Koranverzen = vernietig en vervang de niet-moslims.

DE KORAN
Mein Kamph in het kwadraat


3:137. Voorzeker, vóór u zijn verschillende volkeren voorbijgegaan, reist daarom over de aarde en ziet, hoe het einde was van degenen, die niet wilde geloven.


3.141. Dat Allah de gelovigen moge louteren en de ongelovigen moge vernietigen.


4:47 Joden en christenen, geloof in wat Wij hebben neder gezonden, voordat Wij gezichten vernietigen of vervloeken zoals Wij de sabbatbrekers vervloekt hebben. En ooit zal het bevel van Allah volbracht worden.


6.6. Zien zij niet hoeveel generaties Wij hebben uitgeroeid? Vanwege hun zonden stuurden wij regenwolken die rivieren onder hen deed vloeien. Zo vernietigde wij hen.


6.47. Als de straf van Allah tot u komt, zal niemand anders dan het foute volk worden gedood.


7.4. Hoeveel steden hebben Wij verwoest [vanwege niet geloven in Allah]! Onze straf overviel hen gedurende de nacht of tijdens de middagslaap.


7.129. Zij antwoordden: “Wij [moslims] werden vervolgd.” Hij (Mozes) zei: “Waarschijnlijk gaat Allah uw vijand [ongelovigen] vernietigen en u tot stedehouders in het land maken.”


7:72. Dus hebben we hem en degenen die met hem zijn gered door genade van Ons. En Wij elimineerden degenen die Onze tekenen ontkenden, en zij waren allemaal ongelovig.


8.54. Zoals het volk van de Pharao en degenen, die vóór hen waren; zij verloochenden [weigerde bekering] de tekenen van hun Heer, daarom vernietigden Wij hen voor hun zonden [hun ongeloof]. En Wij verdronken het volk van de Pharao want zij waren allen boosdoeners [ongelovigen].


9:30 Moge Allah de joden en christenen vernietigen


10.13. En Wij pleegden volkerenmoord op de generaties vóór u, omdat zij niet wilde geloven. Zo vergelden Wij het ongelovige volk.


10.73 Terwijl Wij degenen die Onze tekenen negeerden lieten verdrinken.


11:89 “O mijn volk; ”Wees niet vijandigheid jegens mij omdat het ertoe kan leiden dat u vernietigt wordt. Zoals met eerdere volkeren is gebeurd.


14:9/13  Heeft u het nieuws niet bereikt van ongelovigen die vóór u waren – zoals de volkeren van Noach, en de ‘Aad, en Thamoed en degenen na hen? Hun boodschappers brachten hen duidelijke bewijzen, maar zij weigerde te geloven. En deze ongelovigen zeiden tegen hun boodschappers: “Wij zullen u zeker uit ons land verdrijven, tenzij u terugkeert naar onze religie.” Dus hun Heer inspireerde ons en wij zeide: “We zullen zeker deze ongelovigen [boosdoeners] vernietigen.


15:4. En Wij hebben nooit een stad [van ongelovigen] verwoest of het besluit er toe was al eerder bekend gemaakt.


17:16 En wanneer We besluiten om een ​​stad (bevolking) te vernietigen, sturen Wij (eerst) een duidelijke bevel (om Allah te gehoorzamen) aan hen. Wanneer zij weigeren dan is het woord (van pijniging) gerechtvaardigd. Dan vernietigen Wij hen volledig.


17:17. Hoeveel geslachten hebben Wij niet verdelgd na Noach! De Heer kent en ziet de zonde van Zijn dienaren goed.


18.59. En deze steden! Wij vernietigde hen toen zij ongehoorzaam [niet buigen voor de islam] waren. En Wij stelden een bepaalde tijd vast voor hun verdelging.


19:74 En hoeveel generaties (vorige naties) hebben Wij vóór hen vernietigd, die beter waren in rijkdom, goederen en uiterlijke schijn?


19.98. En hoeveel volkeren hebben Wij wel niet uitgeroeid? Kunt gij een enkeling hunner nog zien of horen?


20:128. Is het hun (bewoners van Mekka) dan niet duidelijk hoeveel geslachten Wij vóór hen hebben verdelgd, in wier woonplaatsen zij wandelen? Voorwaar, daarin liggen tekenen voor degenen die met rede zijn begaafd.


21:9. Aldus vervulden Wij aan hen Onze belofte, en Wij redden hen; doch Wij verdelgden de buitensporigen [ongelovigen].


21.11. Vele steden vol van ongeloof hebben Wij vernietigd en na hen hebben Wij een ander [gelovig] volk voortgebracht!


21:95. En betreffende een stad die Wij vernietigt hebben, geldt een onherroepelijk gebod namelijk, dat het (ongelovig volk) niet zal terugkeren.


22:45. Hoe menige stad hebben Wij verdelgd, terwijl deze vol ongerechtigheid [ongeloof] was, zodat de daken ervan zijn ingestort en hoe menige waterbron en opgetrokken paleis werd verlaten.


23.48. Derhalve weigerde zij zich te bekeren en zij behoorden tot degenen die werden vermoord.


25.36. En Wij zeiden: “Voeg u bij het volk dat er niet in gelooft.” Daarna vernietigden Wij hen allemaal.


25.39. Wij gaven aan ieder van hen allerlei voorbeelden en Wij vermoordden hen allemaal.


26.172. Daarna vernietigden Wij de anderen. [Het volk van Lot]


26.208. En Wij vernietigden nooit een stad, zonder de ongelovigen eerst te verontrusten [met dreigementen].


26:139. Daarom miskende zij hem en Wij vernietigden hen. Daarin is waarlijk een teken, maar zij willen niet geloven.


27.51. Ziet dan het einde van hun plannen; Wij vernietigden hen en hun volk, allen tezamen.


28.43. En Wij gaven het Boek aan Mozes nadat Wij eerdere generaties hadden vernietigd uit barmhartigheid en verlichting voor de mensheid [moslims]. En als duidelijk bewijs zodat men er lering uit zou trekken.


28.58. En hoeveel steden hebben Wij niet vernietigd die trots waren op hun middelen van bestaan! Hun woonplaatsen waren tot op enkele na niet meer bewoond. En Wij [moslims] zijn het die erfgenamen werden.


28.78. Wist hij niet dat Allah op vele generaties volkerenmoord heeft gepleegd? Zonder deze goddelozen te wijzen op hun zonden?


29.31. Wij willen het volk dezer stad vernietigen want haar inwoners zijn onrechtvaardig [ofwel ongelovig / polytheïst / hypocriet].


29.38. En Wij vernietigden ook de volkeren ‘de Ad’ en ‘de Thamoed,’ en duidelijk te zien aan hun verwoeste woningen. Satan deed hun daden goed voorkomen en weerhield hen van het juiste pad.


29.39. Ook Korach [oom van Mozes], de Pharao en de Haman [rechterhand Perzische koning] werden om het leven gebracht. Mozes kwam tot hen met duidelijke tekenen, maar zij handelden afkerig en konden niet aan ons ontkomen.


32.26. Komen zij niet tot inzicht dat waar zij nu rondlopen, Wij vele generaties vóór hen, hebben uitgeroeid? Willen zij dan niet gehoorzamen [zich onderwerpen aan de islam]?


36.31. Houden zij geen rekening met het feit, hoeveel generaties Wij vóór hen hebben weggevaagd?


38.3. Hoeveel generaties hebben Wij wel niet vernietigt! Zij schreeuwden het uit, toen zij geen kant meer op konden.


43.8. Daarom vernietigde Wij de sterkste onder hen, ondanks dat zij wisten van eerdere moorden.


44.37. Zijn zij beter dan het volk van Sheba? Wij vernietigden hen omdat zij schuldig [aan ongeloof] waren.


46.27. En waarlijk, Wij hebben om hen heen de [goddeloze] steden vernietigd, en Wij hebben de tekenen uitgelegd zodat zij zich kunnen bekeren.


46.35. De verkondiging is aan u en allen die [Allah en Mohammed] niet gehoorzamen zullen worden vernietigd.


47:8 Voor de ongelovigen wacht vernietiging, en Hij zal hun werken vruchteloos maken.


47:10. Hebben zij op aarde niet gereisd en gezien wat het einde was van degenen, die vóór hen waren? Allah vernietigde hen geheel en hetzelfde zal voor de ongelovigen gelden.


47.13. En hoeveel steden hebben Wij vernietigd die sterker waren dan de stad [Mekka] waaruit u bent verwijdert? En zij hadden geen helper [buiten Allah]!


47.38 Voor volkeren die zich afwenden [van het islamitisch pad], is geen plaats op deze wereld, zij moeten worden vervangen.


50.36. Wij hadden al eerder vele generaties vernietigt. Hadden zij dan een toevluchtsoord om naar te ontsnappen?


53:50/52 Wij vernietigde het volk de Ad, Samoed en Noach.


63:4 Moge Allah de huichelaars vernietigen.


69.5. Wat het volk ‘de Samoed’ [niet-moslims] betreft, deze werd door een overweldigende straf uitgeroeid.


69.6. En het volk ‘de Aad’ [niet-moslims] werd door een felle, geweldige wind vernietigd.


71:28 En laat de ongelovigen alleen maar meer vernietigd worden.


77:16/17 Hebben we de voormalige volken [ongelovigen] dan niet vernietigd? Dat zullen wij met de latere generaties ook doen.


http://corpus.quran.com/

Genocides – Culturele Genocides – Etnische zuiveringen