Tien overeenkomsten tussen islam en maffia.

Syndicaat nieuws   

Door Ibrahim Raymond

Bill Maher verklaard dat de islam de enige religie is die als de maffia [afgeleid van het Arabische woord: manfīy]  fungeert omdat het vraagt u te liquideren als u de verkeerde dingen zegt, de verkeerde tekening maakt of het verkeerde boek schrijf.

De tien overeenkomsten;

 1. Allah als Godfather, Mohammed als onderbaas

De padrino / de godfather / de peetvader ofwel de ‘baas der bazen’ van een grotere maffia organisatie heeft de absolute controle over zijn ondergeschikten en wordt vaak gevreesd voor zijn meedogenloosheid. Hij heeft een “onderbaas” als rechterhand die de bevelen van de peetvader doorgeeft en zijn wil oplegt. De peetvader zelf is vaak onbereikbaar; contacten lopen via de onderbaas of andere hooggeplaatste medewerkers.

Vergelijk dit met de relatie tussen Allah en zijn “boodschapper” Mohammed. In tegenstelling tot de joods-christelijke God – een persoonlijke God, een vader waar volgens Christus directe communicatie mee mogelijk is (Matt 6:9) — is Allah onaantastbaar, onbereikbaar en onkenbaar. Net als de peetvader is hij niet toegankelijk, zijn wil wordt afgedwongen via zijn boodschapper Mohammed.

De joods-christelijke God doet een beroep op de gelovigen; “kom nu, laat ons samen rechtspreken” (Jesaja 1:18), terwijl Allah zegt; “Geen vragen stellen over dingen die u bekend zijn gemaakt. Volg gewoon de instructies.

 1. Een “deel van de buit”

Hoewel grotendeels onzichtbaar en achter de schermen opererend, krijgt de peetvader en zijn onderbaas een deel van de buit, opgebracht door hun ondergeschikten, de maffia.

Allah en zijn boodschapper Mohammed deden hetzelfde.

Koran 8:41 informeert moslims dat “een vijfde deel van de opbrengst middels roofovervallen op karavanen en joods/christelijke gemeenschappen incl. slavenhandel, naar Allah en Zijn boodschapper gaat.’’ (gevolgd door een deel naar Mohammeds familie en ten slotte de islamitische behoeftigen).

 1. liquidaties

The godfather of peetvader stuurt zijn onderbaas aan om zijn volgelingen de geachte vijanden van zijn familie te liquideren. Allah en zijn boodschapper Mohammed deden hetzelfde, want besef de wijdverspreide geweld en oproer wanneer Allah en zijn profeet worden beledigd vanwege het verguizen door niet-islamitische “ongelovigen.’’ Of zoals Bill Maher het uitdrukte: “het is de enige religie dat zich gedraagt als de maffia en die u vermoord vanwege een verkeerde uitspraak, een verkeerd boek of verkeerde tekening.

 1. beleid aanpassen naar omstandigheden

De familie houdt zich aan hun eigen algemene regels, maar als een veranderde situatie daarom vraagt kan de peetvader daarvan afwijken.

Dit doet denken aan de “Openbaringen” van de Koran, waar de latere verzen/opdrachten in strijd zijn met eerdere verzen/opdrachten wegens veranderde omstandigheden. (bekend in de islamitische jurisprudentie als de leer van intrekking).

Bijvoorbeeld; Allah vertelde via Mohammed dat er in eerste instantie ‘geen dwang’ in zijn godsdienst was [soera 2:256] maar zodra de boodschapper en zijn religie sterk genoeg werden, kwamen er nieuwe onthullingen over oorlog en jihad om volkeren te onderwerpen aan zijn ideeën. [soera 08:39, 9:5, 09:29.]

 1. clan loyaliteit

Loyaliteit is in een maffia organisatie van fundamenteel belang. Na onder ede uitgebreide verklaringen te hebben afgelegd, worden maffialeden geacht op straffe van de dood, absolute loyaliteit aan de familie te tonen.

Evenzo wordt van de maffialeden verwacht altijd beschikbaar te zijn, zelf wanneer je vrouw op het punt staat te bevallen – zoals een van de tien geboden van de maffia het uitdrukt. De godfather en zijn eer moeten ten aller tijden verdedigt worden, al kost het hun leven.

Islam’s leer over “loyaliteit en vijandschap” (al-wala’ wa’l bara’)— verklaart dat moslims worden verzocht loyaal naar elkaar te zijn, ook al hebben zij een hekel naar elkander.
Koran 9:71 verkondigt dat de moslims bondgenoten van elkaar zijn. En volgens Mohammed zijn moslims broeders van elkaar die elkander niet mogen vernederen, onderdrukken of minachten.
En de volgende dingen van een moslim zijn onaantastbaar voor zijn broeder in het geloof: zijn bloed, zijn rijkdom en zijn eer “– precies die drie dingen die ook maffialeden onder elkaar respecteren. Dit is waarom moslims in het Amerikaanse leger moeite hebben om ingezet te worden tegen moslimbroeders in bijvoorbeeld Afganistan of Irak.

 1. dood aan verraders

Zodra een nieuw maffialid de eed van trouw heeft afgelegd met inbegrip van de Omerta code van zwijgplicht en geheimhouding – en deze persoon probeert vervolgens ‘’de familie’’ te verlaten dan wordt dat gezien als verraad met de dood als vergelding. Elk familielid, groot of klein, heeft de bevoegdheid de verrader of overloper te doden.”

Vergelijk dit met de islam. Een moslimvader maakt van zijn pasgeboren kind onmiddellijk een moslim—uiteraard zonder aflegging van een eed aan trouw. Maar als dit kind in de loop van zijn leven ervoor kiest om het mohammedanisme te verlaten dan wordt hij beschouwd als een apostaat, een verrader, waar de doodstraf op staat.
Voor iedere ijverige moslim, dus niet alleen door de autoriteiten, is het gerechtvaardigd om een apostaat te doden (vandaar dat moslimgezinnen in islamitische landen die hun afvallige kinderen doden nauwelijks worden vervolgd].

In de woorden van Mohammed–de boodschapper (“de onderbaas”) van Allah (“de peetvader”): “Wie zijn islamitische geloof verlaat, doodt hem.”

 1. wantrouwen en de afkeer van “buitenstaanders”

Afgezien van de loyaliteit aan de familie, worden maffialeden ook geacht niet bevriend te raken of vrije omgang te hebben met “outsiders” vanwege het uitgangspunt dat deze niet vertrouwt kunnen worden omdat zij geen familie zijn – tenzij een dergelijke vriendschap de familie vooruit kunnen helpen.

Ook het tweede deel van de doctrine van Loyaliteit en Vijandschap — de vijandschap (al-bara’)–roept moslims op afstand te bewaren en vijandschap uit te dragen naar de niet-moslims of “ongelovigen.’’

Dus Koran 5:51 waarschuwt moslims “de Joden en christenen niet als vrienden en bondgenoten te nemen… doet een moslim dat wel dan is hij een overloper, een afvallige, een vijand.

Meer soortgelijke verzen zijn 4:89, 5:54, 6:40, 9:23, en 58:22; deze laatste verklaart zelfs dat wanneer een broer, vader of zoon zichzelf als een niet-moslim beschouwd, er dan ook geen vriendschap of verwantschap kan bestaan.
Koranvers 60:1 verklaart, “Gij die gelooft, neemt mijn vijanden en uw vijanden niet tot vrienden! Biedt hen geen vriendschap aan, zij verwerpen uw waarheid en willen uw boodschapper verdrijven. ”
En Koran 4:144 verklaart; “Die geloven! Neem ongelovigen niet als bondgenoten in plaats van de gelovigen. Wilt u dat Allah [“de peetvader”] zich tegen u keert?”

 1. Misleiding en huichelarij

Zoals vermeld zijn nauwe betrekkingen met niet-maffialeden toelaatbaar wanneer het de familie kan baten. Bijvoorbeeld een samenwerking met corrupte ambtenaren is toegestaan maar op veilige afstand.

Vergelijk dit met Koran 3:28 welke de opdracht geeft ongelovigen niet als vrienden en bondgenoten te nemen tenzij u voorzorgsmaatregelen neemt. Volgens Tabari, betekent “het nemen van voorzorgsmaatregelen” het volgende:

Wanneer u [moslims] onder een niet-moslims bestuur moet leven, dan moet u in dat geval ter bescherming van uzelf, u zich met de mond loyaal opstellen maar innerlijk hen met vijandigheid bejegenen. Neem geen ongelovigen tot uw vrienden behalve wanneer zij in autoriteit boven u staan. U gedraagt zich dan vriendelijk naar hen met behoud van uw godsdienst.

Na de interpretatie van koranvers 3:28 dat moslims onder niet-islamitisch gezag zich moeten ‘’beschermen met uiterlijk vertoon,’’ citeert gezaghebbend schriftgeleerde Ibn Kathir, profeet Mohammed [als onderbaas]; “Waarlijk, naar sommige mensen glimlachen wij terwijl onze harten hen vloeken.”

Ook toonaangevend salafist Sheikh Muhammad Hassan uit Egypte beweerde live op televisie dat, moslims nooit naar niet-moslims moeten glimlachen, behalve in onoprechtheid wanneer het de macht van de islam kan vergroten, met name in het kader van da’wa [zendingswerk] moet er gelachen worden.

 1. “een aanbod dat u niet kunt weigeren”

De film, ”The Godfather” is weliswaar fictief maar toont wel de werkwijze van de maffia;

Eén van de peetzonen van de maffia godfather werd door de directeur van een filmstudio voor een acteurrol afgewezen. Uit wanhoop zoekt deze peetzoon hulp bij zijn peetvader die zegt –“Ik ga deze directeur een aanbod doen die hij niet kan weigeren.” Naarmate de film vordert blijkt dat het aanbod dat niet geweigerd kon worden, enkel bestond uit geweld en doodsbedreigingen;

De maffia godfather stuurt een boodschapper naar de directeur met de vraag of deze peetzoon de rol alsnog kan krijgen maar de directeur weigerde. Vervolgens wordt deze directeur de volgende morgen wakker met naast zijn bed het onthoofdde hoofd van zijn favoriete paard.

Het aanbod wat niet geweigerd kon worden betekende in feite; doe wat ik zeg of lijdt onder de gevolgen.

Vergelijk dit met de islam; wanneer moslims een grondgebied in naam van de islam veroveren, krijgen de niet-islamitische bewoners volgens Mohammed drie keuzes:

 • bekeer tot de islam (“voeg je bij de familie”),
 • behoud uw religieuze identiteit maar betaal beschermingsgeld als tweederangs burger,
 • sterven.

Gedurende de gehele islamitische geschiedenis, werden talloze niet-moslims ‘’het aanbod geven dat zij niet konden weigeren.’’ In feite is dit “aanbod” verantwoordelijk voor de islamisering van het Midden-Oosten en Noord-Afrika, waar de christenen tot in de 7e eeuw in de meerderheid waren. Daarna kwamen de islamitische veroveraars.

 1. de “beschermingsorganisatie”

Wanneer de maffia zijn ‘territorium’ uitbreidt, dan is een van de voornaamste taken het uitbuiten van de bewoners door het inzamelen van ‘beschermingsgeld.’’ Weigert men te betalen dan volgt er terreur in de vorm van bedreigen, treiteren en vernielingen.

Vergelijk dit met Koran 9:29; Strijd tegen degene die niet in Allah geloven tot zij als ondergeschikte naar vermogen de djizja betalen .

Profeet Mohammed zei; ‘Eis van hen de djizja, wanneer zij weigeren, zoek dan de hulp bij Allah en bestrijd hen’.

Djizja betalingen geldt voor de ongelovige en betreft een compensatie voor het behoud en bescherming van uw leven en bezittingen.

Ook interessant is dat bij zowel de maffia als de islam het afpersingsgeld als bescherming tegen ‘’buitenstaanders’’ dient. Maar wanneer men niet betaalt dan zijn juist de islam -en maffiaorganisaties die als buitenstaanders optreden, en voor hen een gevaar vormen.

meforum.org