Islamofobie

Vrees of de angst voor de islam is geen ongegronde ziekelijke neiging, maar een concreet gerechtvaardigd angstgevoel.
Voor een islamofobie bestaat er een rationele basis. De afkeer en angst voor de islam is te wijten aan de onmenselijke en criminogene islam ideologie, vervat in de koran en de hadith en de gruwelijke islamitische moordaanslagen overal in de wereld.

Het woord islamofobie werd bedacht door moslims en niet om diegenen aan te duiden die de islam vrezen, maar om diegenen aan te duiden die deze godsdienst durven te bekritiseren.
Er wordt door moslims verklaard dat kritiek op de islam, moslimhaat zou opwekken. In dat geval zou alle kritiek op godsdiensten verboden moeten worden als zijnde een opiniedelict.

Hirsi Ali en de Amerikaanse schrijver Robert Spencer stellen dat er wel gematigde moslims bestaan maar geen gematigde islam, en dat fundamentalistische moslims een beroep kunnen doen op de koran en hadith om gematigde moslims aan te zetten tot extremisme, dus is angst voor de islam legitiem.
Dit onderscheidt is belangrijk. De meerderheid van de moslims zijn gematigde mensen, maar de islam/koran is absoluut niet gematigd. De koran is een instrument voor gevaarlijke fanaten.

Er is maar één koran en is een boek dat oproept tot crimineel gedrag, omdat op bijna elke bladzijde wordt opgehitst tot haat en zelfs uitroeiing van de ongelovigen.

Er is geen gematigde islam, omdat er geen gematigde koran bestaat. Er is geen Europese islam omdat er geen Europese koran kan bestaan. Er is maar één koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen.

Wie kritiek heeft op de koran of de islam, wordt met de dood bedreigd, zoals Ayaan Hirsi Ali, Salman Rushie, Ibn Warraq, Talisma Nasreen. Zij worden als afvalligen beschouwd en apostasie of afvalligheid is levensgevaarlijk voor een moslim. Maar ook niet-moslims worden bedreigd [zoals professor Robert Redeker en politicus Geert Wilders] of gedood zoals Theo Van Gogh.

De islamieten bedreigen politici, schrijvers, karikaturisten, toneelspelers en intellectuelen met de dood, omdat deze enkel zouden mogen denken wat de islamieten accepteren.
En dat loopt de spuitgaten uit en is een gevaarlijk intellectueel terrorisme, waardoor islamofielen een feitelijke “dictatuur opleggen” en niet alleen in de moslimlanden maar ook bij ons.

Iedereen heeft het recht angst te koesteren tegenover een godsdienst, dan wel een godsdienst te haten. De islam haten is niet de moslims haten. De islam is geen ras, noch een persoon. Een ideologie kan niet beledigd worden of gevoelens hebben.
Er mag zowel kritiek zijn op de totalitaire islamideologie als op het nazisme, het socialisme, het communisme of het liberalisme.

Islamofobie is geen racisme, omdat niemand een godsdienst tot ras kan verheffen [hoewel moslims zich wel als superieur ras dienen te gedragen, zie koran 3:110]. Dat heeft Mia Doornaert ook uitgelegd in een serie artikelen in de Standaard. De islam wordt beoefend door verschillende volkeren van verschillende rassen en nationaliteiten. De islam wordt dus niet door één volk beleden, maar door verschillende volkeren en nationaliteiten.

Islamofobie mag niet vergeleken worden met xenofobie [= afkeer van vreemdelingen]
Afkeer van de islam, is geen afkeer van vreemdelingen of van moslims. Iedereen mag een godsdienst prijzen of afkeuren. Het gaat hier niet over de gelovigen, maar over hun geloof, over een godsdienstige ideologie die de mens zijn leven op een allesomvattende, totalitaire wijze wil regeren in al zijn doen en laten.
Er dient ook geen onderscheid gemaakt te worden tussen islam en islamisme, het islamisme put uit de onverdraagzame koran. De opdracht tot onverdraagzaamheid, haat en dreigementen tegen allen die geen moslim zijn, staan geschreven in de koran en de moslimfanaten steunen op deze criminele soera’s om geweld te gebruiken. Het islamisme zou niet bestaan zonder het religieus fanatisme dat overal in de koran aanwezig is.

Alle religieuze ideologieën hebben tot doel macht te verwerven en worden als politiek instrument gebruikt om desnoods andersdenkenden of ongelovigen te bedreigen met de dood, of hen dwingen zich te onderwerpen aan hun geloof. Daarom zijn godsdienstconflicten en godsdienstoorlogen nooit opgehouden. Niemand mag de zestien eeuwen van religieuze vervolging van het katholicisme vergeten tegen de «ketters». De eeuwen van Inquisitie, de martelingen, de verbanningen en de brandstapel.

Islam betekent “onderwerping” en de islamieten willen iedereen onderwerpen aan de sharia. De sharia, de islamitische wet of de wet van God is een pakket van godsdienstige regels die de vrijheid van de mens uitsluit. De mens wordt onderworpen aan de goddelijke regels die in alle aspecten zijn levenswijze bepalen: eten, slapen, kleding, huwelijk, seksualiteit, polygamie, erfenis, segregatie, huwelijksverbod met een niet-moslim, de negatieve houding tegenover niet-gelovigen enz.
De gedeeltelijke invoering van de sharia in Engeland is volgens de Bisschop van Canterbury nu al onvermijdelijk. Er bestaan al een tiental islamitische rechtbanken. Volgens peilingen willen ook 44% van de jonge moslims de sjaria invoeren in Engeland.

De vrijheid van godsdienst is gewaarborgd maar dit betekent niet dat de “godsdienst” beschermd is tegen elke kritiek. Kritiek op een godsdienst belet de vrije uitoefening van de godsdienst niet. Deze kritiek verbieden kan enkel in dictaturen, in theocratieën en in landen die de “godslastering” strafbaar stellen. Deze landen zijn geen democratieën. Zij beschermen totalitaire ideologieën en hebben de vrijheid van mening afgeschaft.

In alle moslimlanden wordt kritiek op de islam, Allah of Mohammed, beschouwd als blasfemie en vaak strafbaar gesteld met de doodstraf.

Bijna elke godsdienst beschuldigt de andere vals te zijn. De geestelijken die elkaars godsdienst bekritiseren maken zich dus ook schuldig aan godslastering. De katholieke kerk verkondigt de drie-eenheid, bestaande uit de vader, de zoon en de heilige geest. Wie beweert dat God een zoon heeft, dat hij gekruisigd werd en verrezen is, dat hij de verlosser is en gestorven voor onze zonden, wordt door de Koran beschuldigd van blasfemie en daarop staat meestal ook de doodstraf.

Een ideologie kan niet gekrenkt worden, mensen wel. Maar de gelovigen mogen niet beweren gekrenkt te zijn omdat hun godsdienst wordt bekritiseerd, geminacht, verfoeid, verafschuwd of bespot. Dat zou al te gemakkelijk zijn om alle kritiek op hun godsdienst te verbieden. Dat is een poging om iedereen het zwijgen op te leggen.

De Koran zegt dat de handen van dieven moeten worden afgehakt, dat de vrouw een ondergeschikt wezen is, dat ongelovigen moeten worden uitgeroeid. Moet men respect betuigen voor een dergelijke ideologie, met excuus dat het een godsdienst is?

De gelovige en zijn geloof zijn twee verschillende zaken. Het verbod op kritiek van een godsdienst is censuur, is ook dictatuur, en het einde van het recht op vrije meningsuiting. Wie de islamterreur of de islamitische intellectuele terreur (mondelinge bedreigingen tegen karikaturisten, schrijvers, journalisten enz.) hekelt is voor de islamieten een islamofoob.

Een socialist, een communist, een liberaal, mogen toch ook niet beweren dat zij zich gekrenkt voelen omdat wij het socialisme, het communisme of het liberalisme vervloeken of bespotten, anders zou er een algemeen verbod ontstaan op ideologiekritiek. Er bestaat toch ook geen antiliberaal racisme of een antisocialistisch of antimarxistisch racisme?

Beweren dat kritiek op de islam de moslims zou demoniseren, is een poging om aan iedereen het zwijgen op te leggen, behalve natuurlijk aan de imams die bijvoorbeeld met behulp van hatelijke soera’s alle ongelovigen demoniseren. Het resultaat zou zijn dat wij geen enkele godsdienst zouden mogen bekritiseren, ongeacht de gevaarlijke ideologieën die ze verspreiden, en ongeacht hun buitensporigheden, hun onverdraagzaamheid.

Islamorganisaties eisen dat islamofobie wordt gelijkgesteld met racisme en dat blasfemie overal in de wereld wordt bestraft. Wie die opvatting steunt of aanvaart wil definitief een einde maken aan de vrijheid van gedachte en de democratie afschaffen. Ideologieën staan niet boven de wet, zij kunnen niet beschermd worden. De gelovige heeft recht op bescherming, maar niet zijn geloof. Elke ideologie mag kritisch onderzocht worden. Iedereen moet zich kunnen uitspreken over het gevaren van ideologieën, van welke aard ook. Iedereen heeft het recht godsdiensten te bekritiseren, te haten, te minachten en ze leugenachtig, belachelijk, onnozel of gevaarlijk vinden.

Bijna geen enkel theater in Europa durft nog het toneelstuk van Voltaire van 1741 “Mohammed de profeet” dat de hypocrisie en het fanatisme bespot te tonen uit vrees voor islamitische wraakneming. Dat kon 60 jaar geleden nog probleemloos. Nu wordt door het islamitische intellectueel terrorisme de vrijheid van mening beknot en uit schrik de “autocensuur” ingevoerd. Volgens een marktonderzoeksbureau kan de helft van alle Nederlanders islamofoob worden genoemd. Deze tendens verspreidt zich in heel Europa en dus niet alleen in Nederland.
Maar waarom zijn er zoveel islamofoben? De afkeer van de islam is te wijten aan de islamideologie zelf en de gruwelijke islamitische aanslagen overal in de wereld. (Londen, Barcelona, New York, Bali, enz.

De islam vervat in de koran is een onverdraagzame leer die het pluralisme, de democratie, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, de scheiding van kerk en staat verwerpt.
Voor de islam is democratie “taghout” of anders gezegd ”duivelachtig.” Alleen Allah bepaalt en niet het volk. Het volk moet zich onderwerpen aan de islam/sharia. Geen enkel moslimland wil het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens aanvaarden, omdat elke bladzijde van de koran in strijd is met dit verdrag.

In de koran leest men dat de ongelovigen de vijanden zijn. En dat andere godsdiensten vals zijn. Volgens de Koran zijn de ongelovigen onbetrouwbaar, slecht, pervers en hypocriet enz.
De koran is ook een racistisch boek, het verbiedt Joden en christenen als vrienden te nemen, ze zijn volgens Mohammed perverse, onbetrouwbare godslasteraars. In ontelbare verzen wordt er aangespoord tot het uitroeien van de niet-moslims en wordt het verboden met ongelovigen vriendelijke relaties te onderhouden.

De koran is vol discriminatie tegen ongelovigen, tegen vrouwen, tegen joden en christenen.
Dat is de werkelijkheid. Iedereen zou de koran moeten lezen om te begrijpen waarom er meer en meer mensen islamofoob worden.

Islamofobie bestraffen betekent elke kritiek op de islam verbieden en blasfemie strafbaar maken. Dat is het einde van de democratie, dat is het einde van de vrije meningsuiting. Dat kan alleen in een dictatuur of een theocratie.

atheisme

Het is geen islamofobie om een rationele angst te hebben voor…

■ gewelddadige aanvallen [4.74, 9.193, 9.5, 9.88]

■ verkrachtingen (4.25)

■ martelingen (22.22)

■ wreedheden (22.9)

■ zelfmoordaanslagen (4.74)

■ onthoofdingen (47:4)

■ de consequenties van overspel (4:15)

■ een inferieure behandeling van vrouwen (4.11, 4.176)

■ het beschouwen van vrouwen als seksueel doelwit (4.15)

■ met geweld te worden vervangen vanwege een ander geloof (21.11)

■ het terroriseren van andersdenkenden (3.151)

■ Antisemitisme [5.80, 33.26, 98.6]

■ als niet-moslims gedood te worden (9.111)

■ massamoord en genocide (33. 26)

■ een onrechtvaardige verdeling van de erfenis [4.11]

■ om bestolen te worden. (4.94, 8.41)

■ een islam dat anders gelovigen met geweld aan zich wil onderwerpen ( 3.19, 48.28)

■ om als vijand bestempelt te worden (64.14)

■ dat iedere andere leefstijl vernietigt zal worden [28.58]

■ wraakacties (5.45)

■ als minderwaardig [als zijnde brandhout] behandelt te worden [3.10]

■ dat moslims zich uitverkoren en verheven voelen boven de ander [3.110]

■ om vijandig bejegend te worden (1.7)

■ een parallelle samenleving [3.28, 9.95]

■ om in slavernij gebracht te worden (24.32)

■ islamitische overheersingsdrang [61.9]

■ om al je bezit te verliezen (33.27)

■ sociale uitsluiting. (5:51)

Het is geen islamofobie om een ​​rationele angst voor de sharia te hebben die de vernietiging vraagt van de Westers democratie systeem, dat vervangen moet worden door dictatoriale geloofsregels met de koran als leidraad.

Voor moslims is de islam met zijn leringen geen misdaad tegen de menselijkheid maar gerechtvaardigde uitingen van hun religie. Heb je er kritiek op, dan ben je een islamofoob of racist. Moslims vechten om dergelijke verdorven, haat zaaiende,verzen in de toekomst wettelijk mogelijk te maken. De koran is een levensgevaarlijk boek dat tegen de principes van een vrije samenleving en westerse beschaving ingaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.