Allah zegt vernietig en vervang de niet-moslims.

DE KORAN
Mein Kamph in het kwadraat


47.38 Voor volkeren die zich afwenden [van het islamitisch pad], is geen plaats op deze wereld, zij moeten worden vervangen.


6.6. Zien zij niet hoeveel generaties Wij hebben uitgeroeid? Vanwege hun zonden stuurden wij regenwolken die rivieren onder hen deed vloeien. Zo vernietigde wij hen.


6.47. Als de straf van Allah tot u komt, zal niemand anders dan het foute volk worden gedood.


7.4. Hoeveel steden hebben Wij verwoest [vanwege niet geloven in Allah]! Onze straf overviel hen gedurende de nacht of tijdens de middagslaap.


19.98. En hoeveel volkeren hebben Wij wel niet uitgeroeid? Kunt gij een enkeling hunner nog zien of horen?


21.11. Vele steden vol van ongeloof hebben Wij vernietigd en na hen hebben Wij een ander volk voortgebracht!


23.48. Derhalve weigerde zij zich te bekeren en zij behoorden tot degenen die werden vermoord.


28.43. En Wij gaven het Boek aan Mozes nadat Wij eerdere generaties hadden vernietigd uit barmhartigheid en verlichting voor de mensheid [moslims]. En als duidelijk bewijs zodat men er lering uit zou trekken.


28.58. En hoeveel steden hebben Wij niet vernietigd die trots waren op hun middelen van bestaan! Hun woonplaatsen waren tot op enkele na niet meer bewoond. En Wij [moslims] zijn het die erfgenamen werden.


28.78. Wist hij niet dat Allah op vele generaties volkerenmoord heeft gepleegd? Zonder deze goddelozen te wijzen op hun zonden?


32.26. Komen zij niet tot inzicht dat waar zij nu rondlopen, Wij vele generaties vóór hen, hebben uitgeroeid? Willen zij dan niet gehoorzamen [zich onderwerpen aan de islam]?


36.31. Houden zij geen rekening met het feit, hoeveel generaties Wij vóór hen hebben weggevaagd?


38.3. Hoeveel generaties hebben Wij wel niet vernietigt! Zij schreeuwden het uit, toen zij geen kant meer op konden.


17:16 En wanneer We besluiten om een ​​stad (bevolking) te vernietigen, sturen Wij (eerst) een duidelijke bevel (om Allah te gehoorzamen en rechtvaardig te zijn) aan hen. Wanneer zij weigeren dan is het woord (van pijniging) gerechtvaardigd. Dan vernietigen Wij hen volledig.


46.27. En waarlijk, Wij hebben om hen heen de [goddeloze] steden vernietigd, en Wij hebben de tekenen uitgelegd zodat zij zich kunnen bekeren.


46.35. En wees omtrent de goddeloze niet haastig. Op de Dag dat zij worden bedreigd, zal het hun toeschijnen alsof zij slechts een uur hebben geleefd. De verkondiging is aan u en allen die [de islam] niet gehoorzamen zullen worden vernietigd.


47.13. En hoeveel steden hebben Wij vernietigd die sterker waren dan de stad [Mekka] waaruit u bent verwijdert? En zij hadden geen helper [buiten Allah]!


50.36. Wij hadden al eerder vele generaties vernietigt. Hadden zij dan een toevluchtsoord om naar te ontsnappen?


10.13. En Wij pleegden volkerenmoord op de generaties die vóór u bestonden omdat zij niet wilde geloven. Zo vergelden Wij het ongelovige volk.


69.5. Wat het volk ‘de Samoed’ [niet-moslims] betreft, deze werd door een overweldigende straf uitgeroeid.


69.6. En het volk ‘de Aad’ [niet-moslims] werd door een felle, geweldige wind vernietigd.


47.10. Hadden zij op aarde niet gereisd en gezien wat het einde was van degenen [niet-moslims], die vóór hen waren? Allah pleegde genocide op hen en hetzelfde zal gelden voor andere ongelovigen.


8.54. Zoals het volk van de Pharao en degenen, die vóór hen waren; zij verloochenden [weigerde bekering] de tekenen van hun Heer, daarom vernietigden Wij hen voor hun zonden [hun ongeloof]. En Wij verdronken het volk van de Pharao want zij waren allen boosdoeners [vanwege hun ongeloof].


18.59. En deze steden! Wij vernietigde hen toen zij ongehoorzaam [niet buigen voor de islam] waren. En Wij stelden een bepaalde tijd vast voor hun verdelging.


25.36. En Wij zeiden: “Voeg u bij het volk dat niet in Onze tekenen geloofd.” Daarna vernietigden Wij hen allemaal.


25.39. Wij gaven aan ieder van hen allerlei voorbeelden en Wij vermoordden hen allemaal.


26.172. Daarna vernietigden Wij de anderen.


26.208. En Wij vernietigden nooit een stad, zonder hen eerst te verontrusten [te dreigen].


27.51. Ziet dan het einde van hun plannen; Wij vernietigden hen en hun volk, allen tezamen.


29.38. En Wij vernietigden ook de volkeren ‘de Aad’ en ‘de Thamoed,’ en duidelijk te zien aan hun verwoeste woningen. Satan deed hun daden goed voorkomen en weerhield hen van het juiste pad.


29.39. Ook Korach [oom van Mozes], de Pharao en de Haman [rechterhand Perzische koning] werden om het leven gebracht. Mozes kwam tot hen met duidelijke tekenen, maar zij handelden hoogmoedig en konden niet aan ons ontkomen.


43.8. Daarom vernietigde Wij de sterkste onder hen, ondanks dat zij wisten van eerdere massamoorden.


44.37. Zijn zij beter dan het volk van Sheba? Wij vernietigden hen omdat zij schuldig [aan ongeloof] waren.


3.141. Dat Allah de gelovigen moge louteren en de ongelovigen moge vernietigen.


4.47. O, mensen van het Boek [joden en christenen], geloof in hetgeen Wij hebben neder gezonden voordat Wij uw leiders doden of hen vervloeken, zoals Wij de Joden vervloekten. Allah’s gebod zal volbracht worden.


7.129. Zij antwoordden: “Wij [moslims] werden vervolgd.” Hij (Mozes) zei: “Waarschijnlijk gaat Allah uw vijand vernietigen en u tot stedehouders in het land maken.”


29.31. Wij willen het volk dezer stad vernietigen want haar inwoners zijn onrechtvaardig [ofwel ongelovig / polytheïst / hypocriet].”


25.14 Bid niet voor een enkele vernietiging maar voor vele vernietigingen.


9:30 Moge Allah de joden en christenen vernietigen


10.73 Terwijl Wij degenen die Onze tekenen negeerden lieten verdrinken.

 

http://corpus.quran.com/

Genocides – Culturele Genocides – Etnische zuiveringen