Soera 52 de berg

Kruipen, hopen, smeken en bidden tot de almachtige maan.

door Ibn Sufi al Kitab.

Een van de meest merkwaardige aspecten van het mohammedanisme is dat het van nature volledig fundamentalistisch is. Er is geen ruimte voor verificatie, twijfel of meningsverschillen, althans niet voor de vrome moslim. Daarom is het ook zo vreemd als moslims beweren, beschaafde gecultiveerde mensen te zijn, terwijl hun theologie juist het tegengestelde zegt.
Er is niets gematigd aan de politieke ideologie van de islam dat uiteraard geen religie is, maar een politiek programma van onderdrukking, imperialisme, en overheersing.

De islam is niet onverdeeld. Soennieten, Sjiieten, Salafisten en vele andere subgroepen zijn verschillende sekten met hun eigen overtuigingen en mate van betrokkenheid. Toch blijft de Koran, de hadiths [supplementen die toelichten wat Mohammed in de Koran echt bedoeld heeft] en de sharia wetgeving [het wetboek die de Koranische leer afdwingt], de fundamenten van het islamitisch leven.
Er kunnen verschillen bestaan tussen de subgroepen en sekten over de letterlijke interpretatie van de verschillende delen van de islamitische ideologie, maar alle moslims geloven dat iedere maatschappelijke, politieke en religieuze samenleving ondergeschikt is aan de Koran, de hadiths en de sharia wetgeving.

Heidense islam verheft de leider, de cult, het universele karakter van het concept en vernietigt de individualiteit, de verantwoordelijkheid en de zin van het leven. In plaats van een leven met de zes zintuigen en in vrijheid het levend vierend, verheerlijkt het islamitische heidendom de dood; Een destructieve herschikking van de realiteit en een opgelegde onderwerping aan deze ideologie.
Een heiden was iemand die bijgelovig was, bezig in afgoderij, niet bijzonder slim of opgeleid, zoiets als een onbehouwen plattelander die een aantal tanden mist. Paganisten of heidenen werden als primitieve slaven beschouwd die hun heersers gehoorzaamde en met een volkomen onzinnig verhaal de cult in praktijk bracht; Een nogal passende voorstelling van de islam.

De islam is geobsedeerd door ‘wij’ tegen ‘zij’. Het christendom heeft dat nooit gekend. Door het geloof is de gouden regel samen met de rede de essentiële beginselen voor de christenen. Essentiële waarden waar Joden, zwarten, Arabieren, blanken of een andere benaming van de homo sapiens aan kunnen deelnemen.
Maar zo niet met de islam. Alleen degenen die de Allah – maangod van Mekka volgen, zullen slagen.
Wanneer de Koran over zuiverheid en rechtvaardigheid spreekt dan geldt dat enkel voor de moslims. Iedere niet-moslim gedraagt zich per definitie immoreel en onwetmatig dat bestraft moet worden met de dood, met hellevuur dan wel met een eeuwige kwelling.


“Verbrandt daarin; Of gij geduld toont of niet. Je krijgt wat je verdient.” [52:16] Maar: “Over de rechtvaardigen, zij zullen in tuinen en in gelukzaligheid zijn,-” [52:17]


Voor de goede moslim wordt door Allah een goed hiernamaals gegarandeerd – ten minste voor de moslimmannen. De moslimmannen krijgen de billen van jonge mannen, wijn, water en sexy maagdelijk vrouwen. Daarentegen is het doodstil over de voordelen voor de moslimvrouwen. In de Koran staat er dan ook niets over. Dit is niet verwonderlijk omdat de islam als cult was opgericht ten behoeve van de Arabische mannen.


“Maar Allah is ons genadig geweest en heeft ons voor de marteling van de brandende wind behoed..” [52:27]


In de islamitische theologie, wordt de ‘ons’ in de Koran erkend als moslimmannen. Vrouwen zijn de helft waard ten opzichte van de man en aangezien mannen over maximaal 4 vrouwen en over een onbeperkt aantal seksslaven mogen beschikken, is het duidelijk wie er profiteert van de Allah-cult… de mannen.
Omdat de ongelovigen hoe dan ook brandhout voor de hel zullen zijn, maakt het geen verschil wat voor ander geloof zij aanhangen. De vrome moslim kan de polytheisten, de heidenen en de animisten gewoon negeren. Dit is vooral waar de islamitische gemeenschap in de minderheid is. In dat geval is geweld wellicht niet de beste methode voor het verspreiden van de cult. Moslims moeten in dat geval verder gaan met hun eigen zaken en Allah gehoorzamen en de ongelovige negeren die Allah toch zal doden:


45. Laat hen daarom, totdat zij hun dag ontmoeten waarop zij in onmacht zullen neervallen.


46. De dag, waarop hun samenzwering hen niets zal baten noch zullen zij worden geholpen.


47. En voorwaar, voor de onrechtvaardige is hiervoor een straf. Maar de meesten hunner beseffen het niet.


De ‘God’ van de moslim houdt lijsten bij van diegene die gehoorzamen en die niet gehoorzamen. Degene met goede gedachten en daden worden beloont en degenen die zich niet aan de maancult houden worden bestraft. Het maakt niet uit of een vrome jood of christen, wel of geen goed mens is geweest, hij moet ondanks dat toch naar de hel. Er zijn geen ‘nuances’ in de islam. Het is fundamentalistisch, intolerant en discriminerend. En om ervoor te zorgen dat de maangod gelukkig is, moet je zijn grootsheid aanschouwen wanneer hij aan de nachtelijke hemel staat:


“En verheerlijk Hem ‘s nachts en na het verbleken der sterren.!” [52:49]


Hem prijzen. Hem gelukkig maken, daar gaat het om. Niet bidden voor fatsoenlijk onderwijs. Niet bidden voor wijsheid of duidelijkheid. Niet bidden voor verbetering, hoop, geloof of individuele verlossing. Maar enkel ‘bid en verheerlijk Hem’ en misschien krijgt hij sympathie voor jouw. Het is volledig onlogisch en absurd. Er is niets religieus of interessant aan deze ideologie.