Soera 8 – slechts 42% van de verzen zet aan tot haat tegen niet-moslims.

8-39 koran

Haatdragende taal; De kaffer moet worden gedood, geslagen en aangevallen.

door Ibn Sufi al Kitab

Soera 8 ofwel de oorlogsbuit; dit hoofdstuk rechtvaardigt de mohammedaanse oorlog op de ongelovige met inbegrip van het verkrachten van hun vrouwen, de vernietiging of innemen van hun huizen, het plunderen van hun inkomsten en het nemen van de ‘oorlogsbuit.’ Moslims worden bevolen om de ongelovige te beroven van hun ‘buit en rijkdom’ wat een goede definitie is voor de maangod Hub’Allah die ook zijn aandeel van de buit wil. Net als Mohammed.


8:41: En weet dat wanneer jullie iets buitmaken, dat aan Allah een vijfde deel toebehoort en aan de gezant, de verwanten, de wezen, de armen en de reiziger, Allah is almachtig.


Vrij duidelijk. Deze ‘openbaring’ rechtvaardigt dus het plundering na een oorlogsvoering. Toch wordt ons voortdurend door de media en de politieke elite verteld, dat de islam liefde en een goede interreligieuze verstandhouding nastreeft.
Soera 8 wordt nooit geciteerd door dezelfde arrogante politieke elite, noch door de moslims zelf.
Dit is hoe het cultureel marxisme, de aanhangers van Mohammed schetsen; als dansende, gelukkige en filosofische mensen. Breed lachend vliegen hun haren door de wind. Als wervelende derwisjen, als verlichte kameraden, hand in hand met Joden en christenen. Liefdevolle blikken tussen moslimvader en dochter. Goed gekleed, toegewijd, vooruitstrevend, inspirerend en geïnteresseerd in wetenschap en cultuur om anderen echt te begrijpen. En dus gematigd. Dit stereotype van de perfecte moslimman en vrouw uit de Amerikaanse media, komt nauwelijks overeen met de realiteit met bijvoorbeeld soera 8. Hoeveel moslims hebben soera 8 gelezen? Hoeveel geloven er in? Welke invloed heeft dit hoofdstuk op gelovigen wanneer het vooral bestaat uit haatzaaien? Hoe kan de islam een religie zijn zoals soera 8, dat onafhankelijk intellect, zelfbeschikkingsrecht en respect voor anderen verloochent? Sinds wanneer is haatzaaien religieus?                                                            

Van de 75 verzen in hoofdstuk 8, zijn er 33 die aangemerkt kunnen worden als haatdragende taal. Een favoriet is zeker deze treffende zin:


8:39“En bestrijdt hen totdat er geen tumult of vervolging meer is en de godsdienst geheel voor Allah wordt. Maar als zij ophouden [zich bekeren] dan ziet Allah voorzeker hetgeen zij doen.”


Moslims moeten vechten tot het ‘huis van oorlog’ onder islamitisch juk gebracht is. Dit is wat wordt bedoeld met ‘niet meer tumult.’ Het bestaan van ongelovigen en ontkenners van Allah is gewoon onuitstaanbaar voor de vrome moslim. Het gebod van allah is duidelijk – ieder mens moet in slavernij en onderwerping aan de cult van Mohammed. De borrelende haat tegen degenen die zich niet in de cult van Mekka kunnen vinden, bereikt een hoogtepunt in deze soera. De 33 verzen in relatie tot geweld tegen de ongelovige zijn de volgende:


8:1 Zij vragen jou naar de buit. Zeg: “De buit behoort aan Allah en Zijn gezant. Vrees dus Allah en stelt onderling orde op zaken en gehoorzaamt Allah en Zijn gezant als jullie gelovig zijn.”


8:6 Zij twistten met jou over de waarheid, nadat die hun duidelijk was geworden, alsof zij met open ogen de dood in gedreven werden. [redetwisten over de ‘waarheid’ kan levensgevaarlijk zijn]


8:7 En toen Allah jullie verzekerde dat één van de twee groepen [leger en karavaan] voor jullie bestemd was en jullie liever hadden dat de weerloze voor jullie bestemd was. Maar Allah wenste de waarheid met Zijn woorden te bevestigen en de ongelovigen tot de laatste te vermoorden.[de slag om Badr]


8:12 Ik zal angst werpen in de harten van degenen die ongelovig zijn. Slaat dan hun hoofden af en slaat al hun vingers en tenen af.”


8:13 Wie tegen Allah en zijn Boodschapper strijdt: Allah is hard in de bestraffing.


8:14 En voor de ongelovigen is er de kwelling van het hellevuur.


8:15 Jullie die geloven! Wanneer jullie hen die ongelovig zijn tegenkomen en wanneer zij met velen optrekken, keer dan niet om, om te vechten.


8:16 En wie op die dag zijn rug toekeert, doet inderdaad de toorn van Allah over zich komen en de hel zal zijn tehuis zijn en dat is een slecht onderkomen.


8:17 Niet jullie hebben hen gedood, maar Allah heeft hen gedood en niet jij hebt geworpen toen jij wierp, maar Allah heeft geworpen en wel om de gelovigen op de proef te stellen.


8:19 Als jullie om een goede afloop vragen dan is het succes al tot jullie gekomen, maar als jullie [ongelovigen] ophouden dan is het beter voor jullie. En als jullie terugkeren dan keren Wij [ook] terug. En jullie troepenmacht zal jullie in niets baten ook al is zij groot, want Allah is met de gelovigen.


8:30 Toen smeedden de ongelovigen plannen tegen u, om u gevangen te nemen, te doden of verbannen. Zij maakten plannen en Allah maakte plannen, maar Allah is de beste plannenmaker.


8:33 Maar Allah zal hen nooit bestraffen terwijl jij (Mohammed) je onder hen bevindt, en Allah zal hen nooit bestraffen terwijl zij om vergeving vragen.


8:36 De ongelovigen besteden hun rijkdommen om anderen van de weg van Allah af te leiden. Zij zullen doorgaan met verspillen maar daarna zullen zij spijt hebben en worden overwonnen en worden zij die ongelovig zijn in de hel verzameld.


8:37 Zodat Allah de goddelozen (ongelovigen, polytheïsten en doeners van slechte daden) van de goeden kan scheiden en de goddelozen bij elkander kan drijven en hen allen tezamen moge ophopen om hen in de hel te werpen. Dit zijn de verliezers.


8:38 Zeg tot degenen die ongelovig zijn: “Als jullie ophouden, zullen jullie worden vergeven voor wat reeds voorbij is, maar als jullie in herhaling vervallen, dan is de gebruikelijke behandeling die eerder werd toegepast.


8:39 En bestrijdt hen totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst geheel voor Allah wordt. 


8:48 En toen de satan voor hen hun daden aantrekkelijk maakte zei hij: “Vandaag is er onder de mensen niemand die jullie overwint, want ik sta naast jullie.” Maar toen hij de twee troepenmachten elkaar zagen wendde hij zich af en zei: “Ik heb met jullie niets te maken. Ik zie wat jullie niet zien. Ik ben bang voor Allah. En Allah is streng in de het bestraffen.”


8:50 En als jij eens zou kunnen zien, wanneer de engelen de zielen wegnemen van degenen die ongelovig zijn, op hun gezicht en hun rug rakend: “Onderga de straf van het verbranden.


8:52 Zoals het volk van de Pharao en degenen die vóór hen waren; zij verwierpen de Ayat (bewijzen, verzen, enz.) van Allah, waarop Allah hen greep wegens hun zonden. Allah is sterk en hard in bestraffen.


8:54 Wij verdronken het volk van de Pharao want zij waren allen onrechtvaardig [polytheïst en ongelovig).


8:55 Voorwaar, de slechtste schepselen voor Allah zijn degene die ongelovig zijn, omdat zij niet geloven.


8:57 Als gij hen in de oorlog ontmoet, doe hen dan alle kanten uitvluchten, zodat zij er lering uit trekken.


8:59 En laten degenen die ongelovig zijn zeker niet denken dat zij (de bestraffing van Allah) kunnen tegenhouden. Voorwaar, zij kunnen niet ontkomen.


8:60 En maak aan de grens alle mogelijke strijdkrachten en vastgehouden paarden voor hen gereed, waarmede gij de vijand van Allah moogt afschrikken. En wat gij ook voor de zaak van Allah besteedt, Hij zal het u volledig vergoeden. En u zal geen onrecht worden aangedaan.


8:65 Oh profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er twintig onder u zijn die stand houden, dan zullen zij er tweehonderd verslaan, en als er honderd uwer zijn zullen zij duizend der ongelovigen verslaan, omdat de ongelovigen een volk zijn dat niet begrijpt.


8:69 Geniet van de buit die gij hebt ontvangen als wettig en goed en vreest Allah. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.


8:72 Voorzeker, degenen die geloofden en hun huizen verlieten en met hun bezittingen en hun persoon voor de zaak van Allah hebben gevochten en degenen die onderdak verstrekten en hielpen, zijn vrienden van elkander. Maar degenen die geloven maar hun huizen niet verlieten, gij zijt in het geheel niet verantwoordelijk voor hun bescherming mits zij hun huizen verlaten. Maar als zij jullie om hulp in de godsdienst vragen dan moeten jullie hulp geven, behalve als het tegen mensen zijn met wie jullie een verbintenis hebben. Allah doorziet wat jullie doen.


8:73 En degenen die ongelovig zijn, zijn elkaars bondgenoten. Als jullie dat niet doen (elkaar steunen en beschermen), dan zal er chaos en een groot verderf op aarde ontstaan.


8:74 Zij die geloven en die vertrokken zijn en zich op Allah’s weg inspannen en zij die onderdak en hulp gegeven hebben zijn de ware gelovigen. Er is voor hen vergiffenis en een waardige voorziening.


8:75 En degenen die naderhand zullen geloven en hun huizen verlaten en tezamen met u strijden, zullen tot uw broeders zijn.


Inderdaad zeer ongenuanceerd en gewelddadig. Niet-moslims moeten worden bestreden. Als zij zich bekeren en berouw tonen dan zou Allah het misschien kunnen vergeven. De islam zegt in feite: onze cult is superieur en zal overwinnen. Als u niet in onze cult gelooft dan hebben wij moslims elk recht, zoals na de slag van Badr, uw geld, onroerend goed en vrouwen als ‘buit’ te confisqueren. Allah wil dat wij doen wat Hij zegt, want Hij is almachtig.

 western-civilisation