Oproepen tot moord zijn goddeloos

We staan achter de volgende fundamentele waarheid;

God is geen crimineel. God is geen onverdraagzame moordende schepper. Wanneer God opdracht geeft een mens of ander wezen te doden of andere misdaden pleegt, dan vertegenwoordigt God niet langer de ultieme morele perfectie. En dientengevolge zou deze God niet bestaan. Ook kan God geen profeet in de hoedanigheid van een crimineel gezonden hebben want dan zou God medeplichtig zijn aan de misdaden van Zijn eigen profeet – met gevolg dat deze God niet langer moreel perfect is, maar een monster [lees duivel].

Stel jezelf de vraag; hoe kan een mens met beschaving en fatsoen in een God geloven die Zijn profeet opdrachten geeft karavanen aan te vallen, te plunderen, landen/gebieden/dorpen te annexeren, andersdenkenden te vermoorden, toestemming geeft tot seksueel wangedrag, vrouwen en kinderen in slavernij te brengen, te verkrachten of te verkopen als zijnde handelswaar. Het antwoordt is dat een dergelijke God niet bestaat. Daarom kan Mohammed geen profeet zijn geweest en gebruikte hij een vermeende God als excuus voor zijn misdaden tegen de menselijkheid.

Geloven in het plegen van moorden als nobele daad in ruil voor een vrije toegang tot een hemelse tuin met aardse geneugten als seks, voedsel en wijn? Absurd.

Koran 9:111 zegt moslims toegang te geven tot een hemels paradijs op voorwaarde dat men strijdt tegen de ongelovige, waarbij men dood en gedood kan worden.

En welke ongelovigen kunnen worden gedood? Zie onderstaande lijst van 22 categorieën:


1) Niet-moslims kunnen standrechtelijk worden geëxecuteerd.

Koran 9:5:

“Als de heilige maanden zijn verstreken, doodt dan de veelgodendienaars waar jullie hen vinden, grijpt hen, belegert hen en wacht hen op in elke mogelijke hinderlaag. Maar als zij zich bekeren, de gebeden volgen en aalmoezen geven, legt hun dan niets in de weg. Allah is vergevend en barmhartig.”

Koran 22:19-22:

“Voor degenen die niet geloven zullen er gewaden uit vuur gesneden worden. Er zal kokend water over hen  uitgegoten worden zodat hun huid en ingewanden worden opgelost. En zij zullen worden geslagen met ijzeren knuppels”

De boodschap van 9:5 & 22:19-22 is: niet-moslims moeten zich bekeren tot de islam en zich aan de islamitische gebeden houden. Weigert men zich te bekeren, dan hebben niet-moslims geen recht op leven.


2) Joden en christenen

Vers 9:29:

“Dood hen die niet in Allah en de Laatste Dag geloven, die niet verbieden wat Allah heeft verboden, en die niet de Religie van de Waarheid volgen, tot zij het beschermgeld (Djizyah) naar vermogen betalen en onderdanig zijn. ”

Dit vers heiligt het aanvallen en vermoorden van de zogenaamde ‘mensen van het boek’ (d.w.z. joden en christenen), totdat ze verslagen zijn en zich onderwerpen aan de superioriteit van de islam, en aan de moslims de discriminerende jizya ofwel dhimmi-belasting betalen.

Vers 9:29 is een goddelijke oproep tot massamoord en uitroeiing van de jodendom en christendom.


3) Oproep tot het uitroeien van Joden.

De enige in de geschiedenis die ook een dergelijke oproep deed was Hitler.

Bukhari 4:52:177:

“De eindtijd zal niet aanbreken tot wij jullie joden hebben gedood. De Joden zullen zich achter rotsen verstoppen en de rotsen zullen roepen: Oh moslim, o dienaar van Allah, er zit een Jood achter mij, kom en dood hem.”


4) Vermoorden van ex-moslims mag

Koran 4:89

“Niet-moslims zouden graag willen dat jullie ongelovig werden, zoals zij dat zijn; dan zouden jullie gelijk zijn. Neemt van hen dus niemand als medestander zolang zij niet uitwijken naar Allah’s weg. Als zij zich afkeren, grijpt hen dan en doodt hen waar jullie hen ook vinden. Neem van hen niemand als medestander of als helper.”

Koran 5:33:

Allah zei over afvalligen; “Zij zullen worden vermoord, of gekruisigd, of voeten en handen afgesneden, of worden verbannen.”

Bukhari 4.52.260:

De profeet zei, ‘Als een moslim zijn geloof de rug toekeert, dood hem.”

 Ishaq: 550: “De reden waarom Mohammed de opdracht gaf Abdullash Bin Sarh te vermoorden was omdat hij afvallige werd nadat Mohammed enkele verzen had aangepast.”

Bukhari 5:59:632:

“Muadh bezocht Abu Musa en zag een man aan een ketting. Muadh vroeg waarom.  Abu Musa zei, “(Hij was) een jood die moslim werd en daarna afvallige werd.” Muadh zei , “ik zal hem zeker gaan onthoofden.”


5) Degenen die verderf zaaien mogen ook dood.

Koran 5:32:

Daarom hebben Wij de Kinderen van Israël voorgeschreven dat wie een mens doodt [niet als vergelding voor een ziel of vanwege het verderf zaaien op aarde] is alsof hij alle mensen doodde en dat voor wie iemand laat leven, het is alsof hij alle mensen deed leven. En waarlijk, en Onze Boodschappers kwamen tot hen met duidelijke Tekenen, velen van hen (de Kinderen van Israël) waren in overtreding.

Verderf zaaien op aarde betekent de islam afwijzen en het praktiseren van andere geloven. De vernietiging van dergelijke mensen is een gebod in dit vers. Afvalligen van de islam, verwerpen de islam en plegen om die reden verderf op aarde. Verderfzaaiers zijn bijvoorbeeld moslimvrouwen die gelijkheid tussen man en vrouw propageren, en die al datgene verwerpen wat Allah heeft verordend. Ook moslimmeisjes in het Westen die de islamitische manier van leven verwerpen en de westerse cultuur omarmen, plegen verderf op aarde.


6) Islam weigeraars mogen ook dood.

Koran 5:33 

De vergelding van hen die tegen Allah en Zijn gezant oorlog voeren en erop uit trekken om op de aarde verderf te zaaien zal zijn, dat zij of ter dood gebracht zullen worden, of gekruisigd, of dat hun handen en hun voeten aan tegenovergestelde kanten worden afgehouwen, of dat zij uit het land verbannen worden. Dat is voor hen een schande in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals is er voor hen een geweldige bestraffing.


7) Eerwraak. Eert uw vader of wordt vermoord

Een moslimman ontleent en verdient zijn eer door deugdzaam gedrag van familie en hemzelf.   Een moslimman als hoofd van het gezin onteren, is een ernstig misdrijf en kan worden gewraakt met moord.

Eerwraak wordt gesanctioneerd in “Umdat al-Saliq” of “Reliance of the Traveller” Een handboek van de islamitische wet, in 1991 voor de soennitische islam als een betrouwbare gids gecertificeerd door de Caïro al-Azhar Universiteit, het meest prestigieuze en gezaghebbend instituut van de soennitische islamitische jurisprudentie in de wereld.

Dit 14e-eeuwse wetboek meldt dat wie een mens opzettelijk en onrechtmatig dood, gestraft moet worden behalve wanneer een vader of moeder hun kroost vermoord. Met ander woorden, als de ouder[s] hun kind vermoord om de eer te herstellen en de schande te wissen, dan volgt er volgens de islamitische sharia wet geen straf (paragraaf o1.1-2). Je dochter vermoorden ter wille van de eer, is geen misdaad.


8) Overspeligen

Gemarteld worden wegens overspel kan leiden tot de dood. Overspel en hoererij moet worden bestraft door een marteling van 100 zweepslagen of steniging.

Koran 24:2:

De ontuchtige vrouw en de ontuchtige man, slaat hen ieder met honderd slagen. En indien jullie in Allah geloven, laat dan medelijden voor hen jullie niet treffen. En laat een groep gelovigen getuige zijn van hun bestraffing.

 In het recente verleden hebben dergelijke folteringen tot de dood geleid.

Overspel wordt dus bestraft. Dit in tegenstelling tot het misbruiken/verkrachten van niet-islamitische vrouwslaven wat niet als hoererij of overspel wordt beschouwd, maar als wettig deugdzame daad.


Elke ideologie die aan velen de dood predikt verdiend geen plaats in de beschaafde wereld en al helemaal geen respect. Het verdient niet eens een schijn van respect; Dood aan afvalligen, dood aan godslasteraars, dood aan overspeligen, de doodstraf voor homoseksuelen. Dood, dood, verminkingen en dood, zoals gepreekt in moskeeën omdat het zo geschreven staat. En dat is nu juist het probleem. Het staat zo geschreven.    Pat Condell

9) Vermoord door steniging.

Mohammed had een vrouw maar zij werd zwanger van een ander door overspel. Zij werd gestenigd na de bevalling. De volgende hadith beschrijft het volgende.

Muslim, 4206

“Zij werd tot haar borst in een gat in de grond gezet. En hij gaf het bevel haar te stenigen. Khalid b. al-Walid kwam naar voren en gooide een steen naar haar. En wanneer het bloed over haar gezicht droop vervloekte hij haar.


10) Moord als compensatieregeling

Koran 2.178:

“De juridische wetten van gelijkheid in vergelding in geval van een moord; de vrije man voor een vrije man, de slaaf voor een slaaf, en de vrouw voor een vrouw.

Maar wie kwijtschelding krijgt van zijn broeder, compenseer het door een gedefinieerde betaling (diya) die gedaan moet worden op een vriendelijke manier. Dit is als gemoedsrust en barmhartigheid (voor jullie) van jullie Heer. En voor degene die het daarna (na het accepteren van het bloedgeld) overtreedt (de moordenaar uit wraak toch dood maakt) is er een pijnlijke straf. .”

De primitieve ethiek van dit verhaal; jij doodt een van mijn slaven, vrouwen of vrije mensen. dan dood ik een van jouw slaven, vrouwen of vrije mensen.


11) Levend verbrandt worden voor het missen van het gebed.

Bukhari, 1.11.626: “De profeet zei; “verbrand degene die hun huizen niet verlaten hebben voor het gebed. Verbrand hen levend in hun huizen.”

Bukhari, 1.11.617: “Ik wil opdracht geven hout te verzamelen en een ander opdracht geven het gebed te leiden. Daarna wil ik de huizen in brand steken van degene die zich niet hebben gemeld voor het gebed.


13) Het vermoorden van slaven.

“Als iemands slaaf schade veroorzaakt aan het eigendom van een ander, dan zal deze misdaad gekoppeld worden aan zijn leven. De slaaf-eigenaar zal twee opties voorgelegd krijgen. Of de schade betalen of de slaaf uitleveren en tot de dood veroordelen. Is de schade namelijk hoger dan de prijs van de slaaf, dan zal de slaaf mogelijk veroordeeld worden tot de dood. “(vol. 32, blz. 202, Ibn Timiyya)


14) Het vermoorden van krijgsgevangenen.

Koran 8:67:

“Het past een profeet niet krijgsgevangenen te houden zolang hij niet in het land de overhand heeft.

Het betekent dat opponenten die zich overgegeven hebben, gedood mogen worden zolang Profeet Mohammed niet het gehele Arabië verovert heeft.


15) Het vermoorden van homoseksuelen

Dood degenen die homoseksuele handelingen verricht en dood degene bij wie het gedaan is. (Abu Dawud, 4447).

Een andere hadith zegt dat homoseksuelen levend moeten worden verbrand of muren op hen laten vallen;

Ibn Abbas and Abu Huraira hoorden de profeet zeggen; homoseksuelen zijn vervloekt [ofwel van de duivel].

Ibn Abbas zei dat Ali, Mohammeds neef en schoonzoon, twee homoseksuelen had verbrand en dat Abu Bakr [Mohammed’s metgezel] een muur op hen had laten vallen. (Mishkat, vol. 1, p. 765, Prescribed Punishments)


16) Het vermoorden van niet-moslims en huichelaars [valse moslims]

Het vermoorden van niet-moslims en huichelaars vanwege meerdere redenen

(1) Het beschimpen van Allah en zijn boodschapper;
(2) Sarcastisch zijn over ‘de naam van Allah incl. zijn geboden, verboden, loze beloftes en verwerpelijke dreigementen’;
(3) Een koranvers ontkennen of een vers toevoegen die er niet toe behoord
(4) Volharden dat de boodschappers van Allah leugenaars zijn en dus sowieso geen boodschappers kunnen zijn
(5) Het beschimpen van de islam als godsdienst
(6) Sarcastisch zijn over islamitische wetten;
(7) Het ontkennen van Allah’s boodschap aan Mohammed, dat de islam door de gehele mensheid gevolgd moet gaan worden.’

17) Voor de volgende gedragingen als niet-moslim geldt moord als gerechtvaardigd.

Afgezien van handelingen genoemd onder categorie 16, kan een niet-moslim, levend onder islamitisch bewind, worden onderworpen aan de doodstraf voor de volgende acties (p. 609, o11.10 (1 tot 5)):
(1) wegens het plegen van overspel met een moslimvrouw of als niet-moslim, haar te trouwen;
(2) het verbergen van spionnen van vijandige troepen;
(3) het uit de islam leiden van een moslim;
(4) iets ontoelaatbaars vermelding over Allah, de profeet of de islam.
Volgens het oordeel van de kalief dan wel zijn vertegenwoordiger, zijn de straffen voor het overtreden van deze regels als volgt: (1) dood, (2) slavernij, (3) vrijlating zonder iets te betalen, en (4) vrijkopen met geld.

Deze straffen worden ook uitgevoerd wanneer de niet-moslim zich tevergeefs beroept op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en vrijheid van geweten.


18) Jihad

Islamitische jihad tegen het ongeloof als reden om te moorden, terroriseren, verkrachten en te martelen.

Hieronder volgen een aantal bepalingen/manieren van jihad voeren, gevonden in de koran en hadith;

(1) Vrouwen en kinderen in slavernij gebracht zijn rechteloos en kunnen eventueel worden verkocht, of trouwen met haar eigenaar. De huwelijken van gevangen vrouwen worden automatisch nietig verklaard na veroordeelt te zijn tot een leven in slavernij. Moslimmannen mogen straffeloos hun slaven vermoorden.
(2) Jihadisten mogen seks hebben met slaafvrouwen. Ali, de neef en schoonzoon van profeet Mohammed was er niet vies van, hij pleegde dergelijk seksueel wangedrag. Dit is verkrachting.
(3) Vrouwen en kinderen mogen tijdens een oorlog niet gedood worden. behalve tijdens een nachtelijke aanval wanneer het zicht slecht is. Gedood door de jihad zijn handelingen van moord. Ook het doden uit naam van God is moord.
(4) Monniken mogen ook worden gedood.
(5) Een gevangen genomen vijand van oorlog kan worden gedood, geknecht, vrijgekocht, uitgewisseld, vrijgelaten of geslagen. Eén keer had profeet Mohammed een burger van de stad van Khaybar laten martelen om deze burger te dwingen informatie te geven over een verborgen schat.  Toen deze onfortuinlijke man de locatie van de schat weigerde te onthullen werd hij vermoord door onthoofding.
(6) Gedwongen bekeringen d.m.v. het dreigen met moord. Alleen door zich te bekeren tot de islam konden gevangen opponenten hun eigendommen en kinderen behouden. Deze wet is zo extreem dat het neerkomt op gedwongen bekeringen. Alleen de aller sterkste konden deze dwangmiddelen weerstaan en een niet-moslim blijven.
(7) Goederen van niet-moslims kunnen in beslag worden genomen.
(8) Particuliere huizen van niet-moslims mogen worden vernietigd.
(9) Particuliere boomgaarden van niet-moslims mogen worden vernietigd.

(10)  Niet-islamitische Arabieren moesten zich bekeren of sterven. Vrijheid van godsdienst en meningsuiting is verboden. Dus ook onafhankelijk en zelfstandig bepalen wat goed of slecht is, en wat waar en niet waar is, is verboden.
(11) De mensen van het boek (Joden en christenen) hadden drie opties (soera 9:29): vechten en sterven, bekeren en de zakat-belasting betalen, dan wel het Bijbelse geloof behouden en een jizya of persoonsbelasting betalen. Deze belasting weigering of uitstellen betekent uw dood. De laatste twee opties betekent dat geld in de islamitische schatkist stroomt. Dus zeker geen reden voor Mohammed voor een andere zogenaamde openbaring, die deze geldstroom zou kunnen stoppen. Een geldstroom dat verzekert werd dankzij een tiranniek optreden van agressie, dwang, martelingen en moord. En dat alles volledig legaal want alles wat Mohammed deed had de goddelijk goedkeuring van Allah, aldus de profeet. Hoe handig.


19) De doodstraf voor een moslim kan van toepassing zijn bij de volgende overtredingen.

A] weigeren de jihad te voeren,
B] afvallige worden,
C] overspel plegen,
D] het onrechtmatig doden van een moslim.

A]  Weigeren de jihad te voeren:

Koran 2.216: Voor moslims is vechten een gebod.

Dit geeft duidelijk aan dat moslims Allah’s verklaringen moet opvolgen en vervolgens de jihadweigeraars moet straffen dan wel liquideren.

Allah heeft ook gezegd:

Vers 9:39 “Als jullie niet uitrukken, dan zal Hij jullie met een pijnlijke afstraffing bestraffen en jullie vervangen voor een ander volk. En Allah is Almachtig over alle zaken.”

Muslim 4377 geeft 3 redenen om als moslim, moslims te doden.
Het is niet toegestaan om moslims te doden die getuigen dat er geen andere God is dan Allah, met uitzondering in drie situaties: diegenen die de islam vertalen, diegenen die overspel plegen en diegenen in geval van een compensatieregeling, [een leven voor een leven].
Een andere hadith rechtvaardigt het vermoorden van ex-moslims:
Verteld door Ikrima: Sommige Zanakiqa (atheïsten) werden naar Ali gebracht en hij verbrandde hen. Het nieuws van deze handelswijze bereikte Ibn Abbas, die zei: “als ik in zijn plaats had gestaan dan zou hen niet hebben verbrand want de profeet zei; Dood niet iedereen met de straf van Allah [met vuur]. Ik zou hem hebben gedood volgens de verklaring van Mohamed zelf; ”Degenen die zij islamitische religie verlaat, dood hen.
De Koran is een handboek om te moorden, van bloedvergieten en de dood. Het is het pure kwaad en niemand is veilig voor dit kwaad.

B] Moslims die ex-moslims doden zullen worden beloond in het paradijs;

Bukhari 6930  “Zonder twijfel hoorde ik de profeet zeggen;  ”Tijdens de laatste dagen zullen er jonge dwaze mensen verschijnen met mooie woorden over de islam maar hun geloof zal niet verder reiken dan hun keel. Dus als u ze vindt, dood hen. Die hen doodt, wacht een beloning op de dag der opstanding.”
De term “hun geloof reikt niet verder dan hun keel” geeft een licentie voor het doden van moslims. Niet alleen wegens afvalligheid, maar ook voor ongehoorzaamheid voor de Mohammedaanse geboden zoals:
Koran5:51 “Neem Joden en christenen niet als vrienden.
Koran4:65 “Zij geloven niet totdat zij Mohammed laten oordelen over waar zij over van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden en volledig het oordeel van Mohammed aanvaarden.”
Dit geeft de ene groep moslims toestemming een andere groep moslims te veroordelen als zijnde afvallig vanwege ”on-islamitisch gedrag.” Deze groep mag worden gedood en de moordenaars krijgen een plekje in de islamitische hemel.
Familieleden zijn ook niet veilig.
Sunan Ibn Majah: Hadith nr: 2540
Verteld door Ubadah bin Samit, hij hoorde de boodschapper van Allah zeggen: “Verricht de juridische straffen op familieleden en vreemdelingen, laat de angst of schuldgevoel je niet stoppen de opdrachten van Allah uit te voeren.”
De Koran is een instructieboek van moord, bloedvergieten en de dood. Het is het pure kwaad en niemand is veilig voor dit kwaad.
C] Muslim 4377, geeft 3 redenen voor het rechtmatig doden van een moslim door een moslim.
Ten eerste is het niet toegestaan een moslim te doden wanneer hij getuigd dat enkel Allah het recht heeft aanbeden te worden met Mohammed als boodschapper.
Tenzij in de volgende drie situaties;
■ bij verlating van de islam,
■ uit vergelding voor het doden van een moslim,

■ of vanwege overspel met een getrouwde.


20) Uitroeien van zangers en muziekkanten.

Mohammed liet dichters vermoorden vanwege hun kritiek op zijn gedrag en uitspraken. Ook verordende Mohammed, als enige wetgever, dat alle muziek der mensheid moest worden vernietigd/verboden.

Muziek is een geschenk voor de ziel, door God verleend aan de mensheid. Het is een van de grootste verworvenheden van de mensheid, het gebruik van zijn vermogens om te spreken/zingen en  woorden/gedachten om te zetten in muziek. De islam wenst deze vreugde voor de mensheid te vernietigen.

Hadith Qudsi 19:5: “De profeet zei dat Allah hem bevolen heeft alle muziekinstrumenten, concurrerende goden, kruisen en alle attributen van onwetendheid te vernietigen.”
In deze Hadith Qudsi, ofwel Heilige Hadith, staan de door Allah gezonden teksten aan Mohammed. Deze teksten staan evenwel niet in de Koran.

Mohammed zei ook (‘Umdat al-Salik r40.0):
(1) “Allah gaf me als richtsnoer om alle muziekinstrumenten, fluiten, muziekteksten, kruisbeelden te verbieden.”
(2) “Op de dag der opstanding, zal Allah gesmolten lood in de oren laten stromen van diegene die naar zangers luisteren.”
(3) “Muziek maakt het hart hypocriet.” [drijft mensen weg van het geloof]

(4) De gemeenschap zal beleven dat een aantal mensen worden opgeslokt door de aarde, dan wel veranderen in dieren. Ook zal het stenen regenen.” Iemand vroeg wanneer dit zal gebeuren. Mohammed zei: “Wanneer zangeressen,  muziekinstrumenten en wijn worden toegestaan.”

(5) “Er zijn in mijn gemeenschap mensen van mening dat overspel, zijde, wijn en muziekinstrumenten geoorloofd zijn…”

De Ayatollah Khomeini: “Allah creëerde de mens niet om zich te amuseren. Het doel van de schepping is om de beproeving van ontberingen en gebed te doorstaan. Een islamitische regime moet ernstig zijn op elk gebied. Er bestaan geen grappen in de islam. Er is geen humor in de islam. Er is geen plezier in de islam. Er kan geen plezier en vreugde bestaan in wat ernstig is.”

21) Redenen voor de doodstraf volgens de sharia wetgeving.

Afvalligheid  (Fatwa 4400, deel nr. 1, pagina 334 & 335)
De koran of de soena bespotten  (Fatwa 2196, deel nr.2, pagina 42)
Kritiek op de islam, shari’a wetten of de Soena betekent afvalligheid en dus bestraft met de dood. (21021, Fatwa deel nr. 1, pagina 414)
Een moslim die de democratie boven de shari’a wetten stelt of iets in de Koran of Soenna in twijfel trekt is een kufar (ongelovige), wordt als afvallige veroordeeld, en dus de doodstraf. (19351, Fatwa deel nr. 22, pagina 239-248)

Ook is de dood voor godslasteraars [blasfemie] verordend:
Koran 33:57 Degenen die Allah en Zijn Boodschapper beledigen:
Koran 33:58 Degenen die de gelovige mannen en de gelovige vrouwen kwetsen, zonder dat zij iets (slechts) hebben verricht:
Koran 33:59 Zowel degenen in wier harten een ziekte is, als de huichelaars én lasteraars van Medina moeten ophouden, anders zullen Wij maatregelen tegen hen laten nemen. Zij zullen daarna jouw buren niet meer zijn.
Koran 33:61 Vervloekten zijn zij. Waar zij ook worden aangetroffen: grijpt hen en doodt hen.

Koran 9:6     En degenen die de Boodschapper van Allah kwetsen: voor hen is er een pijnlijk noodlot. “


22) VERMOORDEN VAN PROSTITUEES

Prostitutie is immoreel, aldus Allah. Echter, het vermoorden van prostituees is in de ogen van vele moslims een verdienstelijke daad die Allah zal belonen.

Koran 13:33-34 En wie Allah laat dwalen – voor hen is er geen gids. Voor hen is er een straf in deze wereld, de straf in het hiernamaals is ernstiger. Allah zal hen niet beschermen.

Prostituees zaaien verderf en zijn afgedwaald van het islamitisch geloof. Dus strafbaar en niet beschermd door God en dus vogelvrij. Waarom zouden moslims tegen het vermoorden prostituees protesteren.[Zie ook nr. 8]


http://www.godofmoralperfection.com/