Soera 53, de ster

De hemelse oorsprong van de maancult geopenbaard.

door Ibn Sufi al Kitab

Men weet dat de islam een ideologie is van onderwerping, geboden, ritualisering en domweg reciteren. Maar de meeste moslims weten niets over de oude Arabische maanverering die de gehele islamitische politieke theologie doordringt. Deze soera bevestigt dit feit.
De Arabische maancult van Ali-ilah, later ingekort tot Allah, heeft van oorsprong heidense rituelen die dateren van ongeveer 5000 jaar vóór de komst van Mohammed. Allah is daarom niet verwant aan, en heeft niets gemeen met de christelijke ideeën over ’God’ of de goddelijke vonk van het leven.

Deze soera, net zo slecht geschreven als elk ander hoofdstuk heeft twee doelstellingen.

1] De eerste is de lezer te overtuigen dat Mohammed niet krankzinnig was. De tweede is de lezer overtuigen dat de andere maangoden en godinnen, die vóór de komst van Mohammed in de Ka’aba werden vereerd/geaccepteerd/gelegitimeerd, verboden moesten worden. Deze soera maakt het een zonde om andere goden met maangod Ali-ilah te verbinden.

Ik vraag me af hoeveel moslims weten wat Allah werkelijk betekent? Het hoofdstuk opent in de eerste vier verzen met een verklaring van Allah dat Mohammed niet gek is:


1. Ik zweer op de ster wanneer zij valt,
2. Uw metgezel is noch afgedwaald noch misleid,
3. Noch spreekt hij naar eigen begeerte.
4. Het is slechts de openbaring die wordt neder gezonden:


De ‘ster’ heet Sirius. Het is de meest heldere ster aan de nachtelijke hemel. Allah is dus de maan, een hemellichaam die zijn grootsheid laat schijnen door middel van zijn controle over alle andere sterren met inbegrip van Sirius;


“En Hij is de heer van Sirius (de machtige ster)” [53:49].


De Arabieren zouden met Sirius zeer vertrouwd zijn geweest door het te aanbidden als zijnde een licht van goddelijke macht. In de tweede zin van de bovenstaande verklaring – ‘ uw metgezel [dwz. Mohammed] is noch afgedwaald [gek], of misleid [lijdend een mentale probleem].’ [53:1-2]

Allah neemt zijn gekozen leider in bescherming:


10.En Hij (Allah) openbaarde aan Zijn dienaar hetgeen Hij wilde openbaren.
11. Het hart loog niet over wat Zijn dienaar zag.
12. Wilt gij dan met hem redetwisten over hetgeen hij heeft gezien?


Dus Allah vertelt de lezer dat Mohammed is verkozen om het zuivere woord van Allah aan de mensheid door te geven. Er waren geen andere getuigen. Niemand zag hoe deze inspiratie aan Mohammed werd getoond. Maar het is natuurlijk heel vreemd dat Mohammed, via zijn mondelinge openbaringen, de enige persoon is die deze claim maakt. Geen wonder dat de Joden en de christenen meer dan een beetje sceptisch waren. Mohammed is de nieuwe leider van werelds enige echte ideologie omdat Mohammed en Allah dat zeggen. Ja logisch.

2] Allah de verteller, richt zich op de heidense maancult als oorsprong van de islam en vertelt de lezer dat alleen Hij, ‘Allah de ware maangod,’ aanbeden moet worden.


19. Ziet, de Lat en Uzza,
20. En een ander, de derde, Manat?
21.”Zijn voor u de mannelijke wezens en voor Hem de vrouwelijke?’
22. Dat is dan een foute verdeling ;
23. Dit zijn slechts namen die gij en uw vaderen verzonnen hebben waarvoor Allah geen gezag heeft neder gezonden.


Lat, Uzza en Manat zijn maangoden. Deze verzen maken duidelijk dat Allah en Mohammed zich slechts druk maakten om de namen van de maangoden, niet om het feit dat de maan aanbeden werd. Ik durf te stellen dat weinig moslims weet hebben over de maan-aanbidding als oorsprong van de islam. Ze wedijverden om de maangoden, maar Mohammed versmolt de maangoden tot één God, één Allah. ‘
De bovenstaande verzen maken duidelijk dat met uitzondering van Allah geen andere maangoden kunnen worden getolereerd.

De drie bovengenoemde ‘godinnen’ of vrouwelijke afgoden symboliseerden bepaalde fasen van de maan. Deze 3 vrouwelijke maangodinnen werden alom aanbeden: van Nabatea in het noorden, Iran in het oosten tot aan Jemen in het zuiden.

– Al-Uzza, betekent “De Machtige” [de Godin van de Morgen Ster] en verwijst naar een start of herstart van het leven;
– Al-Lat is de moeder wiens naam simpelweg “de godin” betekent en aanbeden werd als godin van de vruchtbaarheid;
– Al-Manat stond bekend als de godin van het lot, profetie en waarzeggerij.

In de pre-islamitische theologie worden deze drie aangeduid als de dochters van Ali-ilah, of later ingekort tot Allah. Wij hebben het hier over een heidense maan-aanbidding dat teruggaat tot ongeveer 5000 jaar van vóór Mohammed. Wat Mohammed heeft gedaan is eisen dat Allah de enige ‘God’ is die aanbeden mag worden, een God die volledig tegengesteld is aan de joods-christelijke God. In deze geest is het werkelijke doel van de koran duidelijk – op je knieën en onderwerp je aan Mohammed en zijn cult:


Werpt u voor Allah neder en aanbidt (Hem) 53:62.


De meeste Arabieren en moslims hebben geen idee over de oorsprong van hun politieke theologie. Zoals in alle langere soera’s in de koran, staan de oproepen tot geweld en oorlog nooit ver verwijderd van de oproepen tot bekeren en kruipen voor Allah en Mohammed. De reden is om er zeker van te zijn dat de lezer onder de indruk raakt van Meneer Allah met zijn zeer wraakzuchtige macht:


50. En dat Hij de oude (stam van Aad) vernietigd’.
51. En ook het Samoed volk, Hij spaarde (hen) niet.
52. Evenals het volk van Noach, waarlijk zij waren ernstig on-islamitisch en [dus] opstandig.
53. En Hij bracht de verwoeste steden ten val.


Met andere woorden als u zich niet ter aarde werpt en niet de islam gaat dienen, dan zal uw volk worden vernietigen. Fijne theologie.
We hebben hier dus te maken met een maancult met maanverering, verenigd met dwang, intolerante en agressie dat als ‘religie’ beschouwt wordt.