Heidendom in de islam

  • Ka’aba = Pre-islamitische heidens.

  • Hadj = Pre-islamitische heidens.

  • Umrah = Pre-islamitische heidens.

  • Tawaf = Pre-islamitische heidens.

  • Ihram = Pre-islamitische heidens.

  • Qurban = Pre-islamitische heidens.

  • Wuqf in Arafah = Pre-islamitische heidens.

  • Overnachten in Muzdalifah = Pre-islamitische heidens.

Het excuus is dat ze werden gedaan in de tijd van Ibrahim (Abraham), maar de heidenen verloren het vertrouwen in Ibrahim en zijn prediking, maar hielden nog steeds alle tradities in stand. Grappig hoe geen van de christenen of joden hetzelfde deed toen zij de leringen ‘corrumpeerden’.

Het is allemaal een hoop paardenstront. Ze praktiseren het heidendom, en ze weten het niet eens, en zelfs als ze het wel weten, ontkennen ze het ronduit. Het stoort hen niet, het gaat met de stroom mee: “Hoe kunnen al deze mensen ongelijk hebben?” mentaliteit. Het feit dat veel mensen ergens in geloven, betekent nog niet dat het waar is.

————————————————————————————————

 

De islam behield veel van de riten en rituelen die al eerder gangbaar waren op het Arabische schiereiland. Terwijl Mohammed bij de verovering van Mekka alle beelden en herinneringen aan eerdere geloofsovertuigingen vernietigde, liet hij de Zwarte Steen ongemoeid. Waarom? Het was simpelweg vanwege zijn diepgewortelde eerbied voor de Zwarte Steen, veroorzaakt door zijn jarenlange psychologische onderwerping aan de heidense praktijk van steenverering .

Hadith: Bukhari, Deel 5, Boek 59, Nummer 661:

Overgeleverd door Abu Raja Al-Utaridi: We aanbaden altijd stenen, en als we een betere steen vonden dan, gooiden we de oude weg en namen de betere, maar als we geen steen konden vinden, dan verzamelden we wat aarde. Met een schaap en melk maakte we de Tawaf (rondvaart)

Tegenwoordig maken moslims de Tawaf ( rondgang ) rond de Ka’aba waarbinnen de zwarte steen ligt. Mohammed liet niet alleen de Zwarte Steen ongemoeid, hij was er ook emotioneel diep aan gehecht:

Hadith: Sahih Muslim, Boek 007, nummer 2916:

Suwaid b. Ghafala rapporteerde: Ik zag Umar (moge Allah tevreden met hem zijn) de Steen kussen en eraan vasthouden en zeggen: Ik zag dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) grote liefde voor de steen had . Deze Hadith is verteld op gezag van Sufyin met dezelfde keten van zenders (en de woorden zijn): “Dat hij (‘Umar) zei: Maar ik zag Abu’l-Qasim (vrede zij met hem) grote liefde hebben voor jouw [de steen].”

Mohammed staat bij zijn volgelingen bekend als Abu’l-Qasim . Sommigen geloven dat dit de oorspronkelijke naam van Mohammed was.

Hadith: Sahih Bukhari, Deel 2, Boek 26, Nummer 675:

Verteld door Zaid bin Aslam: Van zijn vader die zei: “Umar bin Al-Khattab sprak de hoek ( zwarte steen ) toe en zei: ‘ Ik weet dat je een steen bent en noch kan profiteren noch schaden. Als ik de profeet je niet had zien aanraken en kussen, dan had ik je nooit aangeraakt en gekust.’Toen kuste hij het.

De belangrijkste reden in de islam voor het kussen van de zwarte steen is dat Mohammed het deed. Hij gaf daarmee het voorbeeld voor moslims om het na te volgen. De zwarte steen die heilig was voor de heidenen, werd heilig voor de moslims. De zwarte steen die door de heidenen werd vereerd, werd het middelpunt van de islamitische bedevaart. De zwarte steen die vóór de tijd van Mohammed een voorwerp van aanbidding was, werd verbonden aan het centrale heiligdom van de islam. Moslims van tegenwoordig raken, kussen of groeten de Zwarte Steen met eerbied tijdens de Hadj. De kus die de vrome moslims de Zwarte Steen geven is een overlevering van een eeuwenoud heidense praktijk die gebruikelijk was in het oude Arabië. Moslims kussen de zwarte steen in navolging van de heidenen.

In het boek ‘The Life of Muhammad’ erkende onderzoeker Muhammad Husayn Haykal, de volgende feiten met betrekking tot het aanbidden van de zwarte steen :

De Arabieren vereerden deze stenen in die mate, dat niet beperkt bleef tot het aanbidden van de zwarte steen in de Ka’bah. De stenen van de Ka’aba werden als heilige objecten ook meegenomen op reizen om het te vereren en te vragen voor bescherming en zegeningen. (p.30)

Hier hebben we een andere prominente moslimgeleerde die openhartig getuigt dat de Zwarte Steen inderdaad door de heidenen werd aanbeden vóór de komst van de islam. Het feit dat veel van de tijdens de Hadj uitgevoerde rituelen verband houden met heidense aanbidding, toont aan dat de islam, afgoderij in zijn concept heeft opgenomen. De ka’aba is consistent betrokken bij pre-islamitische heidense rituelen. De God van Abraham, Isaak en Jacob zouden nooit een zwarte steen naar zijn profeten sturen om zich aan afgoderij te onderwerpen. Als de ware God zelfs het buigen naar de glorieuze zon verbiedt die hij zelf had geschapen, denk je dan dat hij zijn profeten zal bevelen om te buigen voor een dode zwarte steen? Terwijl christenen dit duidelijk als absolute afgoderij zien, is de islam blind voor deze gruwel. De Bijbel zegt duidelijk:

Deuteronomium 4:19:

“Je moet je ogen niet naar de hemel opheffen en je laten verleiden  door de zon, de maan en de sterren en ervoor te buigen.”

Natuurlijk zullen moslims sterk ontkennen dat ze daadwerkelijk afgoderij plegen wanneer ze de Zwarte Steen kussen of ernaar buigen en groeten. En zij zullen erop staan ​​dat hun gebeden alleen tot Allah zijn gericht. In de praktijk behandelen moslims de Zwarte Steen echter met dezelfde eerbied als de heidenen deden. De ontkenning van de afgodische aard van de eerbied die moslims tonen naar de zwarte steen kan worden vergeleken met die van een man die onschuldig beweert te zijn voor zijn overspel door te zeggen dat hij alleen aan zijn vrouw dacht terwijl hij zijn overspel pleegde. Overspel is overspel. En afgoderij is afgoderij. De rechtvaardiging voor de verering van een dode steen, vooral in de mate van buigen en kussen, kan alleen worden geïdentificeerd als een primitief heidense gebruik voor afgodendienaren.

Sheikh Sha’rawi, een van de gerenommeerde geleerden van Egypte, gaf toe dat de praktijk van het kussen van de zwarte steen door moslims een uitdrukking van aanbidding is:

“Het kussen van de meteoriet is een vaste praktijk in de islamitische wet omdat Mohammed het deed. Je moet me niet vragen naar de wijsheid achter deze rituele steenaanbidding. ” (Sheikh Sha’rawi, Legal Opinions, p. 167)

Bovendien verklaarde Mohammed dat op de ‘dag des oordeels’ de Zwarte Steen gunstig zal getuigen namens iedereen die het met oprechtheid heeft aangeraakt. De profeet van de islam leerde ook dat de zonden van degenen die de Zwarte Steen aanraakten op de dag des oordeels vergeven zouden worden. Dus de rol van bemiddelaar en verlosser wordt toegeschreven aan een steen? Als dit geen afgoderij is, wat dan wel.

Verteld door al-Tirmidhi, 961; Ibn Maajah, 2944:

Er werd verteld dat Ibn ‘Abbaas zei: De Boodschapper van Allah zei over de Steen :’Op de dag der opstanding zal Allah de steen tonen met ogen en een tong. Het zal kunnen zien en spreken. Het zal getuigen ten gunste van degenen die het in oprechtheid hebben aangeraakt. ‘

Verteld door al-Tirmidhi, 959:

De Boodschapper van Allah zegt: “Beide aanraken ( de Zwarte Steen en al-Rukn al-Yamani) is als een boete betalen voor je zonden.”

Verteld door al-Tirmidhi, 877, Ahmad, 2792:

De Boodschapper van Allah zei: “Toen de Zwarte Steen uit het paradijs kwam, was deze witter dan melk, maar de zonden van de zonen van Adam maakten hem zwart.”

Is het niet heidens om te geloven dat de zonden van de moslims kunnen worden vergeven door eenvoudig een steen aan te raken?

Alle moslims moeten elke dag richting de Zwarte Steen buigen, wanneer ze bidden. Een ​​ander object of een andere richting is verboden. Het gebod van Allah stelt duidelijk:

Soera 2: 144: ” Keer dan uw aangezicht in de richting van de heilige moskee:waar u ook bent, keer uw gezichten in die richting.”

Wanneer een moslim de hadj maakt, en vervolgens tussen de heuvels gaat rennen, of een kus op de zwarte steen geeft, voert hij de rituelen van de heidenen uit. En deze rituelen zijn diep geworteld in het heidense bijgeloof. Mohammed keurde deze heidense praktijken goed en nam deze op in de islam. Het gif blijft dus hetzelfde, alleen de etiket werd gewijzigd. Bijgevolg werd het heidendom een ​​integraal onderdeel van de islam. Beschouw nu het volgende aanvullende bewijs:

Bukhari, Volume 6, Book 60, Number 23:

Verteld door ‘Asim bin Sulaiman: ”Ik vroeg Anas bin Malik naar Safa en Marwa (dwz twee bergen in Mekka). Anas antwoordde: “We beschouwden het rondgaan [tussen de bergen]) een ritueel uit de pre-islamitische periode, dus toen de islam kwam, gaven we het op. Maar toen openbaarde Allah het volgende: ‘Waarlijk, Safa en Marwa ( dwz twee bergen in Mekka ) behoren tot de symbolen van Allah . Het is dus niet schadelijk voor degenen die de Hadj verrichten en de Umra uitvoeren. ‘”(Soera 2: 158)

Hieronder wordt het koranvers gegeven dat in de bovenstaande hadith wordt aangehaald:

Soera 2: 158 : “Zie! (De bergen) As-Safa en Al-Marwah behoren tot de tekenen van Allah. Het is daarom geen zonde voor hen die naar het Huis van Allah op bedevaart gaan, om rond de bergen te gaan, naar heidens gebruik . ” (Pickthall)

Hoe kunnen dezelfde bergen die heilig waren voor de heidenen plotseling de “symbolen van Allah” worden? Bovendien, wat is de oorzaak dat hetzelfde heidense ritueel van rennen tussen de twee heuvels ook in de islam werd verbonden?

Islam is ook de enige religie, waar na het kussen/buigen/groeten van een zwarte steen, zijn volgelingen opdraagt stenen te gooien naar een steen dat de duivel vertegenwoordigd.
Er zijn teveel overeenkomsten tussen de islam en het heidendom, om te negeren.