Soera 20 Ta ha

Deze soera is volslagen onzin.

door Ibn Soefi-al-Kitab

Ta ha ha of Ti hi hi is beschonken wartaal van de koran schrijvers. De koran is blijkbaar de mystieke reeks letters en ja, zoals je zou hebben geraden, de Torah en de christelijke bijbel zijn eigenlijk gewoon de mystieke letters van Allah die onjuist zijn gerangschikt. Die grote grappenmaker Allah redde de juiste oriëntatie van het mystieke script voor de Koran en zoals de logica zou dicteren, gaf hij het aan een ongeletterde 7de-eeuwse gek genaamd Mohammed. Ta ha ha inderdaad. Daarom is de mystieke koran uber alles..
U begrijpt waarom de mystieke Koran uber alles is. Hitler’s gekke geraaskal in Mein Kampf is een duidelijk bewijs dat je een imbeciel beter niet moet laten schrijven. Met illusies, irrationaliteit, herhalingen en ongerijmdheden kun je geen constructieve uiteenzetting over ethiek schrijven. Zo is het ook met de nogal onheilige Koran.
Dus hebben we opnieuw een soera, dat redeneert waarom de Joodse profeten toch echte creaties en schepselen van Allah waren, en waarom de joodse religie dan ook niet deugd en in feite een verstoring is in de ontwikkeling van de islam. Deze hele soera zegt niets nieuws, het herhaalt wat al tot vervelens toe herhaald is.
De Koranschrijvers lijken onder andere een ziekelijke fixatie op Moses te hebben. Ik veronderstel dat als de Arabieren kunnen bewijzen dat deze joodse leider van 1400 jaar voor Christus, op een of andere manier verbonden met de maancult blijkt te zijn geweest, dat dan het hele bouwwerk van de joods moraal instort.


80. “O kinderen van Israël, Wij bevrijdden u van uw vijand en Wij gingen met u een verbond aan, aan de rechter zijde van de Berg (Sinaï) en zonden manna en kwartels op u neder.” Geeuw.


Het Mozes verhaal en de terugkeer naar Israël van Hebreeuwse slaven die migreerden, wordt nu herschreven tot een reis in een context met de Arabische Allah. Allah heeft niets gemeen met Jehovah, noch met het christelijke idee van God.

Hier enkele verzen uit het herschreven verhaal;


11-13-14. ”En toen hij het (vuur) naderde werd hij aangeroepen: “O Mozes”. Ik heb u uitverkoren; luister dus naar hetgeen wordt geopenbaard. Voorwaar, Ik ben Allah; er is geen God behalve Ik, aanbid Mij derhalve en verricht het gebed tot Mijn gedachtenis.”


61. ”Mozes zei tot hen: “Wee u; verzint geen leugen over Allah, anders zal Hij u door een kastijding verdelgen.”


77. ”Wij openbaarden Mozes: “Voer Mijn dienaren weg in de nacht en baan voor hen een droge weg door de zee.”


De joods-christelijke God is een wezen met menselijke eigenschappen die meer gemeen heeft met Zeus, dan met de onkenbare en opmerkelijk onzichtbare maangod ali-Ilah van Mekka. Op grond van de Koran, zond Allah de reglementen aan Mozes en de Joden, die deze vervolgens negeerden en dus hun eigen corrupte versie van een religie creëerden.


113. ”Aldus hebben Wij een duidelijke Koran neder gezonden en Wij hebben daarin duidelijk de waarschuwingen herhaaldelijk uiteengezet, opdat men (God) moge vrezen en opdat het hen tot nadenken moge brengen.”


Blijkbaar heeft Allah de koran uitgevonden om de joden de juiste weg te laten volgen, naar geloof en innerlijke vrede. Men veronderstelt dat Allah niet wilde dat de Joden rechtstreeks in hun eigen Hebreeuwse taal communiceerden, omdat ze zo ver van de waarheid waren afgedwaald, dat verdere communicatie onmogelijk of onpraktisch was. Dus heeft hij dat de Arabieren laten doen. En de Arabieren bedienen zich van de koran dat hen alle recht geeft om boos op de ongelovige Joden te zijn.


128. ”Is het voor hen (bewoners van Mekka) geen waarschuwing, dat Wij veel generaties hebben vernietigd, in wier woonplaatsen zij nu wandelen? Voorwaar, daarin liggen de tekenen voor degenen die met rede begaafd zijn.


Dus deze Allah en zijn team hadden al eerder joodse generaties uitgeroeid. Ook de Assyriërs, Egyptenaren, Babyloniërs, Kanaänieten, Hethieten, Grieken en Romeinen hadden al eerder geprobeerd om het joodse monotheïsten uit te roeien. Nu is het de tijd van de Arabieren om de Joden ofwel te onderwerpen aan de islam, of uit te roeien.
Zoals Mein Kampf immoreel en irrationeel motiveert waarom de joden gedood moeten worden;

_ ze dwaalden af van het rechte pad
_ hun vernietiging is voorbestemd
_ het doden van joden is in het verleden gebeurt en moet opnieuw gebeuren [is fascistische determinisme].

Zoals met Mein Kampf is er niets nieuw in deze soera of zelfs in de koran. Gewoon veel tekst aan Jodenhaat en overheersingsdrang, allemaal verpakt in een maancult verering. Ta ha ha.

western-civilisation