Soera 10 – Jonas

Soera 10 ; 15% van de verzen impliceert geweld tegen niet-moslims. Hoe primitief.

De crux van soera 10 is vers 37:


10:37 “Deze Koran is niet verzonnen door iemand buiten Allah; integendeel is het een bevestiging van (openbaringen) van wat er voordien al was. Daaraan is geen twijfel. Het komt van de Heer der werelden.”


Als vers 37 klopt dan moeten alle ongelovigen en niet-moslims tot de dood gefolterd/gemarteld worden. Zoals dit vers van tolerantie, onvoorwaardelijke liefde en hoop aangeeft…:


10:4 Naar Hem kunt u allen terugkeren. Deze belofte van Allah is waar. Degene die geloven worden beloont maar voor degene die niet geloven hebben wij een drank van kokend water en een pijnlijke bestraffing, omdat zij niet wilde geloven.


Niet geloven in Allah, Mohammed of de Koran is volgens de Koran een ernstig vergrijp. Dit is de reden waarom apostasie wordt bestraft met de dood. Verlaat de cult en de cult zal je vermoorden. Kritiek op de maan-cult en uw leven wordt beëindigd. Het is niet datgene wat een religie te bieden zou moeten hebben.
Soera 10, net als het meeste van de Koran, maakt een duidelijk onderscheid tussen de aanhangers van Mohammed en de rest van de mensheid die zowel in het aardse leven als het volgende zullen moeten lijden. Het is een simplistische kijk op het leven van goed en slecht. Licht en duisternis. Slaafse onderwerping tegenover individualisme. De volgende verzen uit dit hoofdstuk benadrukken de dualistische benadering;

10:7+8 Degenen die onze openbaringen negeren verdienen een verblijfplaats in het vuur.
10:11 Maar Wij laten degenen die niet naar een ontmoeting met Ons uitzien, in opstand, blindelings dwalen.
10:13 En inderdaad vernietigden wij de generaties die vóór u bestonden, omdat zij de duidelijke tekenen van onze boodschappers negeerden. Zo bestraffen wij schuldige volkeren.  (ongelovigen, polytheïsten, zondaars, criminelen, enz.).
10:27 En degenen die kwade daden verrichten, hun gezichten zullen donker verkleuren. Zij zullen de bewoners van het vuur zijn, voor eeuwig
10:45 De verliezers zijn degenen die de ontmoeting met Allah loochenen en Zijn leiding niet willen accepteren.
10:070 Zij [de ongelovigen] zullen tijdelijk van het leven genieten, daarna zullen zij als ongelovigen tot Ons terugkeren om hen vervolgens de zwaarste kwelling laten proeven.
10:107 En als Allah u met pijn raakt, dan is er niemand die het kan verwijderen. En wanneer Hij voor u iets goeds wenst, niemand kan Hem daarvan afhouden. Hij treft zijn dienaren wie Hij wenst.

De bovengenoemde verzen kunnen worden gecategoriseerd als onsamenhangend en saai, die de getroffen lezer probeert te doordringen met de volgende belangrijke punten.

Ten eerste, Allah is über alles. Als hij wil dat je niet gelooft om je zodoende te straffen, dan is dat uw lot. U hebt geen vrije wil. Alleen Allah heeft een vrije wil.

Ten tweede, kwaadaardig gedrag volgens de koran theologie is in feite de grootste misdaad die men kan plegen; als u de cult van de Koran verwerpt dan staat u een grote kwelling te wachten.

Ten derde, zowel een leugen tegen Allah als on-islamitische ideeën kunnen worden bestraft met geweld of de dood. U mag Allah niet uitbeelden. U mag Allah niet in verband brengen met ‘zonen’, ‘moeders’, afgoden of beeltenissen – niets. Hetzelfde geldt voor zijn of haar boodschapper, de grote man Mohammed. Allah en Mohammed belasteren betekent volgens de koran dat er iets bedacht is dat niet overeenkomt met de Koranverzen. Dit is de reden waarom cartoons van Mohammed tot rellen in de moslim wereld leidt. Het is een schending van de koranregels door een menselijke gedaante, activiteit of illustratie aan Mohammed of Allah te koppelen – beiden hebben verdacht veel dezelfde psychopatische trekjes en dezelfde mentaliteit..

Soera 10 is een ‘bescheiden’ hoofdstuk in het aanzetten tot haat en geweld tegen de ongelovige [slechts zo’n 15%]. De rest is het gebruikelijke liedje over de angstaanjagende consequenties voor het niet volgen van de cult van Allah. Als je dit hoofdstuk leest dan ontdek je dat het volledig verstoken is van heiligheid, ethiek en spiritualiteit.

Cult naar Engelse betekenis.

western-civilisation