Moord

Tabari ; IX ; 69
Het doden van ongelovigen is een eenvoudige opdracht voor ons.

Tabari : VIII ; 141
De oorlogskreet die nacht van de volgelingen van de boodschapper van Allah luidde ; Kill kill  kill.

Ishaq ; 489
Wij zijn mannen die zich niet schamen om te doden.

Bukhari : V5B59N512
De profeet had hun mannen gedood, hun vrouwen en kinderen gegijzeld.                                      

koran 2 : 191
En dood hen waar je ze kunt vinden en grijpen. Drijf hun weg van de plek waar je eruit bent gezet.

Bukhari : V4B52N270
De boodschapper zei; ’Wie is klaar om Ashraf te vermoorden? Hij had beledigende dingen gezegd over Allah en zijn Boodschapper. Maslana stond op en zei; ’Wil je dat ik hem vermoordt? De profeet zei; Ja. Maslama zei; Sta me dan toe te liegen om hem te misleiden. Mohammed zei; ”Dat mag je doen.”

Tabari VII : 97
De ochtend na de moord op Ashraf verklaarde de profeet; Dood iedere Jood die onder uw hoede valt.                       

Isaq : 369
Mas’ud viel Sunayna aan, één van de Joodse handelaren met wie zijn familie sociale en commerciële betrekkingen onderhield en doodde hem. Een moslimbroeder beklaagde zich en zei;’ Waarom doodde je hem. Je hebt veel vet op je buik door zijn liefdadigheid. Mas’ud antwoorde; Als Mohammed mij opdracht gaf jouw te vermoorden zou ik je onthoofden. Waarop de broer zei, iedere godsdienst die je tot zover kan brengen is geweldig. En hij accepteerde de islam.

Bukhari ; V1B1N6
Gewoon bevelen geven om iedere Jood in het land te doden.

Ishaq : 676
Mohammed zei; Wil niemand mij verlossen van deze vrouw? Umayr, een ijverige moslim besloot om de wens van de Profeet uit te voeren. Die nacht sloop hij haar huis binnen terwijl zij lag te slapen omringt door haar kleine kinderen. Umayr verwijderde een baby van haar borst en stak zijn zwaard in de dichteres. De volgende dag vroeg Umayr aan Mohammed; ’Zij had 5 zonen, zou ik me schuldig moeten voelen? Nee ,antwoordde de profeet, het doden van haar was zo onbetekenend als twee geiten die elkaars koppen stoten.’                                                                   

Bukhari : V1B11N626
De Profeet zei; ’Voor de hypocrieten is er geen zwaarder gebed dan het ochtendgebed. Als zij eens wisten welke beloning zij zouden krijgen dan zouden zij ervoor kruipen. Ik besloot om een man de opdracht te geven het gebed te leiden en dan de huizen in brand steken van diegene die voor het gebed hun huizen niet verlaten hadden. Verbrand hen levend in hun huizen.     

Tabari VIII : 178Ishaq : 550
Mohammed bepaalde dat er een aantal mannen moesten worden omgebracht, waaronder Abdallah bin Sa. De reden was dat hij als moslim regelmatig de heilige verzen opschreef maar op een gegeven moment de islam afwees en een afvallige werd.

Een ander die vermoord moest worden was Abdallah bin khatal. Mohammed zond Abdallah bin khatal om zakat belasting te heffen met hulp van twee vrouwen waarvan één zijn slavin was. Beide vrouwen zongen regelmatig satirische liederen over Mohammed. Dus Mohammed gaf de opdracht om ook deze vrouwen te vermoorden, inclusief Abdallah bin khatal. Wat ook gebeurde.
                      

Ishaq : 551
Een andere slachtoffer was Huwayrith. Mohammed werd door hem herhaaldelijk beledigd. Huwayrith werd gedood door Ali. De Boodschapper gaf opdracht om ook Miqyas te doden want hij doodde iemand die per ongeluk
zijn broer had vermoord en werd vervolgens een afvallige door de Islam af te wijzen.

Tabari VIII:181

De boodschapper gaf de opdracht zes mannen en vier vrouwen te vermoorden. Eén van deze vrouwen was Hind, die trouw zwoer en een moslim werd.”

Bukhari:V4B52N281
Na de slag om Badr namen ze Khubaib mee naar Mekka. Hij had Harith gedood, een Mekkaanse edelman. De Quraysh verzamelde zich om Khubaib en als vergelding hem te doden. Khubaib vroeg om een gebed te verrichten. Dat werd gehonoreerd en hij zei: ‘ O Allah, dood hen allemaal zonder uitzondering.’ Dan reciteerde hij een poëtische tekst: ‘ Ik wordt martelaar en het maakt mij niet uit hoe ik wordt gedood zolang het in het belang van de islam is. Als Allah het wil dan zal hij de geamputeerde delen van mijn verscheurde lichaam zegenen. Daarna werd hij door de zoon van Harith [de man die Khubaib vermoord had] vermoordt.”

Ishaq: 597
Toen de apostel na zijn overval op Ta’if naar Medina terugkeerde, verspreidde zich het verhaal dat Mohammed een aantal mannen had gedood die hem bespot en beledigt hadden. De namen van deze vermoordde dichters verspreidde zich in alle richtingen.”

Tabari IX:76
Malik heeft mij gemeld dat u de eerste van Himyar bent die zich tot de islam heeft bekeert en dat u ongelovigen heeft gedood. Dus verheug je op een mooie toekomst.”

Afbeelding

Tabari IX:121

Toen de mogelijkheid er was, sloeg ik hem met mijn zwaard en doodde hem. Vervolgens vertrok ik, zijn vrouwen achterlatend die zich op hem wierpen. Ik keerde terug naar de profeet, en hij vroeg: ‘Is uw missie volbracht?’ ‘ Ja, Ik heb hem gedood.”

Ishaq:308 Tabari VII:65
Toen de apostel in Safra was, werd Nadr vermoord. Wanneer Mohammed in Irq-al-Zabyah de opdracht geeft om Uqbah te vermoorden vraagt Uqbah; ‘Wie gaat er voor mijn kinderen zorgen, Mohammed?’ “Het hellevuur,’ antwoordde de apostel, en Uqbah werd gedood.”

Tabari VII:85″Mohammed doodde veel Quraysh polytheïsten in Badr.”.

Tabari VII:99
In dit jaar vond de moord op de Jood Abu Rafi plaats. De boodschapper stuurde enkele helpers onder commando van Abd Allah om de jood te vermoorden. Abu Rafi vertelde negatieve dingen over de profeet. Abd Allah zei tegen zijn helpers, ‘ Blijf hier wachten, ik zal proberen het huis binnen te komen.”

Tabari VII:100

Telkens als ik een deur opende, sloot ik het van binnenuit, zeggende tegen mezelf, ‘indien zij zich van mijn aanwezigheid bewust worden, dan zullen zij geen tijd hebben om mijn plan te verhinderen. Toen ik de Joodse handelaar Abu Rafi bereikte, was hij in een donkere kamer met zijn familie. Omdat ik niet precies wist waar Rafi zat riep ik zijn naam. Hij antwoordde en ik ging op zijn stem af en raakte hem met een klap van mijn zwaard. Hij schreeuwde en ik naderde hem alsof ik hem wilde helpen. Ik zei met bezorgde toon; O Abu. Hij zei: ‘Ik weet niet wie mij verwond heeft. Daarna stak ik mijn zwaard in zijn buik tot het een bot raakte. Ik stak hem weer maar kon hem niet doden. Dus stak ik hem diep in zijn buik zodat het zwaard aan de achterkant eruit stak. Toen wist ik dat ik hem gedood had [in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen].Toen ik terug kwam bij mijn kampanen zei ik; Ik ga niet weg voordat ik het geween van zijn vrouwen heb gehoord. Toen ik hen hoorde huilen zei ik; ‘daar zijn we van verlost! Allah heeft Abu Rafi gedood.’ Daarna ging ik naar de profeet om te vertellen wat er was gebeurt.

Tabari VII:101
De Khazraj vroeg de profeet toestemming om Sallam Huqayq uit Khaybar te doden. Hij gaf permissie.”

Ishaq:482
Een van de gunsten die Allah zijn profeet verleende was dat er twee stammen waren, de Aws en Khazraj die met elkaar wedijverde wie het beste was in het uitvoeren van Mohammeds opdrachten. Dus toen de Aws, Ka’b Ashraf vermoordde vanwege zijn vijandigheid naar Mohammed, zochten de Khazraj naar iemand met een vergelijkbaar profiel; Sallam Huqayq. De Khazraj vroeg toestemming aan de profeet om Sallam te vermoorden. De profeet gaf toestemming.

Tabari VII:101 Ishaq:483
Sallam’s vrouw kwam naar buiten en we vertelde haar dat we Arabieren waren op zoek naar proviand. Toen we binnen waren, vergrendelde wij de deur. Zij gaf een gil om Sallam te waarschuwen van onze aanwezigheid. We rende op hem af toen hij op bed lag. Hij nam zijn kussen om zich te verweren. Abd Allah stak zijn zwaard in zijn maag en doorboorde zijn romp. We gingen naar de profeet en vertelde hem dat we de vijand van Allah hadden gedood. Wij verschilden van mening wie Sallam had gedood. Ieder van ons beweerde het te hebben gedaan. De profeet zei, ‘Breng me uw zwaarden.’ Hij bekeek de bloedsporen op de zwaarden en zei dat Abd Allah hem had gedood.”

Ishaq:483
We gingen met scherpe zwaarden, alsof we leeuwen moesten bestrijden. We kwamen bij hun huizen en doodde hen onmiddellijk. Op zoek naar de overwinning voor de religie van onze profeet, negeerde we elk risico.”

Tabari VII:112 Ishaq:372
Wanneer een blinde Jood zich bewust wordt van de aanwezigheid van de boodschapper en zijn helpers, gooit hij stof in hun gezichten en zeggende: ‘Zelfs als u een profeet bent, dan nog zal ik u niet in mijn tuin toestaan!’Mij was verteld dat hij zand in zijn hand pakte en tegen Mohammed zei; “Als ik zeker wist dat ik niemand anders zou raken dan zou ik het in je gezicht gegooid hebben.” Sa haastte zich en splijtte het hoofd van de Jood.”

Ishaq:403
Allah doodde tweeëntwintig polytheïsten bij Uhud.”

Tabari VII:147
Mohammed gaf Amr de opdracht om Abu Sufyan te doden [de Quraysh leider en handelaar]. De profeet zei, “Ga naar Abu Sufyan en doodt hem.”…Toen ik in Mekka arriveerde had ik een dolk bij mij in geval iemand mij wilde doden. Mijn metgezel vroeg, ‘Moeten we beginnen met bidden en zeven keer rond de Ka’aba?’ Ik zei: ‘Ik ken de Mekkanen beter dan jij.’ Maar hij bleef me ermee lastig vallen zodat we uiteindelijk toch zeven keer rond de Ka’aba liepen en het gebed deden.

Tabari VII:148
Een van de Mekkanen herkende mij en schreeuwde, ‘Dat is Amr!’ Ze snelde ons na, zeggende: ‘ Ik zweer op Allah, dat hij hier is gekomen met kwaadaardige bedoelingen.’ Amr stond in Mekka bekend als een moordenaar en crimineel voordat hij zich tot de islam bekeerd had.

Tabari VII:148

“Amr zei: ‘Laten we hier in de grot wachten tot de aandacht is weggeëbd.” Ik was nog steeds in de grot toen Uthman bin Malik op zijn paard aan kwam rijden. Ik zei tegen mijn kameraad; ‘Als hij ons ziet, zal hij het tegen iedereen in Mekka vertellen.’ Dus ging ik naar buiten en stak hem met mijn mes en verschool me daarna in de grot. De Mekkanen vonden hem op punt van overlijden en zeiden; ”We wisten dat Amr met slechte bedoelingen is gekomen.”

Ishaq:434

Amr en een kameraad wachtte tot zij sliepen. Vervolgens doodde Amr hen, denkend wraak genomen te hebben voor de moslims die werden vermoord. Toen hij de boodschapper vertelde wat er gebeurd was. Zei de profeet, ‘U heeft mannen gedood voor wie ik nu bloedgeld moet gaan betalen.’ ”

Ishaq:464
De Joden werden door de profeet gevangen genomen. Vervolgens ging hij naar het marktplein van Medina om loopgraven te maken. Daar werden de Joden in groepen heengebracht en onthoofd in loopgraven. Men telde 800-900 jongens en mannen.”

Tabari VIII:40

De boodschapper gaf opdracht om greppels te graven voor de Joodse Qurayza stam. Toen ging hij zitten. Ali en Zubayr begonnen in zijn aanwezigheid met het afsnijden van hun hoofden.”

Tabari VIII:38

De boodschapper van Allah gebood dat alle Joodse mannen en jongens die de puberteit niet hadden bereikt moeten worden onthoofdt. Daarna werden de eigendommen, vrouwen en kinderen van de Joden onder de moslims verdeeld.”

Tabari VIII:90
Abu Basir ging met zijn strijdmakkers op pad. Toen ze stopten om te rusten vroeg hij een van hen, ‘Is jou zwaard scherp?’ “Ja,” antwoordde hij. ‘Kan ik het zien?’ Vroeg Basir. ‘Als je wilt.” Basir ontblootte het zwaard, viel de man aan en doodde hem. Een andere moslim rende terug naar de boodschapper en zei: ‘Uw strijder heeft mijn vriend vermoord.’ Daarna verscheen Abu Basir met zijn zwaard, liep naar Mohammed en zei: ‘Boodschapper, uw plicht tot actie is uitgevoerd.’ ”

Tabari VIII : 180
Onder de geliquideerden waren ook Ikrimah bin Abu en Sarah, een slavin van één van de zonen van Abd Muttalib.             

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.