Soera 7, Adam en Mozes waren moslims

door Ibn Sufi al Kitab

Meer moslimliefde voor de Joden;


7:166 “En toen zij opstandig werden met betrekking tot wat hun was verboden, zeiden Wij tot hen: “Weest apen,veracht en verstoten.”


Het is een ernstige waarschuwing aan de mensheid om Allah vooral te gehoorzamen en dan met name datgene wat Hij u verbiedt. De maangod van Mekka nooit boos maken.

Soera 7, heeft 3 belangrijke onderdelen.

Ten eerste is er het verhaal over Adam en Eva waarbij de bewering is toegevoegd dat zij de Allah cult en Zijn sharia afgewezen zouden hebben.
In deze vervorming van het Oude Testament laat satan de Joden en christenen dwalen.
Dit maakt het allemaal gemakkelijker om hen te doden.
Allah heeft natuurlijk niets gemeen met de Joodse Jahweh of met de christelijke ideeën van een God.

Ten tweede, deze soera wil ook Mozes islamiseren door te stellen dat 1900 jaar vóór de komst van het Mohammedanisme, Mozes op een of andere manier een profeet van Allah is geweest. Opnieuw probeert de cult van Mekka het jodendom te kapen.

Ten derde, in totaal bestaat 18% van dit hoofdstuk uit bedreigingen tegen niet-moslims. Van de 206 verzen preken 37 intolerantie en geweld tegen ongelovigen en is geheel in overeenstemming met andere hoofdstukken van de koran.

De volgende verzen prediken intolerantie of geweld op fysiek, geestelijk en sociaal gebied: 4, 5, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 27, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 47, 50, 72, 78, 84, 90, 91, 99, 100, 133, 136, 147, 164, 166, 167, 173, 177, 178, 179, 182, 186, 191, 202

7:4 Een groot aantal steden vernietigden wij (vanwege hun schandalige ongeloof). Onze kwelling op hen kwam [plotseling] in de nacht of tijdens hun middagslaap.
7:5 Toen ons geweld tot hen kwam zeiden zij; ”Wij waren Zalimun (polytheïsten en overtreders, enz.)”.
7:8 Degenen waarvan de schalen (van goede daden) zwaar zijn, zullen slagen (het paradijs ingaan). [Opmerking: ‘slagen doe je als je de Koran gehoorzaamt.]
7:9 En wiens schalen licht zullen zijn, zijn de verliezers [en gaan naar de hel] omdat zij de tekenen ontkennen (alles op aarde is een teken [bewijs] dat Allah bestaat).
7:10 Wij hebben u op aarde macht gegeven en u middelen van bestaan voorzien. Maar hoe ondankbaar zijt gij! (overheersingsdrang is een vorm van geweld).]
7:12 (Allah) zeide: “Wat belette u (O Iblis) dat u niet knielde toen ik er om vroeg?” Iblis [satan] zei: “Ik ben beter dan hem (Adam), u hebt mij uit vuur en hem uit klei gemaakt.” [Opmerking: Adam blijkt nu ook een moslim – niet knielen voor Allah is een misdaad.]
7:17 Dan zal ik op hen afkomen, van voren en van achteren en van rechts en van links. En U zult merken dat de meesten van hen geen dank betuigen.” (dat wil zeggen dat zij niet willen gehoorzamen en bekeren).”
7:18 (Allah) zeide dan (tot Iblis) “Wie van hen (mensheid) jouw zullen volgen, daar zal ik zeker de hel mee vullen.” [Opmerking: Satan is verwant met Joden en christenen, omdat hij hen op een dwaalspoor brengt.]
7:27 Wij hebben de satans tot beschermers gemaakt van hen die niet geloven.. [Opmerking: hetzelfde als 18]
7:36 Maar degenen die onze tekenen weigeren (de op aarde en in het heelal is een teken), behandel hen met arrogantie, zij zijn de bewoners van het vuur (de hel), zij zullen daarin voor eeuwig verblijven.
7:37 Wie is onrechtvaardiger dan hij die een leugen over Allah bedenkt of Zijn tekenen weigert? Voor dergelijke hebben wij gezanten die hun zielen wegnemen. zij zullen hen vragen: “Waar is hetgeen dat gij naast Allah aanriept?” Zij zullen antwoorden: “Zij zijn van ons weggegaan,” en zij getuigden dat zij ongelovigen waren.
7:38 (Allah) zal zeggen: “Gaat onder de volkeren van djinn en mensen die u eerder voorgingen, het vuur binnen. [Opmerking: alleen ongelovigen of huichelaars gaan het hellevuur binnen]
7:40 Voorwaar, degenen die onze tekenen verloochenen, behandel hen met arrogantie, voor hen zullen de poorten van de hemel niet worden geopend zolang een kameel niet door het oog van een naald gaat (dat is onmogelijk). Zo vergelden wij de Mujrimun (atheisten, polytheïsten, zondaars, enz.).
7:41 Zij zullen de hel als bed hebben. Zo vergelden Wij de Zalimun (polytheïsten en geloofsweigeraars, etc.).
7:44 En de bewoners van het paradijs zullen naar de bewoners van het vuur roepen: “Wij hebben inderdaad gevonden wat onze Heer beloofd had; heb jij ook gevonden wat uw Heer beloofd had?” Ze zullen zeggen: “Ja.” Daarna zal een woordvoerder afkondigen; “De vloek van Allah is op de Zalimun (polytheïsten en geloofsweigeraars, enz.),”
7:45 Degenen die mensen afhouden van de weg van Allah en die wensen dat het onjuist is. Zij geloven niet in het hiernamaals. [Opmerking: zodat ze het hellevuur in moeten.]
7:47 Wanneer hun ogen naar de bewoners van het vuur zijn gericht, zeggen zij: “Heer, plaats ons niet onder het onrechtvaardige volk.”
7:50 En de bewoners van het vuur roepen naar de bewoners van het paradijs: “Giet water op ons of iets dat Allah u heeft voorzien.” Zij zullen zeggen: “Allah heeft het voor de ongelovigen verboden.”
7:72 En Wij redden hem door mededogen, en roeiden degenen die Onze tekenen loochenden uit; zij waren niet gelovig.
7:78 Dus de aardbeving achterhaalde hen en zij lagen (dood), ook in hun huizen.
7:84 En wij deden een regen [van stenen] op hen neervallen. Zie dan het einde van de Mujrimun (geloofsweigeraars, polytheïsten, zondaars, enz.).
7:90 De leiders zeiden tegen de ongelovigen onder hun volk: “Als u Shu’aib volgt, dan zult gij zeker tot de verliezers behoren!”
7:91 Dus de aardbeving achterhaalde hen en zij lagen (dood), ook in hun huizen.
7:99 Voelen zij zich soms veilig voor het werkwijze van Allah? Niemand voelt zich veilig voor de werkwijze van Allah, behalve het verliezende volk. [Opmerking: verliezers zijn degenen die bestemd zijn voor hel.]
7:100 Is het degenen die de aarde beërven na (de ondergang van) haar bewoners niet duidelijk geworden dat, als Wij zouden willen, Wij hen zouden treffen vanwege hun zonden, en Wij hun harten zouden vergrendelen zodat zij niet zouden kunnen luisteren?
7:133 Daarom zonden wij de zondvloed, de sprinkhanen, de luizen, de kikkers en het bloed: (als een opeenvolging van) tekenen, maar ze bleven arrogant en waren de Mujrimun (criminelen, polytheïsten, zondaars, enz.). [Opmerking; Dit is een deel van het verhaal van Mozes, dus nu is ook Mozes een moslim…]
7:136 Dus namen We wraak. We verdronken hen in de zee, omdat ze Onze tekenen verloochende en achteloos erover waren. [Opmerking; Allah vernietigd de Egyptenaren…]
7:147 Degenen die onze Ayat ( verzen, lessen, verschijnselen, openbaringen, enz.) en de dag der opstanding in het hiernamaals loochenden: hun werken zijn vruchteloos. Dachten zij beloont te worden voor hun daden?
7:164 En toen een Gemeenschap onder hen zei: “Waarom predikt u tot een volk dat Allah wil vernietigen of bestraffen?” (De predikers) zei: “zodat wij niet beschuldigd zullen worden bij jullie Heer en hopelijk zullen zij (Allah) vrezen.”
7:166 Dus als ze de grenzen van wat verboden werd overschreden, zeiden wij tot hen: “Weest u apen, veracht en verworpen.” [Opmerking: dit verwijst naar Joden.]
7:167 En toen uw Heer verklaarde zeker [mensen] te sturen om  [de joden] te martelen en te kwellen tot de dag der opstanding. Voorzeker, uw Heer is vlug in vergelding en Hij is Vergevensgezind, Genadevol.
7:173 En dat jullie niet zullen zeggen: “Onze vaderen kenden vroeger veel partners aan goden  toe en wij zijn hun nakomelingen; zult U ons vernietigen voor wat de volgers van de valsheid deden?”
7:177 Het kwaad is de gelijkenis van de mensen die weigeren onze Ayat (bewijzen, verzen en natuurverschijnselen, enz.) te erkennen, en zij plachten zichzelf onrecht aan te doen.
7:178 Wie door Allah geleid wordt; die volgt de ware Leiding, en wie Hij doet dwalen: zij zijn degenen die de verliezers zijn.
7:179 En zeker hebben we veel djinn en mensen voor de hel geschapen. Zij hebben harten die niet begrijpen, ogen die niet kunnen zien en oren waarmee de waarheid niet gehoord kan worden. Ze dwalen nog meer dan vee. Zij zijn achteloos.
7:182 Degenen die onze tekenen weigeren te erkennen die zullen Wij geleidelijk naar de vernietiging voeren, zodat zij het niet beseffen.
7:186 Wie Allah laat dwalen, voor hem is er geen gids . Hij laat hen in hun koppigheid als blinden ronddolen.
7:191 Vereenzelvigen diegene die niets scheppen zich met Allah, terwijl zij zelf geschapen zijn?
7:202 Maar hun broeders [duivels] dompelen hen in verdorvenheid en zij falen niet.

Het infantiele schrijven. De tirannieke geestdrift. De oproepen tot geweld. Dit is een cult. De koran lezen is alsof je mentaal aangerand dan wel verkracht wordt. Geen enkel bewust persoon kan dit barbaarse geraaskal lezen zonder walging en verbazing en dat zowaar als een religie wordt beschouwd. De koran moet worden beoordeeld voor wat het is; de premoderne racistische razernij en superioriteitszin drukken uit waarom Joden, christenen, Zoroastrians, hindoes, boeddhisten of andersdenkenden de aarde niet mogen regeren, en wel de moslims.

western-civilisation