Islamcritici mogen dood

 

false profeet

Wat is de straf voor het beledigen van de islam of Mohammed?

Onder de sharia moeten degenen die Mohammed of Allah beledigen, worden geëxecuteerd. Dat geldt ook voor degenen die de koran ontheiligen of een andere vorm van godslastering plegen. Deze traditie begon met Mohammed, in de hadith op papier gezet door biografen. Er is ook een koranische basis voor.

Koran 6:93

“En wie doet groter kwaad dan hij die een leugen tegen God smeedt, of zegt: ”Aan mij is het geopenbaard ”, of hij die zegt: “Ik zal hetzelfde openbaren als wat Allah heeft geopenbaard”. De engelen zullen hen doden.

Koran 33:57

“Voorwaar, degenen die Allah en Zijn Boodschapper ergeren, Allah heeft hen in deze wereld en in het Hiernamaals vervloekt en heeft voor hen een vernederende kwelling voorbereid”

Koran 33:61 

“Als vervloekten zullen ze overal worden gegrepen en gedood met een (felle) slachting.”

Moord is het meest gevreesde wapen om de oppositie kapot te maken of critici te laten zwijgen. In het verleden hebben autoritaire, fascistische en fanatieke regimes bewezen dat moordaanslagen zeer effectief zijn.
Moord was een van de gewelddadige methoden die Mohammed gebruikte. Kritiek leveren op Mohammed of islam staat gelijk aan verbaal oorlog voeren of kwaadstichten.

Hieronder staan een aantal voorbeelden van islamitische liquidaties op critici en satirici, uitgevoerd in opdracht van, of ondersteunt door onheilsprofeet Mohammed.

De dichters uit die tijd zijn de journalisten, bloggers, cartoonisten en satirici van nu.

Hij was een Arabische heidense arts die in dezelfde tijd en regio leefde als de islamitische profeet Mohammed. Hij werd gevangengenomen na de slag bij Badr en werd geëxecuteerd voor het bekritiseren en belachelijk maken van de Koran en Mohammed. Mohammed beval om zijn (al-nadr’s) hoofd voor hem af te snijden en dat werd gedaan toen Ali hem onthoofde in het bijzijn van Mohammed en zijn metgezellen. Het is bekend dat hij een criticus was van de islam en Mohammed. Hoordstuk 9: 61 werd neergezonden nadat hij de gevoelens van de profeet Mohammed had gekwetst.
An-Nadr bezocht Perzië en leerde de verhalen van enkele Perzische koningen, zoals Rustum en Ishandiyar. Toen hij terugging naar Mekka, ontdekte hij dat de Profeet de verzen van de Koran reciteerde die door Allah naar de mensen waren gestuurd. Telkens nadat de Profeet een audiëntie verliet waarin An-Nadr zat, begon An-Nadr hun de verhalen te vertellen die hij in Perzië had geleerd, en verkondigde daarna: Wie heeft betere verhalen te vertellen, ik of Mohammed. Toen An-Nadr in Badr gevangen werd genomen, beval de Boodschapper van Allah dat zijn hoofd voor hem zou worden afgehakt, en dat werd gedaan.

2} Abu Afak.

Hij was een beroemde dichter van 120 jaar oud en schreef een gedicht waarbij hij Mohammed veroordeelde voor het uit de weg ruimen van Al-Harith. Gehoord hebbende wat Abu Afak had geschreven, zei Mohammed; ”Wie wil voor mij met deze raaskal afrekenen?” Een discipel van Mohammed, genaamd Salim b. Umayr ging heen en vermoordde Abu Afak in het midden van de nacht.

Ze was dichteres en moeder van vijf kinderen en collega van Abu Afak. Nadat Mohammed Abu Afak had laten liquideren, schreef Asma een gedicht en veroordeelde de stammen van Medina voor het in hun midden nemen van zo’n criminele bende, in het anders zo rustige Medina. Ibn Ishaq schrijft; Toen de onverdraagzame apostel hoorde wat Asma binte Marwan had geschreven, zei hij, ‘Wie zal me ontdoen van Marwan’s dochter?’” Een volgeling van Mohammed, met de naam ‘Umayr’ ging naar het huis van Marwan. Zij sliep met een baby aan haar borst. Hij verwijderde voorzichtig de baby en stak met zijn zwaard zo hard in Marwan dat het zwaard in het hout aan de onderkant van het bed bleef steken. De volgende morgen werd Mohammed geinformeerd over de moord op Marwan en zei ; O Umayr, je hebt God en Zijn profeet geholpen.

4] Kab bin Ashraf.

Kab was een Joodse voorman en een criticus van Mohammed. Toen Kab hoorde over het grote aantal Quraish slachtoffers door toedoen van Mohammeds leger tijdens de aanval op Badr, reageerde Kab met; ‘Is dit waar? Heeft Mohammad hen daadwerkelijk gedood?’ Dit waren de edelen onder de Arabieren en keurige mensen. Kab was ontroostbaar en schreef een wraakzuchtig gedicht. Toen Mohammed dit ten gehore kwam vroeg Mohammed; ”Wie wil kab vermoorden, hij bezorgt Allah en de apostel schade.” Maslana zei dat hij Kab met een list zal vermoorden. Mohammed gaf toestemming. Die avond vroeg Maslana aan Kad naar buiten te komen om wat te bespreken. Kab luisterde niet naar de bezorgdheid van zijn vrouw en stapte naar buiten. Toen kwamen er twee bewapende handlangers tevoorschijn en vermoordde Kab bin Ashraf.

5} Abu Sufyan.

Mekkaanse leider Abu Sufyan was één van de vele schoonvaders en tegenstanders van Mohammed. Na de rampzalige slag om Ohud stuurde Mohammed, Amr bin Umayyah al-Damri met een andere medeplichtige naar Mekka met de opdracht Abu Sufyan te liquideren. Het plan om Abu Sufyan te doden mislukte, maar de moordenaars hadden wel 3 andere Mekkanen gedood en wisten te ontsnappen met een gegijzelde.

6} Al-Nadr.

Vóór Mohammeds migratie van Mekka naar Medina in 622 zat Al-Nadr gewoonlijk in een volksvergadering en nodigde de Mekkanen uit bij het citeren van de Koran om hen te waarschuwen voor de straf van God als gevolg van het bespotten van zijn profeten. Daarna sprak Al-Nadr over de helden en koningen van Perzië door te zeggen: “Zo waar als God leeft, kan Mohammed geen beter verhaal vertellen dan ik en zijn verhaal gaat alleen maar over oude mythen die hij napraat, net zoals ik.
Het duurde niet lang voordat onheilsprofeet Mohammed wraak nam.
Het was een ongelukkige beslissing van al-Nadr om zich aan te sluiten bij de soldaten van Mekka, die naar het noorden reden om hun karavanen te beschermen.

Bij een door Mohammed aangevallen karavaan in het jaar 624 werd deze polytheïst Al-Nadr gevangen genomen. En in plaats hem tegen een losgeld vrij te laten werd hij in opdracht van Mohammed onthoofd. Hij was één van de twee gevangenen die geëxecuteerd werden en door hun stam niet vrijgekocht mochten worden, enkel omdat zij beide gedichten schreven en verhalen vertelden waarin zij Mohammed bekritiseerden.

7}Uqba bin Aboe Muayt.

Hetzelfde verhaal als dat van al-Nadr kan worden verteld over Uqba. Ook hij irriteerde en bespotte Mohammed en schreef laatdunkende verzen over hem. Ook hij werd gevangen genomen tijdens de slag van Badr en Mohammed gaf opdracht hem te executeren; “Mohammed.., wie zal voor mijn kinderen zorgen?” schreeuwde Uqba angstig uit. “De hel,” antwoordde de profeet ijskoud. Daarna doorsneed het zwaard van één van zijn aanhangers de hals van Uqba.

8} Een bedoeïne met één oog.

Uit wraak voor een hinderlaag op enkele moslimzendelingen stuurde Mohammed, Amr bak Oemaija en een metgezel voor een moordaanslag op Aboe Soefjaan. Dit toont aan dat de profeet verwikkeld was in een cyclus van geweld die eindeloos doorging. Oemaija faalde in zijn poging en hij moest vluchten in een achtervolging en verborg zich in een grot. In deze grot kreeg Oemaija gezelschap van een bedoeïne met enkele schapen en zij groetten elkaar. Na een poosje begon de herder een eenvoudig tweeregelig versje te zingen waarin hij de moslims en de islam uitdaagde:
Ik zal geen moslim zijn zolang ik leef,
en noch aandacht aan hun godsdienst geef. ( Guillaume)
Helaas voor deze bedoeïne was hij in de grot met een vrome moslim die zei: “Je zult het weldra merken!” De bedoeïne viel snurkend in slaap. Oemajja verhaalt wat hij deed: …”Ik liep naar hem toe en doodde hem op de meest gruwelijke manier waarop iemand ooit gedood is. Ik leunde over hem, stak het eind van mijn boog in zijn goede oog en dreef het dieper tot het uit zijn nek stak.” Oemajja rende terug naar Mohammed die zei: “Goed gedaan!” Het verhaal eindigt met: ”De profeet bad voor mij [Oemajja] om te worden gezegend.”
De enige zonde die deze arme herder had begaan was een versje van twee regeltjes tegen de islam. Daarvoor werd hij afgemaakt met de zegen van Mohammed.

9]Al-Aswad

Na een verblijf in een grot, beweerde Al-Aswad een profeet te zijn. Mohammed stuurde Fayruz al-Daylami om concurrent Al-Aswad te elimineren.Twee dagen voor de dood van Mohammed werd Al-Aswad vermoord.

[De periode van voor het ontstaan van de islam, die de ”dagen van onwetendheid” wordt genoemd, waren er geen mannelijke en vrouwelijke dichters die vermoordt werden].


De moord op Theo van Gogh. Profeet Mohammed was de eerste 'islamitische terrorist' en hij bepaalde de norm die islamisten tot op de dag van vandaag volgen

De moord op Theo van Gogh. Profeet Mohammed was de eerste ‘islamitische terrorist’ en hij bepaalde de norm die islamisten tot op de dag van vandaag volgen

Meer liquidaties; Link

Noot:

Islam geeft tegenstanders de doodstraf. Een truc die moslim-apologeten spelen om dit feit te verdoezelen, is door eerdere verzen van de koran te citeren die later werden afgeschaft. Een daarvan is 73: 10-11, dat zegt islamkritiek met geduld te verdragen en het aan Allah over te laten. Deze soera was een van de allereerste uitspraken van Mohammed – toen hij nog weinig volgelingen en macht had.

Enkele jaren later kreeg Mohammed wél veel macht en hij veranderde in een barbaarse dictatoren. Mohammed executeerde islamcritici zodra hij de macht kreeg dit te doen. Zijn biografen noemen een groot aantal burgers die enkel zijn vermoord vanwege spot of kritiek, met name dichters – de mediakunstenaars van die tijd.

Toen auteur Salman Rushdie ‘De duivelsverzen’ publiceerde, een roman uit 1988 die aanstootgevend was tegen Mohammed, sprak de Iraanse Ayatollah Khomeini een doodvonnis uit in de vorm van een fatwa die werd ondersteund door een meerderheid van de moslims.

Nadat een Deense krant in 2006 cartoons van Mohammed had gepubliceerd, reisde een imam (die als asielzoeker in Denemarken was verwelkomd) terug naar het Midden-Oosten en wekte haat op die resulteerde in dodelijke rellen op drie continenten. Demonstranten in Londen hadden borden met de tekst “Massacre Those Who Insult Islam“.

In 2015 deden ze dat ook. In januari drongen twee vrome moslims hun weg naar het kantoor van Charlie Hebdo in Parijs en schoten een tiental onschuldige mensen dood in de naam van Allah. Hebdo is een satirisch tijdschrift dat bekend staat om zijn oneerbiedige kritiek op alle religies, inclusief de islam. Volgens getuigen schreeuwden de schutters : “Wij hebben de profeet Mohammed gewroken.”

Afbeeldingsresultaat voor Behead those who insult islam

Hoe gaan jodendom en christendom om met kritiek op hun geloof? Ze bieden argumenten ter verdediging. Ze vaardigen geen “fatwa’s” uit tegen de critici (een “fatwa” is een religieus edict met de macht van de wet).

Hoe vat de islam kritiek op? Niet ! De officiële leer veroordeelt critici ter dood. In sommige gevallen bieden islamisten de niet-moslimcriticus een uitweg om zich tot de islam te bekeren. Als hij weigert, kan hij ter dood worden veroordeeld. Als de criticus een moslim is, brengt kritiek hem de dood. Niemand mag de waarheid van de islam in twijfel trekken, zelfs niet als de koran tegenstrijdigheden of leugens bevat . Men moet de afstraffing in koran-stijl accepteren, geloven of ondergaan.