Waarom bestaat er geen Arabische democratie?

Het valt moeilijk vol te houden dat dit door het westerse kolonialisme en imperialisme zou komen. De Britten hebben in India de grootste democratie van de wereld achtergelaten en in veel landen de geest van de vrijheid opgewekt. Maar waar de bevolking grotendeels islamitisch was, is die geest vervlogen. Is er dan een verband tussen het ontbreken van democratie en de Arabische landen met hun hardnekkige islamitische tradities?

Ik heb het op deze plek al vaak geschreven: de sociale structuren van het tribalisme vormen in combinatie met de islamitische tradities een fatale rem op de ontwikkeling van democratische instituten. Alles wat Amerika in Irak heeft geïnvesteerd is zinloos gebleken. Niet de droom naar vrijheid, maar hun tribale en religieuze banden bleken het gedrag van de meeste Irakezen te bepalen. Hetzelfde zien we in niet-Arabische landen als Afghanistan en Pakistan. De vloek van tribale loyaliteiten in combinatie met de vloek van uiterst conservatieve religieuze tradities houdt een groot deel van de islamitische wereld gevangen in armoede en achterlijkheid.

De mensen die onder deze vloek zuchten, zijn niet bij machte hun eigen positie objectief te onderzoeken. Dat zij achterliggen, dat zij niet bij machte zijn smartphones en moderne medicijnen te ontwikkelen, dat zij homo’s en vrouwen onderdrukken, dat zij de wereld niet verrijken met nieuwe ontdekkingen, nieuwe inzichten, nieuwe ideeën van hoop op het terugdringen van bijgeloof, ziektes en onwetendheid zou hen ertoe moeten brengen de ideeën van hun cultuur kritisch te onderzoeken. Maar nee, de schuld ligt bij de ander, bij de Amerikanen en de Joden of bij die verdomde ongelovigen.

Afbeeldingsresultaat voor islam democratic

Tradities

Zij geloven dat de eigen tradities volmaakt zijn en dat de sociale structuren van het tribalisme, dat via de bloedband de primaire loyaliteit definieert, de beste overlevingsstrategieën vormen. Zolang Arabieren en de meerderheid van moslims in andere landen, niet bij machte zijn fundamentele zelfkritiek en zelfreflectie uit te oefenen, zullen zij zuchten onder het besef dat de wereld hen voorbijraast. En dat maakt velen woedend.

Deze van heilige woede vervulde mensen kunnen niet zoiets glorieus en complex bouwen als een Boeing 767. Wat daarvoor nodig is, is een traditie van zuivere wetenschap, het vermogen kritiek te uiten en kritiek te verdragen, het eerbiedigen van objectieve feiten, individuele discipline en inzet. Wat die woedende gelovigen wel kunnen, is zo’n Boeing 767 transformeren in een massavernietigingswapen en er een gebouw mee binnenvliegen.

Wat dragen de volken die gekenmerkt worden door tribale en islamitische tradities op dit moment bij aan de vooruitgang van de mensheid? Weinig meer dan geweld en ellende, domheid, bijgeloof en vernietigingsdrang? Aan het kleine Israël, met nauwelijks acht miljoen inwoners (van wie 20 pct. Arabisch), worden elk jaar meer patenten toegekend dan aan alle Arabische landen met 422 miljoen mensen bij elkaar. Zijn Arabieren allemaal dom? Natuurlijk niet. Als ze naar het Westen migreren en hun tradities relativeren, komen tallozen tot bloei. Maar de grote meerderheid van al die mensen streeft niet naar bevrijdende kennis. Waarom niet? Het is hun cultuur.

Onderdeel van die cultuur is het streven naar veel nakomelingen. Meer dan de helft van alle Arabieren is jonger dan 25, terwijl de Arabische samenlevingen daar geen enkel economisch en educatief draagvlak voor hebben. Er zijn dus veel gefrustreerde jongemannen die de schuld van het gebrek aan een volwaardige toekomst bij ‘de ander’ leggen. Bij de Yezidi’s. Bij de Joden, Sjiieten en Alawieten.

Die heilige verwachtingen bestaan ook bij gelovigen die naar het Westen zijn gemigreerd. Veel jongemannen verwachten dat zij zonder al te veel inspanning welvaart en respect kunnen verwerven – want aan hen, als volgelingen van de profeet Mohammed, zijn de aardse rijkdommen beloofd. Maar de werkelijkheid op aarde is anders. En dus kan die werkelijkheid niet deugen en moet die met geweld worden verwoest.

Wat houdt de Arabieren tegen de mensheid vooruit te helpen? Zij zijn net zo dom of getalenteerd als ieder ander en toch weten zij, op eenvoudige agrarische producten na, niets bijzonders te produceren en vallen zij vooral op met berichten over opstanden, massamoorden, analfabetisme en onderdrukking van minderheden.

Binnen deze zee van religieuze en tribale waanzin ligt ook Israël. Ook de Joden zijn niet verstoken van gelovigen met extreme religieuze waarden, maar de Joodse aanwezigheid in het voormalige Britse mandaatgebied Palestina heeft moderne vrijheid en moderne wetenschappen in het Midden-Oosten geïntroduceerd. Er was niets van waarde in Palestina toen in de loop van de negentiende eeuw de Joden daar naartoe migreerden. De toegevoegde waarde is het gevolg van de inzet van mensen die zich niet door hun tribale en religieuze banden lieten beknotten. Ik herhaal: het is de cultuur.

Zolang moslims zich massaal afsluiten van discussies over de vraag of hun tradities bijdragen aan hun wereldwijde sociaal-economische en culturele stagnatie, zullen we dagelijks meemaken hoe hun zonen slavinnen nemen, willekeurig op straat passanten neersteken, zichzelf tussen schoolkinderen opblazen en video’s op het internet plaatsen van primitieve onthoofdingen.

Leon de winter

 

Vers 33-36 zegt geen ware democratie toe te staan, en zegt dat degene die een niet-islamitische mening heeft, duidelijk verdwaalt en dus in overtreding is. Vrijheid van meningsuiting, keuzevrijheid en stemrecht zijn verboden wanneer het niet in overeenstemming is met de islam:

Koran  33-36

Wanneer Allah en Zijn Boodschapper over een zaak hebben beslist, past het de gelovige niet in vrijheid daar wijzigingen in aan te brengen. En wie Allah en Zijn Boodschapper trotseert. Waarlijk, hij verkeert in duidelijke dwaling.