoals deze soera ook bewijst. Het mist de essentiële elementen van een religie of een ideologie gebaseerd op zelfverbetering en ethiek, die eist dat het individu deelneemt in de echte wereld wat rechtvaardigheid, verbetering en vrijheid bewerkstelligd. Waarom wordt een dergelijke soera als deze, beschouwd als een ‘heilige’ tekst?

Western-civilisation

Zie ook deze link

Zie ook deze link

Zie ook deze link