Soera 41 fussilat

Door Ibn Sufi al Kitab.

Geen wonder dat de Koran een heilige boek voor moslims is, omdat het zich namelijk niet bezighoud met ’onbelangrijke’ zaken zoals bevattingsvermogen, liefdadigheid, tolerantie en de gouden regel. Hoe saai. Echte heiligheid ligt in jihad, irrationaliteit, jodenhaat, christenvervolging, arrogantie, macht, heidendom dominantie en waar maancult aanbidding de hoogste prioriteit heeft – dat maakt een boek heilig. Toch?

Zo’n 50-55% van de 55 verzen in dit hoofdstuk preekt het doden, straffen, teisteren of uitsluiten van ongelovigen. Nogal een onheilig aantal. Slechts 2 Soera’s verkondigt een vorm van ‘selectieve’ liefdadigheid en tolerantie. Een voorbeeld is dit;

“Maar wij redden hen die geloofden en godvrezend waren.” [41:18].

Maar helaas worden enkel de moslims gered. Volgens de Koran is een goed persoon, iemand die een fundamentalistische moslim is en niet iemand die in bescheidenheid ware liefde, tolerantie, dankbaarheid of zelfkennis toont.
Voor moslims zijn liefdadigheid en tolerantie alleen geldig in de context van hoe islamitisch en hoe onderworpen men aan de cult is. Het staat in veel opzichten lijnrecht tegenover het Nieuwe Testament uit het christendom. Hoe dan ook, als 28-30 van de 55 verzen pleiten voor jihad, geweld en racisme dan heb je een probleem.
De maancult is een zeer vreemd gewrocht en belicht haar slechte en onwezenlijke natuur. Stel dat een rationeel persoon het hoofd instemmend naar voren buigt, vervolgens zich ter aarde stort, gevouwen met de billen omhoog en voorhoofd tegen de grond als eerbetoon voor de maangod dat verordend;

“En wee degenen die naast Allah andere goden aanbidden,…  Is het zo dat u degene ontkent die de aarde in twee dagen geschapen heeft? En aanbidt jij gelijke goden aan Hem? Hij is de heer van (alle) werelden.” [41:6, 9]

Anders gezegd: Joden en christenen die Jezus of Joodse profeten vermengen met iets dat ‘goddelijk’ is moeten worden gestraft.

“Zo schiep Hij de zeven hemelen in twee dagen, en Hij wees elke hemel aan als zijn werk.” [41:12]

Ofwel: aangezien de joden en christenen geloofden dat ‘God’ de wereld in 7 dagen schiep, heeft de Arabische maan het in slechts twee dagen gedaan. De koranschrijvers hadden bedacht dat Allah sneller en beter moet zijn dan Jahweh.
Maar nu de goede verzen die het enthousiasme aanzwengelt van elke bewonderaar van de maancult:

“Maar indien zij zich afwenden, zeg dan: “Ik waarschuw u voor een bliksemstraal, zoals de bliksem die de volkeren Aad en Samoed achterhaalde.“  [twee oude Arabische stammen, verslagen door Mohammeds stam, de Qurayesh]. [41:13]

“Daarom zonden Wij tegen hen, een razende wind gedurende verscheidene noodlottige dagen, opdat Wij hen in dit leven de straf der vernedering gaven. De straf in het hiernamaals zal zeker nog vernederender zijn en zij zullen niet worden geholpen.” [41:16]

“Maar Wij zullen zeker de ongelovigen een strenge straf doen toekomen en Wij zullen hun slechtste daden vergelden.” [41:27]

“Voorzeker, zij die Onze tekenen verdraaien zijn niet voor Ons verborgen. Is dan hij die in het vuur geworpen wordt beter dan degene die veilig blijft op de Dag der Opstanding? Doet wat gij wilt. Voorwaar, Hij ziet alles wat gij doet.”[41:40]

Krankzinnigheid!
Deze onzin geloven geeft geen religie maar achteruitgang. De islam is een irrationele maancult, geen religie. En dit is slechts een gedeeltelijk overzicht van deze soera waarmee niet-moslims worden beledigd. Het is puur en eenvoudig een vijandig programma van overheersingdrang.
In het kader van de islamitische theologie, is hoofdstuk 41 zeker niet teleurstellend. Het weerspiegelt de waanzin die men in de eerste 40 hoofdstukken vindt. Maar natuurlijk is de islam een religie! En een hele grote! Groot in haar immoraliteit en waanzin.