Koranverzen; vernietigen die niet geloven

3:137
Vernietig de Allah ontkenners

3:141
Moge Allah de ongelovigen vernietigen.

6:6
Mensen met een afwijkende mening waren al eerder vernietigd.

6:11
Ga op aarde rond en zie hoe het einde was van de Allah ontkenners.

6:47
Allah vernietigt enkel ongelovige volkeren.

7:4
Vele steden van ongeloof hebben wij vernietigt.

7:84
Schuldigen aan ongeloof werden gestenigd

7:103
Zie hoe het einde was van de geloofsweigeraars, die onruststokers

7:136/137
Wij lieten de Farao en zijn volk verdrinken en gelovigen erfde het oosten en westen

8:42
Het was al voorbestemd dat de ongelovigen zouden worden vernietigt

8:54
Wij verdronken het volk van Farao want zij waren allen ongelovig

9:30
Moge Allah de joden en christenen vernietigen; hoe verdwaald [van de waarheid] zijn zij.

10:13
Niet-moslims zijn schuldig aan ongeloof, daarom werden zij vernietigd.

10:39
Die islam een leugen noemen.., bedenk hoe verschrikkelijk hun einde was.

11:117
De Heer zal de steden van gelovigen niet vernietigen.

14:13
Wij zullen de onrechtvaardige [ongelovigen] zeker vernietigen.

15:4
De steden van ongelovigen vernietigen, wordt vooraf bepaald.

16:36
Wie blijft dwalen in ongeloof. Zie hoe hun einde was.

17:16
Wij verwoesten steden in het geheel die zich niet aan ons willen onderwerpen.

17;17
Hoeveel generaties ontkenners hebben wij na Noach vernietigt? De Heer ziet uw zonden.

18:59
En deze steden! Wij vernietigden ze toen zij in zondigheid leefden.

19:74
Hoeveel goddeloze volkeren, ongeacht hoe rijk, hebben Wij al niet vóór hen vernietigt

19:97/98
Hoeveel generaties met andere religieuze overtuigingen hebben Wij al niet vernietigd?

20:61
Wee u; ontken Allah niet, anders zal Hij u door een kastijding vernietigen.

20:128
Is het hun (bewoners van Mekka) dan niet duidelijk hoeveel generaties Wij al vóór hen hebben vernietigt, daarin liggen de tekenen van Allah.

21:9
Aldus vervulden Wij onze belofte, Wij vernietigen de ongelovigen.

21:77

En Wij verdronken degene die onze tekenen verloochenden.

22;45
Hoe Wij menig ongelovige stad vernietigden: daken ingestort, waterbronnen en paleizen verlaten.

23:37/41
Ongelovig volk weigerde te geloven en werden gegrepen door een rukwind.

23:141
Vernietigt worden zij, die niet willen geloven.

23:44
Degenen die de profeet een ​​leugenaar noemden werden vernietigt, de ene natie na de andere, slechts hun verhalen bleven achter. Dus weg met een volk dat niet gelooft.

23:48
Musa (Mozes) en Harun (Aaron)] kwamen met tekenen van Allah. De ongelovigen waren hooghartig en noemden hen leugenaars en werden bijgevolg vernietigd.

25:36
En Wij zeiden: “Gaat samen naar het volk dat Onze tekenen ontkent.” Daarna vernietigden Wij hen allemaal.

25:37
En het volk van Noach die de profeten niet geloofde, verdronken Wij. En Wij maakten hen tot een voorbeeld voor het mensdom.

25:38/39.
En herinnert u de volkstammen Aad en Samud en vele generaties daartussen? Voor elk van hen hebben we voorbeelden aangedragen (als tekenen van Allah), En elk (van hen) hebben we tot de ondergang gebracht (vanwege hun ongeloof en slechte daden).

26:165/172
Nadert gij van alle schepselen de mannen? Gij zijt een volk dat de perken te buiten gaat. Zij werden vernietigt.

27:45/51

Volksstam Samud werd gevraagd zich te bekeren, zij weigerde en werd vernietigt.


27:51 -53
Wij vernietigen ongelovigen en redden de godvrezende.

28:58
En hoeveel steden hebben Wij niet vernietigd die trots waren op hun middelen van bestaan! En Wij zijn het Die de erfgenamen werden.

28:59.
En uw Heer is niet zo, dat Hij steden vernietigt, nog voordat Hij in de hoofdstad een boodschapper heeft verwekt die hun Ons woord verkondigt; noch verwoesten Wij steden tenzij de bewoners onrechtvaardig [ ongelovig / ongehoorzaam ] zijn.

28:78
Wist hij niet dat Allah vóór hen al vele generaties had vernietigd? En de schuldigen werden niet gevraagd omtrent hun zonden [want die kende Allah al].

29:38.
En (Wij vernietigden) ook volkeren zoals de Aad en de Samud; en dit kunt gij aan hun woonplaatsen duidelijk zien. Satan weerhield hen van het geloof.

29:39.
Wij vernietigden eveneens Korach [Oom van Mozes] en de Farao en Hamaan [priester van de Farao]. Mozes kwam tot hen met duidelijke tekenen, maar zij handelden hoogmoedig toch konden zij aan Ons niet ontsnappen.

29:40.
Zo grepen Wij iedereen met een andere overtuiging, middels een rukwind, een aardbeving, aardverschuiving of verdrinking.

29:31
Wij willen het volk dezer stad vernietigen; want haar inwoners plegen sodomie met mannen, afgoderij, en struikroverij.”

32:26
Komen zij niet tot inzicht (door het feit) dat in wier woonplaatsen zij nu rondlopen Wij al eerder vele generaties hebben vernietigd? Daarin zijn zeker de tekenen van god. Willen zij dan niet luisteren?

36:31
Hebben zij niet gezien, hoeveel generaties Wij al eerder hadden vernietigd die niet tot hen terugkeerden?

37:134-136
Wij redden gelovigen en vernietigen ongelovigen.

38:3
Het boek de koran heeft hoge achting, maar de ongelovigen zijn in valse trots en strijd. Hoeveel generaties van hen hebben Wij al niet vernietigd? Zij schreeuwden het uit, toen er voor vluchten geen tijd meer was.

43:7-8
Die de profeten bespotten worden vernietigt

43:23-25
Ongelovigen zeiden“Wij volgen de godsdienst van onze vaderen.
Zij zijn daarom ontkenners en dus zie hoe het einde hen verging.

44:35-37
Die met andere opvattingen als zou er geen hemel bestaan, zij werden vernietigt.

46:35
Niemand anders dan het overtredende volk wordt vernietigt, in de hel

47:10
Hebben zij op aarde niet gereisd en gezien wat het einde was van degenen, die vóór hen waren? Allah vernietigde hen geheel en hetzelfde zal voor de ongelovigen gelden.

50:36
Maar hoeveel generaties hebben Wij (niet) vóór hen vernietigd, die zelfs machtiger waren in slagkracht! Zij trokken weg, maar hadden zij een toevluchtsoord?

53:50-55
Allah vernietigde het goddeloze Samud volk, het Aad volk en het Noach volk. Over welk meesterschap van uw Heer wilt gij dan redetwisten?

63:4
[Over huichelaars en afvalligen] Wees niet onder de indruk van hun spraak, hun voorkomen. Zij de ongelovigen zijn de vijand, dus pas voor ze op. Moge Allah hen vernietigen.

77:16-18
Hebben Wij de vroegere (ongelovigen) niet vernietigd? Dat zullen wij met toekomstige generaties ook doen. Zo behandelen Wij de schuldigen [aan ongeloof].

Omvolken


14:19

Ziet u niet dat Allah de hemelen en de aarde in waarheid schiep? Als Hij het wil kan Hij u verdelgen en een nieuwe schepping voortbrengen.


6:6

Zien zij niet hoeveel generaties Wij al eerder hadden vernietigd? Wij hadden hun meer macht op de aarde gegeven dan aan u. Toch vernietigden Wij hen vanwege hun ongelovig gedrag en deden een ander volk na hen ontstaan.


11:57

Wie zich afwendt van de boodschap die aan hen is verkondigt, zal worden vervangen door een ander volk.


21:11

Hoe menige stad vol met vrijzinnig gedrag hebben Wij vernietigd, en na haar hebben Wij een ander volk verwekt.


4:133

Indien Hij wil zal Hij [ongehoorzame] volkeren wegnemen en anderen voor in de plaats brengen en Allah heeft de volle macht dit te doen


23:38/42

We grepen hen met een rukwind en zij werden als wrakhout. Vervloekt zijn de ongelovigen. Toen verwekten Wij na hen andere generaties.


21:11

Hoe Wij menige stad met een andere godsdienst hebben vernietigd, en na hen hebben Wij een ander volk verwekt.