Soera 6 en meer liefde voor geweld

De moslim cult uber alles.

door Ibn Sufi al Kitab

Van de 165 verzen pleit 15% ofwel 24 verzen voor intolerantie tegen de niet-islamitische gelovigen. De islam is helder omtrent zijn citaten wat te doen met degene die zich niet bij de cult willen aansluiten zoals in dit vers wordt gesteld;


6:49 “Maar zij die onze tekenen negeren, hen treft de bestraffing voor het schandelijke dat zij doen.”


Islamitische ’tekenen’ kunnen van alles zijn. Elke daad van de natuur is een teken van de Hub’al godheid of Allah. Iedere natuurlijke verschijning wordt beheerd door deze macht. Aangezien Allah alles regelt en bepaalt, is elk aspect van de natuur een ’teken’. In de psychologische stoornis van deze theologie is het afwijzen van Allah vergelijkbaar met het verwerpen van de natuurlijke wereld. Dat wil zeggen dat als u niet deelneemt aan deze cult, u tegen Zijn schepping bent en in dat verlengde, tegen het leven.


6:4+5 “Maar geen enkel teken van hun Heer bereikt hen, omdat zij zich afwenden. Zij hebben de waarheid genegeerd, maar snel zullen ze de realiteit meemaken van wat ze vroeger beschimpten.”


Islam of onderwerping aan Mohammed is dus de ‘waarheid’. Dat is wat de koran predikt. Het vraagt om strikte smeekbedes omgeven met de vereiste rituelen. Het idee om je te onderwerpen aan een heidense Arabische abstracte maangod of hemelse godheid met de naam Allah, vertegenwoordigd door een man die op 40 jarige leeftijd zelf vaststelde krankzinnig te zijn, is op zijn zachts gezegd behoorlijk idioot.

Voel de warmte, de tolerantie, de verkwikkende knuffels van liefde als u de zogenaamde ‘waarheid‘ weigert te aanvaarden wanneer u de volgende verzen van geweld tegen niet-cultleden leest.

Ongelovigen zijn leugenaars, kwaadaardig, dom, doof en gebrekkig:


6-25: maar Wij hebben sluiers om hun hart gelegd en hun oren verstopt, zodat zij niet begrijpen en doof zijn


6-39: Die niet geloven, zijn doof en stom, in de duisternis


6-43: En waarom zijn zij, toen onze tegenspoed tot hen kwam, niet nederig geworden? Integendeel, hun harten werden zelfs hard en de Satan deed datgene schoon schijnen in wat zij deden.


6-45: Zo werd de levensader van de mensen die slecht handelden afgesneden. Alle lof komt Allah toe, de Heer der Werelden.


6-110: En Wij zullen hun hart en ogen omkeren, omdat zij er voor de eerste keer niet in geloofden en Wij zullen hen in hun onbeschaamdheid blindelings laten dwalen.


6-113 En mogen de harten dergene die niet in het hiernamaals geloven tevreden zijn  zodat zij verdienen wat zij (als satans) verdienen (namelijk vervolging]


6-138: ..zij bedenken een leugen over Hem. Hij zal hen weldra vergelden, om hetgeen zij verzinnen.


6-165: En Hij is het, die u moslims op aarde tot opvolgers maakte en Hij heeft sommigen uwer in rang boven anderen verheven.


Opmerking; 6-165 verwijst duidelijk naar de superioriteit van moslims over de aarde en de superioriteit ten aanzien van Joden en christenen.

Doden en bestraffing van de ongelovigen:


6-6: Zien zij niet, hoeveel generaties Wij vóór hen hebben vernietigd? Wij hadden hun macht op de aarde gegeven en Wij zonden wolken voor de regen en Wij hadden rivieren onder hen door laten stromen. Maar toen vernietigden Wij hen en creëerde na hen nieuwe generaties.


6-42: Wij hebben voor jouw tijd, gezanten naar gemeenschappen gezonden en hun tegenspoed en rampspoed opgelegd zodat zij zouden geloven in nederigheid.


6-44: Toen zij de waarschuwing vergaten, opende wij de poorten naar het aangename leven en plotseling grepen wij hen en werden ondergedompeld in vernietiging met diepe spijt en verdriet.


6-133: En uw Heer is onafhankelijk, vol van genade. En als Hij wil, kan Hij u vernietigen.


Allah of Mohammed, uber alles:


6-27: En als gij slechts hun voorbestemming van het vuur zou kunnen zien dan zullen zij zeggen: “O, mochten wij worden teruggezonden, dan zouden wij de tekenen van onze Heer niet meer afwijzen en wij zouden tot de gelovigen behoren.”


6-11: Zeg: “Gaat de aarde rond en ziet, wat het einde was die de waarheid afwezen.”


6-49: ”maar diegenen die onze tekenen verwerpen (verzen, lessen, tekenen, openbaringen, enz.), de kwelling zal hen raken voor hun ongeloof.”


6-100: Maar zij hebben de djinn tot kameraden van Allah gemaakt, terwijl Hij hen geschapen heeft en zij hebben zonder enige kennis Hem zonen en dochters toegedicht. Heilig is Hij en Verheven is Hij boven wat zij beschrijven.


6-112En zo hebben Wij voor iedere Profeet een vijand gemaakt; mensen als satans en djinn’s om de mensen te misleiden.


6-124: En wanneer er tot hen een teken (van Allah) komt zeggen zij: “Wij zullen niet geloven voordat wij hetzelfde hebben ontvangen wat de boodschappers van Allah hebben ontvangen.” Allah weet het beste aan wie Hij zijn openbaringen geeft. Vernedering en schande en een strenge straf van Allah zullen de criminelen overtreffen (ongehoorzamen, polytheïsten, zondaars, enz.) voor hun samenzweringen.


Criminelen in de islamitische liturgie zijn polytheïsten; christenen, heidense Arabieren, Joden en iedereen die geen aanhanger is van Allah [Zoroastristen, hindoestanen, boeddhisten]. Leugens verzinnen tegen Allah is een misdaad en wordt bestraft met de dood. Leugens zijn onder meer het toeschrijven van valse goden, zonen of dochters aan Allah, een deel van de koran verwerpen als zijnde verzonnen door mensen en dus niet het woord van ‘God,’ of het gebruik van andere religieuze praktijken uit bijvoorbeeld de Thora of het nieuwe testament.

De neiging tot geweld in deze soera is duidelijk en verontrustend. De drie thema’s zijn; moslims zijn superieur omdat Allah het zegt; Volg de geboden van Allah en Mohammed; dood, verneder, onderdruk of bedreig diegene die de cult niet willen volgen. Als 15% van de verzen in dit hoofdstuk oproept tot autoritair gewelddadig gedrag dan kunnen wij met stelligheid verkondigen dat de islam een cult [naar Engelse betekenis] is. Het is een ongodsdienstig mandaat tot onverdraagzaamheid.

western-civilisation