Veel dwang in soera 2

Niet-moslims zijn vervloekt, dus dood hen, bestrijd hen, haat hen.

door Ibn Sufi al Kitab

15% van deze soera predikt geweld, haat en oorlog tegen niet-moslims.

2:216
Vechten is het gebod hoewel gij er afkerig van zijt; maar het kan zijn, dat gij tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor u is, en het kan zijn dat u iets behaagt terwijl het slecht voor u is. Allah weet het beter.

Soera 2 is de langste soera en de titel ‘De koe’ verwijst naar een stier of koe dat op halal wijze wordt geofferd. De manier van islamitisch slachten is een kopie van de veel oudere Joodse praktijken.

Deze soera leest inderdaad als het oude testament van geboden en verboden en rituelen. Een groot deel van de koran is natuurlijk gekopieerde en gestolen Joodse en christelijke teksten, die in de koran worden gekweld met, leugens, vervormingen en overduidelijke fouten. 

Het meest opvallende aspect van soera 2 is echter het geweld tegen niet-moslims. Er staan 286 verzen in dit hoofdstuk en 15% ofwel 44 verzen preekt geweld, haat en oorlog tegen de niet-moslims. Dit is nogal verontrustend voor degenen die vurig geloven dat de islam hoop en liefde is.
Inhoudelijk is deze soera volledig in overeenstemming met de koran als geheel, dat voor minstens 10% over het hellevuur preekt en nog eens 10% over geweld en oorlog tegen de niet-moslim. En nog eens 30% is antisemitisch.
De vernietiging van de ongelovige, hetzij in dit leven of in het volgende is voor Mohammed en zijn cult het belangrijkste.

Soera 2, het langste hoofdstuk, stimuleert terreur en zelfs racistische haat tegen niet-moslims. Culten moeten uiteraard de ‘ander’ demoniseren. Om de wereld in 2 kampen te verdelen gebruikt de koran de termen; mushrikun, zalimun, fasiqun, mufsidun en musrifun; ofwel crimineel, onrein, huichelaars, kwaadaardig, onrechtvaardig, satanisch en andere benamingen. De goede mensen van deze wereld zijn de volgelingen van Mohammed. De slechte mensen zijn de criminelen, polytheisten, de Joden, de christenen, de ongelovigen en huichelaars. Zij zijn gecategoriseerd onder verschillende afstotelijke benamingen als ‘dom’, ‘blind’ en ‘hebzuchtig’ die bestreden moeten worden.

De 44 verzen van soera 2 over geweld tegen de ongelovige worden hieronder gegeven. In deze 15% van de tekst zit geen foute vertaling en kan niet gerelativeerd worden in hetgeen de verzen uitdragen. De verzen zijn lasterlijk, wreed en zet aan tot moord of uitsluiting. De koran is duidelijk, volg Mohammed of je betaald een prijs voor ‘onrein en verderfelijk’ gedrag.
Het geweld in soera 2 kan in vier delen worden samengevat;

1) Oorlog tegen de gehate ongelovige;
2) Hellevuur is hun uiteindelijke bestemming omdat,
3) Allah heeft een hekel aan ongelovigen,
4) Ongelovigen zijn stom, onwetend en hebzuchtig.

1) oorlog tegen de niet-moslim: 9 verzen


190; En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief.

Opmerking: dit vers is de eerste die werd geopenbaard in verband met jihad, en het werd aangevuld met een ander (vers 9:36)]. ‘De grenzen’ blijken moeilijk af te bakenen omdat wanneer u hieronder verder leest, er maar weinig beperkingen zijn hoe de ongelovigen te bevechten en te doden.


191; En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden.


193: En bestrijdt hen, totdat er geen Fitnah (ongeloof en het aanbidden van andere goden samen met Allah) meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt . Maar indien zij (met strijden) ophouden [en zich bekeren], dan zijn er geen vijandelijkheden meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardigen [ongelovigen].


216: Jihad (Heilige strijd voor de zaak van Allah) is verordonneerd voor u (moslims) ofschoon gij er afkerig van zijt; maar het kan zijn, dat gij tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor u is en het kan zijn, dat u iets behaagt terwijl het slecht voor u is. Allah weet het en gij weet het niet.


218; Zij, die geloven en zij die voor de zaak van Allah hun land verlaten en er voor ijveren, zijn het, die Allah’s barmhartigheid verwachten en Allah is Vergevensgezind, Genadevol..


244; Strijdt voor de zaak van Allah en weet, dat Allah Alhorend, Alwetend is.


246; Hij zeide: “Is het niet waarschijnlijk, dat gij niet wilt vechten, wanneer het u wordt voorgeschreven?” Zij zeiden: “Welke reden hebben wij om ons van het vechten voor Allah’s zaak te willen onthouden, wanneer wij van onze huizen en onze kinderen zijn verdreven?” Maar, toen het vechten hun werd bevolen, wendden zij zich af, met uitzondering van een klein aantal; Allah kent de overtreders goed. (polytheisten en onrechtvaardigen).

Opmerking: Dit kan verwijzen naar zelfverdediging, maar het belangrijkste punt is dat wanneer Allah u vertelt om te vechten, u ook echt moet vechten en als u excuses maakt of u zich afkeert, u een huichelaar of een schuldige bent.


249; Maar zij, die er zeker van waren hun Heer te ontmoeten, zeiden: “Hoeveel kleine groepen hebben niet onder Allah’s bevel over een grote groep gezegevierd.” En Allah is met de geduldigen.

Opmerking: Allah zal degenen die vechten voor zijn zaak ondersteunen ongeacht hoe zwak ze zijn ten opzichte van hun vijanden. Het bovenstaande islamitisch vers kaapt het verhaal van David en Goliath, een strijd tussen de oude Hebreeën en Filistijnen zo’n 1650 jaar voor de geboorte van Mohammed.


 

2) De hel is waar de ongelovigen zullen eindigen: 12 verzen


39: Doch zij, die niet geloven en onze tekenen verloochenen(tekenen; manifestaties, verzen, lessen, tekenen, openbaringen, enz.) Dit zijn de bewoners van het vuur, zij zullen daarin voor eeuwig verblijven.


81: Wie het kwaad verdient, is door zonde omgeven. Zij zijn de bewoners van het vuur (d.w.z. hel); zij zal daarin voor eeuwig vertoeven.


104: En voor de ongelovigen is er een pijnlijke kwelling. (Zie vers 4:46)


126. En toen Abraham bad: “Mijnheer, maak deze plaats tot een oord van vrede en geef vruchten aan haar bewoners, die in Allah en de laatste dag geloven.” Hij zeide: “Ik zal voor een korte tijd ook aan hem die niet geloven weldaden schenken, daarna zal Ik hem in het vuur drijven: het is een slechte verblijfplaats”.


85; Er is geen beloning voor diegene die het boek voor een deel verwerpen, behalve schande in dit leven; en op de dag van de opstanding zullen zij de strengste kastijding moeten ondergaan, want Allah is niet onachtzaam in hetgeen u doet.


162; Daarin zullen zij blijven. Hun straf zal niet worden verlicht, noch zal hun uitstel worden verleend.


67; Zullen de volgelingen zeggen: “Indien wij slechts terug konden keren, zouden wij hen laten vallen, zoals zij ons hebben laten vallen”. Zo zal Allah aan hen hun werken tonen tot wroeging en zij zullen het vuur niet kunnen ontkomen.


174; Zij, die datgene verbergen wat Allah heeft geopenbaard, door het Boek voor een geringe prijs verruilen, vullen hun buik met niets dan vuur. Allah zal op de Dag der Opstanding niet tot hen spreken, noch zal Hij hen rein achten. Er wacht hun een pijnlijke straf.


175; Zij zijn het, die dwaling in ruil voor leiding hebben aanvaard en straf voor vergiffenis. Hoe groot is hun overmoed tegenover het vuur!


206; En wanneer er tegen hem wordt gezegd: “Vrees Allah”, dan spoort de trots hem aan tot verdere zonde. Daarom is de hel goed genoeg voor hem en voorzeker, een kwade bestemming.


211; Vraag de kinderen Israëls, hoeveel tekenen Wij hen gaven. Maar hij die de gunst van Allah verandert, nadat zij tot hem gekomen waren, weet dan dat Allah streng is in het straffen.


257: Allah is de Wali (beschermer of voogd) van degenen die geloven . Hij brengt ze uit de duisternis naar het licht. Maar wat betreft degenen die niet geloven, hun Auliya (aanhangers en helpers) zijn Thaghoet [valse goden en valse leiders, enz.], brengen hen uit het licht in de duisternis. Zij zijn de bewoners van het vuur, en zij zullen daarin voor eeuwig verblijven.


 

3) Allah regeert en heeft een hekel aan ongelovigen – vooral Joden: 15 verzen


7: Allah heeft hun oren en hart verzegeld, (dat wil zeggen dat zij worden belet in het aanvaarden van Allah’s leiding), en hun ogen zijn bedekt. Hun wacht een grote kwelling.

Opmerking: ‘Zij’ of hen betekent ongelovigen.


10: In hun harten heerst een ziekte (van twijfel en hypocrisie) en Allah heeft hun ziekte doen toenemen. Een pijnlijke kwelling is voor hen omdat zij plachten te liegen.


19: Of zoals een regenbui uit de hemel met donder en bliksem en duisternis. Ze stak hun vingers in hun oren uit angst voor de dood. Maar Allah zal ooit de ongelovigen omvatten.(d.w.z. Allah zal alle ongelovigen tezamen verzamelen – bestemming hel)

Opmerking: Hij verzamelt hen voor een straf op de dag des oordeels, voor hun ongeloof.


20: De bliksem rukte bijna het zicht uit hun ogen. En als Allah het wil, kan hij het zicht en gehoor bij hun wegnemen. Zeker, Allah heeft macht over alle dingen.

Opmerking: Allah is de enige met een vrije wil, hij bepaalt en controleert alles inclusief het welzijn van de ongelovigen.


24: Maar als je niet wilt [geloven] dan vreest het vuur (de hel), welks brandstof mensen en stenen zijn.


88: En ze zeggen, “onze harten zijn verpakt (Allah’s woord niet willen begrijpen).” Neen, Allah heeft hen vanwege hun ongeloof vervloekt. Weinig is derhalve hetgeen zij geloven..


89. En toen een Boek van Allah tot hen kwam,herkenden zij dat niet en verwierpen het. Gods vloek rust derhalve op de ongelovigen.


90. Kwaad is datgene, waaraan zij hun ziel hebben verkocht; daar zij verwerpen wat Allah heeft geopenbaard en er afkerig van zijn. Daardoor brachten zij woede op woede over zich en er is een vernederende kastijding voor de ongelovigen.


98. “Wie een vijand is van Allah en Zijn engelen en Zijn boodschappers en Gabriël en Michaël, waarlijk, Allah is een vijand van zulke ongelovigen.”


100. Hoe kwam dat? Telkens wanneer zij een verbond aangingen, schonden zij het. Neen, de meesten van hen geloven niet.


134: Dat was een natie die is heengegaan. Voor hen is hetgeen zij verdienden. En u zult niet worden ondervraagt over hetgeen zij deden.


159: Voorwaar, degenen die datgene verbergen wat wij hebben nedergezonden, worden door Allah en zijn volgelingen vervloekt.


161:Voorwaar, die niet geloven en sterven terwijl zij ongelovig zijn, op hen rust de vloek van Allah, de engelen en de mensheid.


176: Dat is omdat Allah het boek (de Koran) als de waarheid heeft nedergezonden. En voorwaar, degenen die het boek betwisten zitten zwaar in de oppositie.276: Allah zal Riba (geldwoeker) vernietigen en de Sadaqat (daden van liefdadigheid, alms, enz.) verhogen. En Allah houdt niet de ongelovigen, de zondaars.

Opmerking: Omdat de Joden goed wisten te verdienen aan woeker, werd het verboden. Rijk en ongelovig, dat mag niet samengaan. Mohammeds gerief aan plunderen, verkrachten en vrouwenhandel werd natuurlijk niet veroordeeld.


 

4) ongelovigen zijn stom, dom, onwetend, hebzuchtig…: 8 verzen


15; Allah bespot hen en laat hun dwalen in toenemende wandaden.

Opmerking: Wat voor ‘God’ is dat die mensen bespot, demoniseert of bestraft?


18; Doof, stom en blind, derhalve keren zij niet terug (naar het rechte pad).

Opmerking: ‘Zij’ zijn de christen, Joden en heidenen.


65. Gij wist welke het waren die de sabbath overtraden. Alzo zeiden Wij tot hen: “Wees apen, veracht en verstoten.”

Opmerking: Dit verwijst naar de Joden.


96: En voorwaar, zij (de Joden) zijn de hebzuchtigste van de mensheid  Iedereen wenst een leven van duizend jaar. Maar de toekenning van een dergelijk leven kan een straf niet voorkomen. En Allah is de Alziener van wat ze doen.


171. De ongelovigen lijken op hen, veel schreeuwen maar niets horen. (Ze zijn) doof, stom en blind. Zodat ze niet kunnen begrijpen.


208: Oh die geloven! Volg de islam (door alle regels en voorschriften van de islamitische godsdienst te gehoorzamen) en volg niet de voetsporen van Shaitan (Satan). Voorwaar! Hij is voor u een duidelijke vijand.

Opmerking: In de gehele Koran zijn Joden en christenen gekoppeld aan Shaitan en gekoppeld aan het duivelse afwijzen van de Koran als de waarheid en Allah als heiligheid.


221: En trouw geen afgodendienaren totdat zij geloven [zij die enkel Allah vereren]. En inderdaad is een slaaf vrouw die gelooft beter dan een vrije afgodendienares. En geef uw dochters niet weg in huwelijken met afgodendienaren tot zij geloven. De ongelovigen nodigen u uit voor het vuur, maar Allah nodigt (u) uit in het paradijs.

Opmerking: Dit verbod is een klassiek voorschrift dat in een cult past – enkel ‘gelovige’ vrouwen zijn ‘schoon en zuiver’ genoeg om te trouwen. Ongelovige vrouwen kunnen uiteraard worden verkracht, verkocht als slaaf, gebruikt enz.


275: Degenen die van Riba (woekerrente) leven, zullen niet op de dag van Verrijzenis aanwezig zijn. Nee , zij zijn door satan tot krankzinnigheid geslagen. Dergelijke bewoners behoren tot het vuur – zij zullen daarin verblijven.

Opmerking; Joden waren natuurlijk de primaire bron van kredietverstrekking met rente – gelabeld als hebzuchtig en roofzuchtig – omdat zij ongelovigen waren.


Er is veel dwang in de koran en soera 2. De 44 verzen geven het volgende weer. De Joden en de christenen zijn inferieur aan moslims. Ongelovigen.., blind, hebzuchtig en dom als ze zijn, zijn in conflict met satan. Als gevolg hiervan mogen moslims hen doden. Allah vraagt van de moslims een oorlog om de ongelovigen te vernietigen omdat het zondaars zijn en een bedreiging voor de islam. Zelfs wanneer de moslims de ongelovigen niet zullen doden dan nog zullen de onreine zondaars en criminele polytheïsten op de dag des oordeels branden in het hellevuur.
Moslims die zich afkeren van hun plicht, zullen worden beschouwd als een Al-Mushrikun ofwel een afgodendienaren. Zij zullen dus worden gestraft. Allah kan dit doen omdat Allah alles weet wat er gebeurt in zowel de geestelijke wereld als op aarde.
Die Allah gehoorzamen en zijn credo volgen zijn de goede mensen en gestemd voor het paradijs. Dit is de belangrijkste boodschap van de mohammedaanse cult. Dit is geen religie.

western-civilisation