Vriendschap

Vraag: Zijn moslims toegestaan om christenen, Joden of andere niet-moslims als vrienden te beschouwen? Kort gezegd: Ongelovigen zijn in de koran beschreven als de meest verdorven aller dieren en de eeuwige hel is hun toekomst.
De koran geeft duidelijk opdracht om de niet-moslims niet als vrienden te nemen.


De Koran:

16:38 Hou afstand van de Thagoet [ ongelovigen ]


4:101

De ongelovigen zijn voor jou altijd een duidelijke vijand


4:144

O gij die gelooft! Kies geen ongelovigen als vrienden in plaats van gelovigen. Zou u dan willen dat Allah een duidelijk bevel tegen u geeft?


5:51

O, gij die gelooft, neemt Joden en christenen niet tot uw vrienden. Wie dat wel doet is een van hen. God leidt de verkeerde mensen niet.


5:55

Uw vrienden zijn slechts Allah en Zijn boodschapper en de gelovigen die het gebed
houden en de zakat betalen en aanbidden.


5:80+81

“Wie hen tot vrienden neemt is immoreel, de hel is hun straf.


28:86

Verleen de ongelovige nooit bijstand. Wees geen medestander van hen.


11:113

En neig u niet tot de onrechtvaardigen, anders zal het Vuur ook u aanraken en gij
zult naast Allah geen vrienden hebben noch zult gij worden geholpen.


3:28

Laat de gelovigen [als individu en als natie] geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen en wie dat wel doet heeft geen deel aan Allah.


Dit vers waarschuwt niet alleen voor de niet-moslims, het creëert onder de moslims een diepgewortelde paranoia dat de rest van de wereld erop uit is hen te bedriegen:

3:118

“O gij die gelooft, neemt buiten uw eigen mensen geen ander tot intieme vrienden want,

  • zij blijven u benadelen
  • zij vermaken zich met uw leed
  • haat zullen zij tonen
  • en wat hun harten verbergen is nog erger dan haat

Zelfs familieleden worden als vrienden afgewezen wanneer zij zich niet aan de islam willen onderwerpen;

9:23

O gij, die gelooft, neemt uw vaders en broeders niet tot vrienden als zij ongeloof boven geloof verkiezen


53:29

Wend u daarom van hen af, die niets anders wensen dan het leven dezer wereld.


3:85

En wie een andere godsdienst zoekt dan de islam, wordt niet geaccepteerd, zij zullen in het hiernamaals onder de verliezers zijn.


58:14

 Gelovigen die zich bevrienden met ongelovigen pleegde meineed. De hel.


 58:14-19
 Gelovigen die zich bevrienden met ongelovigen behoren tot satan’s partij.

60:13.

O gij die gelooft, bevriend u niet met een volk waar Allah vertoornd op is.


58:22

Je zult geen volk vinden dat in Allah en de Laatste Dag gelooft dat genegenheid heeft voor degenen die zich tegen Allah en Zijn Boodschapper verzetten, zelfs niet als het hun vaders of hun zonen of hun broers of hun verwanten waren. [De basis voor eerwraak]


60:1

O jullie die geloven! Neem Mijn vijanden en de jouwe niet als vrienden (of beschermers),en

wie dat wél doet is van het goede pad afgedwaald.


9:24
Zeg: “Als jullie vaders en jullie zonen en jullie broeders en jullie echtgenotes en jullie familie en bezittingen die jullie verworven hebben en de handel waarvan jullie verlies bestaan en de huizen die jullie behagen, jullie dierbaarder zijn dan Allah en Zijn Boodschapper en het strijden op Zijn weg, wacht dan tot Allah met Zijn beschikking komt. En Allah leidt het zwaar zondige volk niet,”


58:14-19

Gelovigen! Maak geen vrienden met Allah’s vijanden [ongelovigen]. Voor degenen die dat wel doen,

  • leven een leugen,
  • zijn verliezers
  • zijn vrienden van satan
  • Allah heeft hen een vreselijke sanctie opgelegd.

Houd je adem niet in terwijl je wacht op dankbaarheid, wederkerigheid of samenwerking. Het zal meestal niet gebeuren. 


Hadith:


Ishaq 262

Sommige moslims bleven bevriend met de Joden, dus Allah stuurde een openbaring en verbood Joden als vrienden aan te nemen. De haat uit hun mond heeft zich al laten zien en wat zij verbergen is erger.


Abu Dawud 41:4832

Ga enkel om met gelovigen en geef je eten enkel aan degenen die vroom zijn.


Muslim 1:417

’Als familieleden geen moslim zijn, neem hen niet als vrienden.


Aanvullende opmerkingen: De islam is een leer dat zichzelf cultureel superieur acht. Deze culturele superioriteit heeft een naam; Jahiliyya – wat letterlijk betekent dat elke cultuur zonder Islam “onwetend en dom” is. Ondanks dat Joden en christenen expliciet als kuffar of ongelovigen worden bestempeld, hebben ze binnen de islam wel een speciale status. Dus als Mohammed zijn volgers waarschuwde hen niet als vrienden te nemen, dan is het nog minder toegestaan om atheïsten of ander soort gelovigen als vrienden te nemen.

Ondanks het verbod op vriendschap mogen moslimmannen wel met niet islamitische vrouwen trouwen;

5:5 Alle goede dingen zijn u deze dag geoorloofd. Het voedsel der mensen van het Boek is u geoorloofd en uw voedsel is hun toegestaan. En geoorloofd zijn voor u kuise, gelovige vrouwen en kuise vrouwen uit het midden van degenen, wie het Boek was gegeven vóór u. En wie het geloof verwerpt, diens werk is waarlijk tevergeefs en hij zal in het hiernamaals onder de verliezers zijn.


In ieder geval zijn alleen moslimmannen toegestaan om buiten het geloof te trouwen. De vrouwen die zij trouwen moeten afzien van controle over hun eigen leven, zelfs in die mate dat ze hun eigen kinderen niet in hun eigen geloof mogen opvoeden. Alle kinderen moeten als moslim worden opgevoed. De niet-islamitische vrouw moet ook instemmen met een levenslange seksuele dienstbaarheid en mag worden geslagen als zij daar niet aan wil beantwoorden. Over het geheel genomen is de islam zeer duidelijk dat er geen gelijkheid tussen gelovigen en ongelovigen bestaat en er dus geen basis is voor een relatie van gelijken. Degenen die Mohammed niet aanhangen zijn bedoeld te leven als onderdrukten aan degenen die wel volgers van Mohammed zijn. Dit sluit niet uit dat moslims zich vriendelijk naar anderen opstellen, maar dat is geen vriendschap zoals het algemeen wordt bedoeld.

Link

Vlaams belang