Mohammed, een ware fascist.

nazi hitler fascisme

Door Ibn Sufi al Kitab

Hitler verklaarde dat Linz in Oostenrijk het nieuwe Mekka moest worden. Linz als bedevaartplaats waar heidense nazi-monumenten en rituelen de ware nazi’s zouden moeten imponeren.
Hitler maakte geen vergissing door de islamitisch bedevaartplaats Mekka als voorbeeld te kiezen. Want Hitler en Mohammed en de culten [cult naar Engelse betekenis] die zij gecreëerd hadden, waren behoorlijk gelijkaardig.

Als je de geschiedenis van Mohammed en de vorming van zijn cult leest, vallen er twee dingen op;
1] De islam is gebaseerd op een maancult, overgoten met Joodse begrippen met het idee van één God [=monotheïsme]
2] Het racisme, de overheersingsdrang, het geweld, het oproepen tot een oorlog, de ontelbare krijgstochten, de aanvallen en plunderen van landen en steden, en de code tot gehoorzaamheid zijn allemaal aanduidingen van het nazisme en heidense culten, belichaamd in leiders zoals Hitler, Mussolini, Lenin en Stalin.

Het is abnormaal dat niemand van de media zich openlijk stoort over profeet Mohammed met zijn oorlogen, zijn haat, de bloedbaden en bevelen om de wereld te veroveren. Hij was een monster die, zoals Churchill opmerkte, een cult van primitieve en meedogenloze passie aan zijn volgelingen opdrong. Een ramp voor beschavingen.

Wat is eigenlijk een fascist.

De belangrijkste onderliggende elementen van een heidense cult en het bijbehorende intolerante fascisme – zoals gegeven door Paxton :

1. Leider en elite hebben de macht.

2. Ideologie als propaganda.

3. Ideologie pretenderen als door God gezonden.

4. Terreur en overheersingsdrang.

5. Racisme en streven naar wereldwijd de hoogste macht.

6. Controle over staatseconomie.

7. Strijd tegen het individualisme en vrije geesten, en propageert collectivisme.

8. Jihad, oorlog en dominantie.

9. Streven naar een homogene maatschappij

10. Compromisloos en onvermijdelijke instorting.

Fascistische maatschappijen zijn altijd gedoemd te mislukken. Het ontkennen en afwijzen van wetenschappelijke feiten omtrent het bestaan, de haat en afkeer tegen alles wat met moderniteit te maken heeft, de zinloze rituelen, propaganda, terreur-methoden en gewelddadige dwang doodt al het menselijke en deugdzame van zijn volgelingen.
Dus wat Mohammed met zijn druk bewogen leven heeft gedaan, is de wereld veranderen in een oorlog met fascistische elementen, zoals Hitler een politiek-militaire machine creëerde, verenigd in een zogenaamd goddelijk geïnspireerde heidense cult.

Hitler zei dat God hem had gezonden om Europa tegen de Joodse Bolsjewistische revolutionairen te beschermen en gebruikte dit thema voortdurend, in een poging een alliantie met de Britten te bewerkstelligen.
Mohammed was minder genuanceerd. Hij koppelde het Joodse één God idee, met de toen heersende rituelen van al-ilah de maangod – en verklaarde het als de opvolger van alle eerder ontstane godsdiensten.
Aangezien het Arabië van destijds, voor een belangrijk deel uit Arabische Joden en christenen bestonden, was het duidelijk dat Mohammed de analfabetische bedoeïenen aan zijn zijde probeerde te krijgen om de joodse en christelijke concurrenten te confronteren, daarna af te wijzen en vervolgens hun rijkdommen te stelen. Het idee van een religie met slechts één God werd voor Mohammed inderdaad een zeer krachtig hulpmiddel.
Het was het jaar 622 dat Mohammed in Mekka op vreedzame wijze 70 mensen tot de islam had bekeerd.. Hij werd echter uit Mekka verdreven door degenen die zijn nieuwe theologie als een bedreiging zagen voor het heidendom van de stad.
Hij vluchtte naar Medina, kreeg van de joden asiel en veranderde zijn vreedzame religie in geweld.

Al Dashti, een Iraanse moslim en islamoloog stelt: ‘Na zijn verhuizing naar Medina werd hij een meedogenloze krijgsman met de intentie zijn godsdienst met het zwaard te verspreiden en op sluwe wijze een staat te stichten.

Voor Mohammad was oorlog het middel om zijn eigen machtige staat te bouwen. De islam is geen religie, maar een staatsconstructie waar het Arabisch heidendom en de één god gedachte, in één cultuur versmolten zijn.

hitler

Na zijn vlucht uit Mekka, gebruikte Mohammed, Medina als basis voor het aanvallen en plunderen van Mekkaanse handelskaravanen. Na enkele succesvolle en minder succesvolle aanvalspogingen, stuurde de Mekkanen in 624 een leger om een belangrijke karavaan te beschermen. Bij de oase Badr, op de route tussen Mekka en Medina kwam het tot een gevecht tussen het Mekkaanse leger en de moslims van Mohammed. De veel kleinere groep moslims versloegen de Mekkanen. Het verhaal gaat dat dit te danken was aan de tussenkomst van engelen, die een regen van stenen op de Mekkanen hadden doen neerdalen. Vanaf toen werd zijn Al-Allah, zijn geloof en zijn missie serieus genomen. Een basis voor een islamitische staat werd hiermee gelegd en maakte van moslims een angstaanjagend legioen van gangsters en opportunisten.

De islam werd opgebouwd en uitgebreid middels plunderingen, verwoestingen en bloederige oorlogen – niet gebouwd met vrede en liefde. De islam is doordrenkt met veldslagen en conflicten. Voorbeeld – na het winnen van de slag van Badr, deden Mohammad en zijn mannen er 3 dagen over om de gevangenen te doden.
Daarna verordende Mohammed, de Mekkaanse stam en anderen medestanders, de islam en zijn imperium met het zwaard te verspreiden alsook de uitroeiing van zijn voormalige Joodse gastheren van Medina en joodse bondgenoten daarbuiten. Ironisch genoeg werd Mohammed oorspronkelijk ondersteund door zijn gastheren van Medina. Maar dit kon niet voorkomen, hoe ondankbaar en emphatisch, dat het antisemitisme in het islamitisch denken werd gegrondvest.
Mohammed en zijn volgelingen onthoofdde inderdaad 700 Joodse mannen van de Khuraysh stam als vergelding voor hun poging het Mekkaanse leger te helpen. De moeders en dochters werden seksslavinnen en daarna als cadeautjes weggegeven of afgevoerd naar vrouwenmarkten. Mohammed nam de mooiste vrouwen en 20% van de buit. Jodenhaat is natuurlijk een van de grootste bindende thema’s in de Koran.

Uit deze vroege militaire overwinningen, werd Arabië en daarbuiten overspoeld door de islam, dat gevoed door hun heidendom en de buit, dat een geestdrift en meedogenloosheid creëerde die andere stammen en steden niet konden afweren.

Mohammed was een fascist in de ware zin van het woord. Een fascistische denkwijze is er een die het individu wenst te vernietigen om de persoon binnen een gemeenschappelijke cult te houden, waar zijn leven geritualiseerd en beheerd wordt, ten behoeve van de cult en haar leiderschap. Fascistische leiders castreren dus het morele, juridische, spirituele en rationele denkraam van hun volgers. Ze maken bedenksels [de zogenaamde goddelijke openbaringen] ter rechtvaardiging van hun daden. Ze creëren een ‘vijand’ [de Jood, de ongelovige, de kufar, de huichelaar, enz.] om hen te isoleren en demoniseren. Zij stellen strikte en strenge wetten die opgevolgd moeten worden of anders wordt de persoon onderworpen aan straf of misschien de dood.
Ter naleving van de wet worden er een politiesystemen ontwikkeld  [vergelijkbaar met milities, gestapo, KGB, ‘religieuze’ politie]. De cult met zijn fascistische idealen houden zich bezig met moord, bedrog, aanvallen en diefstal ten bate van de vernietiging van alle centra van oppositie – gerechtvaardigd met mythen en ‘goddelijke’ liturgie, of met magische ‘dialectiek’, die enkel door de leiders  begrepen kunnen worden vanwege hun zogenaamde god gegeven intellect en begripsvermogen [ wat nodig is vanwege de vele tegenstrijdigheden en bedrog in de uitspraken van Mohammed ]
Fascistische opvattingen scheppen een systeem die het nodig heeft, uit te breiden naar de verschillende ‘concurrerende’ partijen. Oorlog is de natuurlijke uitdrukking van het fascisme – oneindig oorlog voeren voor een wereld zonder verscheidenheid, dan wel via migratie om zich naar alle hoeken van de wereld te verspreiden. De fascistische denkwijze stelt dat iedereen zich aan de gecreëerde cult-eisen van haar heidendom en meedogenloze regime moeten onderwerpen.
Dit alles vat de islam en Mohammed treffend samen. Mohammed was een antisemiet die met zijn eigen handen doodde. Hij verkrachtte een 9-jarige meisje. Leidde tientallen militaire aanvallen. Hij pleegde overvallen, voerde oorlogen, stal goud, land, vrouwen, slaven, en alles van waarde. Hij was gewelddadig, oversekst, hatelijk, overspelig en achterbaks. Hij was ook als Hitler en in mindere mate als Stalin, dus behoorlijk gek. Veel van de Koran is gewoon grote onzin.

Mohammed claimde ‘goddelijke’ openbaringen te hebben gehad ter goedkeuring;

  • voor het plegen van roofovervallen,
  • voor het doden en voor rooftochten tijdens de Ramadan,
  • voor het voeren van oorlogen tegen niet-moslims [totdat er geen andere religie overblijft dan islam],
  • voor het veelbelovende paradijs met 72 maagden in ruil voor de doden of gedood worden tijdens de jihad;
  • voor het nemen van 20% van de buit, ontnomen na veroveringen/overvallen;
  • voor seks met een 9-jarige meisje,
  • voor ondersteuning van seksslavinnen, polygamie en overspel [zelfs met gehuwde vrouwen],
  • voor de vernietiging van Joodse en christelijke dorpen en handelskaravanen,
  • voor slaven en de slavenhandel.

Nog meer kwaadaardige openbaringen kunnen worden vermeld, maar het bovenstaande zijn voorbeelden van ‘goddelijke’ openbaringen die Allah aan Mohammad leverde. Wordt het bovenstaande niet rechtstreeks afgeleid van een persoon met een zieke mentaliteit die de wereld een loer wil draaien? Is dit niet het grote voorbeeld van het fascisme? Zoals men kan verwachten van een gestoorde leider als Mohammed ontving hij op wonderlijke wijze openbaringen om zichzelf te distantiëren voor zijn misdaden.
Ieder weldenkend mens die naar degelijke onzin luistert, zou deze persoon krankzinnig verklaren. Fascisten als Hitler en Lenin waren uiteraard geschift. We kunnen Mohammed aan die groep toevoegen. De media en politieke deskundigen zouden meer onderzoek moeten doen naar Mohammed voordat men stelling neemt dat de islam heilig en vreedzaam is. Voor mijn deel heb ik veel meer vertrouwen in de gedachten van Alexis de Tocqueville, de 19e eeuwse Amerikaanse tolk en politiek wetenschapper bij uitstek, dan in de huidige politiek met zijn liberale persoonlijkheden;

Ik heb de Koran grondig bestudeerd… er zijn weinig religies die zo dodelijk zijn als die van Mohammed en is tevens de voornaamste oorzaak van de achteruitgang dat hedendaags zo zichtbaar is in de islamitische wereld. En hoewel minder absurd dan het oude polytheïsme, moet men de sociale en politieke tendensen van de islam naar mijn mening oneindig veel meer vrezen. Ik beschouw de islam als een vorm van verval in plaats van een vorm van vooruitgang met betrekking tot het heidendom zelf.

Geen twijfel mogelijk.

Link

Zie ook http://westerse-beschaving.org/een-geloof-met-genocidale-ambities/

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Islam is fascisme

Islam is een religie met een zeer politieke agenda. Het ultieme doel van de islam is om mondiaal over de mensheid te heersen. Maar wat voor type regering zou een islamitische staat dan hebben? Het woord democratie kent de islam niet.

Het zal dus zeker niet democratisch zijn. Islam is niet verenigbaar met democratie. Amir Taheri, een in Iran geboren auteur / journalist zei het zo; “Om een beschaving te begrijpen,” zei Taheri, “is het belangrijk om zijn vocabulaire te begrijpen. Als het woord democratie niet uitgesproken wordt, dan zit het ook niet in hun hoofden.’

Democratie impliceert gelijkheid. Maar gelijkheid is onaanvaardbaar in de islam. Niet-moslims zijn absoluut minderwaardig ten opzichte van moslims. De mensen van het boek (joden en christenen) worden enkel geaccepteerd als tweederangsburgers en mogen in een islamitische staat wonen mits zij de beschermingsbelasting betalen; Jizyah. Andere categorieën als heidenen, atheïsten en afgodendienaars worden als sub-mensen” beschouwd. En de rest, de afgodendienaren, moeten worden gedood waar zij zich ook bevinden. (9: 5)

In het nummer van 9 april 2002 publiceerde The Wall Street Journal het concept van bloedgeld in Saoedi-Arabië. Als een persoon schuldig is aan het overlijden van een ander moet deze bloedgeld of compensatie betalen. De hoogte van het bedrag wordt bepaalt op basis van geloof en geslacht.

100.000 riyals als het slachtoffer een moslimman is
50.000 riyals als het slachtoffer een moslimvrouw is
50.000 riyals als het slachtoffer een christelijke man is
25.000 riyals als het slachtoffer een christelijke vrouw is
6.666 riyals als het slachtoffer een Hindoe is
3.333 riyals als het slachtoffer een hindoe-vrouw is

Is dit racistisch? Ja, dit is racisme. Is dit fascistisch? Ja, dit is fascisme.

Volgens deze hiërarchie is het leven van een moslimman 33 keer meer waard dan dat van een hindoeïstische vrouw. Deze hiërarchie is gebaseerd op de islamitische definitie van mensenrechten en is geworteld in de koran en de sharia (islamitische wet). Hoe kunnen we het hebben over democratie als het concept van gelijkheid in de islam niet bestaat?

In islamitische kalifaten/dictaturen was het doden van alle afgodendienaren “waar zij zich ook bevinden” [koran 9:5] niet altijd gewenst. Wat zouden de moslimheersers in India winnen aan inkomstenbelastingen als zij alle Hindoes zouden doden? En over wie zouden zij dan nog kunnen heersen? Het pragmatisme had daarom vaak de overhand en moslimleiders zouden een zekere mate van tolerantie naar hun heidense ondergeschikten uitoefenen. Het is moeilijk om een moslimheerser, zo meedogenloos als profeet Mohammed te vinden. Moslimheersers doodde mensen en volkeren wanneer er buit te behalen viel, maar omdat levende ondergeschikten winstgevender waren dan overledenen, waren de genociden, in tegen stelling tot de koranvoorschriften, nooit volledig. Niettemin lag hun tolerantie buiten het politieke opportunisme. Mohammeds slachting van zijn slachtoffers aan de andere kant was psychopathisch. Hij zou hele bevolkingsgroepen afgeslacht hebben, simpelweg omdat zij hem als profeet afwezen of omdat zij zijn narcistische ego pijn hadden gedaan.

De christenen en de joden, de zogenaamde mensen van het boek, hadden een aantal voorwaardelijke rechten. Ze moesten jizyah betalen en dus hun bescherming kopen. Niettemin leefden ze in een staat van religieuze apartheid en waren onderworpen aan vernederende behandelingen. Ze werden bijvoorbeeld beschouwd als najis (onzuiver) en mochten niet uitgaan in regenachtige dagen, anders zou hun onzuiverheid de moslims kunnen raken, wat hen zou besmeuren met “onzuiverheid” waardoor hun gebed waardeloos zou worden.

Joden en christenen moesten afstappen van hun berijdende dieren als ze onderweg een moslim ontmoette en ze werden verondersteld hen onderdanig te begroeten. De Dhimmis [niet-moslims] mochten hun huizen niet groter bouwen dan die van hun islamitische buren en in sommige gevallen mochten ze geen nieuwe kerken en synagogen bouwen en hadden ze toestemming nodig om de bestaande te repareren. Deze wet wordt tot op de dag van vandaag toegepast in vrijwel alle moslimlanden.

Taheri zegt: “Te zeggen dat de islam onverenigbaar is met democratie moet niet worden gezien als het kleineren van de islam. Integendeel, veel moslims zouden het als een compliment beschouwen, omdat ze oprecht geloven dat hun idee van geregeerd worden door God, superieur is aan het geregeerd worden door democratisch gekozen mensen die in plaats van god te dienen, het volk dienen.”

Dus wat voor soort regering stelt islam voor?

Democratie betekent de heerschappij geven aan gekozen mensen, door en voor mensen. Dit is onaanvaardbaar in de islam. De koran zegt “aan Allah behoort alle suprematie” (2.165, 35:10, 35:13, 64: 1). De woorden “Geen oordeel dan van God” (la hukm illa li-llah) is gebaseerd op verschillende koranverzen (in het bijzonder 6.57; 12.40, 67 enz.). Dus alle macht berust bij al-Allah.

Het hoofd van een islamitische staat [kalief] kan geen wetgeving maken. Hij mag de wet in de koran en de sunnah enkel interpreteren en toepassen. Maar aangezien de Koran een onduidelijk boek is, zorgt dit voor een breed scala aan interpretaties en dit verklaart waarom er zoveel islamitische scholen met verschillende beschouwingen zijn. “Maar de bottom line is”, zegt Taheri, “dat geen islamitische regering democratisch kan zijn in de zin dat het gewone volk de wetgeving kan bepalen.”

Gewone mensen worden awwam genoemd en zoals het gezegde luidt: al-awwam kal anaam ! (Awwam zijn als dieren).

Het is aan de “experts” van de Wet om de sharia te interpreteren en de awwam te laten weten hoe zij hun leven moeten leven. De islamitische heerser, heeft als deskundige alle gerechtigde macht om op te treden als de plaatsvervanger van God op aarde. Er kan geen oppositie tegen deze heerser zijn. Je mag je niet verzetten tegen de vertegenwoordiger van God op aarde.

Christenen en joden zijn erin geslaagd, kerk en staat te scheiden. Dus in democratieën waar staat en godsdienst gescheiden zijn, zijn de persoonlijke religieuze overtuigingen van mensen niet relevant. In de islam waar God de wetgever is, is zo’n scheiding niet mogelijk.

Islam’s hoofddoel is om de heerschappij van deze wereld aan zijn “rechtmatige” eigenaar, Allah, te geven. De islam belemmeren om dit doel te bereiken, of dit doel ontkennen, staat gelijk aan godslastering. Islam is per definitie imperialistisch. Het moet de strijd om de heerschappij over de aarde voortzetten, veroveren en terugvorderen anders is er geen reden om te bestaan.

In een democratie is de macht redelijk gespreid over meerdere groepen zoals overheid en belangengroepen met ieder een recht van spreken. In democratieën hebben mensen recht in vrijheid te geloven of niet. Ze zijn vrij om kritiek te leveren, niet alleen op elkaars religies maar ook op hun eigen religies. Islam tolereert zoiets niet. Iedereen die kritiek uit op de islam wordt geconfronteerd met zware straffen, inclusief executie of moord. Islam wordt beschouwd als de enige waarheid. Het tarten van deze waarheid is hetzelfde als het tarten van God. Het uitdagen van het gezag van de vertegenwoordiger van God op aarde is als het uitdagen van God zelf.

In een islamitische staat is religie het belangrijkste en God dient als de enige legitieme bron van wetgeving. Tijdelijke heersers implementeren alleen wetten die getoetst zijn aan de islam, zoals door God werd voorschreven.

Kenmerken van fascistische filosofie:

Het eerste en belangrijkste is het bewieroken van de islamitische staat waar het individu zich volledig aan ondergeschikt moet maken. Een islamitische staat wordt gedefinieerd als een organisch geheel waaraan individuen zich moeten aanpassen voor hun eigen bestwil en veiligheid, en ten voordele van de staat. Deze “totalitaire staat” is onverbiddelijk in zijn methoden en niet beperkt in het controleren van zijn burgers.

Een tweede heersend concept van het fascisme is belichaamd in de theorie van sociaal Darwinisme. De leer van het ”recht van de sterkste” en de noodzaak van strijden om te leven wordt in een natiestaat door fascisten toegepast. Vreedzame, zelfgenoegzame naties worden gezien als gedoemd te vallen voor meer dynamische, voor deze visie wordt strijd en agressief militarisme een leidend kenmerk van het fascisme. Imperialisme is de logische uitkomst van dit dogma.

Een ander element van het fascisme is het elitarisme. Het redden van de heersende macht [heersende religie] door het volk en de vernietiging van de bestaande sociale orde kan alleen worden bewerkstelligd door een autoritaire leider die de hoogste idealen van de natie belichaamt.

Laten we dat vergelijken met de islam. Islam is opportunistisch bij uitstek. Het is buitengewoon bedrieglijk en ondanks dat het een doctrine van oorlog is, stelt het zichzelf voor als de religie van vrede. Het wil een universele aantrekkingskracht bereiken. Het onderwerpt vrouwen en Mohammed was een vrouwenhater van de ergste soort, maar haar aanhangers presenteren hem als de kampioen van vrouwenrechten. De koran is een kwaadaardig onbeschaafd boek met een hoop abracadabra en ongerijmdheden, maar de verdedigers beweren dat het een wonder is dat wetenschappelijke feiten bevat. Het verzet zich tegen kennis en technologie, maar het wordt gepresenteerd als de religie die leren stimuleert. Moslims houden ervan om anderen eraan te herinneren dat Mohammed zei: “zoek kennis, zelfs als het China is”. Dit is hoe moslims een verkeerd beeld van de islam proberen weer te geven, zodat het een brede aantrekkingskracht kan hebben. Maar feit is dat iedere kennis dat in tegenspraak is met de Koran, als satanisch wordt beschouwd en moet worden vernietigd.

Voorbeeld; de Koninklijke Bibliotheek van Alexandrië in Egypte was ooit de grootste ter wereld. Het werd gesticht in het begin van de 3e eeuw voor Christus tijdens het bewind van Ptolemaeus II van Egypte. Op zijn hoogtepunt lagen er 400.000 tot 700.000 rollen opgeslagen. In 640 na Christus namen jihadisten de stad in en toen ze “een grote bibliotheek met alle kennis van de wereld” ontdekten vroeg de overwinnende generaal Khalifa Omar om instructies. Omar zei; “de opgeslagen rollen zullen de koran tegenspreken, welk in dat geval ketterij is. Kome nze overeen met de koran, dan zijn ze overbodig.” Daarna gaf hij voor de zekerheid het bevel de bibliotheek te vernietigen en de boeken te verbranden.

Het belangrijkste kenmerk van islamitisch bestuur is de verheerlijking van de islamitische staat, met alle middelen, en de totale ondergeschiktheid van het individu daaraan.

Net als in het fascisme, wordt de islamitische staat gedefinieerd als een organisch geheel waaraan individuen zich moeten onderwerpen. In de islam betekent “vrijheid” een onderwerping aan Allah en zijn boodschapper. Het woord islam, dat moslims bedrieglijk vertalen als vrede, betekent onderwerping. Wat goed is voor de islam en de islamitische staat is goed voor moslims en wat slecht is voor de islam en de islamitische staat moet worden afgewezen en voor moslims als slecht worden beschouwd. Islam en de vestiging van Islam’s suprematie is het uiteindelijke doel waar elke moslim naar moet streven.

De andere onderdeel van de slam is het concept van Jihad en de noodzaak om te strijden om de islamitische overheersing te bevorderen. Het motto dat “de islam een religie van de vrede is” is een dwaze slogan die deel uitmaakt van de strategie van het islamitische “spel van misleiding”. Islam betekent niet vrede, het predikt geen vrede, het is nooit vredig geweest en zal dat nooit zijn. Islam staat voor expansie door agressief militarisme en beschouwt Jihad en martelaarschap als de meest verdienstelijke daden. Islam is van nature militant en imperialistisch.

Het fascisme is elitair. Islam is ook elitair. De Kalief is de ultieme autoriteit op aarde. Hij is degene die de eigendom van de geschriften kan begrijpen. Zijn woord is het ultieme onbetwistbare decreet. Echter, in theorie, net als in het communisme, kan iedereen Kalief worden. De soennitische kalief wordt gekozen door de bevolking terwijl de kalief [velayate-e faqih] in het sjiisme wordt genomineerd door een genootschap van heersende mullahs genaamd: “De vergadering van deskundigen”.

Of de islamitische heerser nu wordt gekozen of genomineerd, net zoals in andere totalitaire regimes, het is een zetel voor het leven met de absolute macht en reageert op geen enkel ander menselijk gezag.

Een andere overeenkomst tussen islam en fascisme is hun minachting voor rede en intelligentie. In de islam ligt de nadruk op geloof en blinde gehoorzaamheid aan de mandaten van God waarbij de rede als een denkfout wordt verworpen. Abu Hamid Al-Ghazali, (1058 – 1111 CE), misschien wel de grootste islamitische geleerde ooit, verwierp in zijn boek “Incoherence of the Philosophers” op verbitterde wijze Aristoteles, Plato, Socrates en andere Griekse denkers als niet-gelovige en bestempelde hen, die als denkers hun werk deden, als vervalsers van het islamitische geloof. Zoals Avicenna zei dat geloof en rede onverenigbaar zijn. Ghazali reageerde hierop door te stellen dat ”blind geloven belangrijker is dan het verstand” en daarmee domheid te verheerlijkte.

Het is belangrijk op te merken dat wanneer moslims over kennis praten, ze het hebben over de “onthulde” kennis en niet de aardse wetenschappelijke kennis die onze beschaving heeft voortgebracht. Het woord wetenschap in het Arabisch is ilm . De mensen, die dit ilm bezitten , worden ulama (meervoud van alim ) genoemd. Alim betekent niet wetenschapper. Het betekent religieuze geleerde. Ilm is religieuze wetenschap.

Islam moedigt het leren van de wetenschap niet aan. Islamitische talen hebben er geen woord voor. Islam moedigt wél religieus leren aan. Dit is wat Mohammed bedoelde toen hij zei: “zoek kennis”. Het zoeken naar kennis in de islam, betekent het onthouden van de Koran en de hadith.

Islam als middel naar macht

Geïnspireerd door de Koran, gebruiken moslimgroepen sektarisch geweld om politieke doelen te bereiken. De eerste groep was Kharijiyya. De Kharijiyya stonden op twee dingen. Ten eerste dat de islamitische gemeenschap gebaseerd moet zijn op de Koran. Het tweede punt was dat de macht van de islamitische staat boven individuele rechten stonden. Eveneens gemotiveerd door vele verzen van de Koran (32.13, 76: 29-31, 3:39, 3: 159, 16:93, 2: 6-7, 4:88, etc.), beweerden zij dat Gods wil, de vrije wil van de mens moest vervangen, en dat de islamitische gemeenschap als enige de juiste waarden tot uitdrukking kon brengen, met andere woorden, het leven van de mens heeft alleen betekenis als hij tot de moslimgemeenschap behoort. Deze ideeën waren gebaseerd op de Koran en werden uiteindelijk overgenomen door de rest van de moslims. Op deze manier definieert het fascisme de positie van het individu ten opzichte van de staat.

Moslim rationalisten zoals Mutazilis plaatsten de rede boven goddelijke openbaringen. Ze waren ook gewelddadig. Hun school werd fel tegengewerkt door meer fervente islamisten en werd uitgeroeid. Ze werden aangevallen door een groep genaamd Ashariyya waartoe al-Ghazali en de gevierde dichter Rumi behoorden. Rumi bespotte de rationalisten in een aanstekelijk vers dat zijn sporen achterliet op de psyche van de goedgelovige massa’s zeiden de rationalisten op “houten benen”.

De Ashariyya verheerlijkten irrationaliteit en bleven trouw aan de Koran. Ze verwierpen de rationalisten die volgens hen de religie hadden verlaten en afbreuk deden aan God en zijn openbaring. Zo rationeel objectivisme werd vernietigd met spot en geweld, de boeken van rationalisten zoals Zakaria Razi werden vernietigd en rationalisten moesten zich verbergen voor hun veiligheid. De Ashariyya wonnen omdat ze de steun hadden van de Koran.

Met Ashariyyah’s onvoorwaardelijke omhelzing van het gezag van openbaring, en hun verheerlijking van irrationaliteit, werd het rationalisme in de kiem gesmoord en hoogstwaarschijnlijk deed de Renascence die 1000 jaar geleden zou worden geboren, dat niet. We zullen nooit de omvang kennen van de schade die deze gevierde religieuze fanatici aan de menselijke beschaving hebben toegebracht.

In een artikel met de titel: Is Rumi wat we denken dat hij is? Massoume Price citeert Dr. Shaffiee Kadkani die schreef: “helaas heeft de opkomst van genieën zoals Rumi en andere Urafa (religieuze mystici) die onvoorwaardelijk Ashariyya ondersteunde, vrijheid van gedachte geen kans gegeven”. Hij concludeert: “Als het niet vanwege Ashariyya was, zou onze geschiedenis anders kunnen zijn geëvolueerd”. [Creation and History, (Afarinesh va Tarikh, p.50)]

Price beweert: “Het is geen toeval dat Rumi in Mathnavi alle denkers aanvalt, inclusief atheïsten, naturalisten en filosofen, enz … Wanneer Ibn Khadon [Khaldun] troductie (Mogadameh) [Muqaddimah] t Afrikanen zwart zijn vanwege geografische en ecologische omstandigheden, was het de Ashariyya die zulke wetenschappelijke waarnemingen beëindigde door te verklaren dat mensen zwart zijn omdat God ze als zodanig heeft geschapen. Toen artsen probeerden de verbinding tussen de hersenen en de bewegingen van de hand te vinden, was het Imam Muhammad Ghazali die wetenschappelijk onderzoek bespotte en verklaarde “handen bewegen omdat God wil dat ze bewegen” (Alchemy of Happiness, Kimiyaya Saadat). Het was Ashariyya die de inquisitiecultuur oplegde die vandaag nog steeds bestaat en ons achtervolgt, zelfs in Noord-Amerika. ‘

The New Dictionary of Cultural Literacy, (Derde editie, 2002) zegt: “In de regel worden fascistische regeringen gedomineerd door een dictator, die meestal een magnetische persoonlijkheid bezit, een opzichtig uniform draagt en zijn volgelingen verzamelt door massoparades; doet een beroep op het scherpzinnige nationalisme; en bevordert verdenking of haat tegen zowel buitenlanders als ‘onzuivere’ mensen in zijn eigen land, zoals de Joden in Duitsland. ‘

In de islam draagt de Khalifa geen opzichtig uniform. Integendeel, in overeenstemming met de sunnah van Mohammed, oefent hij zich uit om een openbare vertoon van bescheidenheid te maken. Bescheidenheid is slechts een show en een kenmerk van de islam. Hoe bescheidener je je kleedt, hoe vroomer je eruitziet. Maar de vrijdaggebeden en de hadj zijn de islamitische versies van massaparades die ontworpen zijn om indruk te maken op de gelovige, hem een gevoel van trots en verbondenheid geven en hem stevig maken in zijn overtuiging dat de islam sterk is.

Deze optocht naar Mohammed was zo belangrijk dat hij in één hadith geciteerd wordt:

“Ik dacht dat ik het gebed moest laten beginnen en een persoon zou bevelen om mensen in gebed te leiden, en ik zou dan met enkele personen met een flodsen brandstof mee moeten gaan naar de mensen die het gebed niet hebben bijgewoond (in congregatie ) en zouden hun huizen met vuur verbranden. [Muslim4,1370; Bukhari1,11,626]

Islam promoot ook achterdocht en haat tegen de ongelovigen. Mohammed zei dat de ongelovigen onzuiver zijn (najis) 9:28 en de haat jegens de joden bij zich hebben gevoegd, door te zeggen dat God ze in apen en varkens veranderde. 2,65, 5,60, 7,166

Het is duidelijk dat het islamitische regeringssysteem fascistisch is.

• Het wordt gekenmerkt door centralisatie van autoriteit met een door goddelijke invloed bekleedde hoogste leider.
• Het heeft een strenge sociaal-economische controle over alle aspecten en onderwerpen, ongeacht hun geloof.
• Het onderdrukt zijn oppositie door terreur en censuur.
• Het heeft een beleid van strijdlust tegen niet-gelovigen.
• Het beoefent religieuze apartheid.
• Het veracht de rede.
• Het streeft naar gebiedsuitbreiding – imperialistische politiek
• Het is tirannie en repressie.
• Het is dictatoriaal/totalitair en
• Het is streng controlerend in het openbare domein.

Islam, zoals ook het fascisme, spreekt mensen aan met een laag zelfbeeld en lage intelligentie. Beide ideologieën zijn irrationeel. Beide minachten de rede en hechten toewijding en onderwerping aan een hogere autoriteit toe. Net als fascisten zijn moslims triomfalisten. Ze zoeken overwinningen, suprematie en controle. Ze zijn trots op hun omvang in aantallen, in hun hersenloze heldendom, in hun minachting voor het leven en in hun bereidheid om te doden en te sterven voor hun zaak.

Islam is politiek en politieke Islam is fascisme.