Wat zegt de islam over [zelfmoord]terroristen

Wordt geweld verheerlijkt en aangemoedigd?

Een zelfmoordterrorist is een door het Westen uitgevonden term en wordt in de islam omschreven als jihadist die een jihad voert [strijd levert] voor Allah om de expansie van de islam te bevorderen en het ongeloof op aarde te bestrijden. De gesneuvelde martelaar [fedayeen of shahid]] krijgt in ruil voor zijn inzet een eervolle plek in het beloofde paradijselijke hiernamaals – een hemels lustoord als verlossing met overvloedige aardse beloningen zoals voedsel, wijn en seks. Niet-moslims zijn hier van uitgesloten.CEKlzR_WoAAjc6666

De koran is het verheven handboek voor islamitische terroristen of zelfmoordterroristen. Geen God had dit boek kunnen schrijven. Elke moslimterrorist kan zijn destructieve acties rechtvaardigen door verzen uit de koran te citeren. De koran is de moeder aller handleidingen voor terroristen. Andere islamitische terreur handleidingen zijn slechts bijlages van de koran.


Koran (4:74) – “Laten zij die strijden voor Allah het tegenwoordige leven verkopen voor het hiernamaals.  En wie in de strijdt [tegen het ongeloof] wordt gedood of de overwinning behaalt, wij zullen hem een geweldige beloning schenken.”


Koran [4:95]. Gelovigen die niets doen, met uitzondering van de onbekwame, zijn niet gelijk aan degenen die met hun bezit en leven, strijden ter wille van Allah. Allah heeft degenen die strijden, met een grote beloning doen uitmunten boven de thuiszitters.


Koran [9:41] Ga voort, licht of zwaar, en streef met uw rijkdom en uw leven voor de zaak van Allah. Dat is beter voor u, als u het maar weet.


Koran (9: 111) – “Allah heeft van de gelovigen hun levens en bezittingen gekocht omdat er [ in ruil ] voor hen het paradijs is. Zij strijden voor Allah [tegen het ongeloof] zodat zij op aarde doden en gedood worden. Verheug jullie op de deal die jullie met Hem gesloten hebben. Het is de hoogste overwinning.


Koran 2:218 Voor wie vecht voor Allah kan de genade van Allah verwachten.


Koran 22:58 Degenen die hun huizen verlaten om de wil van Allah, en dan gedood worden of sterven, voorwaar voor hen zal Allah een goede voorziening verschaffen. En voorzeker Allah is de Beste der Voorzieners


Koran 3:157 En als je wordt gedood in de strijd tegen het ongeloof – dan zijn vergeving en barmhartigheid van Allah, beter dan alles wat ze verzamelen [in deze wereld].


Koran (2: 207) – “En er zijn gelovigen die hun leven geven [ in de strijd tegen het ongeloof] om het plezier van Allah te verdienen, en Allah is zacht voor Zijn toegewijden.”


Koran [3:169] En denkt niet van degenen die op de Weg van Allah [strijd tegen het ongeloof] zijn gedood, dat zij gestorven zijn. Zij leven bij hun Heer, zij worden voorzien”.


Koran (61:10-12) ! “Gij die geloven zal ik wijzen op een ‘belofte’ zodat u zal ontkomen aan een pijnlijke straf [in de hel]; dat wanneer gij strijdt [ tegen het ongeloof ] voor Allah met uw rijkdommen en uw leven [als inzet], Hij uw zonden zal vergeven en Hij u in eeuwige tuinen zal leiden met stromende rivieren en prachtige herenhuizen. Het is de grootste verworvenheid.”


Koran [9:20] Zij die geloven en hun huizen verlaten en met hun bezit en hun leven voor de zaak van Allah strijden, verdienen in de ogen van Allah de hoogste rang in de hemel.


Koran [4:77] Strijd voor Allah, het genot van het aardse leven is gering.


Koran [6:32] Het wereldse leven is slechts een spel en ijdel vermaak.


Koran 3:169 “Ik zal het werk van u, man en vrouw, niet verloren doen gaan. – Gij behoort tot elkander. – En Ik zal van hen, die hun land verlieten en van hun huizen zijn verjaagd en voor Mijn zaak zijn vervolgd en die hebben gevochten en zijn gedood, hun zonden vergeven en zal hen in  tuinen doen binnengaan, waar rivieren stromen: een beloning van Allah en bij
Allah is de beste beloning.


Koran 29:6 Dus wie voor Allah vecht, vecht in feite voor zijn eigen voordeel.


Koran 8:39 Vecht, totdat enkel Allah aanbeden wordt.


Soera 8:12 Ik zal angst zaaien in de harten van degenen die niet geloven.


Koran 9:14 Vecht tegen hen! God zal hen met uw handen straffen en de harten van gelovige mensen genezen.


Koran 9:39 Als je geen oorlog voert, zal Hij je een pijnlijke straf opleggen. Hij zal ervoor zorgen dat een ander volk je vervangt. Allah is almachtig.”


Koran 22:78 Vecht voor Allah zoals Hij verdient! Hij heeft jou uitverkoren. En houd je vast aan Allah! Hij is je Beschermer en uitstekende Helper!


Koran 47:4-8 Wanneer gij de ongelovigen (in oorlog) ontmoet, treft dan hun nek. En
degenen die terwille van Allah worden gedood, hun werken zal Hij zeker niet vruchteloos maken. Voor hen in het paradijs. En voor de ongelovigen wacht vernietiging.


Koran 49:15 De ware gelovigen zijn slechts degenen, die in Allah en Zijn boodschapper geloven en daarin niet twijfelen, en met hun bezittingen en leven voor de zaak van Allah strijden. Zij zijn de waarachtige.


Koran 61:11 en 12
Geloof in Allah en Zijn Boodschapper en vecht voor Allah met uw bezittingen en uw leven! Hij zal je zonden vergeven en je binnenleiden in tuinen waar beken onderdoor stromen met aangename woningen in de tuinen van eeuwigheid. Dat is het grote succes!


Koran 28:5 Allah wenst de gelovigen als erfgenamen van de aarde


Koran 39:74 Allah heeft de aarde aan de gelovigen gegeven, als erfenis.


Koran 48:28 Allah heeft Mo gezonden om islam superieur te maken over alle religies


Koran 61:8 Allah zal zijn licht [geloof] op aarde vervolmaken.


Koran 61:9 Allah wil de islam doen zegevieren over alle andere godsdiensten.


Wat er verder in de islamitische hemel is; mooie gewillige vrouwen met donkere ogen [44:54 en 52:20] en eeuwig jeugdige knapen als goed bewaarde parels die rondgaan om te dienen [52:24 en 76:19].

Islam zal triomferen met het bloed van de martelaren die het licht laten schijnen in alle uithoeken van de wereld

Mohammed bouyeri

Hadith

Bukhari (52:54) – De woorden van Mohammed: “Ik zou graag martelaar worden voor Allah’s zaak [ de strijd tegen het ongeloof ] en daarna worden opgewekt, opnieuw martelaar worden en daarna opnieuw te worden opgewekt, martelaar worden en opnieuw worden opgewekt.”

—-

Deze hadith is de reden waarom de hedendaagse jihadisten [copycats van Mohammed in woord en daad], Mohammed vaak nazeggen – dat ze van de dood houden.


Muslim [20: 4678) – Tijdens de slag van Uhud, was Mohammed wanhopig op zoek hoe zijn volgelingen te motiveren voor een strijd van leven of dood. Dus beloofde hij een paradijselijk leven voor diegenen die zich als martelaar in de strijd zouden werpen; een jongeman was dadels aan het eten, gooide deze weg en haastte zijn dood tegemoet.


Muslim (20: 4655) – “Wie van de moslims zijn de beste?” Mohammed antwoordde dat het moslims zijn die altijd klaar staan om te strijden en er in vliegen op zoek naar plaatsen waar de dood kan worden verwacht.


Muslim (20: 4681)“. Zeker, de poorten van het paradijs liggen onder de schaduw van het zwaard.” Nadat hij Mohammed had horen zeggen dat het martelaarschap naar het paradijs leidt, trok de jonge man zijn zwaard, brak de schede (waaruit blijkt dat hij niet de intentie had levend terug te keren) werpt zichzelf vervolgens in de strijd totdat hij werd gedood.


Muslim (20,4635) – Mohammed: “Iemand die het paradijs binnenkomt zal nooit willen ruilen met deze wereld, zelfs als hij de gehele aarde aangeboden zou krijgen, met uitzondering van de martelaar die naar deze aardse wereld verlangt om 10 keer als strijder te worden gedood in het belang voor de grote eer, die hem geschonken is.”

Of we schudden op aarde elkaar de hand vanwege de overwinning van de islam op de ongelovigen, of we keren als overleden martelaren terug naar het eeuwige leven in het hiernamaals, in beide situaties zijn we geslaagd

Ruhollah Khomeini

Opmerking

Elke week zijn er in de wereld aanslagen of pogingen daartoe en bijna allemaal gepleegd door moslims. De reden waarom bepaalde moslims gevoelig zijn voor dit soort acties heeft niets te maken met genetica, economische wanhoop, achterstelling of geestesnood. Het is de inhoud van de islamitische ideologie die het martelaarschap aanmoedigt; het belooft een paradijselijk leven in het hiernamaals wanneer zij als soldaten van Allah in de strijd tegen het ongeloof het leven verliezen.

De koran verheerlijkt geweld, ronselt jihadisten en brengt mensen in levensgevaar

religionofpeace

Verzen aangaande de jihad vindt u hier


Ronselen: de psyche uitlokken, manipuleren en chanteren.

Koran 4:95 Gelovigen die zonder een goede reden thuis blijven, zijn niet gelijk aan degenen die strijden [tegen het ongeloof]. Strijders krijgen een veel grotere beloning van Allah dan degenen die zonder goede reden thuis blijven.


Koran 9:19 Stellen jullie het geven van drinken aan de bedevaartgangers en het onderhouden van de moskee gelijk aan die strijden voor Allah? Zij zijn niet gelijk. En Allah leidt het onrecht plegende volk niet.


Koran 9:20-21-22 Degenen die geloven, het huis verlaten en strijden op de weg van Allah zijn hoger in rang bij Allah. Zij zijn de overwinnaars in de hemel met de barmhartigheid van Allah in behaaglijke tuinen en in blijvende gelukzaligheid. Eeuwig levend, het is een geweldige beloning.


Koran 9:24 Wanneer jullie bezittingen, jullie handel en huizen dierbaarder zijn dan Allah en Zijn jihad, wacht dan tot Allah met Zijn oordeel komt. En Allah leidt het zwaar zondige volk niet.


koran 9:38 Wat is er met jullie dat wanneer er tot jullie wordt gezegd: “Rukt uit op de Weg van Allah.” Dan bezwaard op de grond zakken? Hebben jullie dan meer behagen aan het wereldse leven dan aan het Hiernamaals? De genieting van het wereldse leven is slechts kort in vergelijking tot het hiernamaals.


Koran 9:39 Wie niet uitrukt, krijgt een pijnlijke bestraffing bestraffen en wordt vervangen. En Allah is Almachtig over alle zaken.


Koran 9:41 Rukt uit, licht of zwaar, en strijdt met jullie bezittingen en jullie levens op de Weg van Allah, dat is beter voor jullie.


Koran 9:42 Als het om een gemakkelijk te behalen buit en een korte reis zou gaan, dan zouden zij wel ja zeggen, maar de afstand was te ver voor hen. En vervolgens bij Allah zweren: “Als wij konden, zouden wij wel met jou optrekken.” Allah weet wie deze leugenaars zijn.


Koran 9:44 Zij die in Allah en de laatste dag geloven vragen geen vrijstelling om te strijden op leven en dood [tegen het ongeloof]. Allah kent de godvrezende.


Koran 9:45 + 47 Degene die vrijstelling vragen twijfelen in het geloof en zij zijn onrechtplegers.


Koran 9:49 En onder hen zijn er die zeggen: “Geef mij vrijstelling en breng geen onheil over mij.” Weet, dat zij zich al in het onheil hebben gestort, en voorwaar, de hel voor deze ongelovigen.


Koran 61:11+12+13 Geloof in Allah en strijdt met uw leven voor Allah. Dat is beter voor u. [want na overlijden, leidt Hij u door eeuwige tuinen met rivieren, en reine huizen. Allah belooft hulp én een spoedige overwinning.


Koran 61:4 Allah heeft diegenen lief die ter wille van Hem strijden in geordende gelederen.


Koran 5:35 Jullie die geloven! Vreest Allah en zoekt naar het middel om nader tot Hem te komen en zet jullie in op Zijn weg. Misschien dat het jullie goed gaat.


Leestip: Utrechtse aanslagpleger crimineel of jihadi

Leestip: Als ik de kans krijg pleeg ik opnieuw een aanslag