Soera 5, de tafel

Het enige waar deze soera toe aanzet is onderwerping en overheersing. De schrijvers zijn in ieder geval wel consistent.

door Ibn Sufi-al-Kitab.

Het is moeilijk om deze soera, als onderdeel van een ‘heilig boek’ serieus te nemen. Er staat niets in dit lange hoofdstuk over de gouden regel, tolerantie, empathie, geestelijke ontwikkeling of geestelijke verlichting.
De nadruk ligt duidelijk op Jodenhaat en christenhaat, Mohammed gehoorzamen, rituelen navolgen, en vrees vooral hersenschim Allah.
De koran is wel consistent in het niet geloven in menslievendheid en rationaliteit.

Dit langdradig en relatief onsamenhangende hoofdstuk is getiteld ‘De tafel’ om de eenvoudige reden dat de eerste paar verzen, geplagieerd uit de Joodse Thora, over voedsel gaat. De rest van het hoofdstuk bevat de gebruikelijke reeks van kreten en verbale aanvallen tegen de rede, de Joden en christenen.
Dit hoofdstuk zou beter “onsamenhangende tirades” tegen de ‘ander’, genoemd kunnen worden.

Ondanks aansporingen om te vechten, te haten, zich te onderwerpen of het negeren van de ongelovigen, wisten de koranschrijvers er toch geen samenhangend geheel van te maken.
Het is soms heel moeilijk om te weten wat de schrijver bespreekt – maar de belangrijkste thema’s zijn zo vaak herhaald dat men ervan uit kan gaan dat de schrijver of schrijvers gewoon geobsedeerd waren door ongelovigen, Joden en christen. Dat is wel duidelijk.

Kopiëren van de Joodse liturgie:

De Joden waren voor Mohammed een obsessie. In bijna elke soera plagiëren de schrijver[s] van de koran, de Joodse Bijbel om er vervolgens een Arabische/islamitische betekenis in aan te brengen.


3. Uw verboden zijn: Dood vlees, bloed, het vlees van een varkens en datgene waarop de naam van een ander dan Allah is aangeroepen.


Opmerking; De Arabische halal slachten krijgt de zege van Allah. De dieren worden niet verdoofd maar op andere pijnlijke en gewelddadige manieren gedood. Allah is de verstrekker en de keurmeester van het juiste soort vlees. Men veronderstelt dat Allah zich druk maakt om de veeteelt.


12. Waarlijk Allah sloot een verbond met de kinderen van Israël en Wij verwekten twaalf leiders uit hun midden.


Opmerking; Men zou veronderstellen dat Joden nogal verbaasd zouden zijn te lezen dat Allah, leiderschap aan de twaalf Joodse stammen had verleend. Maar geen zorgen, want na enige tijd werden de joden veroordeeld tot de hel.


13. Omwille van hun breuk van het verbond vervloeken Wij hen…


44. Het waren Wij die de Thora geopenbaard hebben, waarin leiding en licht was.


Opmerking; Wie is ‘Wij’? Islam of moslims of Allah?  Allah plus Mohammed? En wie [welke dubbele tong] reciteert dit vers – Mohammed, Allah of een schrijver? Hoe het ook zij, dit vers is opnieuw een voorbeeld van verwarring waar dit zogenaamde heilige boek mee doordringt is.

Vrees de machtige ‘Allah.’


8. Wees rechtvaardig, vroom en vreest Allah, voorzeker, Allah is op de hoogte van hetgeen gij doet.


Opmerking; De Arabieren die de Koran schreven, hebben nooit uitgelegd wie de vermeende en Almachtige Allah is. Waarschijnlijk omdat anders het Arabische volk de belangrijkste maangod van Mekka ali-ilah zou gaan associëren met Allah. Het belangrijkste punt was om de godvrezende – niet te laten begrijpen wie of wat Allah is.


17. Aan Allah behoort het Koninkrijk der hemelen en de aarde en alles er tussenin. Hij maakt wat hij wil.


Opmerking; De mysterieuze Allah is de universele kracht die alles beslist. Vrijdenken, uitvindingen, vrijheid in keuzes en besluitvormingen zijn onbelangrijk. U kunt een groot humanist zijn of een harde werker dat aan liefdadigheidsinstellingen geeft en een trots voorvechter voor alles wat heilig is, maar de mysterieuze Allah zal beslissen dat u vervloekt bent omdat u de islamitische rituelen niet volgt.
Is dit een gezonde opvatting van een geloof?

Die Allah verwerpen, worden vervloekt:


10. En degenen die niet geloven en onze tekenen verwerpen zullen de bewoners der hel zijn.


Opmerking; Aangezien de Koran nooit uitlegt wie/wat Allah is, is het nogal merkwaardig dat op elke pagina de ‘ongelovigen’ of degenen die zich niet aan deze Allah onderwerpen, worden gedemoniseerd. Dit is duidelijk fundamenteel intolerant en onlogisch. Waarom zou iemand een idee aannemen die zij niet begrijpen?


33. De vergelding voor degenen die oorlog tegen Allah en zijn boodschapper voeren, of voor wanorde in het land zorgen zijn: Executie, of kruisiging of het afsnijden van handen en voeten aan tegenover elkaar gelegen zijden, of in ballingschap in een ander land.


Opmerking; En als u tegen moslims vecht om uw land te verdedigen, en om uw gezin en geloof te beschermen, zal je waarschijnlijk sterven:

Christenhaat:


14. En met hen die zeggen: “Wij zijn christenen,” zijn Wij een verdrag aangegaan. Maar zij zijn een deel vergeten van dat waartoe zij aangemaand waren. Dus hebben Wij tussen hen vijandschap en haat tot aan de opstandingsdag laten ontstaan. Allah zal hun meedelen wat zij aan het doen waren.


Opmerking; Een van de grootste leugens van het mohammedanisme is dat moslims en de koran, de Joden en de christenen als mensen van het boek omarmen. Zelfs een vluchtige blik door de koran ontkent deze monsterlijke leugen. Op bijna elke pagina worden de Joden en de christenen afgebeeld als ongelovigen, en dus enkel geschikt voor hel en verdoemenis en volgens de vermeende Allah in alle opzichten minderwaardig aan de moslims en de islam.


36. Voor degenen die niet geloven –  al hadden de ongelovigen al hetgeen wat op aarde is en nog eens zoveel, om zich daarmede van de straf op de Dag der Opstanding vrij te kopen, dan zou het van hen toch niet worden aanvaard; er wacht hen een pijnlijke straf.


Opmerking: Dus zowel de christenen als de Joden zullen worden gestraft door de ‘Wij’. Zij omhelzen de christenen niet als vrienden, verre van dat. De koran is hier duidelijk over. Moslims bekijken deze zogenaamde ”verdwaalde” mensen met haat en afkeer.


37. Zij zullen uit het vuur willen komen, maar zij zullen er niet uit kunnen gaan en dit zal voor hen een blijvende straf zijn.


Opmerking; Deze twee verzen [36+37] van wartaal zijn natuurlijk gericht op Joden en christenen. ‘Geloof’ verwijst enkel naar de islam. Het is merkwaardig dat mensen verwijzen naar de islam als een geloof, wanneer slecht één interpretatie is toegestaan; de islam. En als je niet alles van de islam gelooft, heb je geen ‘geloof’. Deze bizarre bewering wordt verergerd door het feit dat er geen definitie van het islamitische geloof in de Koran of de Hadiths te vinden is – dus gewoon de rituelen, geboden en verder alles wat de islam verteld, blind beamen en naleven.


51. O, gij die geloven, neem de Joden en christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.


Opmerking; Dit is vrij duidelijk – de Joden en hun christelijke bondgenoten zijn vijanden. Er is geen soera van liefde of mededogen voor een ieder die een andere god heeft.


78. Degenen onder de kinderen van Israël, die het geloof verworpen hebben, werden door de mond van David en door Jezus de zoon van Maria, vervloekt. Dit geschiedde, omdat zij niet gehoorzaamden en bleven doorgaan met ”excessen.”


Opmerking; Dergelijke propaganda zou indruk op de nazi’s hebben gemaakt. Moslims zijn superieur aan de andere ‘volkeren van het boek’, omdat zij in strijd handelen met de woorden van de profeten en zich bezig houden met zogenaamde ‘buitensporigheden.’ Geen idee wat deze ‘buitensporigheden’ inhouden maar ze staan overal in de koran als islamitische geboden. Soera 5 is niets anders dan een veelheid aan repeterende propaganda en krankzinnig geraaskal – ondersteund door meer schreeuwende verzen zoals 79, 80, 81, 82 en 86 – om er maar een paar te noemen.

Mohammed gehoorzamen.


92. En gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper en wees op jullie hoede! En als jullie je afwenden, weet dan: voorwaar, aan Onze Boodschapper is slechts de duidelijke verkondiging.


Opmerking; Ik heb geen idee wie de ‘Onze’ zijn – Allah en Mohammed misschien? Welke verantwoordelijke schrijver schrijft in de derde persoon meervoud? Dit vers is dat van een nauwelijks verhulde dreiging. Als mensen Mohammed of Allah verwerpen, gaat de boodschapper voor degenen die niet geloven met behulp van geweld of dwang het ware geloof verkondigen. Met andere woorden, aan Mohammed is de licentie gegeven om te doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat u de waarheid zal begrijpen.

Korte beschrijving:

De overheersingsdrang van deze soera is duidelijk zoals ook in vele andere soera’s. Aan de vertalingen ligt het in ieder geval niet.
Elke pagina is bezaaid met dezelfde racistische propaganda: moslims zijn superieur aan Joden en christenen. Waarbij Mohammed de baas is, gecontroleerd en geleid door Allah en dus niet verantwoordelijk voor zijn acties.
En Allah’s ‘geloof’ en ‘tekens’ zijn nooit gedefinieerd.

Het is met dreigementen, een dwingende oproep tot gehoorzaamheid.
Er is geen gouden regel, noch enige vorm van wat doorgaat als geestelijke of spirituele verlichting. De primitieve opdracht is buigen, gehoorzamen, god vrezen, bekeren, heersen en uitbreiden d.m.v. oorlogen, migratie en hoge geboortecijfers. Dat is het.

Dus waarom wordt deze fatalistische doctrine als heilige beschouwd? Geen idee.