Koran ondersteunt eerwraak

De term ” eremoord ” wordt gedefinieerd als ‘moord met voorbedachte rade op meisjes en vrouwen, meestal gepleegd door familieleden’.

Human Rights Watch definieert ‘eerwraak’ als volgt:

Eerwraak is eremoord, begaan door mannelijke familieleden tegen vrouwelijke familieleden, die geacht worden schande over de familie te hebben gebracht.

Eerwraak is een gruwelijk misdrijf van moslims tegen hun eigen familieleden en de slachtoffers zijn vaak dochters of zussen of andere bloedgerelateerde jonge vrouwen. De misdaad wordt meestal uitgevoerd door de vader, moeder, broers, neven of ooms. Deze barbaarse moorden vinden alleen plaats om het kwaad, schande ofwel ongeloof, in de familie te verwijderen.

Eerwraak is een wereldwijd fenomeen onder moslims. Het heeft in het Westen in 95% van de gevallen te maken met islamitische zeden. Het manifesteert zich in alle islamitische landen. Hoe religieuzer het land, hoe algemener de praktijken van eremoorden zijn.

Hier volgen enkele handelingen of gedragingen van een moslimvrouw of -meisje – als zijnde een feit of vermoeden- die haar een doelwit voor eerwraak kunnen maken:

  • Spreken met een niet-verwante man.

  • Een buitenechtelijke affaire.

  • Het weigeren gedwongen te trouwen.

  • Trouwen naar eigen keuze.

  • Slachtoffer van verkrachting.

  • Een gerucht over verlies van maagdelijkheid vóór het huwelijk.

  • Een vrouw die haar gekrenkte echtgenoot wil verlaten.

  • Een vrouw die religieuze verschillen overbrugt door vriendschappen en sociale contacten met andere gemeenschappen aan te gaan.

Al deze handelingen worden geacht de familie-eer te schaden of te vernietigen. Daarom doden familieleden het slachtoffer om de schande te verwijderen en de eer van de familie te herstellen. Enkel het besef dat een vrouw zich zo heeft gedragen, dat het haar familie ‘onteert’, is voldoende voor een aanslag op haar leven.

De daders krijgen vaak lichte straffen, soms met weinig of geen gevangenisstraf. In islamitische landen als Saoedi-Arabië, Algerije, Jordanië, Syrië, Libië, Koeweit, Jemen, Libanon, Egypte, Sudan, de Gazastrook, Tunesië, Pakistan, Nigeria en Somalië wordt er weinig of geen actie ondernomen tegen dergelijke zware misdrijven. De moordenaars verdedigen hun moord voornamelijk door te verwijzen naar de islam. De ouders zullen als excuus zeggen, dat ze slechts de islam volgden.

Bovendien is volgens de sharia-wetgeving, het plegen van moorden in naam van de familie-eer, gerechtvaardigd. Artikel 340 van het Jordaanse strafrecht code luidt als volgt:

“Hij die zijn vrouw betrapt met onwettig overspel met een ander, en vervolgens hen beiden vermoordt of verwondt, hem wordt dat vergeven en geniet vrijstelling van straf.”

Bepalingen zoals artikel 340 bestaan ​​in het strafrecht van veel Arabische landen. Daarom vormt dergelijke eerwraak een ernstige barrière voor de toegang van de vrouw tot haar rechten als mens, omdat eer in veel Arabische landen wordt gearticuleerd als een geldige verdediging voor moord. Dit is op zichzelf een volledige veronachtzaming van artikel 2 (c) van de Verklaring van de Verenigde Naties inzake de uitbanning van geweld tegen vrouwen.
Zoals gebruikelijk beweren islamknuffelaars dat eerwraak een culturele ondeugd is en niets met de islam te maken heeft.

Waarom is het zo, dat zowel joden als christenen die sinds eeuwen in het moslim-Midden-Oosten wonen niet de cultuur van eerwraak hebben?
En als het een pre-islamitische cultuur was, waarom is de islam dan niet in staat om dergelijk extremistisch gedrag uit te roeien? De waarheid is dat de islam vele onmenselijke en barbaarse opvattingen van de heidenen, in haar religie heeft overgenomen. Het zijn misdaden tegen de menselijkheid uit een ver heidens verleden, die nu als de wetten van Allah worden beschouwd.

Laten we nu eens kijken hoe de dictaten van de koran aanzetten tot eerwraak.

Soera 4:15: “Als een van uw vrouwen zich schuldig maakt aan onwettige seks, neem dan het bewijs van vier (betrouwbare) getuigen tegen hen; als ze getuigen, beperk hen dan in huizen tot de dood hen neemt of tot Allah voor haar een weg opent.”

Het bovenstaande vers geeft Allah aan moslimmannen het recht om vrouwelijke familieleden van wie zij geloven, dat zij schuldig zijn aan onzedelijkheid, op te sluiten tot de dood hen neemt. Het is aan moslimmannen om te beslissen wat onzedelijkheid is.
Moslims vinden dus steun in koran om de wet in eigen handen te nemen. Levenslang huisarrest, die aan de vrouw wordt opgelegd, is niets anders dan een zware vorm van doodstraf. Is het opsluiten tot ze sterft niet een vorm van eerwraak?
De uitvoering van deze straffen wordt meestal georganiseerd door de vader, waardoor hij wordt verheven tot uitvoerder van de wet. Als hij dit nalaat, zal hij zich schamen in de ogen van de moslimgemeenschap. Hij moet handelen om de schaamte weg te nemen. Maar de instructies in de koran houden niet op bij enkel gevangenschap.

Soera 4:89: Ze willen dat jij het geloof verwerpt, zoals zij, zodat jij gelijk bent aan hen: maar neem geen vrienden uit hun midden tot zij zich bekeren. En als ze daarna afvallige worden, grijp hen dan en dood hen waar je ze ook vindt. 

Volgens de koran kunnen afvalligen worden gedood. De grootste bedreiging voor afvalligen in de moslimwereld komt niet van de staat, maar van islamitische burgers. In feite is het de plicht van alle trouwe moslims om afvalligen te doden. Nogmaals, we kunnen zien dat Allah individuele moslims het recht geeft om geloofsverzaakster uit de weg te ruimen.

Bukhari, Volume 4, Boek 52, Nr 260:

Verteld door Ikrima: Ali verbrandde enkele mensen en dit nieuws bereikte Ibn ‘Abbas, die zei: “Ik zou hen niet hebben verbrand. Maar ongetwijfeld zou ik ze hebben gedood, want de profeet zei: ‘Als iemand (een moslim) zijn religie aflegt, dood hem dan.’

In de islam worden niet alleen moslims die de islam verlaten als afvalligen beschouwd, maar ook moslims wiens gedrag in strijd is met de leer van de koran. Mohammed liet zelfs een moslim executeren voor het nuttigen van alcohol.

Sunan Abu Dawud, boek 38, nummer 4467:

Mu’awiyah ibn AbuSufyan vertelde: De profeet zei: Als zij (de mensen) wijn drinken, gesel hen. Drinken zij opnieuw, gesel hen. Worden zij daarna opnieuw betrapt, dood hen.

Daarom kunnen personen die zich niet aan de islamitische geboden houden, worden beschouwd als afvalligen. Sommige eremoorden worden uitgevoerd voor ogenschijnlijk kleine overtredingen, zoals een jonge vrouw die de hijab weigert, of vanwege haar verlangen, make-up te dragen. Daarom kan zelfs het negeren van de islamitische dresscode voor sommigen gevaarlijk zijn. Ook jonge moslimvrouwen die zich aangetrokken voelen tot een westerse leefstijl zonder religieuze geboden, nemen in een risico.

Het recht van een vrouw op autonomie over haar eigen lichaam is een recht dat moslim-daders van eerwraak niet erkennen. Het lichaam van een moslimvrouw wordt beschouwd als het eigendom van haar vader, echtgenoot of andere mannelijke familieleden. Bepaalde opvattingen van de islam hebben betrekking op eerwraak praktijken. Als eerwraak geen islamitische praktijk was dan had de sharia-wetgeving het wel verboden.

Eerwraak als misdrijf is allesbehalve eervol maar desondanks ten bate van het oppoetsen van het islamitisch aanzien, gerechtvaardigd door de dader, en door de moslimgemeenschap breed gedragen.

Er is in de islam een patroon van gender-hiërarchie, dat met dergelijk geweld tegen moslimvrouwen zijn toppunt bereikt.

Moslimleiders beweren dat eerwraak niet gebaseerd is op islam, maar op cultuur. Zoals eerder gezegd, dit is een flagrante leugen. Maar zelfs als we de bewering toestaan, ​​dat de islam niet verantwoordelijk is voor de uitvoering van eerwraak, dan toont dit alleen maar aan dat de islam een ​​mislukt systeem is. Het laat zien dat het zelfs na 1400 jaar vanaf de opkomst van de islam, de invloed van een dergelijke cultuur op haar aanhangers, van Marokko tot Indonesie, niet heeft kunnen voorkomen. Het laat zien dat islamitische doctrines niet sterk genoeg zijn om deze culturele achterlijkheid tussen en mannen en vrouwen, die het doden van ongehoorzame vrouwen vereist, te overwinnen. Toont dit niet aan, dat de islam in werkelijkheid, een barbaarse tribale cultuur ondersteunt, die vrouwen onderdrukt?

Als het waar is dat het cultureel is, waar zijn dan die ”verdorven” heidenen die hun culturele praktijken op elke nieuwe generatie moslims blijven promoten en beïnvloeden? Geen. Zulke volkeren of stammen bestaan niet. De realiteit is dat de enige mensen die deze primitieve barbaarse praktijk van eerwraak promoten, de moslims zelf zijn. Moslims zijn de enige mensen ter wereld die geloven in het vermoorden van vrijzinnige gezinsleden om zodoende het gezin te ontdoen van het kwaad ofwel ongeloof, binnen de stam of familie.

Het verband tussen islam en eerwraak is sterker dan moslims willen toegeven. Zelfs als eerwraak is ontstaan ​​in het pre-islamitische Arabische tribalisme, is het al lang ingeburgerd in de islamitische maatschappij waardoor het in de hele moslimwereld gebruikelijk is geworden. De weigering van islamitische autoriteiten om eerwraak ondubbelzinnig aan de kaak te stellen, bewijst dat deze praktijk niet in tegenspraak is met de geest van de islam. In tegenstelling tot een dergelijke ontkenning door moslims, tonen de bewijzen aan dat islamitische conservatieven dergelijke misdaden in het algemeen goedkeuren, zonder deze expliciet openlijk aan te bevelen.

Een uitstekend bewijs is de Umdat Al-Salik  ( “Reliance of the traveller” ).  Het is een Arabisch handboek over de islamitische sharia-wetgeving, gecertificeerd als de meest betrouwbare gids voor soennitische orthodoxie door de Al-Azhar University, het meest prominente en gezaghebbende Egyptisch instituut voor islamitische jurisprudentie in de moslimwereld. Een richtsnoer, opgesteld in de 14 e  eeuw, luidt als volgt:

“… vergelding is verplicht tegen iedereen die een mens puur opzettelijk en zonder recht doodt.” Echter, “niet onderworpen aan vergelding” zijn “de ouders (of grootouders) voor het doden van hun kinderen of kleinkinderen.” (‘Umdat al-Salik, sectie 01.1-2)

Dus, ouders die hun zoon of dochter vermoorden omwille van ‘eer’, hetzij vanwege onkuisheid, afvalligheid en dergelijke, worden onder de sharia niet bestraft. Met andere woorden, een ouder die zijn of haar kind vermoord omwille van de eer wordt niet bestraft volgens de islamitische wet. De Umdat Al-Salik is geenszins een irrelevant of verouderd document. Zijn uitspraken, inclusief die over vergelding voor moord, zijn juridisch bindend en voor moslims geen onderwerp voor debat.  

Er is een interessant verhaal in de koran dat de theologische basis legt voor eerwraak. Het verhaal vertelt dat Mozes een man tegenkwam met ‘speciale kennis’ die dingen doet die op het eerste gezicht niet logisch lijken, maar vervolgens gerechtvaardigd zijn op basis van de uitleg die later door deze man werd gegeven:

Een geval van eerwraak was de moord op een jongeling zonder duidelijke reden. De zogenaamde wijze man legt later uit dat hij vreesde dat de jongen zou opgroeien in “ongehoorzaamheid en ondankbaarheid” richting zijn ouders [en Allah]. Dus werd hij gedood zodat Allah hem kon vervangen door een “betere zoon die reiner en gehoorzamer zou zijn”. Lees de tekst in soera 18:

Soera 18:74. Zij reisden verder totdat zij een knaap ontmoette en hij deze doodsloeg. Mozes zei: “Hebt gij een onschuldige moslim gedood die niemand had vermoord? Voorwaar, gij hebt een afkeurenswaardige daad begaan.”

Soera 18:80 “De ouders van de jongeling waren gelovigen en wij vreesden dat de jongeling schande over hen zou brengen door zijn opstandigheid en ongeloof.” [Daarom werd hij gedood].

Soera 18:81. “Derhalve wensten wij dat de Heer, het kind zou vervangen, en hen een ander kind zou schenken dat reiner en zachtmoediger zou zijn (dan hij).”

Het bovenstaande geeft de boodschap dat als ouders voldoende redenen hebben te geloven dat het gedrag van hun kind afwijkt van de islam, ze dat kind kunnen doden met de zegen van Allah. Dus als moslims je vertellen dat eerwraak niet wordt toegestaan ​​in de islam, dan betekent dit dat men liegt of de islam niet goed kent.

Een ander koranvers dat bijdraagt ​​aan eerwraak is:

Soera 4:34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de mannen boven de vrouwen heeft doen uitmunten en omdat vrouwen van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bed alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzaamt, zoek geen uitweg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.

Dit vers stelt dat mannen de leiding hebben over vrouwen, die hun beschermers en handhavers zijn. Wat gebeurt er als ze hun plicht niet nakomen om hun vrouwen binnen de dictaten van de islam te houden? Wat als vrouwen gewoon niet willen luisteren? Dan wordt door de omgeving druk op de mannen uitgeoefend om de vrouwen en dochters die aan hen zijn toevertrouwd te beteugelen. Dus om religieuze redenen de eer van de familie te behouden, wordt de spanning zo groot dat moord het enige antwoord lijkt te zijn. Bovendien, als vrouwenmishandeling in de islam is toegestaan, kan eerwraak dan ver achterblijven?

Voor de ‘reden’ achter eerwraak hoeven we niet verder kijken dan de koran.

Soera 33: 60-62: Als de hypocrieten en degenen in wiens hart een ziekte [ van ongeloof] is en de dwarsliggers in de stad niet ophouden, dan zullen zij aangemerkt worden als vervloekt: waar ze ook zijn, zij zullen worden gegrepen en vermoord, een vreselijke moord. Dit is de koers van Allah geweest met betrekking tot degenen die eerder zijn vervolgd; en u zult geen enkele verandering in de koers van Allah vinden.

De term “huichelaars of hypocrieten” in de koran verwijst zowel naar al diegenen die afzien van de islam als naar diegenen die bewust nalaten zich te conformeren aan islamitische uitspraken en voorschriften terwijl ze beweren moslim te zijn.

In de hoofden van de familie van het slachtoffer wordt de dochter op dezelfde manier gezien als een afvallige wanneer ze weigert de dictaten van de islam te volgen en kiest voor een ander leven zonder islamitische regels. Tragisch genoeg moet ze de prijs betalen voor haar ongehoorzaamheid aan de sharia-wetgeving. Loyaliteit tussen familieleden hebben onder dergelijke omstandigheden vaak geen betekenis en het is niet toegestaan ​​Allah in de weg te staan:

Soera 58:22: “Je zult op de Dag des oordeels geen mensen vinden die in Allah geloven en bevriend raken met degenen die ongelovig handelen, ook al waren het hun eigen vaders, of hun zonen, of hun broers, of hun verwanten.’

Eerwraak is het ultieme verraad. De reden waarom moslims de schuld op cultuur proberen te leggen en ontkennen dat eerwraak door de islam wordt aangemoedigd, is omdat ze diep van binnen weten dat geen enkele fatsoenlijke religie het label eerwraak zou willen dragen. Dat moslims het feit ontkennen dat veel incidenten van eerwraak worden gepleegd door moslimvaders, zonen en broers, en dat veel slachtoffers moslimvrouwen zijn, is bedriegerij. Eerwraak vindt plaats omdat moslims een islamitische opvatting hebben, dat zegt dat de last van de eer van de familie berust bij de maagdelijkheid of reinheid van hun dochters en zussen. Moslims erkennen dat volgens de sharia-wetgeving een vrouw die seks heeft met een man buiten het huwelijk, het verdient om in het openbaar te worden vastgesjord of gestenigd. Deze uitspraken in de islam motiveren moslimmannen om de wet in eigen hand te nemen.

Laat de realiteit voor zichzelf spreken : 20.000 doden per jaar [link]

Moslims kunnen alles ontkennen wat ze willen, maar het laat zien dat de islam een ​​mislukt religieus systeem is. Zelfs als moslims ten onrechte zouden beweren dat de islam tegen eerwraak is, dient dit alleen om de ineffectiviteit van de islam te bewijzen. Het laat zien dat de islam vanaf het moment dat het begon in een donkere grot van Hira de morele kracht van een ware religie mist om deze barbaarse praktijk te stoppen. De islam is dus vals. Ironisch genoeg wordt moslims wijs gemaakt dat ze de besten en de enige uitverkorenen onder de mensheid zijn:

Soera 3: 110Gij zijt de besten onder de mensheid die zijn opgewekt; U beveelt het goede en verbiedt het verkeerde en geloof in Allah.

Maar het beeld laat anders zien. Islam kan eenvoudigweg niet Gods ware religie zijn. Allah kan eenvoudig niet de ware God zijn. En Mohammed is zonder twijfel een valse profeet. De islam produceert rotte vruchten. Sterker, het levert moordenaars en onderdrukkers op die lak hebben aan mensenrechten, vrouwenrechten, vrijheid en gelijkheid.

Link ; DEFENSIE MISSIE JERICHO

Eerwraak/wiki