Mohammed en Jezus waren tegenpolen

 

Christendom en islam: Een vergelijking Het is niet het doel van deze site om het belang van een bepaalde godsdienst, met inbegrip van christendom te behartigen. Echter, we willen wel de onzin weerleggen dat alle religies hetzelfde zijn en de onzin weerleggen dat antichrist Mohammed en Jezus een moreel gelijkwaardige boodschap zouden hebben verkondigt;

  • Ik zal angst werpen in de harten van degenen die ongelovig zijn. Slaat dan hun hoofden af en slaat al hun vingers en tenen af.” (Koran 8:12)
  • Bestrijd iedereen op de weg van Allah en doodt degenen die niet in Allah geloven. (Hadith: Ibn Ishaq 992)
  • Gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelf. (Bijbel: Matthew 5:14)

Hoewel vele moslims vinden dat terroristen die in naam van Allah mensen vermoorden criminelen zijn, ontkennen zij niet dat antichrist Mohammed, in naam van Allah, ook heeft gemoord. Heeft Jezus als rolmodel, christenen aanleiding gegeven zich als terroristen en criminelen te gedragen? Elk jaar worden christelijke huizen en kerken in brand gestoken, gebombardeerd, opgeblazen of geconfisqueerd. En honderden christenen worden jaarlijks, met inbegrip van tientallen priesters, nonnen, predikanten, vermoord door islamitische radicalen. De zogenaamde rechtvaardiging varieert van het beschuldigt worden van afvalligheid of evangelisatie, tot het vermeende “godlasteren” of “beledigen” van de islam vanwege een tekenfilm. En toch zijn er ondanks discriminatie, ontvoeringen, verkrachtingen, martelingen en verminkingen die routinematig worden gemeld uit naties met islamitische meerderheden, weinig of geen gewelddadige vergeldingen van religieuze christenen. Evenmin bestaan er door Jezus geïnspireerde terreurorganisaties. In tegenstelling tot hun christelijke tegenhangers in de islamitische wereld, hoeven islamitische geestelijken in het westen niet te vrezen voor hun veiligheid. De “christelijke wereld” en de islamitische wereld contrasteren ook op andere manieren, uiteenlopend van mensenrechten, burgerlijke vrijheden en hun economische aanzien. Een verbazingwekkende 70% van de vluchtelingen in de wereld zijn moslim – meestal willen zij in overwegend christelijk georiënteerde landen wonen.

Terwijl westerse samenlevingen “schandalen” zoals Abu Ghraib en Guantanamo (waar eigenlijk niemand is gedood) serieus nemen, knijpen moslims routinematig een oogje dicht wanneer er wreedheden gepleegd worden in naam van Allah. De islamitische wereld heeft nog nooit hun verontschuldiging aangeboden voor eeuwenlang meedogenloze jihad en slavernij die tientallen miljoenen levens hebben geëist.


Wanneer joden of christenen praten over de gewelddadige teksten in de koran, dan komt er als tegenreactie dat het ook in de bijbel staat. Maar er is een significant verschil; in het oude testament is enkel de geschiedenis opgetekend inclusief de gewelddadigheden, terwijl de bruutheid in de koran eerder als opdrachten/oproepen gelezen worden en ook nagevolgd moeten worden.                    Robert Spencer

De duidelijke verschillen tussen Mohammed en Jezus

Mohammed …

Jezus …

Allah zei, haat mensen die de islam niet accepteren.(koran 30:45, 03:32, 22:38) God houdt van iedereen.(Johannes 3:16)
“Ik heb bevolen om mensen te bevechten totdat zij getuigen dat er geen andere god is dan Allah met Mohammed als profeet.”(Muslim 01:33) “Hij die het zwaard hanteert zal sterven door het zwaard.”(Matteüs 26:52)
Stenig vrouwen wegens overspel.(Muslim 4206) “Laat hij die zonder zonde is de eerste steen werpen.”(Johannes 8:07)
Stelen van ongelovigen is toegestaan.(Bukhari 44:668, Ibn Ishaq 764) “Gij zult niet stelen.”(Matteüs 19:18)
Liegen is toegestaan.(koran 3:28, 16:106) “Gij zult geen valse getuigenis spreken.”(Matteüs 19:18)
Eigenaar en handelaar in slaven.(Sahih Muslim 3901) Eigenaar noch handelaar van slaven.
Onthoofd 800 joodse mannen en jongens.(Sahih Muslim 4390) Onthoofdde niemand.
Vermoord die Mohammed/Allah beledigd.(Bukhari 56:369, 4:241) Predikte vergeving.(Mattheüs 18:21-22, 05:38)
“Als iemand tegen u het verbod overtreedt, overtreedt gij evenzo tegen hem.”(koran 2:194) “Als iemand je op de rechter wang slaat, keer hem ook de andere toe.”(Matteüs 05:39)
Jihad voor de zaak van Allah verheft iemands positie in het paradijs met een honderdvoud.(Muslim 4645) “Zalig zijn de vredestichters, want zij worden de zonen van God genoemd.”(Matteüs 05:09)
Getrouwd met 13 echtgenotes en hield seksslaven.(Bukhari 5:268, Koran 33:50) Was celibatair.
Sliep met een 9-jarig kind.(Sahih Muslim 3309, Bukhari 58:236) Had geen seks met kinderen.
Beval de moord op vrouwen.(Ibn Ishaq 819, 995) Nooit een vrouw geschaad
“O jullie die geloven! Bestrijd de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden.”(Koran 9:123) “Zalig zijn de zachtmoedige, want zij zullen het aardrijk beërven.(Matteüs 05:05)
Was betrokken bij 65 militaire aanvallen en invallen in zijn laatste 10 jaar.(Ibn Ishaq) Geen militaire campagnes bevolen, noch bood het goedkeuring aan oorlog of geweld.
Doodde gevangenen.(Ibn Ishaq 451) Nooit iemand gevangen genomen. Nooit iemand gedood.
Moedigde zijn mannen aan tot slaaf gemaakte vrouwen te verkrachten.(Abu Dawud 2150, koran 04:24) Nooit verkrachting aangemoedigd. Nooit vrouwen tot slaaf gemaakt.
Eiste gevangen slaven en een vijfde van alle buit uit de oorlog.(koran 8:41) “De Zoon des mensen is niet gekomen om bediend te worden, maar om te dienen.(Matteüs 20:28)
Werd nooit gemarteld, maar martelde anderen.(Muslim 4131, Ibn Ishaq 436, 595, 734, 764) Gemarteld, maar nooit iemand gemarteld.
“En bestrijdt hen totdat er geen andere religie bestaat dan islam.”(koran 08:39) ‘Hebt uw vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen.(Matteüs 05:44)
Zegende de brute moord op een halfblinde man.(al-Tabari 1440) Genas een blinde man.(Marcus 08:28)
Beval een slaaf een preekstoel te bouwen, waaruit hij de islam predikte.(Bukhari 47:743) Waste zijn discipelen de voeten.(Johannes 13:05)
Wat zijn de belangrijkste geboden? Geloof in Allah en jihad voor Zijn zaak.”(Muslim 1:149) Wat zijn de belangrijkste geboden? Heb God lief gelijk uw naaste als uzelf.”(Matteüs 22:34-40)
Eiste bescherming van gewapende bodyguards, zelfs in een huis van aanbidding.(Koran 4:102) Kastijd iedereen die probeert hem met geweld te verdedigen.(Johannes 18:10-12)
Overleed dik en rijk van wat werd genomen van anderen in overvallen/oorlogen of in de vorm van beschermingsgeld. Eiste niets voor zichzelf. Overleden zonder bezittingen.
Bepleitte het kruisigen van anderen.(Koran 5:33, Muslim 16:4131) Zelf werd gekruisigd.
Volgens zijn volgelingen: Anderen gaven hun leven voor Mohammed [Allah] .(Sahih Muslim 4413) Volgens zijn volgelingen: Jezus gaf zijn leven voor anderen.(Johannes 18:11 en elders)
 

Hoe leefden de moslims en christenen van vroeger

Als strijdmakker van Mohammed

Als discipelen van Jezus

Leefden als strijders. Leefde als onschadelijk hippies.
Doodde en vervolgde religieuze minderheden. Werden gedood en vervolgd als een religieuze minderheid.
Nadruk op jihad (de weg van Mohammed.Vecht voor de zaak van Allah’s zodat Allah”s woord superieur wordt.”(Bukhari 53:355) Nadruk op Evangelisatie (de weg van Jezus)Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.(Matteüs 15:16)

Viel volkeren aan en veroverde 28 landen in slechts de eerste drie decennia na de dood van Mohammed.

Geen geweld van welke aard ook, ondanks enorme vervolging.

Verklaarde een heilige oorlog aan de mensen van de vijf grote wereldgodsdiensten in slechts de eerste 100 jaar na de dood van Mohammed.

Eeuwen zonder verklaring van een ‘heilige oorlog’.

Plunderde en leefden van de rijkdom van anderen. Gaf hun bezittingen weg aan mensen in nood.(Handelingen 2:44-45)
Namen mensen gevangen en maakte niet-islamitische mensen tot slaaf. Beschouwde zichzelf als slaven van anderen.

Voerde oorlog om leden te weerhouden de islam te verlaten. Veroordeelde afvalligen tot de dood.

Geen verslagen van agressie naar afvalligen.

Mohammeds eigen familieleden vielen snel in een gewapende strijd tegen elkaar.

Jezus ‘discipelen hadden nooit hun toevlucht tot geweld tegen elkaar gezocht (of iemand anders).

Eerst 240 jaren:

11 van de eerste 32 kaliefen werden vermoord door mede-moslims.

Eerst 240 jaren:

14 van de eerste 25 pausen werden gemarteld door heidenen (niet door mede-christenen).

Kaliefen waren polygaam en onderhielden harems van honderden gevangen seksslaven. Pausen werden verwacht celibatair te zijn.
Islamitische moskeeën ondersteund door belastingen van afgeperst tweederangs mensen – de niet-moslims (de jizya). Christelijke kerken ondersteund door een vrijwillige 10% van het inkomen van christenen.
 

Verschillen tussen islamitisch onderwijs en christendom

De Koran

De Bijbel

Externe bronnen (de Hadith en Sira) zijn noodzakelijk voor het vertalen van de Koran Historische context is vervat in de tekst van de Bijbel
Moet Arabische taal kennen om de Koran volledig te begrijpen.”(volgens islamitische apologeten) Universeel. Kan in een andere taal worden vertaald zonder al te veel commentaar.
Chronologische verloop van de Koran is van vrede naar geweld. Chronologische verloop van de Bijbel is van geweld naar vrede.
De woorden ‘marteling’ en ‘straf’ verschijnen zes keer vaker dan in het ‘nieuwe testament.’ Het woord ‘liefde’ verschijnt vijf keer vaker in het ‘nieuwe testament’ dan in de Koran,
Bevat geen enkele oorspronkelijke morele waarde. De ‘Bergrede’ en anderen.
Lijden is een excuus voor gewelddadige wraak en het vestigen van de islam met geweld.En doodt hen waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit de plaatsen vanwaar zij u hebben verdreven, vervolging [van moslims] is erger dan het doden [van niet-moslims] … en bestrijdt hen totdat er geen vervolging meer is en de islam de enige religie wordt.(Koran 2:191) Lijden bouwt karakter.We hebben ons ook verheugd in ons lijden, omdat we weten dat het lijden volharding wekt, doorzettingsvermogen, karakter en hoop.(Romeinen 5:04)
Nadruk op deze wereld.En Allah heeft jullie erfgenamen gemaakt van hun land, hun huizen en hun eigendommen.”(Koran 33:27) Nadruk op het hiernamaals.De mijne is niet een koninkrijk van deze wereld.(Johannes 18:36, zie ook Lucas 14:33)
Doden, bekeren of het onderwerpen van christenen en joden.(Koran 9:29) Deel iemands geloof met zachtheid en respect.(1 Peter 3:15)
Martelaren als moordenaars.Allah heeft van de gelovigen hun levens en hun goederen gekocht, voor hen (in ruil) is de tuin (het Paradijs): ze vechten voor Zijn zaak en doden of worden gedood.(Koran 9:111) Martelaren als martelaren.Zoals het is geschreven: Want om Uwentwil wij worden de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen.(Romeinen 8:36)
Het doden van afvalligen.Zij [niet-moslims] wensen dat gij [moslim] uw geloof verwerpt zoals zij doen, zodat u op gelijke voet staat (als zij }: Maar neem geen vrienden uit hun midden totdat zij leven volgens Allah. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt.”(Koran 4:89, ook Bukhari 52:260, 83:37 …) Laat God over afvalligen oordelen.Want wij kennen Hem, die heeft gezegd, ‘de wraak dat tot mij komt zal ik vergelden, zegt de Heere. En wederom: De Heere zal over Zijn volk oordelen.(Hebreeën 10:25-30)
Onbarmhartigheid.”Laat geen medelijden in u varen voor het uitvoeren van Gods wet.“(Koran 24:2) Barmhartigheid.De liefde is geduldig. Liefde is vriendelijk … Het houdt geen verslagen bij van onrecht.(1 Korintiërs 13:4-5)
Liefdadigheid en niet gelovigen. Goedertierenheid naar mede-moslims – meedogenloosheid naar de niet-moslims. Moslims worden gewaarschuwd niet bevriend te raken met mensen buiten hun geloof. Zij moeten ook zorgen dat hun liefdadigheid binnen de groep blijft.(Koran 48:29, 03:28, sharia) Liefdadigheid en niet gelovigen. Christenen zijn specifiek verteld dat zelfs degenen die hen haten, recht hebben op vriendelijkheid en naastenliefde. Ze moeten worden geliefd en verzorgd zoals een mede-gelovige.(Marcus 10:25-37)
De Koran beveelt niet de echtgenotes lief te hebben, maar geeft moslims wel toestemming om ongehoorzame vrouwen te slaan.(Koran 4:34, Sahih Muslim 2127) “Mannen, hebt uw vrouw lief en wees niet ruw naar hen.”(geen toestemming om vrouwen te verslaan)(Kolossenzen 3:19)
Expliciet stelt de koran dat moslimmannen hun vrouwelijke slaven mogen verkrachten, al zijn zij getrouwd.(Koran 04:24, 70:29-30, 23:5-6 …) Vertel meesters en slaven dat zij elkaar dienen alsof zij god dienen.(Efeziërs 6:7-9)
Mohammed is de boodschapper van Allah. En degene met hem, zijn meedogenloos tegenover de ongelovigen.(Koran 48:29) Doe goed aan hen die u haten.(Lucas 06:27)
Allah laat mensen dwalen wie hij wil.(Koran 16:93) God wil alle mensen redden.(1 Timotheüs 2:04)
Waarschuwt het geloof niet kritisch te analyseren.(Koran 5:101-102) Verwelkomt intellectuele uitdagingen.(1 Peter 3:15)
Geweld is een deugd,Vechten is u voorgeschreven maar bent er afkerig van. Het is mogelijk dat gij tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor je is, en dat gij datgene lief hebt dat slecht voor je is. Maar Allah weet en gij weet niet. (Koran 2:216) Geweld is een zonde,Doe geen wraak mijn vrienden, maar laat God uw wreker zijn. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem te eten, heeft hij dorst dan geef hem te drinken. (Romeinen 12:19-20)
Hel voor de ongelovigen, hun goede daden zijn voor niets.(Koran 18:102-107) Hel is voor slechte daden en het verzuim om te doen wat goed is.(Romeinen 2:6-8, Mattheüs 16:27, Mattheüs 25:41-45)
Oordelen; Strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars! Wees hard tegen hen.(Koran 9:73) Niet oordelen; Want als je oordeelt over een ander persoon, veroordeelt je jezelf.(Romeinen 2:01)
Neem de rijkdom van anderen;Allah belooft je veel buit, dat gij zult vangen … ”(Koran 48:20) Werken voor anderen en deel de rijkdom met anderen;“De dief moet niet langer stelen, maar moeten hard werken en doen wat goed is met zijn eigen handen, zodat hij iets zou hebben om aan de armen te geven.”(Efeziërs 4:28)
Roep een vloek uit over christenen en andere religies(Koran 9:30) God zegent diegene die christenen vervloeken.(Matteüs 05:44)
Arrogantie & Privilege; Gij zijt het best ontwikkelde volk voor de mensheid.(Koran 3:110) Nederigheid en dienstbaarheid; Wie de belangrijkste wil zijn, moet het minste willen van allemaal en ieders dienaar willen zijn.(Marcus 09:35)
O jullie die geloven. Neem mijn vijanden en uw vijanden niet als vrienden. Wil je hen met liefde behandelen terwijl zij jouw geloof uit de weg gaan? (Koran 60:1) Hebt uw vijanden lief.(Lucas 06:27)
 

De hedendaagse verschillen

Erfenis van de islam

 Erfenis van het christendom

Landen waaruit moslims willen ontsnappen Landen waar moslims naar toe willen vluchten.
Madrassahs dat moslimkinderen indoctrineren met onverdraagzaamheid en terreur. Missiescholen waar moslims en niet-moslims kunnen leren lezen en schrijven.
Zelfmoordaanslagen voor Allah Geen zelfmoordaanslagen voor Jezus
Internationale terreurorganisaties. Internationale goede doelen organisaties.
Geen formele goede doelen naar niet-moslims. Toonaangevend leverancier van noodhulp aan moslims.
Moord op hulpverleners. Leveren van hulpverleners.
Christenen in de gevangenis voor afvalligheid of godslastering. Godsdienstvrijheid.
Moderne slavernij in naam van de islam. Afschaffing in naam van het christendom.
Islamitische geestelijken die terrorisme goed praten of er bij betrokken zijn. Christelijke geestelijken worden elk jaar vermoord door terreurgroepen met instemming van islamitische geestelijken.
Dagelijks religieus geweld tegen hindoes. Geen.
Dagelijks religieus geweld tegen Joden. Geen.
Dagelijks religieus geweld tegen boeddhisten. Geen.
Dagelijks religieus geweld tegen moslims. Geen.
Religie Technologie en medicijnen
Censuur Vrijheid van meningsuiting
Intolerantie voor kritiek op de islam. Tolerantie voor religieuze kritieken
Het beperken van andere geloven Het toestaan van alle religies met hetzelfde recht om te evangeliseren.
Bekeren mag alleen tot de islam. Vrijheid van geweten.
Bekeerlingen tot het christendom worden onthoofd. Geen liquidaties door bekering tot de islam.
Beroemdste moslim: Osama bin Laden. Beroemdste christen; De paus.

thereligionofpeace.com


Sonja Dahlmans: een theologe met een missie

De Nederlandse Sonja Dahlmans studeerde Nederlands, studeert vandaag een Bachelor in de theologie en volgt een minor in het Oosters christendom (Radboud universiteit Nijmegen). Voor haar scriptie werkt ze aan een onderzoek naar de theoloog Louis Massignon, die van grote invloed is geweest op het interreligieuze debat. Sinds kort mengt ze zich in het islamdebat, en dat mag geweten zijn: middels haar grondige theologische kennis fileert ze hen die onzin verkondigen over de bronnen van de islam en het christendom.

Hoe gaat het met uw studie?

Goed, mijn Bachelor in de theologie is precies wat ik wilde. Ik ga ook nog in Londen een opleiding ‘vergelijking tussen islam en christendom’ volgen. Ik wil de islam benaderen langs kerkhistorische maar ook systematisch-theologische kant. Ik wil doen wat bijna geen enkele theoloog doet, de islam confronteren met: ‘Wat geloven jullie eigenlijk?’ en ‘Waarom geloven jullie dat?’

Dan praat u ook met moslims?

Ja, dat doe ik toch elke dag een paar uur, vooral via internet. Moslims houden van polemiek, de hele Koran is één polemiek. Wat christenen gewend zijn te doen is apologetisch: altijd maar weer verdedigen. Maar niemand zet de theologische tegenaanval in, en dat is echt nodig. Het debat theologisch aangaan is nog gevaarlijker dan gewone, eerder oppervlakkige islamkritiek, zoals kritiek op de hoofddoek. Want dan begeef je je in wat de islamitische term ‘fitna’ beschrijft: beproeving.

Aanbidden christenen en moslims niet dezelfde god, zoals je vaak hoort?

Nee, mijn christelijke god zegt heel andere dingen en heeft andere wetten. De islamitische profeet Mohammed kende de tien geboden niet, die staan ook niet in de Koran. De islam kent die niet. En atheïsten zeggen dan dat de islam heel veel heeft van het Oude Testament (de Hebreeuwse Bijbel). Dat is onzin. Er zijn allerlei dingen bij elkaar geraapt, ook uit de oude Arabische cultuur, maar de islam is niet de wet van het Oude Testament. De wet van het Oude Testament, Leviticus, leert dat men boven alles zijn naaste lief moet hebben zoals uzelf. Dat is dan ook wat Christus zegt. Bovendien geldt: wie zonder zonde is, werpe de eerste steen, wie ben jij om te oordelen over de anderen? Dat vind je niet terug in de islam.

Wat zegt de islam dan?

De islam haalt het hele concept dat je rechtvaardig naar elkaar moet zijn en elkaar lief moet hebben weg. De grote oudtestamentische profeten en personages worden in de islam allemaal als moslimprofeet bestempeld, maar de verhalen zijn onherkenbaar veranderd en aangepast aan het islamitische idee van monotheïsme, ‘tawhid’ genoemd. Deze verhalen dienen alleen voor de validatie van de islam en van Mohammed als profeet. Ze zijn onherkenbaar veranderd; Noah, Mozes, Abraham, Jezus, allemaal leerden zij de islam, waren ze moslim. Deze verhalen gaan in de koran over afgoderij en het islamitische idee van monotheïsme, alle andere elementen zijn eruit gehaald. Mohammed noemde de profeten ‘hanif’, de islamitische aanduiding voor hen die voor het ontstaan van de islam een monotheïstisch geloof zoals het christendom of jodendom aanhingen. De islam gaat over profeten die de gelovigen het juiste pad wijzen. De Bijbel kent uiteraard ook profeten, maar die onderwezen niet de sharia. Bovendien kent de Bijbel ook de parabelen, het evangelie van Christus, de brieven van Paulus, de verbonden die God sloot met de mens enzovoort.

Wat is het essentiële verschil?

Ten eerste gaan christendom, jodendom en ook bijvoorbeeld het hindoeïsme uit van wat je gelooft en de Koran schrijft met name voor wat je níet moet geloven: ‘Word niet zoals de hypocrieten, word niet zoals de christenen, word niet zoals hen die god boos gemaakt hebben!’ Over wat je wél moet geloven hebben ze pas veel later nagedacht, dat vind je niet zo veel terug in de Koran. De Koran is met name de aanval op de Ander.

Ten tweede is er het verschil tussen orthodoxie (wat men gelooft) en orthopraxie (wat men doet, de juiste handeling). Op islamitische universiteiten, waar men bijvoorbeeld tot imam wordt opgeleid, bestudeert men geen orthodoxie of theologie, maar wel de islamitische wet of sharia: wat je móet doen of niet mág doen, orthopraxie dus. In de islam wordt nauwelijks bestudeerd wat moslims geloven en waarom eigenlijk. De moslim vraagt aan de imam: wat moet ik doen?

Het is een slaafs systeem?

Precies. De logos, de ratio vind je niet in de islam, maar wel in het christendom. Binnen de christologie is het zelfs een naam of titel voor Christus. Het christendom daagt je uit om zelf te denken: onderzoek alles en behoud alleen het goede. De islam gaat over: ‘Wat moet ik doen om een goede moslim te zijn?’ Daar heeft men de soenna op gevonden, de manier van leven die is afgeleid uit de uitspraken en handelingen van Mohammed. De Koran draagt op om slaafs ‘de perfecte mens’ Mohammed te volgen, dan zit je als moslim altijd goed. Maar Mohammed heeft gezegd dat hij overwinnaar is geworden door middel van terreur. En terreur betekent niet alleen bomaanslagen, maar ook woedeaanvallen en agressiviteit. Dat hebben wij in de geschiedenis van de islam ook kunnen zien.

En het godsbeeld?

Ook dat is heel verschillend. In het christendom is god heilig, in de islam is vooral de Koran heilig. Dat is van belang, omdat er in Leviticus (Oude Testament) staat, gericht aan jou en mij: wees heilig, want ik de heer uw god ben heilig. De islam ontkent wat jodendom en christendom zeggen, namelijk dat de mens geschapen is naar gods beeld en daarom dus moet proberen heilig te zijn. Ook in Petrus, in het Nieuwe Testament (de christelijke Bijbel) komt dat naar voren. Dat de mens niet heilig is, weet de god van de Bijbel ook, wij kunnen hem niet evenaren. Christus heeft de weg gewezen en ondanks ons menselijk falen mogen wij steeds opnieuw proberen hem te volgen. Er vanuit gaand uiteraard dat Jezus volgens de christelijke leer goddelijk was. De islam zegt dus niet dat een moslim heilig moet worden omdat god heilig is, de islam zegt dat een moslim Mohammed moet nadoen.

En verder?

Het christendom leert dat Christus voor ons is gestorven, voor onze zonden. Maar de islam leert dat je als moslim een soort ‘punten’ kunt verdienen, ‘barakah’. Een moslim mag zondigen zolang hij maar meer ‘goede’ dan ‘slechte’ dingen heeft gedaan. Maar dat neemt nooit zijn zonden weg, die blijven. In de authentieke Hadith ‘Muslim’ wordt gezegd dat een moslim die zelfs de ergste zonden heeft begaan aan het eindoordeel een christen of een jood krijgt die voor die zonden zal branden in de hel. De moslim komt dan alsnog in het paradijs. Bovendien zijn de zonden van de moslim niet weg, zoals in het christendom door verlossing van Christus. De zonden van de moslim worden afgewogen tegen zijn of haar goede daden.

En de profeet Mohammed?

Het probleem is dat moslims, ‘gematigd’ of ‘salafist’ of ‘jihadist’, zich allemaal spiritueel-ethisch verbinden met Mohammed. Zij proberen dus zijn daden goed te praten, hoe schadelijk of inhumaan die ook waren. Ook worden zijn normen en waarden, zijn gevoelige plekken, zijn boosheid, zijn niet tegen kritiek kunnen enzovoort, die van de moslim. Mohammed vond het vermoorden van een criticus namelijk prima, hij kon er niet tegen beledigd of gekwetst te worden. Dat werkt vandaag nog altijd door, zoveel is duidelijk. Christus vroeg daarentegen vergeving zelfs voor de mensen die hem bespotten en bespuugden. Dat is toch een heel ander verhaal!?

Dat is dan toch veel te soft?

Maar Christus heeft ook gezegd: spreek de waarheid en wees niet bang. Een christelijke theoloog moet de islam dus kunnen confronteren en aan de moslim zeggen: jij en ik geloven niet in dezelfde god. Punt. Maar dat zeggen wordt de christen afgenomen, hij is ontwapend.

Door wie?

Toch ook binnen de theologie zelf, die is aangetast door de softe, puur pacifistische aanpak van de jaren zestig-zeventig. Christus heeft zelf ook gezegd dat je voorbereid moet zijn op dingen.

Dingen?

Het gaat in wezen over de voortdurende zoektocht naar de balans tussen rechtvaardigheid en liefde. Dat begint al vanaf god de wet aan Mozes geeft; geef het eerst aan de vrouwen en daarna aan de mannen. En de wet in Leviticus waar wel bij staat: heb je naaste lief gelijk jezelf. Als men mensen de samenleving binnenlaat waarvan men weet dat er een significante kans is dat er terroristen tussen zitten, is dat dan werkelijk een daad van liefde? Je moet uiteraard mensen proberen te helpen en beschermen, maar dat geldt net zo goed voor de mensen hier. Is het werkelijk een daad van christelijke naastenliefde wanneer men meisjes laat aanranden of verkrachten, zoals in Keulen? En dat men er dan over probeert te zwijgen? Het goedpraten van het Kwaad is géén vorm van christelijke naastenliefde. Het Oude Testament zegt dat ook: wee degene die het kwaad goed noemt en het goede kwaad noemt. In de Bijbel staat dat wie niet voor zijn eigen mensen zorgt erger is dan een ongelovige. Zijn christenen dat dan vergeten?

Het lijkt helaas van wel…

In Rotherham werden Pakistaanse moslimbendes ontzien of goedgepraat die vele jaren lang minderjarige blanke meisjes misbruikten, prostitueerden en verkrachtten. Uit angst om voor racist te worden uitgemaakt. Dat is de absurditeit ten top! Je moet dat benoemen voor wat het is en er tegen optreden. En niet met een cursus of ‘anti-aanrandingspolsbandjes’, zoals in Zweden. Meisjes laten verkrachten omdat je bang bent om als racist te worden bestempeld, is egoïsme en heeft niets met naastenliefde te maken. En ik krijg daardoor weleens het verwijt dat ik een hater of geen echte christen ben.

Hoe reageert u daarop?

Ik leg uit dat het absurd is, net zoals het een absurd idee is dat iemand die uit pakweg Pakistan komt zijn cultuur, normen en waarden en gedrag verliest op het moment dat hij naar hier migreert. Ik heb daarover een brief van 14 pagina’s naar het parlement gestuurd, maar heb van niemand antwoord gehad. Men moet goed beseffen dat het hier om een eeuwenoude cultuur gaat waarin een niet-moslim nooit mocht getuigen tegen een moslim. Men heeft het vaak over vrouwenrechten in de islam, maar men realiseert zich niet dat een niet-moslimvrouw nóg minder waard is. Een niet-moslima kon verkracht worden door een moslim, want volgens de islam mag ze niet tegen hem getuigen. Dat kweekt dus een cultuur met een bepaalde verwachting naar de kafir, naar ongelovige vrouwen.

Hoe komt het dat het Westen dat niet ziet?

Omdat men de theologie niet kent of niet wil kennen. Men wil niet weten dat aanslagen en aanrandingen iets met theologie te maken hebben. Men wil niet zien dat de intrinsieke boodschap van de islam iets totaal anders is. Men gelooft bruggen te kunnen bouwen met iets dat geen bruggen accepteert.

U zegt ‘men’, geldt dat ook voor de modale burger?

Ik zie veel verwarring. Mensen zien aan de ene kant terreuraanslagen door moslims, aan de andere kant zien ze steeds gematigde moslims die zeggen dat het niets met de islam heeft te maken. Die gematigde moslims zullen ook nooit erkennen dat terrorisme precies is wat hun profeet heeft gedaan. Het is problematisch dat zij alles goedpraten wat Mohammed heeft gedaan. Dat is een kluwen waar je als atheïst of secularist, als politiek leider niet uitkomt.

U bedoelt beleidsmatig?

Klopt. Niemand heeft eigenlijk een oplossing. Beleidsmakers zeggen letterlijk dat we met aanslagen moeten leren leven. Ze lijken wel apathisch te zijn.

U ziet het somber in?

Er is een godsdienstoorlog bezig. En mensen die voortdurend blijven zeggen dat er geen ‘backlash’ mag komen naar moslims toe, veroorzaken op termijn zélf die backlash. Wie uit angst voor een backlash of ‘islamofobie’ nooit de islam durft te confronteren met wat die uitdraagt en veroorzaakt, werkt in de hand dat de modale burger álle moslims over dezelfde kam zal scheren en het op een gegeven moment niet meer zal pikken. Wie met andere woorden de islamitische leer wil beschermen, laat álle moslims in de steek. Men doet alsof de moslim zielig is en moet worden beschermd – Hafid Bouazza schrijft dat de moslim wordt gezien als ‘nobele wilde’. Dat is onrespectvol, moslims kunnen prima voor zichzelf opkomen. Wanneer je dat voor hen meent te moeten doen, ga je ervan uit dat zij minder capabel zijn dan jij. Ik vind dat zeer kwalijk en maak me daar enorm veel zorgen over.

Wat zou er moeten gebeuren?

De kruisbestuiving tussen het christendom en het postmoderne cultuurrelativisme vernietigt ons. We moeten stoppen met de schuld bij onszelf te zoeken. Dat oriëntalisme, waarbij Mohammed niet mag worden bekritiseerd, is het grote probleem. Men moet met de moslim het gesprek aangaan, hem of haar recht in de ogen kijken, confronteren, ter verantwoording roepen en vragen: wat leert jouw doctrine eigenlijk? We moeten de islamitische leer bestuderen. Wie verbaasd is dat bijvoorbeeld jonge moslimkinderen in Koranscholen angst worden aangejaagd of worden geslagen, snapt er niks van. Want een moslimkind kan vanaf een bepaalde leeftijd worden geslagen wanneer hij of zij de Koran niet goed opdreunt. De ahadith zeggen dat slaan is toegestaan wanneer een kind niet bidt. Wie de islamitische doctrine begrijpt kan onmogelijk verbaasd zijn dat moslims niet kunnen of willen integreren. De islam leert moslims om in ons gezicht te glimlachen terwijl hun hart ons vervloekt. Dat is iets wat ik ook theologen verwijt, dat ze de islam niet uitdagen. Zij moeten de moslim zeggen wat de theoloog Jay Smith zegt: jij hebt een boek, ik heb een beter boek; jij hebt een verhaal, ik heb het beste verhaal ooit verteld. Waarom durven we dat niet meer te zeggen? De waarheid moet worden verteld. En we moeten natuurlijk opkomen voor alle minderheden, zoals de christenen, die lijden onder de islam!

En concreet: wat moet de politiek doen?

Eén term: wederkerigheid. Politici moeten moed tonen en wederkerigheidseisen stellen, bijvoorbeeld om kerken te bouwen in Mekka, Saoedi-Arabië. Pas wanneer dat mogelijk is kunnen we praten. En ze moeten pal staan voor de vrijheid van meningsuiting, zeker voor islamcritici. Tot slot wil ik aan atheïsten zeggen: verdrink het probleem met de islam niet door alle religies over dezelfde kam te scheren, vergeet niet dat het christendom ook veel goeds heeft gebracht. Het christendom creëert een betere cultuur dan de islam.

Opgetekend door Sam van Rooy van Vlaamsbelang