In slavernij – het bezit aan de rechterhand.

Islam verbiedt slavernij niet, en wel om twee redenen. De eerste reden is oorlog (of het nu een burgeroorlog of een buitenlandse oorlog is, de gevangene worden gedood of tot slaaf gemaakt) op voorwaarde dat de oorlog niet tussen moslims gaat. Het is namelijk niet aanvaardbaar om de boosdoeners tot slaaf te maken, als het moslims zijn. Alleen niet-islamitische gevangenen mogen tot slaaf worden gemaakt of worden gedood. De tweede reden is de verspreiding van seksslaven die tevens meer slaven kunnen genereren voor hun islamitische eigenaren.”

Dr. ‘Abdul-Latif Mushtahari

Schriftgeleerde aan de Al-Azhar University, Caïro


Slavernij – het bezit van de rechterhand

Slavernij bestond al in pre-islamitische tijden en wordt goed ondersteund in het oude en nieuwe Testament van de Bijbel. Mohammeds zette deze traditie voort, waarbij iedereen buiten hun kudde als een ongelovige of heiden werd beschouwd en om die reden in slavernij werden gebracht. Mohammed veroverde, verhandelde, bezat, verdeelde, bevrijdde en sliep met slavinnen.

De slavenhandel van Mohammed, zogenaamd de beste mens ooit geleefd, werd 1300 jaar religieus nagevolgd totdat het door internationale druk werd beëindigd.
Echter, de slavernij gaat nog steeds door in verschillende islamitische samenlevingen door degenen die de letterlijke koran als gerechtvaardigde leidraad in praktijk brengen. Maar klein in omvang.

De koran en hadith wettigen ondubbelzinnig de slavernij met daarin de bepalingen, gebruiken en rechten van slaven en hun nakomelingen. In de geschriften worden slaven vaak ‘ma malakat aymanukum’ genoemd (datgene wat je rechterhand bezit). In de islam wordt een slaaf daarom gezien als een object dat eigendom is,

Volgens Mohammed zijn slaven anders gecategoriseerd dan andere mensen.


Koran 2: 178O u die gelooft! Vergelding wordt voor u voorgeschreven in de zaak van de gedode = een vrije man voor een vrije man, en een slaaf voor een slaaf, en een vrouw voor een vrouw.


Dit vers, dat de juiste vergelding voor moord aanbeveelt, houdt in dat een vrij man, slaaf of vrouw, verschillende categorieën mensen zijn. Als dit niet het geval is, waarom dan specifieke vergelding specificeren die evenredig is aan die groepen. Als een vrije man wordt gedood, wordt het leven genomen van een vrije man die de misdaad beging. Als een slaaf wordt gedood, wordt het leven van een slaaf genomen en voor een vrouw wordt het leven van een vrouw genomen.

Een aandachtspunt is dat ‘de vrije’ verwijst naar een man. Daarom is technisch gezien een vrouw in de ogen van Mohammed niet vrij, maar een vorm van bezit, behorend tot een man, vandaar anders gecategoriseerd dan ‘de vrije’. Het cruciale aspect van dit vers is de eis om moord te vergelden met moord. Dus als een vrij man een slaaf doodt, is het niet deze vrije man die zal worden gedood, maar het zal een van de slaven van de vrije man zijn; de slaaf is gewoon handelswaar gebruikt als compensatie voor de misdaad van een moslimman.

Een voorbeeld van slaven die worden gebruikt ter compensatie van de misdaad van hun meester is te vinden in de ahadith,


Bukhari 83:41Twee islamitische vrouwen vochten met elkaar en de een gooide een steen waardoor de ander een miskraam kreeg. Allah’s Apostel beval dat de moordenaar (van de foetus) een mannelijke of vrouwelijke slaaf als bloedgeld moest geven.


Volgens veel moslim-apologeten beveelt de islam het bevrijden van slaven aan, en was dit een vooruitgang in de mensenrechten in vergelijking met bijbelse pre-islamitische tijden. Maar de analyse van koranverzen die worden gebruikt om dergelijke beweringen te maken, onthullen hun bijbedoelingen en hun resulterende bevestiging van slavernij;


Koran.4:92  En het betaamt een gelovige niet om [als vergelding] een ​​gelovige te doden, behalve per ongeluk, dus wie een gelovige per ongeluk doodt, hij moet een gelovige slaaf bevrijden, en bloedgeld betalen, maar hij die geen slaaf kan vinden, moet twee maanden aaneen vasten.


 

In wezen zegt dit vers dat als een moslim per ongeluk een mede-moslim zou doden, de veroordeelde moslim een ​​van zijn slaven zou moeten bevrijden als straf en merk ook op dat het belangrijkste kenmerk van de vrijgelaten slaaf is dat hij / zij moslim moet zijn [geworden]. Dus als een moslim een moslim dood, dan moet de dader een nieuwe moslim leveren. Enkel bekeerde slaven hebben een uitweg naar de vrijheid. 
Merk op dat er in de koran geen straf wordt aanbevolen voor een moslim die een niet-moslim vermoordt.
Het volgende vers, hoewel het de slavenhandel erkent en hooghoudt, geeft het wel de toestemming om slaven te bevrijden, als je er iets ‘goeds’ in ziet. Het ‘goede’, gebaseerd op de kernleer van Mohammed, houdt in dat zij Allah als enige god moeten accepteren. Bovendien moest er een akte worden geschreven waarin de voorwaarden voor vrijheid werden vermeld en het bedrag dat de slaaf zou moeten betalen om een dergelijk voorrecht te verdienen.

Koran 24:33 En (wat betreft) degenen die een vrijbrief van uw slaven vragen, geef hen de akte (om hun vrijheid te verdienen voor een bepaald bedrag), als u enig goed in hen kent, en geef hen van de rijkdom van Allah die Hij u heeft gegeven; en dwing uw slavinnen niet tot prostitutie, wanneer zij kuis willen blijven, om het broze goed van het leven van deze wereld te zoeken; maar wie hen zo dwingt {tot prostitutie}, dan is Allah zeker na hun dwang Vergevensgezind, Genadevol.


Opgemerkt moet worden dat Mohammed en de moslims ten tijde van deze openbaring vele Joodse en heidense stammen in Arabië aanvielen en veroverden. Zoals het vers tegen de slavenmeester zegt: ‘geef van de rijkdom die Allah u heeft gegeven’. De rijkdom die Allah aan de moslims had gegeven, was de buit die zij in bezit namen uit de heilige oorlog, Jihad. Vandaar dat een overschot aan slaven zou worden verwacht en daarom een ​​overtollig handelswaar werd waaruit een select aantal kon worden bevrijd. Dit was gunstig voor het vergroten van de Ummah van de islam.
Het vers gaat verder en adviseert de slaveneigenaar om hun slavinnen niet tot prostitutie te dwingen als ze kuis willen blijven.
De gegeven reden houdt geen verband met de mensenrechten van de slaaf, maar met de goede daden die de slaveneigenaar in dit leven verzamelt. Prostitutie omvat het verdienen van geld. Voor veel slaven was de kans om een ​​deel van zo’n inkomen te verwerven, om hun vrijheid te betalen, verleidelijk.
Het zou volgens de koran niet onwettig zijn geweest om hen tot een dergelijk beroep aan te moedigen; want Allah staat prostitutie van slaven toe als er geen dwang bij betrokken is. Maar zelfs als er sprake is van dwang, blijft het vers ons informeren dat de slaafmeester en de slaaf door de barmhartige Allah vergeven zouden worden.
Het besluit van Mohammed om slaven te bevrijden die de islam hadden aanvaard, die goed waren en zich een overeengekomen bedrag konden veroorloven, resulteerde in het groter worden van de moslimgemeenschap, een van de doelen van Mohammed. Moslims moesten echter voorraden slaven aanvullen voor de slinkende slavenpool. Mohammed had duidelijk een actieplan en leidde tot openbaringen van Allah die voortdurende slavernij van volkeren mogelijk maakten. Dus in tegenstelling tot het beëindigen van de slavernij, hebben verzen die het manoeuvreren van slaven aanbevelen, zijn praktijk alleen in de geschiedenis voortgezet.

Wat waren de wetten die Mohammed had ingesteld om slaven te verwerven? Natuurlijk werden kinderen geboren uit slaven, ook slaven. De belangrijkste bron voor vele eeuwen was echter de oorlogsbuit, verovert op de ongelovigen, waarvan Mohammed twintig procent opeiste.


Koran 33:50 O profeet! Wij hebben u uw vrouwen en degenen die aan uw rechterhand bezit wettig gemaakt. Die Allah aan u als krijgsgevangenen heeft gegeven.Deze openbaring van Allah stelt expliciet dat Mohammed en moslims slaven verkregen als hun aandeel in de gevangenen uit de oorlog. Moslims waarderen vrouwen altijd, niet alleen omdat ze kunnen worden gebruikt om huishoudelijk werk te doen, maar ook omdat ze kunnen worden gebruikt om hun vleselijke lusten te bevredigen. In veel veldslagen werden de overlevende mannen gedood, alles in beslag genomen, en alleen de vrouwen en kinderen tot slaaf gemaakt. 

Een goed voorbeeld was de invasie van Mohammed in Khaybar


Bukhari 8: 367Dihya vroeg: ‘O Allah’s Profeet! Geef me een slavin van de gevangenen. ‘ De profeet zei: ‘Ga en neem een ​​slavin mee.’ Hij nam Safiya. De profeet zei: ‘Neem een ​​andere slavin onder de gevangenen.


 

Toen Mohammed Safiya zag, wilde hij haar voor zichzelf hebben. Vrouwen die gevangen werden genomen door de moslims waren roerende goederen die werden geruild voor hun lichamen.
De slavenhandel was belastingvrij, zoals expliciet verklaard door Mohammed.

Bukhari 24: 542 Allah’s Apostel zei: “Er is geen Zakat (belasting) op een paard of een slaaf van een moslim.


Uiteraard waren slaven en paarden essentiële handelswaar voor moslims en dus vrijgesteld van belasting

Welke rechten heeft de meester over de slaaf? In het volgende vers geeft Allah de mensen het voorrecht om naar hun slaven te gaan zoals zij dat bij hun vrouwen zouden doen.


Koran 23: 5-6(Succesvol zijn de gelovigen) die zich onthouden van seks, behalve met hun vrouwen of degenen die hun rechterhanden bezitten (slaven), want zij zijn vrij van schuld.


 

Dit vers geeft de slaveneigenaar duidelijk het recht op seksuele toegang tot zijn vrouwelijke slaven. Merk op dat de wederkerige regeling voor vrouwen om hun mannelijke slaven te benaderen niet bestaat! Het vers eindigt met de verklaring dat er geen schuld is. Met andere woorden, geen zonde betrokken bij wat in wezen verkrachting is
Slaven slaan was duidelijk gemeengoed, zoals kan worden vastgesteld aan de hand van de woorden van Mohammed.

Bukhari 60: 466 Het is niet verstandig dat iemand een van zijn slavinnen slaat, want hij zou dezelfde avond met haar kunnen slapen.


 

Blijkbaar had de reden voor het niet zwaar slaan van een vrouw niets te maken met haar rechten als mens, maar meer met de man die ’s avonds tevreden was.
De moslims hebben grote rijkdommen behaald door hun aanvallen op de niet-gelovigen. Mohammed waarschuwde de gelovigen om hun rijkdom niet te delen met hun gevangengenomen slaven, want het kan hen op gelijke voet stellen met de gelovigen. Want slaven ontkennen de genade van Allah, en aangezien alles van Allah komt, hebben zij geen recht op bezit. 

Koran 16:71  Allah heeft sommigen van jullie bevoorrecht boven anderen in voorziening. Welnu, degenen die meer begunstigd zijn, zullen geenszins hun voorziening overdragen aan de slaven die hun rechterhanden bezitten, om in dat opzicht gelijk te zijn. Is het omdat zij  de genade van Allah ontkennen.

Een buitenechtelijk kind is volgens Mohammed in deze hadith bestemd voor slavernij,

Dawud 11: 2126Een man zei: ik trouwde met een maagd maar vond haar zwanger. De profeet zei: Ze zal de bruidsschat krijgen, want het maakte haar vagina wettig voor jou. Het kind zal je slaaf zijn. Wanneer ze is verwekt, sla haar.


 

De vagina van de vrouw is wettig voor de man, vandaar dat wat eruit komt, zijn eigendom wordt, ongeacht wie de biologische slavin of slaaf is. Ze hebben er niets over te zeggen en hun kind wordt in slavernij gegeven aan degene die de vrouw een bruidsschat gaf om haar geslachtsdelen te kopen.
Mohammed had geen probleem om indien nodig de diensten van andermans slaven te gebruiken, zoals in

Bukhari 8: 439Allah’s Apostel stuurde iemand naar een vrouw die haar zei: “Geef haar slaaf opdracht een houten preekstoel voor hem klaar te maken om op te zitten.”


 

Het bevrijden van slaven was niet altijd een lonende optie, zoals Mohammed in


Bukhari 47:765   Maimuna bint Al-Harith zei: “Weet je, o Allah’s apostel, dat ik mijn slavin bevrijdde?” Hij zei: “Je zou meer beloning hebben gekregen als je de slaaf aan een van je ooms van moeders kant had gegeven.”


 

Mohammed was duidelijk een meester en handelaar in slaven;

Bukhari 60: 435 Ik ging naar de woning van Allah’s Apostel en een zwarte slaaf van Allah’s Apostel zat op de eerste trede.
Bukhari 10:3901 Ik zei tegen de slaaf: ‘Zeg tegen de profeet:’ Umar bin Al-Khattab is hier … ‘ Allah’s Apostel zei: Verkoop deze slaaf aan mij. En hij kocht hem tegen twee zwarte slaven Bukhari 34: 351Nu’aim bin ‘Abdullah kocht hem voor die en die prijs en de profeet gaf hem de slaaf.

 

De beloningen voor iemand die een moslimslaaf bevrijdt, zijn interessant;

Bukhari 79: 706De profeet zei: “Als iemand een moslimslaaf bevrijdt, zal Allah elk deel van zijn lichaam van de hellevuur redden voor het bevrijden van de overeenkomstige delen van het lichaam van de slaaf, zelfs zijn geslachtsdelen zullen van het vuur worden gered en bevrijd.

Het bevrijden van een slaaf, een bekeerde moslim natuurlijk, bracht de eigenaar grote verdiensten, die ervan verzekerd was dat hun geslachtsdelen niet in het vuur zouden worden verbrand. Door slaven te bevrijden die zich hadden bekeerd tot de islam, zorgde Mohammed voor de groei van zijn Ummah. Want slaven waren gemakkelijk te vervangen door de constante aanvallen en veroveringen die werden uitgevoerd op nederzettingen, dorpen en steden van ongelovigen
Slaven gehoorzamen aan hun meester en wanneer de slaafmeester zijn gevangen slavin tot de islam bekeerde en met haar trouwde dan gaf dat een dubbele beloningen zoals Mohammed uitlegt in

Bukhari 3:97Allah’s Apostel zei: “Drie personen zullen een dubbele beloning hebben: 1. Een christen of jood die de islam omarmde . 2. Een slaaf die zijn plichten jegens Allah en zijn meester vervult. 3. Een meester van wie zijn vrouwelijke slaaf tot de islam bekeert, bevrijdt haar en trouwt vervolgens met haar.

Het was absoluut noodzakelijk dat een slaaf zich tot de islam bekeerde voordat ze konden worden bevrijd en vervolgens konden trouwen. Er wordt geen aandacht geschonken aan de wensen van de slavin met betrekking tot haar mankeuze. Ook dit maakte allemaal deel uit van de strategie van Mohammed voor de uitbreiding van de moslimgemeenschap
Slaven waren duidelijk ontmoedigd om weg te rennen van hun meesters. Mohammed verklaart in

Sahih Muslim 1: 129 en 1: 131 de slaaf die vluchtte voor zijn meester, beging een daad van ontrouw zolang hij niet terug zou keren. Wanneer de slaaf wegloopt van zijn meester, wordt zijn gebed niet aanvaard.

Daarmee dreigend, dat God de gebeden van een weggelopen slaaf niet zal vergeven, wat betekent dat de slaaf naar de hel gaat. 
Als een slaaf werd bevrijd, zou alles wat hij bezat, zelfs familieleden, door de meester worden geërfd. Mohammed legt het uit in

Sahih Muslim 9: 3595 : het erfrecht voor een bevrijde slaaf berust bij degene die vrijmaakt.

Daarom is vrijheid voor velen misschien geen wenselijke optie geweest.
Volgens Mohammed moet slavernij doorgaan tot het einde der tijden. Er is vermoedelijk geen afschaffing van de slavernij in Mohammeds visie op de toekomst. Zijn teken van de komst van de laatste dag houdt in dat een slaaf bevalt van iemand die haar meester zou worden, zoals verteld in

Bukhari 2:47 Op een dag terwijl de profeet in het gezelschap van sommige mensen zat, kwam Gabriel en vroeg: ” Wanneer komt ‘Het Laatste Uur’? ” Allah’s Apostel antwoordde: “De beantwoorder heeft geen betere kennis dan de vragensteller. Maar ik zal u informeren over zijn voorgevoelens: 1) Wanneer een slavin haar meester baart, 2) Wanneer de herders van zwarte kamelen gaan opscheppen en concurreren met anderen in de bouw van hogere gebouwen.”

Dus hoe kan de eindtijd worden gerealiseerd zonder slavenhandel? Ook herders van zwarte kamelen moeten blijven bestaan.
Het leven en de leer van Mohammed belichamen de principes van slavernij. Hij moedigde het aan en legde een basis voor volgende generaties moslims om het voorbeeld te volgen. Het resulterende effect was dat grote segmenten van de mensheid, vele eeuwen aan ongekende mentale, fysieke en emotionele trauma’s leden.
Mohammed had de macht om de slavernij te beëindigen als hij een greintje humanitair medeleven in zijn genen had gehad.
Hij was in staat om alcohol, varkensvlees en overspel te verbieden, maar toch promootte hij met kracht, de slavernij. Hoe een persoon, het beste voorbeeld voor de moslims werd, door op schandelijk wijze mensen te misbruiken en te misleiden, dat is het wonderlijke van de islam.