Islamofobie

Vrees voor de islam is geen ongegronde ziekelijke neiging, maar een concreet gerechtvaardigd angstgevoel.
Voor islamofobie bestaat er een rationele basis. De afkeer en angst voor de islam is te wijten aan de onmenselijke en criminogene islam ideologie, vervat in de koran en de hadith en de gruwelijke islamitische moordaanslagen overal in de wereld.

Het woord islamofobie werd bedacht door moslims en niet om diegenen aan te duiden die de islam vrezen, maar om diegenen aan te duiden die deze godsdienst durven te bekritiseren.
Er wordt door moslims verklaard dat kritiek op de islam, moslimhaat zou opwekken. In dat geval zou alle kritiek op godsdiensten verboden moeten worden als zijnde een opiniedelict.

Hirsi Ali en de Amerikaanse schrijver Robert Spencer stellen dat er wel gematigde moslims bestaan maar geen gematigde islam, en dat fundamentalistische moslims een beroep kunnen doen op de koran en hadith om gematigde moslims aan te zetten tot extremisme, dus is angst voor de islam legitiem.
Dit onderscheidt is belangrijk. De groot deel van de moslims tonen gematigd gedrag, maar de islam/koran is absoluut niet gematigd. De koran is een instrument voor gevaarlijke fanaten.

Er is maar één koran en is een boek dat oproept tot crimineel gedrag, omdat op bijna elke bladzijde wordt opgehitst tot haat en zelfs uitroeiing van de ongelovigen.

Er is geen gematigde islam, omdat er geen gematigde koran bestaat. Er is geen Europese islam omdat er geen Europese koran kan bestaan. Er is maar één koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen.

Wie kritiek heeft op de koran of de islam, wordt met de dood bedreigd, zoals Ayaan Hirsi Ali, Salman Rushie, Ibn Warraq, Talisma Nasreen. Zij worden als afvalligen beschouwd en apostasie of afvalligheid is levensgevaarlijk voor een moslim. Maar ook niet-moslims worden bedreigd [zoals professor Robert Redeker en politicus Geert Wilders] of gedood zoals Theo Van Gogh.

De islamieten bedreigen politici, schrijvers, karikaturisten, toneelspelers en intellectuelen met de dood, omdat deze enkel zouden mogen denken wat de islamieten accepteren.
En dat loopt de spuitgaten uit en is een gevaarlijk intellectueel terrorisme, waardoor islamofielen een feitelijke “dictatuur opleggen” en niet alleen in de moslimlanden.

Iedereen heeft het recht angst te koesteren tegenover een godsdienst, dan wel een godsdienst te haten. De islam haten is niet de moslims haten. De islam is geen ras, noch een persoon. Een ideologie kan niet beledigd worden of gevoelens hebben.
Er mag zowel kritiek zijn op de totalitaire islamideologie als op het nazisme, het socialisme, het communisme of het liberalisme.

Islamofobie is geen racisme, omdat niemand een godsdienst tot ras kan verheffen [hoewel moslims zich wel als superieur ras dienen te gedragen, zie koran 3:110]. Dat heeft Mia Doornaert ook uitgelegd in een serie artikelen in de Standaard. De islam wordt beoefend door verschillende volkeren van verschillende rassen en nationaliteiten. De islam wordt dus niet door één volk beleden, maar door verschillende volkeren en nationaliteiten.

Islamofobie mag niet vergeleken worden met xenofobie [= afkeer van vreemdelingen]
Afkeer van de islam, is geen afkeer van vreemdelingen. Iedereen mag een godsdienst prijzen of afkeuren. Het gaat hier niet over de gelovigen, maar over hun geloof, over een godsdienstige ideologie die de mens zijn leven op een allesomvattende, totalitaire wijze wil regeren in al zijn doen en laten.

Islam betekent “onderwerping” en de islamieten willen iedereen onderwerpen aan de sharia. De sharia, de islamitische wet of de wet van God is een pakket van godsdienstige regels die de vrijheid van de mens uitsluit. De mens wordt onderworpen aan de goddelijke regels die in alle aspecten zijn levenswijze bepalen: eten, slapen, kleding, huwelijk, seksualiteit, polygamie, erfenis, segregatie, huwelijksverbod met een niet-moslim, de negatieve houding tegenover niet-gelovigen enz..

De vrijheid van godsdienst is gewaarborgd maar dit betekent niet dat godsdiensten beschermd zijn tegen elke kritiek. Kritiek op een godsdienst belet de vrije uitoefening van de godsdienst niet. Deze kritiek verbieden kan enkel in dictaturen, in theocratieën en in landen die de “godslastering” strafbaar stellen. Deze landen zijn geen democratieën. Zij beschermen totalitaire ideologieën en hebben de vrijheid van meningen afgeschaft.

In alle moslimlanden wordt kritiek op de islam, Allah of Mohammed, beschouwd als blasfemie en vaak strafbaar gesteld met de doodstraf.

Bijna elke godsdienst beschuldigt de andere vals te zijn. De geestelijken die elkaars godsdienst bekritiseren maken zich dus ook schuldig aan godslastering. De katholieke kerk verkondigt de drie-eenheid, bestaande uit de vader, de zoon en de heilige geest. Wie beweert dat God een zoon heeft wordt in de koran beschuldigd van blasfemie waar de doodstraf op staat.

Een ideologie kan niet gekrenkt worden, mensen wel. Maar de gelovigen mogen niet beweren gekrenkt te zijn omdat hun godsdienst wordt bekritiseerd, geminacht, verfoeid, verafschuwd of bespot. Dat zou al te gemakkelijk zijn om alle kritiek op hun godsdienst te verbieden. Dat is een poging om iedereen het zwijgen op te leggen.

De koran zegt dat de handen van dieven moeten worden afgehakt, dat de vrouw een ondergeschikt wezen is, dat ongelovigen moeten worden gedood. Moet men respect betuigen voor een dergelijke ideologie, met excuus dat het een godsdienst is?

De gelovige en zijn geloof zijn twee verschillende zaken. Het verbod op kritiek van een godsdienst is censuur, is ook dictatuur, en het einde van het recht op vrije meningsuiting. Wie de islamterreur of de islamitische intellectuele terreur (mondelinge bedreigingen tegen karikaturisten, schrijvers, journalisten enz.) hekelt is voor de islamieten een islamofoob.

Een socialist, een communist, een liberaal, kunnen toch ook niet beweren dat zij zich gekrenkt voelen omdat wij het socialisme, het communisme of het liberalisme vervloeken of bespotten? Anders zou er een algemeen verbod moeten komen op ideologiekritiek.

Beweren dat kritiek op de islam, de moslims zou demoniseren, is een poging iedereen het zwijgen op te leggen, behalve voor de imam in de moskee die vrijelijk hatelijke soera’s over ongelovigen mag etiketteren. Het resultaat zou zijn dat wij geen enkele godsdienst zouden mogen bekritiseren, ongeacht de gevaarlijke ideologieën die ze verspreiden.

Islam-organisaties eisen dat islamofobie wordt gelijkgesteld met racisme en dat blasfemie overal in de wereld wordt bestraft. Wie deze opvatting steunt of aanvaard wil definitief een einde maken aan de vrijheid van denken. Ideologieën staan niet boven de wet. De gelovige heeft recht op bescherming, maar niet zijn geloof. Elke ideologie mag kritisch onderzocht worden. Iedereen moet zich kunnen uitspreken over het gevaren van ideologieën, van welke aard ook. Iedereen heeft het recht godsdiensten te bekritiseren, te haten, te minachten en ze leugenachtig, belachelijk, onnozel of gevaarlijk vinden.

Bijna geen enkel theater in Europa durft nog het toneelstuk van Voltaire uit 1741 “Mohammed de profeet” op te voeren, dat de hypocrisie en het fanatisme bespot, uit vrees voor islamitische wraakneming. Dat kon 60 jaar geleden nog probleemloos. Nu wordt door het islamitische intellectueel terrorisme, de vrijheid van mening beknot en gecensureerd. Volgens een marktonderzoeksbureau kan de helft van alle Nederlanders islamofoob worden genoemd. Deze tendens verspreidt zich in heel Europa en dus niet alleen in Nederland.
Maar waarom zijn er zoveel islamofoben? De afkeer van de islam is te wijten aan de islam-ideologie zelf, en de gruwelijke islamitische aanslagen overal in de wereld. (Londen, Barcelona, New York, Bali, enz.

De islam vervat in de koran, is een onverdraagzame leer die het pluralisme, de democratie, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, de scheiding van kerk en staat, verwerpt.
Voor de islam is democratie “taghout” of anders gezegd ”duivelachtig.” Alleen Allah bepaalt en niet het volk. Het volk moet zich onderwerpen aan de islam/sharia. Geen enkel moslimland wil het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens aanvaarden, omdat elke bladzijde van de koran in strijd is met dit verdrag.

In de koran leest men dat de ongelovigen de vijanden zijn. En dat andere godsdiensten vals zijn. Volgens de koran zijn de ongelovigen onbetrouwbaar, slecht, pervers, hypocriet, aanhangers van de duivel enz.
De koran is ook een racistisch boek, het verbiedt Joden en christenen als vrienden te nemen, ze zijn volgens Mohammed perverse, onbetrouwbare godslasteraars. In tientallen koranverzen wordt het doden van niet-moslims goedgekeurd en wordt het verboden om met niet-moslims oprechte vriendschappelijke relaties te onderhouden.

De koran bevat discriminerende en gewelddadige opmerkingen tegen ongelovigen, tegen vrouwen, tegen joden en christenen. Dit is de werkelijkheid en iedereen zou de koran moeten lezen om te begrijpen waarom er meer en meer mensen islamofoob worden.

Islamofobie bestraffen betekent elke kritiek op de islam verbieden en blasfemie strafbaar stellen. Dat is het einde van de democratie, dat is het einde van de vrije meningsuiting. Dat kan alleen in een dictatuur of een theocratie.

atheisme

Het is geen islamofobie om een rationele angst te hebben voor…

■ gewelddadige aanvallen [4.74, 9.193, 9.5, 9.88]

■ verkrachtingen (4.25)

■ martelingen (22.22)

■ wreedheden (22.9)

■ zelfmoordaanslagen (4.74)

■ onthoofdingen (47:4)

■ de consequenties van overspel (4:15)

■ een inferieure behandeling van vrouwen (4.11, 4.176)

■ het beschouwen van vrouwen als seksueel doelwit (4.15)

■ met geweld te worden vervangen vanwege een ander geloof (21.11)

■ het terroriseren van andersdenkenden (3.151)

■ Antisemitisme [5.80, 33.26, 98.6]

■ als niet-moslim gedood te worden (9.111)

■ massamoord en genocide (33. 26)

■ een onrechtvaardige verdeling van de erfenis [4.11]

■ om bestolen te worden. (4.94, 8.41)

■ een islam dat anders gelovigen met geweld aan zich wil onderwerpen ( 3.19, 48.28)

■ om als vijand bestempelt te worden (64.14)

■ dat iedere andere leefstijl vernietigt zal worden [28.58]

■ wraakacties (5.45)

■ als minderwaardig [als zijnde brandhout] behandelt te worden [3.10]

■ dat moslims zich uitverkoren en verheven voelen boven de ander [3.110]

■ om vijandig bejegend te worden (1.7)

■ een parallelle samenleving [3.28, 9.95]

■ om in slavernij gebracht te worden (24.32)

■ islamitische overheersingsdrang [61.9]

■ om al je bezit te verliezen (33.27)

■ sociale uitsluiting. (5:51)

Het is geen islamofobie om een ​​rationele angst voor de sharia te hebben die de vernietiging vraagt van westerse democratieën dat vervangen moet worden door dictatoriale geloofsregels met de koran als leidraad.

Voor moslims is de islam met zijn leringen geen misdaad tegen de mensheid maar gerechtvaardigde uitingen van hun religie. Heb je er kritiek op, dan is dat onterecht en ben je een islamofoob of racist.

Moslims streven ernaar om dergelijke verdorven, haat zaaiende verzen in de toekomst wettelijk mogelijk te maken. De koran is een levensgevaarlijk boek dat tegen de principes van een vrije samenleving en de westerse beschaving ingaat.


IS ISLAM RACISTISCH?

Volgens antropoloog Martijn de Koning zijn islamofoben racisten omdat zij de “individualiteit van moslims” zouden “ontkennen”. Maar wie de bronnen van de islam bekijkt, koran en hadith, ziet dat deze religie zelf niet anders doet. Om nog maar te zwijgen over haar volgelingen.

Natuurlijk zou het makkelijk zijn De Konings betoog in de Volkskrant van het afgelopen weekeinde onderuit te halen door erop te wijzen dat hij een verzonnen pseudopsychische aandoening beschrijft. De exacte oorsprong van de term islamofobie is wat mysterieus (waarschijnlijk stamt zij uit het begin van de 20e eeuw), maar zeker is dat zij door islamisten en apologeten in het Westen en Midden-Oosten de afgelopen decennia is gebruikt om iedere kritiek op de islam te kop in te drukken. Daarnaast kun je lachen om De Konings verregaande oprekking – en daarmee uitholling – van het begrip racisme. Is er serieus iemand die beweert dat de afkeer van een gekozen religieuze of politieke opvatting door dezelfde term zou moeten worden gedekt door de rassenhaat zoals wij die kennen van de Ku Klux Klan of de nationaalsocialisten?

Inferieur

Soit, laten we ‘for argument’s sake’ meegaan in de terminologie van wetenschapper-activist De Koning en aanvaarden dat islamofobie een bestaande aandoening is en dat racisme ook betrekking kan hebben op iemands politieke of religieuze keuzes. De kern van zijn betoog is de manier waarop over moslims wordt gesproken: “als een herkenbare groep die specifiek, onveranderlijke en natuurlijke eigenschappen wordt toegedicht en die als inferieur geldt.” Als wij deze definitie aanvaarden, mogen wij haar natuurlijk ook omkeren. Racisme is dan zeker ook wanneer je zo’n groep als superieur aan anderen beschouwt.

In theorie en praktijk, in de eerste eeuwen van de islam en vandaag de dag, worden moslims als superieur aan ongelovigen gezien

Laat dat nu precies zijn wat de islam, haar bronnen en haar volgelingen door de eeuwen heen consequent doen. In theorie en praktijk, in de eerste eeuwen van de islam en vandaag de dag, worden moslims als superieur aan ongelovigen gezien. Het spookbeeld van ongelovigheid is gedurende de veertien eeuwen van haar bestaan een van de belangrijkste motieven binnen de islam geweest. Vers na vers in soera na soera van de koran bevestigen dit. De islamitische terminologie is doorspekt van woorden als shirk (de verschrikkelijke geestelijke woestenij van polytheïsme die heerste op het Arabisch Schiereiland totdat de profeet Mohammed het licht van de Ware Religie bracht), kafir (ongelovige), dhimmi (de – inferieure – joden en christenen) en murtadd (afvallige).

Verdelgen

Deze termen en hun zonder uitzondering negatieve lading zijn veel meer dan slechts woorden uit een grijs verleden, zij spelen elke dag een rol in dogma en praktijk. De reeks koranverzen en ahadith (aan Mohammed toegedichte spreuken en handelingen) die oproepen de ongelovigen te bekeren, bestrijden of zelfs te verdelgen is schier eindeloos. Dat veel gelovigen zich zelfs in de 21e eeuw aan deze geboden houden, weet eenieder die wel eens een krant openslaat of naar een nieuwssite surft. Van het relatief onschuldige uitdelen van 15.000 korans op Bevrijdingsdag in Nederland, via de vervolging (en massamoord) op secularisten in Zuid-Azië, naar de genocide op ongelovigen in de Islamitische Staat: de minderwaardige status binnen de islam van de on- (of onvoldoende) gelovige is een feit dat zelfs door Martijn de Koning niet valt te ontkennen.

Geen Westerse politicus – niet Fortuyn, niet Wilders, zelfs niet Donald Trump – zou het in het hoofd halen zo’n discriminatoire regel voor te stellen, maar binnen de islam is dit doodnormaal

Toen ik werkzaam als journalist in Casablanca overwoog met mijn Marokkaanse vriendin te trouwen, was de juridische eis dat ik mij daarvoor tot de islam zou bekeren (ook al was zij atheïst). Dit is een vrijwel onomstreden praktijk in de meeste islamitische landen. Als je geen moslim bent, word je niet goed genoeg geacht om met een islamitische vrouw te trouwen. De superioriteit van de moslim en de inferieure status van de ongelovige kunnen niet duidelijker worden geïllustreerd. Geen Westerse politicus – niet Fortuyn, niet Wilders, zelfs niet Donald Trump – zou het in het hoofd halen zo’n discriminatoire regel voor te stellen, maar binnen de islam is dit doodnormaal. Of, om de woorden van De Koning te gebruiken: racisme op basis van het niet hebben van een bepaald geloof. Een soort islamitische omnifobie dus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.