Soera 60 de vrouw die ondervraagd zal worden

”De vrouw die ondervraagd zal worden” – naar haar trouw en blinde gehoorzaamheid aan de cult. U had het over keuzevrijheid?

door Ibn Sufi al Kitab

Een religie moet zijn waardering uitspreken voor de vrije wil en rationaliteit, zo niet, dan is deze theocratie een politieke beweging en geen religieus concept.

Bij het lezen van soera 60, over een vrouw die ondervraagd moet worden over haar zuivere intenties, haar kuisheid, haar gehoorzaamheid aan Allah en haar afwijzende houding tegenover ongelovigen, heb ik besloten om het aantal verzen te tellen die duidelijk en ondubbelzinnig oproepen tot keuzevrijheid; Ik kwam met nul verzen. De lezer van de Koran zou deze benadering op elke soera moeten toepassen. Wanneer u de gouden regel, de vrije wil, rationaliteit en respect voor anderen niet in de koran kunt vinden, dan onderwerpt u zich niet aan een religie. Sterker, het werkt [sociale] vervreemding en verlies van de rede in de hand. Wat u wél zult vinden bij het lezen van de Koran is wat er in soera 60 duidelijk wordt geëist; Onderwerping aan Allah, trouw aan Allah en toewijding aan Mohammed. Vrije wil wordt nooit vermeld, niet in deze soera, noch in de gehele Koran. In feite wordt precies datgene voorgeschreven dat tegenovergesteld is aan de vrije wil. In de islam moet u zich blind, klakkeloos en zonder veel nadenken onderwerpen aan de maan-theologie van Allah, een uitvinding van Mohammed dat op onwaarschijnlijke en absurde wijze versmolten werd met de joods-christelijke God.

Een vers tegen de vrijheid om te kiezen:


“Noch uw familiebanden noch uw kinderen zullen u op de Dag der Opstanding iets baten. Hij zal over u beslissen. En Allah ziet alles wat gij doet.” [60:3]


Allah zal na uw overlijden, u eren tijdens de beklimming naar de hemel, op voorwaarde dat u Allah en de Boodschapper gehoorzaamd heeft. Onderwerping is de kern van de zaak. Nergens in deze soera mag je Mohammed of zijn uitvinding, het onkenbare Al-Allah ding vragen stellen. Gewoon niet nadenken maar volgen en zwijgen want Allah bepaalt alles.


“Het is mogelijk dat Allah liefde zal kweken tussen u en diegene van hen met wie gij in vijandschap verkeert; want Allah is almachtig, vergevensgezind en genadevol.”


De vijanden zijn de niet-moslims waaronder natuurlijk ook de Arabische heidenen, Joden en christenen. Het is nogal vreemd dat de maangod bepaald of er vrede en vriendschap tussen moslims en hun vijanden zal ontstaan. Waarom kunnen mensen hun ruzies en verschillen zelf niet oplossen? De enige zekerheid is dat Allah over alle kwesties beslist. Dit komt in deze soera niet minder dan 10 keer tot uiting in slechts 13 verzen.

De Koran maakt de bespottelijke veronderstelling dat alle Joodse en christelijke profeten in feite moslims waren, terwijl omstreeks 2800 jaar na de periode van Abraham, Mohammed met zijn islam te voorschijn kwam.


“Abraham is een goed voorbeeld voor u en degenen die destijds met hem waren toen zij tegen hun volk zeiden: “Wij hebben niets uitstaande met u en hetgeen gij buiten Allah aanbidt.’ [60:4]


Moslims geloven werkelijk dat de islam het enige woord van een almachtige God is en dat het Jodendom was opgericht als eerbetoon aan Allah. De islam verteld dat de joden onhandelbaar werden en vervolgens de toorn van Allah over zich heen kregen. Vanwege deze ongehoorzaamheid van de joden, eist Allah van hen de dood of bekering, waar zij zich ook bevinden. Door de geschiedenis te herschrijven en alle Joodse en christelijke leiders als moslims te benoemen, voelen moslims een superioriteit over de niet-moslims en achten daarom de jihad als gerechtvaardigd. Islam regeert over het Judaïsme en het Christendom omdat Mohammed en de schrijvers van de Koran dat gezegd en geschreven hebben. Deze zogenaamde ongefundeerde logica is een kenmerk van een gebrek aan verstandelijke vermogen.
Ieder concept naar vrede met de niet-moslim is in strijd met de herhalende geboden die zeggen geen vrienden onder de ongelovigen te werven. Maar zelfs indien Allah in zijn almacht besluit een vredespact [een tijdelijke uiteraard] met de Joden of christenen aan te gaan, dan moet het vijandschap voor de toekomst bewaard worden wanneer de omstandigheden voor de jihad tegen de niet-gelovige gunstig zijn:


“die geloven, neemt Mijn vijanden en uw vijanden niet tot vrienden! [of beschermers]…” Want wie zo handelt, is zeker van de rechte weg afgedwaald.” [60:1]


“die geloven, bevriendt u niet met een volk op welk Allah boos is.” [60:13]


Allah’s vijandigheid lijkt nogal van persoonlijke aard te zijn. Zijn Allah en Mohammed dan dezelfde? Waarom zou een maan of een ‘God’ dergelijke specifieke vijanden hebben? In ieder geval wil Allah ervoor zorgen dat de moslims hun islamitische gedrag niet laten beïnvloeden of vervuilen door de vijanden van de cult, de niet-moslims. Dit is het zoveelste voorbeeld van onderwerping en anti-vrije wil. Moslims zijn geen personen die voor zichzelf mogen beslissen aangaande het haten of accepteren van Joden en christenen. In deze soera wordt hen duidelijk verteld dat Joden en christenen niet hun gelijken zijn. Vanuit deze zogenaamde heilige teksten ontstaat misplaatste islamitische superioriteitszin en racisme.

Gehoorzaam Allah. Dat is het belangrijke punt. Dit geldt ook voor vrouwen die hun toevlucht tot Allah hadden genomen. Deze vrouwen moesten hun vroomheid in hun verering naar de maangod kunnen tonen en werden daar ook op getest. Alleen vrouwen die zich aan de Allah-cult wijdde werden tot de islamitische gemeenschap toegelaten. Ongelovigen werden dus niet getolereerd. Blinde trouw aan de theologie is een centraal element van de islamitische leer. En wat betreft de vrije wil?


”Oh profeet! Wanneer gelovige vrouwen hun eed van trouw aan u afleggen en beloven niets met Allah te zullen vergelijken, noch zullen stelen, noch overspel plegen, noch hun kinderen doden, noch lasteren, noch ongehoorzaam zijn aan wat juist is, neem dan haar trouw aan en vraag vergiffenis [voor hun zonden]’’ [60:12]


De hele strekking is onbeantwoorde loyaliteit. Associeer je met Allah, gehoorzaam zijn boodschapper en smeek Allah om vergeving. Waarom worden dergelijke geboden als ‘religieus’ bechouwd? Culten eisen blinde gehoorzaamheid. Religies niet.