Islamofobie

Vrees of de angst voor de islam is geen ongegronde ziekelijke neiging, maar een concreet gerechtvaardigd angstgevoel.
Voor een islamofobie is er een rationele basis. De afkeer, de angst voor de islam is te wijten aan de onmenselijke en criminogene islam ideologie, vervat in de koran en de hadith en de gruwelijke islamitische moordaanslagen overal in de wereld.

Het woord islamofobie werd bedacht door moslims en niet om diegenen aan te duiden die de islam vrezen, maar om diegenen aan te duiden die deze godsdienst durven te bekritiseren.
Er wordt door de moslims ook verklaard dat kritiek op de islam, moslimhaat zou opwekken. In dat geval zou alle kritiek op godsdiensten verboden moeten worden als zijnde een opiniedelict.

Hirsi Ali en de Amerikaanse schrijver Robert Spencer stellen dat er wel gematigde moslims bestaan maar geen gematigde islam, en dat fundamentalistische moslims een beroep kunnen doen op de koran en hadith om gematigde moslims aan te zetten tot extremisme, dus is angst voor de islam legitiem.
Dit onderscheidt is belangrijk. De meerderheid van de moslims zijn gematigde mensen, maar de islam/koran is absoluut niet gematigd. De koran is een instrument voor gevaarlijke fanaten.

Er is maar één koran en is een crimineel boek omdat op bijna elke bladzijde wordt opgehitst tot haat en zelfs uitroeiing van de ongelovigen.

Er is geen gematigde islam, omdat er geen gematigde koran bestaat. Er is geen Europese islam omdat er geen Europese koran kan bestaan. Er is maar één koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen.

Wie kritiek heeft op de koran of de islam, wordt met de dood bedreigd, zoals Ayaan Hirsi Ali, Salman Rushie, Ibn Warraq, Talisma Nasreen. Zij worden als afvalligen beschouwd en apostasie of afvalligheid is levensgevaarlijk voor een moslim. Maar ook niet-moslims worden bedreigd [zoals professor Robert Redeker en politicus Geert Wilders] of gedood zoals Theo Van Gogh.

De islamieten bedreigen politici, schrijvers, karikaturisten, toneelspelers en intellectuelen met de dood, omdat deze enkel zouden mogen denken wat de islamieten accepteren.
En dat loopt de spuitgaten uit en is een gevaarlijk intellectueel terrorisme, waardoor islamofielen een feitelijke “dictatuur opleggen” en niet alleen in de moslimlanden maar ook bij ons.

Iedereen heeft het recht angst te koesteren tegenover een godsdienst, dan wel een godsdienst te haten. De islam haten is niet de moslims haten. De islam is geen ras, noch een persoon. Een ideologie kan niet beledigd worden of gevoelens hebben.
Er mag zowel kritiek zijn op de totalitaire islamideologie als op het nazisme, het socialisme, het communisme of het liberalisme.

Islamofobie is geen racisme, omdat niemand een godsdienst tot ras kan verheffen [hoewel moslims zich wel als superieur ras dienen te gedragen]. Dat heeft Mia Doornaert ook uitgelegd in een serie artikelen in de Standaard. De islam wordt beoefend door verschillende volkeren van verschillende rassen en nationaliteiten. De islam wordt dus niet door één volk beleden, maar door verschillende volkeren en nationaliteiten.

Islamofobie mag niet vergeleken worden met xenofobie; Afkeer van vreemdelingen.
Afkeer van de islam, is geen afkeer van vreemdelingen of van moslims. Iedereen mag een godsdienst prijzen of afkeuren. Het gaat hier niet over de gelovigen, maar over hun geloof, over een godsdienstige ideologie die de mens zijn leven op een allesomvattende, totalitaire wijze wil regeren in al zijn doen en laten.
Er dient ook geen onderscheid gemaakt te worden tussen islam en islamisme, het islamisme put uit de onverdraagzame koran. De opdracht tot onverdraagzaamheid, haat en dreigementen tegen allen die geen moslim zijn, staan geschreven in de koran en de moslimfanaten steunen op deze criminele soera’s om geweld te gebruiken. Het islamisme zou niet bestaan zonder het religieus fanatisme dat overal in de koran aanwezig is.

Alle religieuze ideologieën hebben tot doel macht te verwerven en worden als politiek instrument gebruikt om desnoods andersdenkenden of ongelovigen te bedreigen met de dood, om hen dwingen zich te onderwerpen aan hun geloof. Daarom zijn godsdienstconflicten en godsdienstoorlogen nooit opgehouden. Niemand mag de zestien eeuwen van religieuze vervolging van het katholicisme vergeten tegen de «ketters». De eeuwen van Inquisitie, de martelingen, de verbanningen en de brandstapel.

Islam betekent “onderwerping” en de islamieten willen iedereen onderwerpen aan de sharia. De sharia, de islamitische wet of de wet van God is een pakket van godsdienstige regels die de vrijheid van de mens uitsluit. De mens wordt onderworpen aan de goddelijke regels die in alle aspecten zijn levenswijze bepalen: eten, slapen, kleding, huwelijk, seksualiteit, polygamie, erfenis, segregatie, huwelijksverbod met een niet-moslim, de negatieve houding tegenover niet-gelovigen enz.
De gedeeltelijke invoering van de sharia in Engeland is volgens de Bisschop van Canterbury nu al onvermijdelijk. Er bestaan al een tiental islamitische rechtbanken. Volgens peilingen willen ook 44% van de jonge moslims de sjaria invoeren in Engeland.

De vrijheid van godsdienst is gewaarborgd maar dit betekent niet dat de “godsdienst” beschermd is tegen elke kritiek. Kritiek op een godsdienst belet de vrije uitoefening van de godsdienst niet. Deze kritiek verbieden kan enkel in dictaturen, in theocratieën en in landen die de “godslastering” strafbaar stellen. Deze landen zijn geen democratieën. Zij beschermen totalitaire ideologieën en hebben de vrijheid van mening afgeschaft.

In alle moslimlanden wordt kritiek op de islam, Allah of Mohammed, beschouwd als blasfemie en vaak strafbaar gesteld met de doodstraf.

Bijna elke godsdienst beschuldigt de andere vals te zijn. De geestelijken die elkaars godsdienst bekritiseren maken zich dus ook schuldig aan godslastering. De katholieke kerk verkondigt de drie-eenheid, bestaande uit de vader, de zoon en de heilige geest. Wie beweert dat God een zoon heeft, dat hij gekruisigd werd en verrezen is, dat hij de verlosser is en gestorven voor onze zonden, wordt door de Koran beschuldigd van blasfemie en daarop staat meestal ook de doodstraf.

Een ideologie kan niet gekrenkt worden, mensen wel. Maar de gelovigen mogen niet beweren gekrenkt te zijn omdat hun godsdienst wordt bekritiseerd, geminacht, verfoeid, verafschuwd of bespot. Dat zou al te gemakkelijk zijn om alle kritiek op hun godsdienst te verbieden. Dat is een poging om iedereen het zwijgen op te leggen.

De Koran zegt dat de handen van dieven moeten worden afgehakt, dat de vrouw een ondergeschikt wezen is, dat ongelovigen moeten worden uitgeroeid. Moet men respect betuigen voor een dergelijke ideologie, met excuus dat het een godsdienst is?

De gelovige en zijn geloof zijn twee verschillende zaken. Het verbod op kritiek van een godsdienst is censuur, is ook dictatuur, en het einde van het recht op vrije meningsuiting. Wie de islamterreur of de islamitische intellectuele terreur (mondelinge bedreigingen tegen karikaturisten, schrijvers, journalisten enz.) hekelt is voor de islamieten een islamofoob.

Een socialist, een communist, een liberaal, mogen toch ook niet beweren dat zij zich gekrenkt voelen omdat wij het socialisme, het communisme of het liberalisme vervloeken of bespotten, anders zou er een algemeen verbod ontstaan op ideologiekritiek. Er bestaat toch ook geen antiliberaal racisme of een antisocialistisch of antimarxistisch racisme?

Beweren dat kritiek op de islam de moslims zou demoniseren, is een poging om aan iedereen het zwijgen op te leggen, behalve natuurlijk aan de imams die bijvoorbeeld met behulp van hatelijke soera’s alle ongelovigen demoniseren. Het resultaat zou zijn dat wij geen enkele godsdienst zouden mogen bekritiseren, ongeacht de gevaarlijke ideologieën die ze verspreiden, en ongeacht hun buitensporigheden, hun onverdraagzaamheid.

Islamorganisaties eisen dat islamofobie wordt gelijkgesteld met racisme en dat blasfemie overal in de wereld wordt bestraft. Wie die opvatting steunt of aanvaart wil definitief een einde maken aan de vrijheid van gedachte en de democratie afschaffen. Ideologieën staan niet boven de wet, zij kunnen niet beschermd worden. De gelovige heeft recht op bescherming, maar niet zijn geloof. Elke ideologie mag kritisch onderzocht worden. Iedereen moet zich kunnen uitspreken over het gevaren van ideologieën, van welke aard ook. Iedereen heeft het recht godsdiensten te bekritiseren, te haten, te minachten en ze leugenachtig, belachelijk, onnozel of gevaarlijk vinden.

Bijna geen enkel theater in Europa durft nog het toneelstuk van Voltaire van 1741 “Mohammed de profeet” dat de hypocrisie en het fanatisme bespot te tonen uit vrees voor islamitische wraakneming. Dat kon 60 jaar geleden nog probleemloos. Nu wordt door het islamitische intellectueel terrorisme de vrijheid van mening beknot en uit schrik de “autocensuur” ingevoerd. Volgens een marktonderzoeksbureau kan de helft van alle Nederlanders islamofoob worden genoemd. Deze tendens verspreidt zich in heel Europa en dus niet alleen in Nederland.
Maar waarom zijn er zoveel islamofoben? De afkeer van de islam is te wijten aan de islamideologie zelf en de gruwelijke islamitische aanslagen overal in de wereld. (Londen, Barcelona, New York, Bali, enz.

De islam vervat in de koran is een onverdraagzame leer die het pluralisme, de democratie, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, de scheiding van kerk en staat verwerpt.
Voor de islam is democratie “taghout” of anders gezegd ”duivelachtig.” Alleen Allah bepaalt en niet het volk. Het volk moet zich onderwerpen aan de islam/sharia. Geen enkel moslimland wil het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens aanvaarden, omdat elke bladzijde van de koran in strijd is met dit verdrag.

In de koran leest men dat de ongelovigen de vijanden zijn. En dat andere godsdiensten vals zijn. Volgens de Koran zijn de ongelovigen onbetrouwbaar, slecht, pervers en hypocriet enz.
De koran is ook een racistisch boek, het verbiedt Joden en christenen als vrienden te nemen, ze zijn volgens Mohammed perverse, onbetrouwbare godslasteraars. In ontelbare verzen wordt er aangespoord tot het uitroeien van de niet-moslims en wordt het verboden met ongelovigen vriendelijke relaties te onderhouden.

De koran is vol discriminatie tegen ongelovigen, tegen vrouwen, tegen joden en christenen.
Dat is de werkelijkheid. Iedereen zou de koran moeten lezen om te begrijpen waarom er meer en meer mensen islamofoob worden.

Islamofobie bestraffen betekent elke kritiek op de islam verbieden en blasfemie strafbaar maken. Dat is het einde van de democratie, dat is het einde van de vrije meningsuiting. Dat kan alleen in een dictatuur of een theocratie.

atheisme


Islamofilie is veel gevaarlijker dan islamofobie

Als u zou stellen dat bijvoorbeeld de Klu Klux Klan niets van doen zouden hebben met racisme, of het neonazisme met het nationaal socialisme, dan zou men u voor gek verklaren. Men zou u laten institutionaliseren als u zou beweren dat een afkeer of angst voor genoemde ideologieën, waarvan de eerste beslist religieuze aspecten heeft, racisme-o-fobie of nazi-o-fobie zou zijn. Als u vervolgens ook nog eens zou stellen dat wij wel een onderscheid zouden moeten maken tussen de radicale en de gematigde versie van genoemde ideologieën, en zelfs zou stellen dat racisme en nazisme ideologieën van vrede zouden zijn, dan krijgt u herhaalrecepten voor psycho-farmaceutica voor de rest van uw leven.

Zelfs als wij het hebben over het tegenwoordig volledig gedomesticeerde christendom, dat op geen enkele wijze nog enige bedreiging is voor wie of wat dan ook, dan zijn er altijd mensen die u graag en zeer nadrukkelijk wijzen op de zonder meer gruwelijke geschiedenis. Die u in geuren en kleuren vertellen dat de kruistochten, hetgeen weliswaar vooral verdedigingsreacties waren, een verschrikkelijk aspect was van het christendom en hoe de wereld daar nu nog onder te lijden zou hebben. Men zou u wijzen op hoe het christendom heulde met de nationaal socialisten. Enzovoort.

Ook heden ten dagen wijst men er tot vervelens aan toe op dat islamkritiek eigenlijk een soort van racisme zo niet een herhaling van het nazisme zou zijn. En als wij niet oppassen dat ‘de treinen dan spoedig weer richting het oosten zullen rijden’ en er een ‘nieuwe holocaust’, deze keer op moslims, altijd op de loer ligt als wij de islamcritici niet doen zwijgen.

Kortom, men heeft er geen enkele moeite mee om bepaalde onwenselijke zaken te linken aan bepaalde ideologieën. In veel gevallen zelfs volledig onterecht en gebaseerd op gekunstelde ideologische gronden. Zodra wij het echter over de islam hebben dan zwijgt men subiet. En is men van mening dat ook u subiet zou moeten zwijgen. En doet u dat niet dan komt u in het verdachtenbankje te staan, zoals beschreven in de vorige alinea, en noemt men u plotseling intolerant.

Men gaat zelfs zover dat men telkens weer pogingen doet om islamkritiek te criminaliseren. Men heeft afspraken gemaakt hoe in de media en politiek de taal gezuiverd dient te worden van verwijzingen naar de islam zodra men het heeft over islamitisch terrorisme en fascisme. Dan buitelen wereldleiders over elkaar heen om vooral te benadrukken dat zoiets als de Islamitische Staat beslist niets van doen heeft met de islam, onislamitisch zou zijn of ten minste een zeer verwrongen foutieve interpretatie van de islam zou zijn en islamitische terroristen eigenlijk namaak moslims zijn.

Dat even verderop in ‘echte’ islamitische staten en landen exact dezelfde gruwelijkheden gepraktiseerd worden, maar dan opgenomen in de grond- en strafwet ofwel de op de islam gebaseerde sharia, dient u voor het gemak te vergeten.

Zelfs in onze Westerse landen, waar onze wetten gebaseerd (zouden moeten) zijn op secularisme, humanisme en de principes van de beschaafde samenleving, zien wij dat niet weinig moslims er een parallelle op de islam gebaseerde wet op na houden. In steden waar overwegend moslims wonen worden de straten gezuiverd en zuiver gehouden van onislamitische zaken. Vrouwen die onislamitische gekleed zouden gaan of mensen de zich onislamitische gedragen worden daar streng op aangesproken. Homoseksuelen dienen zich vooral niet homoseksueel te gedragen of men kan erop rekenen dat men zo geterroriseerd wordt dat verhuizen de enige optie is. We zien ook wederom niet weinig moslims zomers naar islamitische landen vertrekken waar vervolgens een deel van de meisjes worden uitgehuwelijkt, besneden of gewoon gedropt worden bij aldaar wonende familieleden om zo hun ‘verwestering’ te doen voorkomen.

Wij zien ons ook geconfronteerd met een fenomeen dat wij nog het beste als straatjihadisten kunnen betitelen. Islamitisch tuig dat het vooral voorzien heeft op niet-islamieten. Ook neemt het aantal gevallen van eerwraak nog ieder jaar toe. En zoals wij ook deze zomer weer hebben kunnen zien in onder andere de Schilderswijk claimen moslims de wijk als islamitische enclaves waar de Nederlandse autoriteiten en politie geen enkele zeggenschap meer hebben.

Maar dit alles zou volstrekt niets met de islam te maken hebben, zo bezweren de boven ons gestelden ons. Het zou allemaal te maken hebben met ‘socio-economische omstandigheden’ en… ‘discriminatie’ van de autochtone zijde!

Want, zo moet u begrijpen, als u dit allemaal als zeer onwenselijk ziet dan bent u een islamofoob. Dan heeft u last van een kennelijk irrationele angst voor de islam en moslims. Dan klopt uw instinctmatige afkeer van de islam opeens niet meer. Zelfs uw met overweldigende bewijzen beargumenteerde en beredeneerde overtuiging dat de islam in ieder opzicht slecht nieuws, en een zeer fascistische ideologie is die in al haar facetten haaks op onze moderniteit staat, worden van tafel geveegd en u wordt gemaand toch vooral te zwijgen over wat u geobserveerd en bestudeerd heeft.

Ondertussen kunt u zich alleen maar afvragen waarom u hetgeen dat zo overduidelijk is wel ziet en onze leiders niet.

Het antwoord op deze vraag is één van de grotere mysteries van onze tijd. Wat drijft onze leiders ertoe om de realiteit zo glashard te ontkennen. Om ons zo voor te liegen. Om het te doen voorkomen alsof wij allemaal collectief gek zouden zijn geworden. Om te doen alsof er, buiten wat nagenoeg onschadelijke maar tot het maximum gehypte en opgeklopte Westerse ideologieën, anno nu niet meer zoiets zou kunnen bestaan als een foute en gevaarlijke ideologie annex religie. Alsof alleen de genoemde marginale Westerse ideologietjes in potentie levensbedreigende vormen zouden kunnen aannemen als wij dit niet rigoureus indammen en de verkondigers ervan niet maximaal zouden censureren.

Als wij de media en de ideologisch gemotiveerde activisten moeten geloven dan zouden de voorstanders van Zwarte Piet een veel grotere bedreiging vormen voor onze saamhorigheid, met de nadruk op horigheid, dan de vele tienduizenden Nederlandse moslims die al dan niet openlijk of heimelijk grote voorstanders zijn van een islamitisch kalifaat naar Irakees en Syrisch voorbeeld. Dus moeten wij over de voorstanders van IS/ ISIS/ ISIL eindeloos debatteren om te kunnen bepalen of dit wel of geen bedreiging voor ons land is en moet Zwarte Piet met onmiddellijke ingang verbannen worden. Want kinderen die gesocialiseerd worden met de fantasiefiguren Sinterklaas en Zwarte Piet is kennelijk vele malen schadelijker en gevaarlijker dan kinderen en volwassenen die geïndoctrineerd te worden met de fantasiefiguren Allah en Mohammed. Dat u maar even weet waar de prioriteiten liggen van onze ideologische elite!

De totale ideologische kramp waarin het Westen, althans met name onze politieke correcte leiders, in verkeren kan welhaast op geen andere manier meer uitgelegd worden dan islamofilie. En zo denken er ondertussen meer over:

De totale ideologische kramp waarin het Westen, althans met name onze politieke correcte leiders, in verkeren kan welhaast op geen andere manier meer uitgelegd worden dan islamofilie. En zo denken er ondertussen meer over:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.