Jihad [gewapende strijd]

 Knipselrrr

 

Jihad is een heilige strijd en van het grootste belang in de islam. Door jihad heeft islam zich in de wereld als religie gevestigd. Allah’s woord wordt superieur gemaakt (wat betekent dat alleen Allah het recht heeft om aanbeden te worden), en in de islam wordt gepropageerd dat als men van de jihad wegloopt, de islam vernietigd zal worden waardoor zij hun eer verliezen, in een ondergeschikte positie vervallen en hun land, gezag en heerschappij verliezen. Hij die probeert te ontsnappen aan deze jihadplicht, overlijdt als huichelaar [in de hel].


Koran: 2:216
Jihad is verordend voor u (moslims), al heb je er een hekel aan.

Koran 2:218

Zij, die geloven en zij die voor de zaak van Allah hun land verlaten en er voor strijden, zijn het, die Allah’s barmhartigheid verwachten en Allah is Vergevensgezind en Genadevol.

Koran: 4:95
Niet gelijk zijn de gelovigen die thuis zitten, en degenen die hard vechten voor de zaak van Allah. Allah heeft hen een hogere rang toegekend. Hij heeft zijn strijders onderscheiden met een enorme beloning.

Koran 4:100

En wie van zijn huis weggaat, zijn land verlatend terwille van Allah en Zijn boodschapper en de dood achterhaalt hem – zijn beloning bij Allah staat vast; Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

Koran 6.162  Zeg:”Waarlijk, mijn gebed en mijn opoffering, mijn leven en mijn dood zijn (allen) voor Allah, de Schepper van de Werelden ”

Koran 8:72

Voorzeker, degenen die hebben geloofd en hun huizen verlieten en met hun bezittingen en hun persoon voor de zaak van Allah hebben gestreden en degenen die schuilplaats verstrekten en hielpen, zijn vrienden van elkander. Maar degenen die geloven en die hun huizen niet verlieten, gij zijt in het geheel niet verantwoordelijk voor hun bescherming tenzij zij hun huizen verlaten. Maar als zij hulp inzake het geloof zoeken dan is het uw plicht hen te helpen behalve tegen een volk, met hetwelk gij een verbond hebt. Allah ziet, wat gij doet.

Koran: 9:33

Allah heeft de boodschapper gezonden om de ware religie te doen zegevieren over alle godsdiensten.

Koran 22:58

Degenen die hun huizen verlaten terwille van Allah, en dan sneuvelen of sterven, voorwaar voor hen zal Allah een goede voorziening verschaffen. En voorzeker Allah is de Beste der Voorzieners.

Koran 24:22.

En laat hen, die rijkdommen en overvloed onder u bezitten niet ophouden te geven aan verwanten en behoeftigen en aan hen die hun huizen terwille van Allah hebben verlaten [voor de strijd].

Koran 61:9
Hij heeft de boodschapper gezonden met leiding en de ware godsdienst, opdat hij over alle andere godsdiensten moge doen zegevieren. Al zijn de niet-moslims er afkerig van.  

Koran 48:28
Allah heeft zijn gezant gezonden om de islam boven alle andere religies te overwinnen. En Allah als getuige is voldoende.     

Koran: 33:22

Onder de gelovigen zijn mannen die trouw zijn aan hun verbond met Allah. Zij nemen deel aan de heilige strijd. Sommigen hebben hun gelofte voltooid; gemarteld en gestorven voor de religie van Allah. Anderen wachten, voorbereid om in de strijd gedood te worden.

Koran: 9:111
Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun leven en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs. Zij vechten voor de zaak van Allah en zij moorden en worden vermoord.  

Koran: 47:4
Het is u bevolen tegen de ongelovigen te vechten tot zij zich onderwerpen aan de islam.

Koran: 9:91
Ouderen, zwakken, armen en zieken hebben geen schuld als zij niets kunnen bijdragen aan de heilige strijd, mits zij oprecht in Allah en zijn boodschapper geloven.

Koran: 9:122
Het is niet goed voor de gelovigen om allen gezamenlijk uit te gaan om jihad te voeren. Een deel moet achterblijven als anderen strijden.

Koran: 47;33
Gelovigen, gehoorzaam Allah en gehoorzaam de boodschapper. Degene die niet geloven en de mannen belemmeren die strijden voor Allah zullen niet vergeven worden. Ga niet twijfelen en wordt niet bang. Krijg geen slappe knieën en huil niet over vrede. Wij zijn aan de winnende hand.     

Hadith


Wel of geen hoofddoek, de jihad voor islamisering van Europa gaat gewoon door.
Abd Al-Hamid Dabbou, zegt het zo..: Jihad is het “toppunt van de islam” en het maakt de islam “glamoureus, sterk en lieflijk”.
Hij zei dat de jihad de manier is waarop moslims hun land verdedigen en de islam verspreiden onder de hele wereldbevolking.
Hij legt uit dat moslims mensen niet willen terroriseren, maar ze willen bekeren tot de islam. Hij zei dat als niet-moslims de islam niet accepteren en weigeren de hoge jizya belasting te betalen “in vernedering”, dan zullen wij tegen hen vechten totdat wij het martelaarschap of de overwinning behalen.
Door de jihad verovert Allah zowel landen als harten en geesten”, aldus Dabbous. “Jihad is het middel waarmee de moslims in de eerste plaats hun land, hun leven, hun eer en hun religie verdedigen. Het is een middel om deze religie te verspreiden, want het komt erop neer dat Allah deze religie heeft gezonden zodat deze zich over de hele wereld zou verspreiden totdat alle mensen moslims worden.”

Bukhari 52:267

In veroverd gebied moeten ongelovigen zich bekeren tot de islam of leven als dhimmis en de Jizyah schuldbelasting betalen, of sterven.

Bukhari:52:44
Een man kwam naar de Apostel en zei; ”Welke daad is gelijk in beloning als een jihadist die vecht voor de zaak van Allah.” Hij antwoordde; ”Er is niets vergelijkbaars.’

Bukhari: 2:25
Aan de apostel van Allah werd gevraagd. Wat is de beste daad? Hij antwoordde. Om te geloven in Allah en Zijn boodschapper Mohammed. Wat is daarna de beste daad? Hij antwoordde. Om deel te nemen aan jihad, vechten voor de religie van Allah.

Bukhari: 53:412
De apostel zei op de dag van de verovering van Mekka. Er is nu geen migratie, alleen jihad, de heilige strijd. En als u wordt opgeroepen voor de jihad, dient u onmiddellijk te reageren.  

Muslim: 20:4631
Ik hoorde Mohammed zeggen. Ik hou ervan om in de strijd voor Allah gedood te worden. Daarna terug tot leven worden gebracht en in de strijd opnieuw te worden gedood.  

Bukhari: 52:196
Van Allah Apostel zei; ”Ik heb de opdracht gekregen om te vechten totdat de mensen zeggen. Niemand anders dan Allah heeft het recht aanbeden te worden.”

Bukhari: 52:46
Ik hoorde dat de Apostel zei; ”Een goed voorbeeld van een moslimstrijder, is een persoon die nooit stopt met bidden en vasten. Allah garandeert deze Mujahid een plek in het paradijs. Wordt de Mujahid niet gedood in de strijd dan keert hij veilig terug naar huis met beloningen en oorlogsbuit.

Bukhari: 52:50
De Profeet zei; ”Eén enkele inspanning voor de zaak van Allah is beter dan alles in deze wereld.”

Muslim: C40B20N4676
Jihad is verplicht.

Bukhari: V4B52N284-5
O apostel, als ik kon dan zou ik deelnemen aan de jihad. Dus zond Allah een openbaring aan Zijn boodschapper en zei.… jihad is niet voor mensen die gehandicapt, blind of kreupel zijn.

Muslim: C40B20N4676
Gelovigen die thuis blijven en gelovigen die uitgaan voor de Jihad zijn voor Allah niet aan elkaar gelijk.

Bukhari: 52:45
Iemand vroeg aan de boodschapper. Wie zijn de beste mensen? Hij antwoordde; ”Een gelovige die het risico neemt te sterven in de strijd voor Allah.”

Bukhari: 52:66
De Apostel zei; ”Iedereen wiens voeten vies worden van het strijden voor Allah zullen niet naar de hel gaan.”

Bukhari: 51:73
De Apostel zei; ”Weet dat het paradijs onder de schaduw van het zwaard ligt.”                  

Bukhari: 52:287
De volgelingen zeiden; ”Wij zijn degenen die een belofte van trouw aan Mohammed hebben gegeven zodat we doorgaan met de jihad, zolang wij leven.”                           

Bukhari: 52:94
De Profeet zei; ”Wie hun leven en eigendommen verliezen voor de zaak van Allah zullen door de poortwachters van het paradijs geroepen worden. Zij zullen zeggen oh-zo-en-zo- en kom verder. Aboe Bakr zei. Deze personen zullen nooit vernietigd worden. De Profeet zei; Ik hoop dat je één van hen zult zijn.      

Bukhari: 52:43
Aisha zei;”‘Apostel! Wij beschouwen jihad als de beste daad. Moeten we niet vechten voor de religie van Allah? Hij zei; ”De beste jihad voor vrouwen is de hadj, zoals ik het heb gedaan.”               

Bukhari: 52:134
Wij namen deel aan de heilige veldslagen door de strijders van water te voorzien en doden en gewonden terug naar Medina te vervoeren.

Bukhari: 52:175

Hij hoorde de Profeet zeggen; Het paradijs wordt toegekend aan de eerste groep van mijn volgeling die een aanval zullen ondernemen. Het eerste leger onder mijn volgelingen die de stad van Caesar zullen binnenvallen, van hen zullen hun zonden vergeven worden.

Bukhari: 52:182-4
De apostel sprak kwaad over de ongelovigen, zeggende; ”Oh Allah! De vertegenwoordigers van het boek, versla deze mensen. Vul de huizen en graven van de ongelovigen met vuur.”

Bukhari: 52:203
Ik hoorde de apostel zeggen; ”Wij zijn de laatste, maar het belangrijkste zal zijn om het paradijs te betreden. En hij die mij gehoorzaamt, gehoorzaamt Allah en wie mij niet gehoorzaamt, gehoorzaamt Allah niet. Hij die de imam gehoorzaamt, gehoorzaamt aan mij. De imam is als een schuilplaats voor wiens veiligheid de moslims moeten vechten.          

Bukhari: 52:208
Mijn broer en ik kwamen naar de Profeet en vroegen om een migratie. Hij zei; ”Migratie is gestopt. Ik antwoordde; ”Waar moeten we onze belofte van trouw aan geven? Hij zei; ”Aan jihad en islam.”

Bukhari: 52:267
De Profeet zei; ”Khusro zal worden geruïneerd. Er zal geen Perzische koning na hem komen. Caesar zal worden geruïneerd. Er zal geen Caesar na hem komen. Je zult hun schatten besteden voor de zaak van Allah.”

Bukhari: 53:386
Umar stuurde moslims naar grote landen om heidenen te bestrijden. Hij zei; ”Ik ben van plan om Perzië en Rome binnen te vallen. Dus stuurde hij ons naar [de Perzische koning] Khusro. Toen we de vijand naderden kwam Khusro met 40.000 strijders, zeggende; ”Praat met ons!” Wie bent u? Mughira antwoordde; ”Wij zijn Arabieren en leiden een hard, ellendig en rampzalige leven. We gebruiken stenen en bomen als aanbidding. Onder deze toestand heeft de profeet van onze Heer ons bevolen jullie te bevechten tot jullie Allah als enige God aanbidden of de jizyah betalen als teken van onderwerping.                    

Tabari IX: 76
Malik heeft mij gemeld dat je de eerste van Himyar was die zich tot de islam bekeerde en dat je ongelovigen hebt gedood, dus geniet van dit geluk.                             

Muslim: C29B20N4638
Diegenen die op jihad gaan voor Allah en zijn boodschapper, hebben in het paradijs een veel hogere graad dan diegene die water vervoeren voor pelgrims of een moskee onderhouden.

Muslim: C30B20N4639
De boodschapper zei; ”Huis en haard verlaten voor de jihad, verdiend een betere beloning dan al het leven op deze wereld.”

Muslim: C32B20N4646
Een man stond op en zei; ”Boodschapper, denk u dat als ik gedood word in de strijd voor Allah, dat dan mijn zonden worden gewist? De boodschapper zei; ”Als je altijd tegen de vijand gevochten hebt, ja!. Dat heeft Gabriel mij verteld.

Bukhari: 52:105
De Profeet zei; ”Als iemand zijn paard  goed verzorgd voor de zaak van Allah dan zal hij in het paradijs worden beloond voor wat hij het paard aan eten en drinken gegeven heeft.”

Ishaq: 470
Wij vielen hen volledig bewapend aan, met zwaarden in onze handen, dwars door hun hoofden.

Ishaq: 385
Amr Jamuh was een zeer kreupel mens. Hij had vier zonen die vochten in het leger van Mohammed. Bij Uhud kwam hij naar de Profeet en vertelde dat zijn zonen wilde voorkomen dat hij mee zou strijden. Ik hoop ondanks mijn kreupelheid de hemelse tuinen van het paradijs te kunnen betreden. De apostel zei; ”Allah heeft u verontschuldigd en jihad is niet een taak voor u. Toen draaide Mohammed zich naar zijn zonen en zei; ”Je hoeft hem niet tegen te houden. Wellicht zal Allah hem begunstigen met het martelaarschap. Dus de kreupele oude man ging de strijd aan en werd gedood.

Tabari VII: 144 Ishaq: 426
De moslims bivakkeerden voor de nacht en werden verrast. Dus de moslims namen hun zwaarden [geen koranboeken] om hen te bestrijden, maar de Lihyans zeiden. We willen jullie niet doden. Wij willen enkel om wat geld, jullie aan de Mekkanen verkopen. We zweren op het verbond met Allah dat wij u niet zullen doden. Asim zei; ”Wij zullen een overeenkomst met een ongelovig nooit accepteren. Ze vochten tot ze werden gedood.”

Bukhari: 52:153
De eigendommen van Nadir die door Allah aan de boodschapper als buit werd gegeven werden niet ingenomen door moslims met hun paarden en kamelen. De buit was bedoeld voor de familie van Mohammed. Wat er overbleef werd gebruikt voor de aanschaf van paarden en wapens ten gunste voor de jihad.

Ishaq: 445

De regel van het ‘’gebed van angst’’ werden geopenbaard tijdens deze aanval op Nadir [4:102] De boodschapper verdeelde de jihadisten in twee groepen. Een groep stond tegenover de vijand, terwijl de andere achter de Profeet stond. Hij verheerlijkte Allah door te schreeuwen. Allahu Akbar. [ = Allah is de grootste = zeer geschikt voor een terroristische geloofsleer].

Ishaq: 455
Allah, de boodschapper en de islam roept u op. Amr antwoordde. Ik maak daar geen gebruik van. Dus Ali zei; ”Dan roepen ik je op om te vechten. Amr antwoordde; ”Waarom, zoon van mijn broeder? Ik wil je niet doden. Ali riep; ”Maar ik wil je wél doden.” Amr sprong van zijn paard en naderde Ali. Vervolgens werd Amr door Ali vermoord.

Ishaq: 489
Denken die klootzakken dat wij in de strijd de mindere zijn? Wij zijn mensen die geloven dat er geen schaamte is om te moorden. Wij trekken onze speren niet terug. We slaan op de hoofden van het hooghartige volk met een vernietigende onverzettelijke ijver. We zijn helden, beschermen onze oorlogsvlag. We zijn een verheven kracht, zo fel als wolven. We behouden onze eer en beschermen onze eigendommen door hoofden te verbrijzelen.

Ishaq: 490 en Tabari VIII: 51
Toen de boodschapper van Allah hoorde over de Mustaliq bijeenkomst die tegen hem waren, zocht hij de confrontatie bij een drinkplaats dichtbij de kust. Allah doodde er een aantal van hen. Allah gaf de boodschapper hun kinderen, vrouwen en eigendommen als buit.

Tabari VIII: 56 en Ishaq: 493
Volgens Aisha: een groot aantal van de Banu Mustaliq stam raakten gewond. De Boodschapper nam er vele gevangen en werden verdeeld onder alle moslims.

Muslim: C26B20N4614
Paarden trainen voor de Jihad geeft een groot voordeel.


De 164 Jihad-verzen van de Koran:

K 2:178-179, 190-191, 193-194, 216-218, 244;

3:121-126, 140-143, 146, 152-158, 165-167.169, 172-173, 195;

4:71-72, 74-077, 84, 89-91, 94-95,100-104;

5:33, 35, 82;

8:1, 5, 7, 9-10, 12, 15-17, 39-48, 57-60, 65-75;

9:5, 12-14, 16, 19-20, 24-26, 29, 36, 38-39, 41, 44, 52, 73, 81, 83, 86, 88, 92, 111, 120, 122- 123;

16:110;

22:39, 58, 78; 24:53, 55;

25:52;

29:6, 69;

33:15, 18, 20, 23, 25-27, 50;

42:39;

47:4, 20, 35;

48:15-24;

49:15;

59:2, 5-8, 14;

60:9; 61:4, 11, 13;

63:4; 64:14; 66:9; 73:20; 76:8.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.