Joden

 


De koran beeldt de joden af ​​als onverbeterlijk slecht.

Het koran zet afvalligen, huichelaars en niet-moslims apart en voorschrijft hen te vernederen, te haten of zelfs te doden. Met name  de joden moeten het ontgelden. Het is het demoniseren van ”de ander”, het wij-tegen-zij denken en groepsbelediging: het begin van elk klassiek fascistisch verhaal door de geschiedenis heen.

Framen, haten, polariseren, brandmerken, ontmenselijken en indoctrineren:

“Vecht tegen degenen aan wie de Schriften zijn gegeven, die noch in God noch in de Laatste Dag geloven, die niet verbieden wat God en Zijn apostel hebben verboden, en die het ware geloof niet omarmen, totdat zij uit eigen hand hulde brengen en zijn volkomen ingetogen.” (Koran 9:29)

“De joden zeggen: “Ezra is de zoon van Allah”; en de christenen zeggen: “De Messias is de zoon van Allah.” Dat is hun verklaring uit hun mond; zij imiteren de uitspraak van degenen die [vóór hen] ongelovig waren. Moge Allah hen vernietigen.” (Koran 9:30)

‘Ze hebben hun geleerden en monniken als heren naast Allah genomen, en [ook] de Messias, de zoon van Maria. En hun werd niets anders geboden dan één God te aanbidden; er is geen godheid behalve Hij. Verheven is Hij boven alles wat zij met Hem associëren!….” (Koran 9:31)

“Hij is het die Zijn apostel heeft uitgezonden met leiding en het ware Geloof om het te laten zegevieren over alle religies, hoezeer de afgodendienaars er ook een hekel aan hebben.” (Koran 9:33)

“O jullie die geloven! Lo! veel van de Joodse rabbijnen en de christelijke monniken verslinden moedwillig de rijkdom van de mensheid en sluiten mensen uit van de weg van Allah; Zij die goud en zilver oppotten en het niet uitgeven op de weg van Allah, breng hen de tijding van een pijnlijke ondergang….” (Koran 9:34)

De moraal van al het bovenstaande is duidelijk: de islam is de enige ware religie, joden en christenen zijn sluw en geldrovend, niet te vertrouwen en moeten zelfs op de meest vernederende manier belasting betalen:

“Ellenheid en laagheid werden op hen [dat wil zeggen de Joden] gedrukt, en zij werden bezocht met de toorn van Allah. Dat was omdat zij niet geloofden in de openbaringen van Allah en de profeten ten onrechte doodden. Dat was vanwege hun ongehoorzaamheid en overtreding.” (Koran 2:61)

“Heb je degenen niet gezien die een deel van de Schrift hebben ontvangen? Ze kopen dwaling en willen dat je van het pad afdwaalt. Maar Allah weet het beste wie je vijanden zijn, en het is voldoende om Allah als vriend te hebben. Het is voldoende om Allah als helper te hebben. Sommige joden verdraaien woorden van hun betekenis en zeggen: ‘Wij horen en wij zijn ongehoorzaam’, en ‘Hoor zonder te horen’ en ‘Luister naar ons!’ Ze verdraaiden hun tongen en lasterden de religie. Als ze hadden gezegd: ‘Wij hebben gehoord en gehoorzaam’, of ‘Hoor en observeer ons’, dan zou dat beter voor hen zijn geweest en eerlijker. Maar Allah had hen vervloekt vanwege hun ongeloof, dus zij Geloof het niet, op een paar na.” (Koran 4:44-46)

“En vanwege het kwaaddoen van de Joden hebben Wij hen een aantal goede dingen verboden die hen voorheen waren toegestaan, en vanwege het feit dat zij velen van de weg van Allah hebben uitgesloten. En vanwege het nemen van woeker, wat voor hen verboden was, en vanwege het consumeren van de rijkdommen van hun mensen. onder valse voorwendselen. Wij hebben voor de ongelovigen onder hen een pijnlijke straf voorbereid.” (Koran 4:160-161) [17]

 


Zowel het islamisme als het nazisme hebben miljoenen mensen gedood, en in beide gevallen gaat de racistische haat tegen de joden wijd en diep door.
Racisme is geen religie.Moslims worden door de islam aangemoedigd om te vechten totdat de hele wereld is overwonnen, wat het einde van de wereld zal markeren. Wanneer deze tijd aanbreekt, zullen alle vrome moslims opstijgen naar de hemel. Degenen die weigeren deel te nemen aan Jihad zullen worden geconfronteerd met straf van Allah en zullen worden vervangen door anderen die meer bereidwillig zijn. De islamitische oorlog (Jihad) tegen het ongeloof blijft smeulen of oplaaien.

Tot de laatste jood op aarde is gesneuveld is de jihad nooit definitief voorbij.

AHADITH 

Sahih Bukhari 4: 52: 177 Verteld Abu Huraira:
Allah’s Apostel heeft gezegd: “Het Uur zal niet worden vastgesteld voordat u tegen de Joden strijdt, en de steen waarachter een Jood zich verbergt, zal zeggen:” O moslim! Er zit een jood achter me, dus dood hem.“

[ Dit is geen eindtijdprofetie. In plaats daarvan wordt gesteld dat moslims de komst van het laatste uur en de uiteindelijke overwinning van de moslims kunnen bespoedigen door joden te doden  [ genocide.]


Sahih Muslim 41: 6985 Abu Huraira berichtte de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) als volgt:
Het laatste uur zou niet komen tenzij de moslims tegen de joden zouden vechten en de moslims hen zouden doden totdat de joden zich achter een steen of een boom zouden verbergen en een steen of een boom zou zeggen: dienaar van Allah, daar is een Jood achter me; kom en dood hem; maar de boom Gharqad zou niet zeggen – het is een boom van Joden.


Ishaq 264

Een belangrijke Jood sprak de Boodschapper en kronkelde met zijn tong. Hij viel de islam aan en verguisde het. Sommige Joden rukken de tekst uit zijn context. Zij zeggen; Wij horen maar luisteren niet en vallen de islam aan [islamkritiek], waardoor Allah hen vervloekt.


Bukhari: 4:53:380
Umar verdreef alle Joden en christenen uit Arabië. Na de verovering van Khaybar dacht de boodschapper van Allah de Joden van hun land te verdrijven maar de Joden kwamen met een voorstel om te kunnen blijven in ruil voor de helft van de handelsopbrengst. De apostel zei; Wij zullen u aan deze voorwaarden houden zolang het ons uitkomt. Na het kalifaat van Umar [een islamitisch rijk] werden de Joden verbannen.


Tabari VIII : 130
De profeet zei tijdens zijn laatste ziekbed dat twee religies niet naast elkaar kunnen bestaan op het Arabisch schiereiland. Umar onderzocht de zaak en zei tegen de Joden dat zij worden uitgezet omdat twee religies op het Arabisch schiereiland niet naast elkaar kunnen bestaan.


Ishaq 524
Wij kunnen niet instemmen met de eed van joden. Hun onbetrouwbaarheid is zo groot, zij zweren trouweloos.


Ishaq 245
Hou jij van de Joden en hun religie, jij ezel ! En niet Mohammed? De Joden belijden valselijk over de islam. Dus Allah zond een bericht; satan wil hen laten dwalen.


Ishaq 248 en Koran 98:6
Mensen van het boek die niet geloven zijn afgodendienaars. Zij zouden nooit bevrijd kunnen worden van hun valse religie als er voor hen geen duidelijke bewijzen waren gekomen. Voorzeker, de mensen van het boek en afgodendienaars zullen vertoeven in het hellevuur. Zij zijn de slechtste schepselen op aarde.


Ishaq 262
Er waren moslims die vrienden bleven met de joden, dus zond Allah een boodschap die hen verbood om vrienden met de Joden te zijn. Uit hun monden komt haat en wat zij verbergen is nog erger.  


Bukhari;2:23:457

De Profeet ging na zonsondergang naar buiten en hoorde een vreselijke stem en zei; ‘De Joden worden gestraft in hun graf.’


Ishaq 241
Mukhayriq was een geleerde rabbijn en bezat veel plantages met dadelpalmen. Hij herkende de profeet van zijn omschrijving en voelde een voorliefde voor zijn geloof. Mukhayiq schond de sabbath en vocht voor de islam en werd gedood in de strijd. De profeet zei; Mukhayiq was de beste van de Joden.


Ishaq 257
De Joden van Qaynuqa antwoordde; Mohammed, denk je dat wij zijn zoals jouw volk?


Ishaq 257
De Joden vroeg de boodschapper van Allah;”Breng ons een boek. Breng ons iets uit de hemel dat we kunnen lezen.’


Ishaq 240
De joden zijn een volk van leugenaars. De Joden zijn een verraderlijk, leugenachtig en kwaadaardig volk.


Ishaq 250
Een brute transformatie deed zich voor wanneer Allah de Joden veranderde in verachte apen.


Het is weliswaar juist, dat er in de islamitische wereld geen Holocaust op de Joden heeft plaatsgevonden, desondanks is de relatie tussen de islamitische heersers en hun joodse onderdanen alles behalve duurzaam en harmonisch. Tolerante fases steeds opnieuw afgewisseld door intolerante fases.

Hieronder slechts een onvolledig kort overzicht van oorlogen en razzia’s in verschillende islamitische landen waardoor hun gemeenschappen en aantallen dramatisch afgenomen zijn. Nu, in bijna elk islamitisch land leeft er nog een marginaal percentage aan joden, om de islam een schijn van tolerantie te geven richting de westerse wereld.

627 (ca. 500 tot 900 slachtoffers): Mohammed, de zogenaamde profeet van de moslims, liet volgens de overlevering de Joden in zijn invloedssfeer extreem vervolgen. De stam van de Banu Qurayza was een van de eersten, die te maken kreeg met de woede van Mohammed. Nadat de stam zonder steekhoudende reden belegerd werd en daarna capituleerde, werden de vrouwen en kinderen als slaven verkocht en de mannen onthoofd.

628 (ca. 100 slachtoffers): Mohammed laat de laatste door Joden beheerste oase in zijn invloedssfeer aanvallen, een deel van de mannen wordt geëxecuteerd, de vrouwen worden tot slaaf gemaakt. De resterende joden werden tot het jaar 644 gedeporteerd.

1033 (ca. 6000 slachtoffers): In de Marokkaanse stad Fez komt het tot de eerste grote razzia’s tegen de Joden onder islamitische heerschappij.

1066 (ca. 4000 slachtoffers): In Al-Andalus (het huidige Spaanse Andalusië) komt het tot de eerste grote razzia’s tegen Joden op Europees grondgebied. 30 jaar voor de eerste kruistocht.

1146 (meerdere duizenden slachtoffers): In Marokko komt het tot een machtsovername door de Almohaden. Het totale aantal slachtoffers bereikt hier voor het eerst over de 100.000. De Almohaden vernietigen bijna de hele joodse en christelijke gemeenschap in Marokko.

1465 (meerdere duizenden slachtoffers): In de Marokkaanse stad Fez komt het opnieuw tot een slachting onder de Joden. Slechts elf Joden overleven de slachting. Deze begon, nadat de islamitische eer door een Jood werd besmeurd. Hij zou een islamitische vrouw vernederd hebben.

1828 (onbekend aantal slachtoffers): In Bagdad komt het tot anti-Joodse razzia’s. De stad heeft in die tijd een joods bevolkingsaandeel van 25 tot 30%.

1945 (ca. 150 slachtoffers): Bij een pogrom in Tripolis worden de joodse huizen in de stad aangevallen. Er zijn 4000 daklozen. Veel Joden vluchten naar het Britse mandaatgebied Palestina. In 1941 hadden er al gelijksoortige onlusten in Bagdad plaatsgevonden. De joodse staat was op dat moment nog niet uitgeroepen.

Vanaf 1947 komen er in bijna alle islamitische landen onlusten tegen de joodse bevolking voor, nadat het VN-delingsplan en het uitroepen van een joodse staat bekend werden. Daarna komt het tot de grootste verdrijving van Joden in de islamitische wereld. Meer dan een miljoen Joden vluchten. Vooral naar Israël en Frankrijk.

www.jodendom-online.nl/

1011. Moorse pogrom in Cordoba

1066. Moorse pogrom in Grenada

1291: Pogroms in Bagdad en omstreken

1465: Joodse gemeenschap van Fez bijna volledig uitgeroeid

1679: Pogrom met daarna de verdrijving van 10.000 Joden uit Sanaa

1790: Pogrom van Tétouan, Marokko

Meer pogroms 


De islamitische leer van christenen en joden

Tegen de tijd dat Mohammed stierf, waren de christenen en joden van Arabië volledig onderworpen. De geschiedenis van zijn relaties met de joden en christenen bepaalde hoe zij de afgelopen 1400 jaar werden behandeld.

In het allereerste begin in Mekka zei Mohammed dat zijn profetieën via de engel Gabriël kwamen, dezelfde engel die tot Mozes sprak. In Mekka presenteerde hij zich als een profeet in de lijn van joodse profeten. De koran spreekt echter ook over de dag des oordeels, wat een christelijk concept is. In wezen is de islam zowel een christelijke als joodse ketterij.

Later in Medina vervolgde Mohammed zowel joden als christenen. Jihad vernietigde de Arabische polytheïsten en zorgde ervoor dat zowel joden als christenen zich aan de islam onderwierpen.

De islam heeft een tweeledig karakter in de omgang met joden en christenen. Er staat dat moslims, christenen en joden leden zijn van de familie van Abraham en toch doodsvijanden zijn die onderworpen moeten worden.

U kunt de jihad tegen Israël niet begrijpen zonder de islamitische leer van de christenen en joden te kennen.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Expulsions_and_exoduses_of_Jews

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Antisemitism_in_Islam

Geschiedenis van anti-joodse etnische zuiveringen uit de Arabische/moslimwereld sinds de jaren twintig: https://jcpa.org/article/the-expulsion-of-the-jews-from-muslim-countries-1920-1970-a-history -van-aanhoudende-wreedheid-en-discriminatie/

https://www.jewishvirtuallibrary.org/jewish-refugees-from-arab-countries#google_vignette

Joodse uittocht uit de Arabische wereld: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jewish_exodus_from_the_Muslim_world#:~:text=The%20Jewish%20exodus%20from%20the,Asia%20in%20the%2020th%20century

De Egyptische bedrijvenwet verbiedt joden om een ​​bedrijf te houden of te hebben: https://www.infoprod.co.il/country/egypt2b.htm#:~:text=All%20companies%20established%20in%20Egypt,Investment%20Law% 20Nee

Als je een betere bron hebt, heb ik directe toegang tot de tekst gevonden.

Aanvallen op de verschillende Banu-karavanen: https://wikiislam.net/wiki/List_of_expeditions_of_Muhammad

Anti-Joodse pogroms door moslims: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Anti-Jewish_pogroms_by_Muslims

Palestina-rel van 1929: https://en.m.wikipedia.org/wiki/1929_Palestine_riots

Bloedbad in Farhoud in 1941, Iran: https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Farhoud

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_massacres_in_Spain

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Anti-Jewish_pogroms_by_Muslims

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.