Soera 23 De gelovigen

Stel jezelf nederig op tegenover de maangod Allah, want anders…

door Ibn Sufi al Kitab.

‘De gelovigen’ gaat over de superioriteit van de islamitische cult. De islam beweert de voorvader van alle andere religies te zijn, terwijl het pas 2000 jaar na het formele begin van het Jodendom ontwikkelt werd.
Het geeft de islam als zogenaamde ‘vader’ van alle religies een soort basis van superioriteit. Het is een volkomen irrationele en psychopathologische bewering om 2000 jaar na het ontstaan van het jodendom, islam ’verantwoordelijk’ te houden voor de Joodse geloofsbelijdenis. Het blijkt dat in de islam, de logica ver te zoeken is.


23. En Wij zonden Noach tot zijn volk, en hij zeide: “O mijn volk, dien Allah. Gij hebt geen andere God buiten Hem. Wilt gij Hem dan niet vrezen?”


Het is hoogst onwaarschijnlijk dat Noah die ongeveer 3600 jaar voor Mohammed werd geboren een Arabische maangod zou hebben gezien, gehoord of zou hebben aangeroepen. Dergelijke a-historische waanzin is een opmerkelijk falen van de geestelijk middelmatige Koranschrijvers en van Mohammed, en een gebrek aan spiritualiteit vanuit de Arabische cultuur.

Mohammed was een analfabetische avonturier, intellectueel te lui om zijn eigen systeem van ethiek te bedenken en daarom met zijn bandietenbende het Joodse verhaal stal. Toch wordt deze pathologie als ‘heilig’ geacht.
Maria en Christus zijn in deze soera eveneens geportretteerd als scheppingen van ‘Allah’, met gevolg de ontkenning van het christelijke geloof,


50. En Wij stelde de zoon van Maria en zijn moeder als een teken en schonken hen een toevlucht op een hoog plateau met groene weiden en bronnen.


Deze zin is belachelijk en behoorijk krankzinnig. Het is een volledig herschrijven/manipuleren van de geschiedenis.
Christus, opgeleid door Johannes de Doper en de Essenen, ontwikkelde een Joodse sekte, gewijd aan het vereenvoudigen van de Joodse morele code en het uitroeien van de corruptie van de Farizeeën [leraren], de tempel, en het Romeinse bestuur. Zijn programma was gericht op de bevrijding van de armen, de zieken, de machtelozen en vrouwen.
De leringen van Christus, alsmede zijn doelen en zijn leven hebben niets gemeen met de islam. De twee zijn extreme tegenpolen. Het christendom is een geloof dat gebouwd is rond de gouden regel. De islam heeft geen dergelijke regel en wordt afgedwongen door het tegengestelde; extreme overheersingdrang en racisme, twee kenmerken van het Hitlerisme.
Aangezien rijke christelijke dorpen en handelaren, op het Arabische schiereiland tijdens in de 7e eeuw overheersend werden, komt het niet als een verrassing dat de mohammedaanse cult dit afwees en een dergelijke monotheïstische concurrent zou willen vernietigen.
Er is geen betere manier om dit te doen dan Christus te veranderen in een islamitische profeet of de zeden en de leer van Christus te verenigen met de islam. Ook probeerden de moslims de wrede Arabische cultuur uit de 7e eeuw te verenigen met de morele-ethische code van het jodendom. Het was een puur verzinsel van hun verbeelding.
Volgens de schijnwereld van de koran zijn de Joden en de christenen eigenzinnige moslims die opnieuw moeten worden bekeerd naar een islam van rituele gehoorzaamheid, dan wel te worden gestraft.


75. En indien Wij ons over hen ontfermden en hun kwaal verlichtten, zouden zij toch blindelings in hun overtreding volharden.


76. Wij troffen hen met een straf, doch zij werden niet nederig voor hun Heer noch werden zij onderdanig.


Deze houding is gewoon verbazingwekkend. christenen en Joden moeten zich onderwerpen naar de Heer van de ‘wij’ of moslims, en dan zullen zij niet worden bestraft. Geen gouden regel in deze soera.
Moslims krijgen natuurlijk het eeuwige leven:


102 “ze zullen zaligheid bereiken.”


De Joden en de christenen daarentegen zullen verloren gaan en de hel is hun bestemming.


103. Doch zij, wier werken licht zijn – dit zijn degenen die hun ziel benadeelden – zullen in de hel vertoeven.


104. Het vuur zal hun gezicht branden en zij zullen er in verschrompelen.


Allah belooft dat de ongelovige de strijd om de wereldheerschappij niet zullen winnen:


118 “Als iemand, naast Allah geen andere god aanroept, hij heeft daarvoor geen autoriteit en zijn veroordeling ervan berust bij zijn Heer, En voorzeker de ongelovigen zullen falen in een overwinning!”


En dit is immers het belangrijkste thema van de Koran. Ongelovigen zullen verliezen en omkomen. Moslims zullen ‘winnen’.
Een ideologie van tolerantie is dit niet. Het is een duidelijke verdeling van de wereld in moslims en niet-moslims. Het roept op tot racistisch geweld. Het gaat in tegen een multiculturele wereld – zo verheerlijkt door de westerse elite met hun kletspraat.

western-civilisation