Vernietigen en omvolken

‘Niet elke Duitser die een exemplaar van Mein Kampf kocht , heeft het noodzakelijkerwijs gelezen… Maar er zou kunnen worden beweerd dat als meer niet-nazi-Duitsers het vóór 1933 hadden gelezen en als de buitenlandse staatslieden van de wereld het zorgvuldig hadden gelezen terwijl er nog tijd was, zowel Duitsland als en de wereld had van een catastrofe kunnen worden gered.’

De geschiedenis lijkt zich te herhalen als er niet wordt ingegrepen.


“Het belangrijkste punt op de agenda van alle islamitische expansionistische bewegingen, is de absolute noodzaak om het Westen onbewust te houden van de feitelijke theologie die hun ondergang beraamt. Om dit bedrog te completeren, doet een groot aantal ‘gematigden’ de belachelijke bewering dat ‘islam vrede betekent’, waardoor niet-moslims worden belet om daadwerkelijk de koran, de sira of de hadith te lezen of daadwerkelijk in het verleden van 1400 islam te kijken.” – Hugh Fitzgerald


Soera 19:97+98

En hoeveel volkeren met een afwijkende opvatting hebben Wij al niet vernietigd?


Islam doodt de democratie, vrijheid en gelijkheid, vernietigt de multiculturele samenleving, het doodt de religieuze verscheidenheid, ondermijnd de economie, het doodt het vieren van het leven, het doodt de mensenrechten, vrouwenrechten, vrijdenken, wetenschap, vooruitgang. Het streeft naar totalitaire macht op aarde. Iedereen moet buigen voor Allah, dat is mondiaal de ideologie van het islamo-fascisme, te lezen in de koran, een boek waaraan uiteindelijk de mensheid zich dient te onderwerpen.


KORAN


3:137
Zie hoe het einde was van de Allah ontkenners

3:141
Dat Allah de gelovigen moge zuiveren door beproevingen, en de mensen met een andere godsdienst moge vernietigen.

6:6
Zien zij niet dat wij al eerder mensen met een andere mening hebben vernietigd?

6:11
Ga op aarde rond en zie hoe het einde was van de Allah ontkenners.

6:47
Allah vernietigt enkel ongelovige volkeren.

7:4
Vele steden die niet in Allah geloven hebben wij vernietigt?

7:84
Wij deden een regen van stenen op hen doen neervallen. Zie nu wat het einde was van deze schuldigen aan ongeloof.

7:103
Wij stuurden hen boodschappers en Onze tekenen maar zij wilden niet geloven. Zie hoe het einde was van de onruststokers.

7:136/137
Wij lieten de Farao en zijn volk verdrinken en de moslims erfde het oosten en westen

8:42
Het was al voorbestemd dat de ongelovigen zouden worden vernietigt

8:54
Wij verdronken het volk van Farao want zij waren allen ongelovig

9:30
Moge Allah de joden vernietigen; hoe verdwaald [van de waarheid] zijn zij.

10:13
Mensen met een andere godsdienst zijn schuldig aan ongeloof, daarom werden zij vernietigd.

10:39
Ze noemen de islam een leugen terwijl het de limiet van hun kennis te boven gaat en waarvan de interpretatie nog niet eens is onthuld. Bedenk hoe verschrikkelijk het einde was van de onrechtvaardige / boosdoeners /  leugenaars / ongelovigen !

Soera 8:7: Maar Allah wilde de waarheid door Zijn woorden bevestigen en de ongelovigen tot het laatst uitroeien.” (Samira)

Dit is een oproep tot genocide op wereldschaal. En het bewijst dat zolang de islam bestaat, er oorlogen zullen zijn. Deze oorlogen zullen doorgaan totdat er niemand meer over is waar de moslims tegen kunnen vechten. Zoals gebruikelijk zullen moslims al deze bewijzen ontkennen. Gelukkig voor ons hebben we de Koran om hun leugens bloot te leggen.

Het is een onmiskenbaar historisch feit dat de islam door het zwaard werd verspreid. In het christendom is het tegenovergestelde waar. De vroege christenen werden vervolgd en gemarteld vanwege hun inzet om de leringen van Christus te verspreiden. In zekere zin werden zowel de islam als het christendom door het zwaard verspreid. Het verschil is echter dat in het geval van de christenen de zwaarden in hun richting wezen. Ze offerden hun leven op om de boodschap van het Evangelie te verspreiden:

Romeinen 8:36: Om uwentwil worden wij de hele dag ter dood gebracht. Wij zijn gerekend als schapen die geslacht moeten worden.

Het is van vitaal belang om te onthouden dat de verzen in de Koran die genocide toestaan ​​een open einde hebben. Dit betekent dat de autorisatie van genocide tegen niet-moslims niet beperkt is door tijd of ruimte. De oproep tot genocide is dus vandaag de dag net zo relevant als in de tijd van Mohammed. De Islam is geen religie van vrede, dat is het ook nooit geweest.


11:117
De Heer zal de steden van gelovigen niet vernietigen.

14:13
Wij zullen de onrechtvaardige [ongelovigen] zeker vernietigen.

15:4
De steden van ongelovigen vernietigen, wordt vooraf bepaald.

16:36
Wij wekten onder elk volk een boodschapper, maar sommigen bleven dwalen in ongeloof. Zie hoe het einde was van deze ontkenners.

17:16
Wij verwoesten steden in het geheel die zich niet aan ons willen onderwerpen.

17;17
Hoeveel generaties ongelovigen hebben wij na Noach vernietigt? De Heer ziet uw zonden.

17:58
Wij zullen iedere stad, voor de dag des oordeels, vernietigen of streng straffen.

18:59
En deze steden! Wij vernietigden ze toen zij in zondigheid leefden.

19:74
Hoeveel goddeloze volkeren, ongeacht hoe rijk, hebben Wij al niet vóór hen vernietigt

19:97/98
Hoeveel generaties met een andere religieuze overtuiging hebben Wij al niet vernietigd?

20:61
Wee u; ontken Allah niet, anders zal Hij u door een kastijding vernietigen.

20:128
Is het hun (bewoners van Mekka) dan niet duidelijk hoeveel generaties Wij al vóór hen hebben vernietigt, daarin liggen de tekenen van Allah

21:9
Aldus vervulden Wij onze belofte, Wij vernietigen de ongelovigen.

21:77

En Wij verdronken degene die onze tekenen verloochenden.

22;45
Hoe Wij menig ongelovige stad vernietigden: daken ingestort, waterbronnen en paleizen verlaten.

23:37/41
Ongelovig volk weigerde te geloven en werden gegrepen door een rukwind.

23:141
Vernietigt worden zij, die niet willen geloven.

23:44
Degenen die de profeet een ​​leugenaar noemden werden vernietigt, de ene natie na de andere, slechts hun verhalen bleven achter. Dus weg met een volk dat niet gelooft.

23:48
Musa (Mozes) en Harun (Aaron)] kwamen met tekenen van Allah. De ongelovigen waren hooghartig en noemden hen leugenaars en werden bijgevolg vernietigd.

25:36
En Wij zeiden: “Gaat samen naar het volk dat Onze tekenen ontkent.” Daarna vernietigden Wij hen allemaal.

25:37
En het volk van Noach die de profeten niet geloofde, verdronken Wij. En Wij maakten hen tot een voorbeeld voor het mensdom.

25:38/39.
En herinnert u de volkstammen Aad en Samud en vele generaties daartussen? Voor elk van hen hebben we voorbeelden aangedragen (als tekenen van Allah), En elk (van hen) hebben we tot de ondergang gebracht (vanwege hun ongeloof en slechte daden).

26:165/172
Nadert gij van alle schepselen de mannen? Gij zijt een volk dat de perken te buiten gaat. Zij werden vernietigt.

27:45/51

Volksstam Samud werd gevraagd zich te bekeren, zij weigerde en werd vernietigt.


27:51 -53
Wij vernietigen ongelovigen en redden de godvrezende.

28:58
En hoeveel steden hebben Wij niet vernietigd die trots waren op hun middelen van bestaan! En Wij zijn het Die de erfgenamen werden.

28:59.
En uw Heer is niet zo, dat Hij steden vernietigt, nog voordat Hij in de hoofdstad een boodschapper heeft verwekt die hun Ons woord verkondigt; noch verwoesten Wij steden tenzij de bewoners onrechtvaardig [ ongelovig / ongehoorzaam ] zijn.

28:78
Wist hij niet dat Allah vóór hen al vele generaties had vernietigd? En de schuldigen werden niet gevraagd omtrent hun zonden [want die kende Allah al].

29:38.
En (Wij vernietigden) ook volkeren zoals de Aad en de Samud; en dit kunt gij aan hun woonplaatsen duidelijk zien. Satan weerhield hen van het geloof.

29:39.
Wij vernietigden eveneens Korach [Oom van Mozes] en de Farao en Hamaan [priester van de Farao]. Mozes kwam tot hen met duidelijke tekenen, maar zij handelden hoogmoedig toch konden zij aan Ons niet ontsnappen.

29:40.
Zo grepen Wij iedereen met een andere overtuiging, middels een rukwind, een aardbeving, aardverschuiving of verdrinking.

29:31
Wij willen het volk dezer stad vernietigen; want haar inwoners plegen sodomie met mannen, afgoderij, en struikroverij.”

32:26
Komen zij niet tot inzicht (door het feit) dat in wier woonplaatsen zij nu rondlopen Wij al eerder vele generaties hebben vernietigd? Daarin zijn zeker de tekenen van god. Willen zij dan niet luisteren?

36:31
Hebben zij niet gezien, hoeveel generaties Wij al eerder hadden vernietigd die niet tot hen terugkeerden?

37:134-136
Wij redden gelovigen en vernietigen ongelovigen.

38:3
Het boek de koran heeft hoge achting, maar de ongelovigen zijn in valse trots en strijd. Hoeveel generaties van hen hebben Wij al niet vernietigd? Zij schreeuwden het uit, toen er voor vluchten geen tijd meer was.

43:7-8
Die de profeten bespotten worden vernietigt

43:23-25
Ongelovigen zeiden; “Wij volgen de godsdienst van onze vaderen.
Zij zijn daarom ontkenners en dus zie hoe het einde hen verging.

44:35-37
Die met andere opvattingen als zou er geen hemel bestaan, zij werden vernietigt.

46:35
Niemand anders dan het overtredende volk wordt vernietigt, in de hel

47:10
Hebben zij op aarde niet gereisd en gezien wat het einde was van degenen, die vóór hen waren? Allah vernietigde hen geheel en hetzelfde zal voor de ongelovigen gelden.

50:36
Maar hoeveel generaties hebben Wij (niet) vóór hen vernietigd, die zelfs machtiger waren in slagkracht! Zij trokken weg, maar hadden zij een toevluchtsoord?

53:50-55
Allah vernietigde het goddeloze Samud volk, het Aad volk en het Noach volk. Over welk meesterschap van uw Heer wilt gij dan redetwisten?

63:4
[Over huichelaars en afvalligen] Wees niet onder de indruk van hun spraak, hun voorkomen. Zij de ongelovigen zijn de vijand, dus pas voor ze op. Moge Allah hen vernietigen.

77:16-18
Hebben Wij de vroegere (ongelovigen) niet vernietigd? Dat zullen wij met toekomstige generaties ook doen. Zo behandelen Wij de schuldigen [aan ongeloof].

Omvolken


14:19

Ziet u niet dat Allah de hemelen en de aarde in waarheid schiep? Als Hij het wil kan Hij u verdelgen en een nieuwe schepping voortbrengen.


6:6

Zien zij niet hoeveel generaties Wij al eerder hadden vernietigd? Wij hadden hun meer macht op de aarde gegeven dan aan u. Toch vernietigden Wij hen vanwege hun ongelovig gedrag en deden een ander volk na hen ontstaan.


11:57

Wie zich afwendt van de boodschap die aan hen is verkondigt, zal worden vervangen door een ander volk. 


21:11

Hoe menige stad vol met vrijzinnig gedrag hebben Wij vernietigd, en na haar hebben Wij een ander volk verwekt.


4:133

Indien Hij wil zal Hij [ongehoorzame] volkeren wegnemen en anderen voor in de plaats brengen en Allah heeft de volle macht dit te doen


23:38/42

We grepen hen met een rukwind en zij werden als wrakhout. Vervloekt zijn de ongelovigen. Toen verwekten Wij na hen andere generaties.


21:11

Hoe Wij menige stad met een andere godsdienst hebben vernietigd, en na hen hebben Wij een ander volk verwekt.


Lees ook List of Genocides, Cultural Genocides and Ethnic Cleansings under Islam