Soera 24 het licht

door Ibn Sufi al Kitab.

Een hoofdstuk over gedrag.
De eerste in de Koran na 225 pagina’s van afzien.
Er bestaat in de islam een hiërarchie in de strafmaat. Lichtere regels gelden voor mannelijke moslims. Zwaardere zijn opgelegd aan vrouwen en ongelovigen. Dus niet bepaalt een ethische code van rechtvaardigheid. Sommigen mensen zijn in de islam beter af, dan de ander.
Het hoofdstuk wordt ‘het licht’ genoemd;
Vers 24-40; “en hij die Allah geen licht geeft, voor hem is er geen licht!”
Dit is fundamentalistische intolerantie dat nog steeds in de onvriendelijke islam van vandaag bestaat.
Allah zal beslissen wie wel en wie niet zijn verlichtende pad mag betreden. Het staat haaks op humanisme, vrijwilligheid en verantwoordelijkheid. Alle culten zijn gedeeltelijk gebaseerd op dergelijke ‘bovennatuurlijke’ priveleges om te beslissen wie uitverkoren of veroordeeld wordt. Alleen Allah beslist wie onderdeel mag uitmaken van de superieure bovenklasse. Is natuurlijk allemaal totale onzin.
Dit hoofdstuk is interessant omdat het enkele thema’s bevat die nog steeds de islam van vandaag infecteren. Bijvoorbeeld de straf voor overspel. In staten zoals Iran worden vrouwen voor deze ‘misdaad’ routinematig gemarteld en soms geëxecuteerd. Ongeacht de omstandigheden. Misschien werd de vrouw geslagen of misbruikt door haar echtgenoot of werd zij verwaarloosd. Of misschien had de man een leugen bedacht om zich te ontdoen van zijn zeurende vrouw.


22. Geselt iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien gij in Allah gelooft. En laat een groep gelovigen getuige zijn van hun bestraffing.


Een vrouw kan de straf alleen voorkomen als zij 4 getuigen kan oproepen of misschien vier keer op Allah te zweren dat zij onschuldig is.  [het vonnis is volstrekt onduidelijk]:


88. Het zal de straf van haar afwenden indien zij viermaal in de naam van Allah getuigt en zegt dat hij tot de leugenaars behoort.


Fundamentalisme is een kenmerk van een cult dat straffen oplegt. zonder rekening te houden met de humane omstandigheden per individueel geval. Het beledigt de rechtspraak, individualiteit en ethiek.
Maar er zijn enkele goede ideeën in deze soera:

-Geen leugens over anderen vertellen
-Geen huis betreden waarvan de bewoners niet thuis zijn
-Geef een respectvolle begroeting aan de eigenaars van een huis als je binnenkomt
-Vrouwen moeten hun borsten bedekken [vrouwen met ontbloot bovenlichaam was een heidense Arabische gewoonte].

Dit is positief, wel bescheiden maar toch een welkome verlichting van het gebruikelijke refrein van racistisch geweld waarmee het meeste van de Koran mee doordrenkt is.
Maar het is natuurlijk Allah die het ‘licht’ geeft en het zijn Allah’s volgelingen – niet de ongelovigen – die voordeel zullen hebben bij het volgen van dit licht wanneer zij de regels in acht nemen, zoals vastgesteld door de maangod. En de ongelovigen?


24-39. De daden der ongelovigen zijn als luchtspiegeling op een vlakte. De dorstige denkt dat het water is, wanneer hij dichterbij komt ontdekt hij echter dat het niets is. Maar hij vindt Allah in zijn nabijheid, die hem zijn rekening ten volle vereffent; en Allah is snel in het afrekenen.


Allah is niet erg tolerant voor degenen die zich niet aan zijn regelgeving en uitspraken onderwerpen. Allah eist en verwacht volledige overgave:


24-51 ”Wanneer de gelovigen tot Allah en Zijn boodschapper worden geroepen opdat Hij over hen recht mogen spreken, zeggen zij slechts: “Wij horen en wij gehoorzamen.” Deze zijn het die zullen slagen.


Als ware moslim behoor je geen vragen over de koran te stellen, aangezien het van Allah komt. Noch mogen zij twisten over uitspraken van Mohammed. Doe je dat wel dan toon je een gebrek aan respect en een te onafhankelijke geest en als vergelding komt de toorn van Allah over je heen. In de islam betekent onderwerping alles. Vrije wil betekent niets.


24-55. Allah heeft aan degenen onder u die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen voorzeker tot stedehouders op aarde zal stellen en dat Hij de godsdienst, die Hij voor hen heeft gekozen, zeker zal vestigen, en dat Hij hun vrees, vrede en veiligheid zal geven; Mij zullen zij aanbidden en niets met Mij vereenzelvigen. Maar wie daarna het geloof verwerpen zijn opstandig en goddeloos.


Allah bepaalt dus wat mensen moeten geloven. Zij zullen zijn geboden volgen voor het realiseren van vrede en welvaart. Wie niet meedoet zal worden gestraft. Dus het is makkelijker om te volgen en te gehoorzamen dan het risico te lopen gemarteld te worden vanwege belediging van deze onkenbare en niet-gedefinieerde Allah.

Dit hoofdstuk heeft enkele goede regels omtrent gedrag. Maar zoals met alle dingen in de koran zijn het fundamentalistische richtlijnen, die overeenkomstig de wet worden afgedwongen – ongeacht de omstandigheden of zonder het natuurlijke vermogen om goede beslissingen te nemen en zich te gedragen op een praktische en verstandige manier. Bij het niet volgen van de voorschriften wordt Allah geprovoceerd dat bestraft moet worden.

western-civilisation