Haten, omdat het moet.

Soera 40:35 Degenen die redetwisten over de tekenen van Allah zonder dat er een autoriteit tot hen is gekomen: groot is de haat [tegen hen] in de ogen van Allah en in de ogen van degenen die geloven. Zo verzegelt Allah ieder hart [dat toebehoort aan] een arrogante tiran.


Respect naar de gelovige en haat naar de ongelovige.

In het moeten haten ligt de oorzaak van islamitische segregatie, jihad en vijandigheden tegenover de rest van de wereld. Haten komt van de islamitische doctrine; al-wala en al-bara( vrij vertaalt = liefde en haat). Ofwel, toon liefde naar de gelovige en haat naar de ongelovige.

Het ‘al wala’ gedeelte [= liefde of loyaliteit] vereist dat moslims altijd mede moslims steunen/beschermen/sterken.
Zoals een middeleeuwse moslimautoriteit het zei, is de gelovige verplicht om vriendschap te sluiten met de gelovigen, en vijandig moet staan tegenover de ongelovige, zelfs als de ongelovige tolerant en aardig voor je is;


Soera 48:29:

“Mohammed en degenen met hem, zijn hard tegen de ongelovigen, en barmhartig onder elkaar.”


Soera 60:4 is het fundament van ‘Al bara.’ Deze opgelegde haat luidt;


Soera 60:4

Ibrahim zei; “Wij hebben niets uitstaande met u en hetgeen gij buiten Allah aanbidt. Wij verwerpen u en er is tussen u en ons eeuwige vijandschap en haat, tenzij gij gelooft in Allah, als de Enige Ware.”


Osama bin Laden omschreef deze soera als volgt;


Soera 60:4

Er is dus vijandigheid. En deze felle vijandigheid – dat wil zeggen strijd, houdt alleen op te bestaan als de ongelovige zich overgeeft aan het gezag van de islam. Als deze haat op enig moment in het hart dooft, is dit een grote zonde!


Dit is dus de basis en het fundament van de relatie tussen de moslim en de niet-moslim. Oorlog, vijandigheid en haatgerichtheid van de gelovige naar de ongelovige.Ook Islamitische Staat [IS] heeft in de context van soera 60:4 aan het Westen toegegeven dat:
“Wij u in de allereerste plaats haten, omdat u ongelovig bent.” En ongeloof is de reden voor jihad: het is tevens een feit dat als jullie zouden ophouden met ons te bombarderen, ons gevangen te nemen, te martelen, ons te belasteren en ons land toe te eigenen, dan zouden we jullie blijven haten omdat onze primaire reden om jullie te haten niet zal ophouden,​​ zolang jullie de islam niet omhelzen. Zelfs als jullie netjes de jizyah zouden betalen  en in vernedering onder de autoriteit van de islam zou leven, dan nóg zouden we jullie blijven haten.;


Soera 58:22

Gij zult geen gelovigen vinden die in Allah en de Laatste Dag geloven, en tegelijkertijd iemand liefhebben die Allah en Zijn boodschapper tegenwerkt, zelfs al waren zij familie van elkaar. Dezen zijn degenen, in wiens hart, Allah het geloof heeft ingegrift, en die Hij gesterkt heeft met Zijn Geest. Zij behoren tot Allah’s partij. Voorwaar, Allah’s partij zal zegevieren.”


Volgens Ibn Kathir’s verwijst dit vers naar een aantal moslims die hun eigen niet-islamitische verwanten afslachtte: de een heeft zijn niet-islamitische vader gedood, de ander zijn niet-moslim broer, een derde – Abu Bakr, de eerste kalief en opvolger van de profeet – probeerde zijn niet-moslim zoon te doden, en Omar, de tweede kalief, vermoordde ook zijn verwanten.

Ibn Kathir voegt eraan toe dat Allah bovenmatig was ingenomen met hun niet-aflatende ijver voor Zijn zaak en hen beloonde met het paradijs. (Aldus The Al Qaeda Reader, 75-76).Ook de volgende koranverzen ondersteunen de al-wala ‘wa al-bara’ doctrine;


Soera 4:89.

Zij wensen dat gij verwerpt, wat zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.


Soera 4:144.

Neemt geen ongelovigen tot vrienden boven de gelovigen. Wilt gij Allah een duidelijk bewijs tegen uzelf geven?


Soera 5:51.

Neemt de Joden en de christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.


Soera 5:54.

Die gelooft en zich van zijn godsdienst afkeert, laat hem weten, dat Allah weldra een ander volk zal voortbrengen dat Hij wél zal liefhebben. Gelovigen die vriendelijk en nederig zijnde jegens de gelovigen en hard en streng jegens de ongelovigen.. Zij zullen voor Allah’s zaak strijden en het verwijt van een criticus niet vrezen.


Soera 9:23.

Die gelooft, neemt uw vaders en uw broeders niet tot vrienden als zij ongeloof boven geloof verkiezen. En wie onder u met hen bevriend is behoort tot de overtreders.


Soera 60:1.

Die gelooft, neemt Mijn vijanden en uw vijanden niet tot vrienden! Biedt gij hun vriendschap aan, terwijl zij de Waarheid verwerpen? Indien gij optreedt om voor Mijn zaak te strijden en Mijn welbehagen te zoeken, zoudt gij hun dan in het geheim vriendschap betuigen? Ik weet het beste wat gij verbergt en wie van de rechte weg is afgedwaald.


Er is één voorbehoud:

Soera 3:28

Wanneer moslims zich in een zwakke positie bevinden, kunnen ze doen alsof ze vriendschap sluiten met niet-moslims, terwijl de haat in hun hart moeten blijven bestaan.


(dat is taqiyya ; zie  hier ,  hier , en  hier als voorbeelden, lees over andere islamitische gesanctioneerde vormen van misleiding =  tawriya en  taysir ).

Het is dan ook geen wonder dat de veronderstelde beste moslimvrienden en bondgenoten van Amerika , zoals Saoedi-Arabië en Qatar , in het openbaar alle moslims oproepen om ons te haten. Volgens een Saudische website van overheidsinstanties moeten moslims “zich verzetten en iedereen haten tegen diegenen waartoe Allah ons de opdracht heeft gegeven, inclusief Joden, christenen en andere  mushrikin  [niet-moslims], totdat zij enkel in Allah geloven en zich aan Zijn wetten houden.”

Inderdaad, omdat vijandschap tegen niet-moslims zo ironisch is in de koran, stelt de reguliere islamitische leer dat  moslimmannen zelfs hun niet-islamitische vrouwen moeten haten – en laten zien dat ze haten – om geen andere reden dan dat zij ‘ongelovigen’ zijn.

Als moslims zelfs familieleden moeten haten omdat ze simpelweg geen moslims zijn, is het geen verrassing dat moslims “ongelovigen” haten in andere werelddelen, zoals Amerikanen, die in de hele islamitische wereld worden afgebeeld als schuldig in het pogen de islam te ondermijnen.

In het kort, de enige reden voor jihad of terrorisme, is dat er op aarde niet-moslims leven. En wat er aan vooraf gaat zijn de islamitische leerstellingen die eisen dat moslims, de ongelovigen moeten haten.

www.frontpagemag.com

Corpus.quranISIS geeft 5 redenen om ongelovigen te haten:

Dabiq-Waarom-wij-Hate-You


In een artikel getiteld  Why We Hate You en Why We Fight You , noemt IS vijf redenen die de religieuze basis tonen, achter het geweld tegen de niet-moslimwereld:

Wij haten u omdat u ongelovig bent.

Daarbij wordt soera 60: 4 aangehaald als ook soera 2:193 dat zegt: “En vecht tegen hen totdat er geen fitnah [heidendom] meer is en [totdat] de religie, enkel voor Allah is.” Met andere woorden, de islamitische oorlog tegen ongelovigen moet doorgaan tot de enige religie op aarde de islam is.


Wij haten u omdat uw seculiere, liberale samenlevingen dingen toestaan ​​die Allah heeft verboden en tegelijkertijd dingen heeft verboden die Allah zou hebben toegestaan.

Deze klacht heeft voornamelijk te maken met de westerse democratie, die ISIS beschouwt als afgoderij – het door de mens gemaakte rechtenstelsel is ondergeschikt aan de volmaakte sharia van Allah. “Wetgeving wordt bepaalt door de schepper” (12:40).


“Wij haten u en voeren oorlog tegen u, omdat u niet gelooft in het bestaan ​​van uw Heer en Schepper.” 

Deze tirade is gericht tegen secularisten en atheïsten. Twee verzen worden aangehaald ter ondersteuning van deze haat: 52:35 en 64:7.


“We haten u vanwege uw misdaden tegen de moslims.” 

ISIS ziet de oorzaak voor al het lijden van ’talloze moslims’ door toedoen van de ongelovigen.


De islamitische doctrine van Allah staat niet toe dat ooit veroverd land, zich daarna opnieuw aan ongelovigen overgeeft (in het Arabisch bekend als waqf ). Mocht dat gebeuren (zoals in het geval van Iberia, de Balkan, Ethiopië, India, Turkistan, Israël …), dan is het de verantwoordelijkheid van elke weerbare moslim om deel te nemen aan de jihad om die landen terug te winnen. Evenzo, wanneer een moslimland wordt binnengevallen door ongelovigen, is elke moslim verantwoordelijk om zich te haasten het te verdedigen.


Dit artikel geeft een aanvulling;

Al zouden ongelovigen ons niet binnenvallen, aanvallen, martelen of doden. Dan nóg zouden wij hen haten zolang zij zich niet bekeren. De primaire reden om hen te haten is hun ongeloof. Ook als ongelovigen de jizyah [strafbelasting] zouden betalen en onder de autoriteit van de islam zou leven in vernedering en onderdanigheid, dan nóg zouden we hen blijven haten. Ongetwijfeld zullen we niet tegen hen vechten, omdat we met hen een verbond gesloten hebben, maar we zouden niet ophouden hen te haten. ‘

Zie ook dit artikel