De islamitische slavernij Holocaust

Deng
Sudanese mensenrechtenactivist SIMON DENG met PAMELA GELLER tijdens een presentatie in 2009.
Simon Deng werd als kindslaaf voor 10$ aan islamitische eigenaren verkocht. Jaren later wist hij te ontsnappen.
Tegenwoordig onderwijst en waarschuwt Simon Deng voor de islam, de sharia en de gevolgen van islamitische massa-immigratie.

 

De islam is de meest racistische, onverdraagzame, discriminerende ideologie verzonnen door Profeet Mohammed.
Racisme is de overtuiging dat verschillende eigenschappen in menselijke raciale groepen een reden is om discriminatie te rechtvaardigen.
Racisme wordt in de volksmond geassocieerd met verschillende praktijken die in het algemeen als illegaal of schadelijk worden beschouwd, zoals extremisme, haat, xenofobie, gedwongen uitbuiting, separatisme, raciale suprematie, massamoord (met genocide als doel), de ontkenning van genocide, haatmisdrijven, terrorisme enz.
Waarom is de islam de meest racistische ideologie ooit door de mens bedacht? Zoals je zult lezen geloven Arabieren dat zij een superieur ras zijn omdat de Koran in het Arabisch gedicteerd is en zodoende vinden, dat zij het recht hebben om te verkrachten, te martelen en te moorden. Niet-Arabisch sprekenden worden als minderwaardig beschouwd.

Wat maakt islam zo afschuwelijk en verwerpelijk

De islam is zo afschuwelijk en verwerpelijk omdat het een geloof in God van vrede, liefde, genade en goedheid, devalueert in een anti-God van, moord, genocide, haat, racisme, slavernij, het seksuele molesteren van meisjes, verkrachten van seksslaven, onderdrukken en vernederen van vrouwen. Een monster tegen de menselijkheid.

Racisme en slavernij zijn eeuwige goddelijke bepalingen van God

In de islam is God een slavenhandelaar, een racist.
Slavernij is in de Koran een eeuwige goddelijke wet.
De anti-God Allah, oftewel profeet Mohammed is een slavenhandelaar die zich 20% van de winsten uit de verkoop van slaven toe-eigende.
Profeet Mohammed was een slavenhandelaar die zo’n 40 slaven bezat. Hij sloeg en verkrachtte zijn slaven. Hij haatte zwarten en vergeleken hen met satan. Moslimmannen vermoordden 120,000,000 zwarten – de grootste holocaust in de geschiedenis. Daarvan overleed 75% op weg naar de islamitische markten en de zwarte mannen die de islamitische wreedheden overleefden werden gecastreerd.
Terwijl de meeste zwarte slaven die naar Amerika vertrokken trouwden en gezinnen konden stichten, werden de meeste mannelijke slaven met bestemming Midden-Oosten gecastreerd. Miljoenen stierven tijdens deze afschuwelijke operatie en de meeste zwarte kinderen werden bij geboorte gedood [zondig nageslacht]
Opgemerkt moet worden dat zwarten werden gecastreerd vanwege hun veronderstelde onstuitbare seksuele lust.

Slaven houden behoort tot het eeuwige recht van God

Geen mens is eigendom van enig ander mens en God is geen slavenhandelaar. Alle menselijke wezens zijn gelijk geschapen. Alle rassen zijn gelijk geschapen. God wil niet dat enig mens een slaaf is. Niemand is de mindere van de andere.
Slavernij is een van de meest schandelijke uitvindingen, ooit door de mens gemaakt. Slavernij is een belastering aan God.
Alle menselijke wezens (ongeacht hun ras, kleur, geloof, etnische oorsprong) hebben het volste recht op bescherming van hun rechten als mens en zijn/haar menselijke waardigheid.
Als een religie wordt gebruikt om haat tegen andere rassen en religies te verspreiden, of als een religie wordt gebruikt om met behulp van gebedshuizen, media en televisie, haat aan jongeren te onderwijzen – is dit het vleesgeworden kwaad.
Om religie te gebruiken als instrument voor vervolging en geweld, dan is dat een belediging aan het concept van een God van zuivere liefde en zuivere genade. Als God een racist is die in vervolging, slavernij en geweld gelooft dan is deze God immoreel en daarom niet langer een God. Slavernij is een van de meest kwaadaardige, verachtelijke bedenksels, ooit door de mens bedacht. Toestaan dat de ene mens eigendom is van de ander, druist tegen alles in waar de mensheid voor staat. Wanneer mensen worden gefokt om geruild of verkocht te worden, dan worden mensen gereduceerd tot vee, als lastdieren om op velden te werken, in mijnen, om het huis van de meester schoon te houden en tegemoet te komen aan de wensen van zijn vrouw en kinderen, wat fundamenteel onmenselijk is. De mens zelf heeft de slavernij gecreëerd, maar om dit vervolgens om te zetten tot een gebod dat door een God als eeuwig gesanctioneerd is, is te belachelijk voor woorden.
Dat God niet-moslims tot minderwaardige slaven zou reduceren is een absoluut toppunt van immoraliteit. Dat God 20% van de opbrengst uit de verkoop van slaven en kindslaven zou ontvangen, als zijnde een eeuwige wet van God, is zo ver buiten het bereik van rationaliteit dat iedereen die in dit kwaad gelooft, het kwaad zelf is. Hieronder volgen enkele ‘goddelijke’ slavernij wetten. Al deze koranwetten zijn niet de leer van God omdat deze leer in strijd is met de essentie van wat God is;


Soera 2, vers 178
“Gij die geloven, vergelding inzake doodslag is u voorgeschreven: de vrije man tegen de vrije man, de slaaf tegen de slaaf en de vrouw tegen de vrouw. Maar, indien iemand kwijtschelding is verleend door zijn broeder, dan moet de eis billijk zijn, en betaling moet hem worden gedaan met goedheid.


slavernij vrouwen slavery

Vergelding voor moord en andere misdaden werden gesanctioneerd naar Arabisch gebruik en aanvaard door de zelfverklaard profeet Mohammed.
Er wordt hier gezegd dat een moslim kan worden gedood voor de moord op een andere moslim. Dit geldt ook voor een slaaf voor een slaaf. Maar toch is er een verschil; als een slaaf wordt gedood door een moslim, dan is het niet de moordenaar van de slaaf die gedood moet worden, maar een slaaf van de moordenaar! Uit dit blijkt dat slaven worden behandeld als puur handelswaar door slaafeigenaren. Dus wanneer een slaaf door een moslim is gedood, dan is het een verlies voor de eigenaar en als vergelding wordt er een slaaf gedood die aan de dader toebehoort. Het doden van een slaaf is duidelijk een vrij onschuldige handeling.
Om een onschuldige slaaf, ter compensatie voor de misdaad van zijn meester te vermoorden is echt een verdraaiing van rechtvaardigheid. De ongedwongen manier hoe slaven als een categorie van mensen bij het toepassen van deze wet worden vermeld, geeft aan dat Mohammed de slavenstatus van de mens als een volkomen normaal feit geaccepteerd had.
Nogmaals, als mens heb ik absoluut geen recht om een ander mens te bezitten. Geen God zou dit ooit accepteren. Ieder mens mag over zijn eigen menselijkheid en zijn eigen leven beschikken. Men is vrij vanaf het moment van hun conceptie. Er bestaat geen menselijke categorie van “slaven.” Slavernij is een gruwel tegen God.

Als u een van mijn slaven doodt, dan doodt ik een van uw slaven.

Geen God zou ooit zo spreken of een dergelijk recht verlenen. Hetzelfde geldt voor de zogenaamde categorie “vrouwen.”

Geen enkele vrouw is het eigendom van een man.

Deze doctrine is immoreel verdorven en een zonde tegen God. Al deze leringen van slavernij zijn destructief. De islam verwerpt God.


Soera 24, vers 31
“En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot, of haar broeders, of de zonen van haar broeders, of de zonen van haar zusters of haar vrouwen, of haar slaven, of mannelijke bedienden [eunuchen] die geen geslachtsdrang hebben, of de jonge kinderen die van de naaktheid van een vrouw niets afweten.


Dit is de beroemde soera die de sluier aan vrouwen voorschrijft. Haar slaaf-eigenaren [slaven betekent “wat uw rechterhand bezit”] mogen haar schoonheid wel zien omdat slaven huishoudelijk werk verrichten.

Soera 23, vers 1-6
“Inderdaad voorspoedig zijn de gelovigen. Die gehoorzaam in hun gebeden zijn. En die al hetgeen ijdel is, schuwen. En die aktief zijn in het betalen van armenbelasting. En die hun vleselijke lusten beheersen. Behalve met hun vrouwen of hetgeen hun rechterhand bezit, want dan treft hen geen verwijt.”

Dus dit is de soera die de slaaf-eigenaren het recht geeft om seks te hebben met zijn vrouwelijke slaven.


Soera 24, vers 32
“En huw onder uw mannelijke of vrouwelijke slaven degene die single en geschikt zijn. Indien zij arm zijn, zal Allah hen uit Zijn overvloed verrijken, want Allah is alomvattend, Alwetend.“

Dit werd gezegd om huwelijken tussen slaven onderling te stimuleren. Slaveneigenaren kunnen ook met slaven trouwen maar deden dat meestal niet omdat zij toch al seks met hen hadden wanneer het hen uitkwam. In de islam is een kind van een slavenpaar vanaf geboorte ook een slaaf en dus voor slaveneigenaren een grote stimulans om slaven onderling te laten huwen. Dit is een ander onaangenaam aspect van de islamitische slavernij. Hoe mensen tot slavernij gedreven werden om baby-slaven te produceren is een andere onmenselijke gruwelijkheid. Toch protesteerde de profeet hier niet tegen. Hij als vermeende profeet kon niet boven zijn eigen Arabische cultuur uitstijgen.

slaverij 01112


Soera 16, vers 75
“Allah geeft de vergelijking van een slaaf, die nergens macht over heeft, en iemand die Wij van een ruim levensonderhoud hebben voorzien. Zijn deze twee gelijk? Alle lof komt Allah toe!”

Dit is een van de duidelijkste verzen waarin slavernij als een goddelijk vrijbrief wordt gerechtvaardigd. Het verdient nader onderzoek. Deze “gelijkenis” contrasteert twee mensen: een machteloze slaaf als eigendom van een ander en een vrij mens die door Allah aan “goede voorzieningen” is geholpen [mogelijk gebruikt voor het verhandelen van slaven]. Aangezien Allah zich opwerpt als schenker van alle voordelen (en nadelen), wordt het geluk of ongeluk van de vrije mens én slaaf uiteindelijk bepaald door Allah. Door de retorische vraag “zijn de twee gelijk?” Rechtvaardigt Mohammed de ongelijkheid tussen de vrije mens en de slaaf als een natuurlijke zaak. Omdat Allah het heeft verordend en omdat aan Allah alle lof toekomt, zullen moslims met de exploitatie van slaven geen gewetensnood hebben.


Soera 33 , vers 50
O profeet, Wij hebben voor u uw vrouwen wettig gemaakt, aan wie gij een bruidsschat gegeven hebt, en degenen die uw rechterhand bezit [slaven], die Allah u als oorlogsbuit gegeven heeft en de dochters van uw ooms en tantes van vaderszijde en de dochters van uw ooms en tantes van moederszijde en elke gelovige vrouw indien zij zich aan de profeet toevertrouwt wanneer de profeet haar wenst te huwen; dit is speciaal voor u en niet voor de gelovigen. Wij hebben reeds kenbaar gemaakt wat Wij omtrent hun (gelovige) vrouwen en degenen die hun rechterhand bezit hebben verordend, opdat er geen blaam aan u zult kleven. Allah is vergevensgezind en genadevol.”


Zoals al eerder gezegd betekent de term slaven, “bezittingen van de rechterhand.’’ Er wordt nadrukkelijk gesteld dat Allah zijn deel van de oorlogsbuit aan Mohammed gegeven heeft. Het verduidelijkt ook dat er voor Mohammed geen limiet in het aantal vrouwelijke slaven werd gesteld.


Soera 39, verzen 29
“Allah geeft een vergelijking; Is een slaaf van meerdere eigenaren gelijk aan een slaaf met maar een eigenaar? Alle roem behoort aan Allah. Maar de meesten onder hen begrijpen dit niet.”


Mohammed vraagt of deze twee gevallen hetzelfde zijn. Natuurlijk zijn ze dat niet en Mohammed verkiest duidelijk het alleenrecht. In feite werd de regel na een militaire campagne ingesteld, om de slaven niet collectief maar individueel aan de jihadisten toe te wijzen, zodat Mohammed zich een vijfde van de gevangenen als zijn persoonlijke slaven kon toeëigenen.


Soera 70 verzen 29-35
“En degenen die onthouding betrachten.
Uitgezonderd hun vrouwen en degenen die zij bezitten, waarvoor hen geen blaam treft. Maar degenen die buiten deze (voorschriften) handelen zijn overtreders


Deze verzen zijn gelijkaardig aan soera 23 verzen 93-96 en geeft aan slaveneigenaren het recht om seksuele relaties met hun vrouwelijke slaven aan te gaan. Het enige verschil is dat in de eerdere verwijzingen niet duidelijk werd of er zowel mannelijke en vrouwelijke slaven mee bedoeld werden. Deze verzen tonen duidelijk aan dat het enkel om vrouwelijke slaven gaat.


Soera 4:3:

“En als gij vreest dat gij niet rechtschapen zult zijn bij het behandelen der wezen, huwt dan vrouwen die u behagen, twee of drie, of vier en als gij vreest, dat gij niet rechtvaardig zult handelen, dan één of wat uw rechter handen bezitten. Dat is voor u de beste weg, om onrechtvaardigheid te voorkomen.”


U kunt seks hebben met gehuwde vrouwen en vrouwelijke slaven uit verkregen oorlogsbuit (wie u mag verkrachting of doen wat je wilt). De goddelijke invoering van de islamitische slavernij, met inbegrip van de seksslavernij, is de meest verachtelijke invoering ooit gemaakt in de geschiedenis.
Een God van morele perfectie zou slavernij nooit toestaan. Dat het eigendomsrecht op bruiden en slaven, de verkrachtingen en de moord op mensen als zijnde gebruiksvoorwerpen door God gesanctioneerd zou zijn, tart ieder gezond verstand. Deze leringen zijn de essentie van het kwaad. Nogmaals, de islam is een immoreel, bodemloos zwart gat. WAAR IS DE VERONTWAARDIGING TEGEN DE ISLAM?
witte slavenMohammeds positie middels het vrij maken van slaven.

In één geval bevrijdde een man zijn slaaf die hij als sekspartner gebruikte. Toen Mohammed dit te horen kreeg, werd de man zelf geveild en verkocht voor 800 dirhams aan Ebn Abdullah Al – Nahham. (Sahih Moslim vol. 7, pagina 83)
Volgens Mohammed is de straf voor het plegen van overspel met een vrije vrouw en sex met een vrouwslaaf verschillend. De man moet met honderd zweepslagen gestraft en voor één jaar verbannen worden. De vrije vrouw moet worden gestenigd tot de dood. Terwijl de vrouwslaaf (aangezien zij een geldbedrag vertegenwoordigd) niet zal worden gedood of verbannen. Zij krijgt 100 zweepslagen. Wanneer de schending met de vrouwslaaf wordt herhaald dan volgt er een verkoop. (Sahih Al Bukhari vol. 8:821 & 822)

Islam kijkt neer op zwarte mensen:
De islam is een ideologie, waarvan de heilige geschriften expliciete denigrerende opmerkingen over zwarte mensen bevatten. Mohammed duidt zwarte mensen aan als “rozijn hoofden”. (Sahih al-Bukhari vol. 1, nr. 662 en vol. 9, no. 256). In een andere Hadith wordt Mohammed geciteerd en zeggende dat zwarten, slaven met stompe neuzen zijn; “pug-nosed slaves”. (Sahih Moslim vol. 9, p. 46-47). Een slaaf heeft geen recht op geld of bezit.
Ibn Hazm zegt in Vol. 6, deel 9,“De slaaf is niet toegestaan, wanneer hij sterft, een testament te schrijven. Hij kan ook niets nalaten omdat alles aan zijn meester toebehoord. De getuigenis van een slaaf is niet rechtsgeldig. In Vol. 35, p. 409 merkt Ibn Timiyya op,
“Het Sjafisme met Malik en Abu Hanifa als juristen van de islam, beweren dat de getuigenis van een slaaf niet aanvaardbaar is.”
De verordeningen in de Koran door de Shafi’i (deel II, blz. 142), bepaald dat
“De getuigenis moet van een vrij mens [moslim] komen, niet van een slaaf, want vrije mensen behoren tot onze godsdienst!”

Zwarte slaven en hun rechten op het gebied van seks en huwelijk.
Een slaaf heeft geen recht om te kiezen.
Dit werd op gezag van Mohammed bevestigd door de islamitische geleerden. In Vol. 6, deel 9, p. 467 zei Ibn Hazm,
“Als een slaaf trouwt zonder de toestemming van zijn meester dan is het huwelijk ongeldig en moet vervolgens worden geslagen wegens overspel. Hij moet van zijn vrouw worden gescheiden. Ook zij wordt beschouwd als een overspelige vrouw. Mohammed zei, ‘Elke slaaf die getrouwd is zonder goedkeuring van haar meester is een prostituee.’ “
Dezelfde tekst wordt geciteerd door Qayyim van Ibn al-Jawziyya (deel 5, p. 117 van “Zad al-Maad”), en Ibn Timiyya (Vol. 32, p. 201).
Malik Ibn Anas verklaart in vol. 2, deel 4 nog wat meer. Hij zegt (pp. 199, 201, 206),
“De slaaf mag niet trouwen zonder toestemming van zijn meester. Als een slaaf twee eigenaren heeft, dan moet hij de goedkeuring van beide mannen krijgen.”
De mannelijke slaaf en de vrouwelijke slaaf worden gedwongen om te trouwen.
Malik Ibn Anas zegt expliciet,
“De meester heeft het recht om zijn mannelijke of vrouwelijke slaaf zonder hun goedkeuring te trouwen.” (Vol. 2, p. 155).
“De meester heeft niet het recht om zijn knappe en energieke vrouwslaven te dwingen met een lelijke zwarte slaaf te trouwen, tenzij het noodzakelijk is.” (verwijs naar Ibn Hazm, Vol. 6, deel 9, p. 469).
Op het gebied van seks en huwelijk verklaart Ibn Timiyya:
“Degene die eigenaar is van de moeder is ook eigenaar van haar kinderen. Als meester over de moeder maakt hem tevens de eigenaar van haar kinderen, ongeacht of het buitenechtelijke kinderen zijn of voorgekomen uit een huwelijk. Daarom heeft de eigenaar het recht op seksuele omgang met de dochters van zijn slaafvrouw omdat zij zijn eigendom zijn”(Vol. 35, blz. 54).

slavernij vrouwenmarkt witte

 

Prijs van slaven
“Als een slaaf iemand aanvalt en zijn eigendom beschadigt, dan zal zijn misdaad aan de doodstraf worden gekoppeld. Er zal tegen zijn meester worden gezegd; ”Als u wilt, kunt u zelf de boete betalen voor de schade die is aangericht of veroordeel hem tot de dood.” Zijn meester moet kiezen tussen deze twee opties – de waarde van de slaaf en zijn prijs of de schade die de slaaf heeft veroorzaakt”(Vol. 32, p. 202, Ibn Timiyya).

Racisme uit de Hadith


Ishaq:243 ”

Ik hoorde de Apostel zeggen: ‘Wie satan wil zien moet naar nabtal kijken. Hij is een zwarte man met lang golvend haar, ontstoken ogen en donkere bloedrode wangen. Gabriel kwam naar Mohammed en zei: ‘Als een zwarte man naar je toekomt dan is zijn hart onbeschaafder dan dat van een ezel.”


Ishaq:144

“Er werd een rots op de borst van een slaaf gelegd. Toen Abu Bakr zich erover beklaagde, zeiden ze, ‘u bent degene die hem beschadigd heeft, dus redt hem uit zijn benarde positie.’ Dat zal ik doen,’ zei Bakr. ‘Ik heb een heidense zwarte slaaf, taaier en sterker dan Bilal. Ik zal hem omruilen.


Tabari II:11

”Hij bad dat de Afrikaanse kleur zo zou veranderen dat hun nakomelingen [witte] slaven konden worden voor Arabieren en Turken.”


Ishaq:450

”We brachten hen naar de put, hel was hun ontmoetingsplaats. We verzamelden hen daar, zwarte slaven, mannen van geen afkomst.”


Bukhari:V4B52N137

”De profeet zei: ‘Laat de negerslaaf van Dinar omkomen. En als hij doorboord is met een doorn, laat niemand hem vinden om te helpen. Als hij [de zwarte slaaf] ergens om vraagt dan wordt dat niet toegekend, en als hij een voorbede wenst [om naar het paradijs te gaan], ontzeg hem dat.


“Slavernij, het verkrachten van slaafmeisjes, het bezitten van slaven, de verkoop van jongens en vrouwen als trofeeën uit oorlogen, het delen van de buit (met inbegrip van slaven) verkregen uit overvallen en krijgstochten. Met Mohammed als slavenhandelaar en Allah als zijn ultieme onderwijzer van het mohammedanisme werd de slavernij een van de belangrijkste drijvende krachten achter de uitbreiding van het mohammedanisme.
Zo’n kwaadaardige personificatie als Mohammed wordt door inmiddels 1,5 miljard moslims geprezen als de perfecte mens, de grootste apostel van God, een man van vrede. Tientallen miljoenen zwarten waarvan er vele miljoenen zijn vermoord door moslims die Mohammed verheerlijken; er is niets beschamender dan dit.

Jake Neuman is schrijver van 3 boeken; ISLAM EVIL TRILOGY:
  • Jihad Is Treason
  • Monster of History
  • Islam Is Evil In The Name of God

1 comment for “De islamitische slavernij Holocaust

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.