Soera 7 verheven plaatsen

Een kopie van de vorige soera. De waanzin dat zich herhaalt.

door Ibn Sufi-al-Kitab

Soera 7 is een kopie van de eerdere hoofdstukken met enige herschikkingen en wat toegevoegde abracadabra. Dit hoofdstuk heeft in zijn totaliteit natuurlijk geen zin. De koran is ongeveer zo subtiel als Joseph Goebbels en net zo eerlijk als een leninistisch dictaat. De Koran schrijvers zijn enthousiast over de noodzaak om ontzag in te boezemen, te propageren, eisen, vernederen en bedreigen. Dit vers versterkt alleen maar wat hoofdstuk 6 al verklaarde – Joden en christenen dienen de duivels, zij verwerpen het ware geloof van de mysterieuze Allah, zij moeten gestraft worden en moslims zullen over de wereld heersen als zij de ongeletterde boodschapper gehoorzamen en Allah volgen. Is dit heilig? Of is dit krankzinnig!

Kopiëren van de Joodse liturgie.

Verzen 11 tot en met 43 zijn Allah’s confrontaties met Adam en Eva en de val van de mens. Het is natuurlijk een herschreven bijbelse passage overgoten met een islamitisch sausje. Het eindresultaat is de verbanning van Adam en Eva en Allah’s waarschuwing dat de hel wacht voor degenen die zich niet bekeren:


7:44. De bewoners van het paradijs roepen naar de bewoners van de hel: “Wij zijn op de plek die onze Heer had beloofd. Hebt gij ook gevonden, wat uw Heer u beloofd had?” Zij zullen zeggen: “Ja.” Dan zal een woordvoerder onder hen verkondigen: “De vloek van Allah rust op de onrechtvaardigen.


Opmerking; ‘Bewoners’ was een moslim term voor mensen die door Allah tot de hel veroordeeld of vervloekt waren, vanwege niet islamitisch gedrag. Zich niet onderwerpen aan Allah betekent een eeuwigheid van pijn. Maar de Koran stopt niet bij de islamisering van Adam. Het claimt dat alle grote Joodse en christelijke leiders, moslims waren.


7:59. Wij zonden Noach tot zijn volk. Hij zei: “O mijn volk! Vereer Allah! Jullie hebben geen andere God naast hem!


Joden en christenen zijn het met dit idee misschien niet eens. Nu is het niet God maar Allah die Noach gered heeft door hem de ark te laten bouwen en die door de zeeën de aarde schoongespoelde. Hoe handig is dat. Het is moeilijk voor te stellen dat Noah, Allah ingeroepen heeft. De intentie is echter duidelijk en door de hele Koran te lezen – de Koranschrijvers namen alle grote leiders uit de joodse en christelijke geschiedenis – allemaal – en werden neergezet al zouden zij Allah loven en voor Allah smeken en buigen. Dit geeft de islam een lange stamboom, geschiedenis en geloofwaardigheid.
Dit wordt herhaald van vers 60 tot vers 156 waarin de koranschrijvers verklaren dat Allah’s boodschappers met inbegrip van Mozes, naar verschillende stammen en volkeren werden gestuurd om deze mensen te informeren om vooral Allah te volgen. Vers 128 is een voorbeeld waar de Koran Mozes islamiseert, hem bij de Joden weghaalt [die het kwaad aanbidden] en hem een groot voorstander van de islam maken:


7:128. Mozes zei tot zijn volk: “Zoekt de hulp van Allah en wees geduldig. Voorzeker, de aarde behoort aan Allah. Hij geeft zijn erfdeel aan wie Zijner dienaren Hij wil en de uiteindelijke overwinning is voor de godvrezenden.


Het doel van godsdienstfanaten is om de Joodse profeten, met inbegrip van Christus tot ware moslims te transformeren die hun volk probeerden te overtuigen om Allah te volgen. Zelfs de Hebreeuwse exodus is in deze soera bewerkt als een bevrijding ‘over zee’, en door Allah klaargespeeld. De Koran is gevuld met dergelijke claims. De bedoeling is om de joden en christenen in vergelijking met de volgelingen van Allah te bestempelen als minderwaardig. Enkel de volgelingen van Allah zijn zuiver en begrijpen het ware geloof, aldus de Koran.
Verwerp niet de tekenen van de islam of Allah.

Een belangrijke reden om op ongelovigen te jagen en hen uit te roeien is hun constante afwijzing van de tekenen van Allah. De koran maakt van begin tot eind op elke pagina de bewering dat de Joden en anderen, Allah hebben afgezworen en dat een eventuele straf voor dit religieuze misdrijf gerechtvaardigd is. Maar toch, enkel islamitische gelovigen zullen de tekenen herkennen en hebben de bevoegdheid om te vertellen wat een teken en wat geen teken van Allah is. Dus alles zou een teken kunnen zijn. Of een gebeurtenis zou als teken gebruikt kunnen worden om iemand of een groep te straffen. Gestraft kan er hoe dan ook, omdat de persoon of groep de tekenen van Allah niet begrijpen en dus verwerpen, bestraft mogen worden.


7:37. Wie is onrechtvaardiger dan hij die een leugen over Allah bedenkt of zijn tekens verwerpt? Dezen zijn het, die hun lot zullen ondergaan.


7:40. Die Onze tekenen verloochenen voor hen zullen de poorten van de Hemel niet worden geopend. En zo vergelden Wij de daden der schuldigen.


De opmerking van Christus dat de rijken ongeveer net zo veel kans hebben om in de hemel te komen als een kameel de kans heeft om door het oog van een naald te kruipen, is geplagieerd en gearabiseerd. Moslims geloven waarschijnlijk dat Allah of Mohammed dit heeft gezegd, maar het bestaat in de christendom sinds het evangelie van Marcus circa 70 na Chr. Dit is slechts één voorbeeld uit tientallen waar tekst uit de Bijbel wordt gewijzigd. Met andere woorden, Allah en de islam zijn geïmpregneerd met Joodse en christelijke verklaringen en gewoonten.


7:182. En degenen die onze tekenen verwerpen zullen we regelmatig met een straf bezoeken. ‘Zij’, de Jood, zal worden vernietigd.


Een centraal thema van de koran is de vernietiging van de Joden en inderdaad voor een ieder die het islamitische pad niet volgen. Deze obsessie is verzekert met goddelijke goedkeuring. Welke barmhartige God richt zich op volkeren, om hen uit te roeien? Waarom zou God de Arabieren verkiezen boven de Joden, Afrikanen of Hindoestanen?


7:4. Hoeveel steden hebben Wij vernietigd! Onze straf overviel hen gedurende de nacht of tijdens de middagslaap.


7:162. Maar de onrechtvaardige onder hen vervingen het woord door een ander dat niet tot hen was gesproken. Daarom zonden Wij uit de hemel een afstraffing omdat zij onrechtvaardig waren.


7:164. Toen een gedeelte van hen zeiden: “Waarom predikt gij tot een volk dat Allah wil vernietigen of met een strenge kastijding gaat straffen?”


Vers 160 tot ongeveer 170 zijn gericht op Mozes om de joden te laten bekeren tot de islam. Het is een hopeloze taak. Veel Joden hebben het geloof van Allah verworpen en zijn voorbestemd tot vernietiging en pijn.

Allah en voorbestemming..

Het individu binnen de islam is totaal irrelevant. Er is geen plaats voor vrije wil. Allah bepaalt alles. Het fundamentalistische christendom heeft ook dergelijke overtuigingen – bijvoorbeeld ingebed in de bizarre doctrines van Calvijn. Dergelijke idealen zijn niet bevorderlijk voor de menselijke vooruitgang, innovatie of maatschappelijk welzijn:


7:10. En Wij hebben u op aarde gevestigd en u daarop van middelen van bestaan voorzien. Hoe weinig dankbaar zijt gij!


7:188. Zeg: “Ik heb buiten hetgeen Allah wil, voor mij zelf geen macht over goed of kwaad.”


7:196. Waarlijk, mijn beschermer is alleen Allah die het boek (de koran) heeft geopenbaard. En Hij is de beschermer der goeden


De koran is gebaseerd op voorbestemming. Het wordt overgoten met anti-humanisme. Je bent waardeloos, je kunt niets zonder Allah’s goedkeuring.

Mohammed gehoorzamen.


7:157. ”Zij, die de boodschapper volgen, die men in de Thora en het Evangelie beschreven vinden, legt Hij het goede op en verbiedt het kwade.”   


7:158. Zeg: “O mensdom, ik ben voor u allen de boodschapper van Allah, aan wie het koninkrijk der hemelen en der aarde behoort. Er is geen God naast Hem. Hij geeft het leven en doet sterven. Geloof daarom in Allah en Zijn boodschapper, de ongeletterde Profeet.”


Nou, in ieder geval geven de schrijvers van de Koran toe dat Mohammed een analfabeet was. Het is ook interessant dat God Arabisch spreekt tegen een Mekkaanse politieke despoot die niet kon schrijven of lezen.

Korte beschrijving:

Soera 7 is een onaangename tekst. Het is ongeorganiseerd en niet heel duidelijk. Grote stukken van het Joods-christelijke erfgoed zijn geplagieerd, terwijl de islam [Allah] claimt zich als rechtmatige eigenaar van dergelijke ideeën te beschouwen, als ook de enige erfgenaam van het goddelijk gezag.
Deze soera geeft nog meer bewijs dat de Koran geen heilig boek van geloof en hoop en verlossing is; het is gewoon een geloofsleer van superioriteit, racisme en onderdrukking.