Mohammed, een ware fascist.

nazi hitler fascisme

Door Ibn Sufi al Kitab

Hitler verklaarde dat Linz in Oostenrijk het nieuwe Mekka moest worden. Linz als bedevaartplaats waar nazi-heidense monumenten en rituelen de ware gelovige zouden moeten imponeren.
Hitler maakte geen vergissing door de islamitisch bedevaartplaats Mekka als voorbeeld te kiezen. Want Hitler en Mohammed en de culten [cult naar Engelse betekenis] die zij gecreëerd hadden, waren behoorlijk gelijkaardig.
Als je de geschiedenis van Mohammed en de vorming van zijn cult leest, vallen er twee dingen op; De islam is gebaseerd op een maancult, overgoten met Joodse begrippen met één God [=monotheïsme]
En het racisme, de overheersingsdrang, het geweld, het oproepen tot een oorlog, de ontelbare krijgstochten, het stelen en plunderen van karavanen en steden, en de code tot gehoorzaamheid zijn allemaal aanduidingen van het nazisme en heidense culten, belichaamd in leiders zoals Hitler, Mussolini, Lenin en Stalin.
Het is abnormaal dat niemand van de media zich openlijk storen over Mohammed met zijn oorlogen, zijn haat, de bloedbaden en bevelen om de wereld te veroveren. Hij was een monster die, zoals Churchill opmerkte, een cult van primitieve en meedogenloze passie aan zijn volgelingen opdrong. – Een ramp voor beschavingen.

Wat is eigenlijk een fascist.

 

De belangrijkste onderliggende elementen van een heidense cult en het bijbehorende intolerante fascisme – zoals gegeven door Paxton :

1. Leider en elite hebben de macht.

2. Ideologie als propaganda.

3. Ideologie pretenderen als door God gezonden.

4. Terreur en overheersing.

5. Racisme en wereldwijd hoogste macht.

6. Controle over de economie.

7. Haat tegen het individualisme en vrije geesten.

8. Jihad, oorlog en overheersing.

9. Compromisloos en onvermijdelijke instorting.

Fascistische maatschappijen is altijd gedoemd te mislukken. Het ontkennen en afwijzen van wetenschappelijke feiten omtrent het bestaan, de haat en afkeer tegen alles wat met moderniteit te maken heeft, de zinloze rituelen, propaganda, terreur-methoden en gewelddadige dwang doodt al het menselijke en deugdzame van zijn volgelingen.
Dus wat Mohammed met zijn druk bewogen leven heeft gedaan, is de wereld veranderen in een oorlog met fascistische elementen uit het mohammedanisme.
Net zoals Hitler een politiek-militaire machine creëerde, verenigd in een zogenaamd goddelijk geïnspireerde heidense cult. Hitler zei dat God hem had gezonden om Europa tegen de Joodse Bolsjewistische revolutionairen te beschermen en gebruikte dit thema voortdurend, in een poging een alliantie met de Britten te bewerkstelligen.
Mohammed was minder genuanceerd. Hij koppelde het Joodse één God idee, met de toen heersende rituelen van al-ilah de maangod – en verklaarde het als de opvolger van alle eerder ontstane godsdiensten.
Aangezien het Arabië van destijds, voor een belangrijk deel uit Arabische Joden en christenen bestonden, was het duidelijk dat Mohammed de analfabetische bedoeïenen aan zijn zijde probeerde te krijgen om de joods-christelijke concurrenten te confronteren, daarna af te wijzen en vervolgens hun rijkdommen te stelen. Een religie met slechts één God was voor Mohammed inderdaad een zeer krachtig hulpmiddel.
Het was het jaar 622 dat Mohammed in Mekka op vreedzame wijze 70 mensen had bekeerd tot het concept van de islam [onderwerping aan Allah]. Hij werd echter uit Mekka verdreven door degenen die zijn nieuwe theologie als een bedreiging zagen voor het heidendom van de stad.
Na de vlucht naar Medina wees Mohammad zijn vreedzame methoden af en wendde zich tot geweld.

Al Dashti, een Iraanse moslim en islamoloog stelt: ‘Na zijn verhuizing naar Medina werd hij een meedogenloze krijgsman met de intentie zijn godsdienst met het zwaard te verspreiden en op sluwe wijze een staat te stichten.

Voor Mohammad was oorlog het middel om zijn eigen machtige staat te bouwen. De islam is geen religie, maar een staatsconstructie waar het Arabisch heidendom en de één god gedachte, in één cultuur versmolten zijn.

hitler

Mekka stuurde in 624 een leger om een belangrijke karavaan te beschermen. Bij de oase Badr, op de route tussen Mekka en Medina kwam het tot een gevecht tussen het Mekkaanse leger en de moslims van Mohammed. De veel kleinere groep moslims versloegen de Mekkanen. Het verhaal gaat dat dit te danken was aan de tussenkomst van engelen, die een regen van stenen op de Mekkanen hadden doen neerdalen. Door deze gebeurtenis werd zijn Al-Allah, zijn geloof en zijn missie gevestigd.
Wat zakelijk ook gunstig was, was dat de familie van Mohammed voor het ka’aba heiligdom zorgde, het spiritueel en economisch centrum voor heidense en hemelse aanbidding in Arabië.
In deze cruciale slag waarin Mohammad de controle over lokale stammen van Mekka en Medina kreeg, nam hij een handvol grind en gooide het in het gezicht van de heidenen en zei; ”Moge uw gezichten worden verminkt.”
Hij vocht ook mee in de strijd – hij moest wel. Als een leider geen dapperheid, kracht en moed toonde, zou hij zijn geloofwaardigheid verliezen. Deze strijd en Mohammads geweld legden de basis voor een islamitische staat en maakte van moslims een angstaanjagende macht van gangsters en opportunisten.
Islam werd opgebouwd door verwoestingen en bloederige oorlogen – niet gebouwd in vrede en liefde.
De islam is doordrenkt met veldslagen en conflicten. Na het winnen van de slag van Badr, deden Mohammad en zijn mannen er 3 dagen over om de gevangenen te doden.
Daarna verordende hij de Mekkaanse en Medinese stammen die onder zijn controle vielen, de islam en zijn imperium met het zwaard te verspreiden alsook de uitroeiing van zijn voormalige Joodse gastheren van Medina en joodse bondgenoten daarbuiten. Ironisch genoeg werd Mohammed oorspronkelijk ondersteund door de joden van Medina. Maar dit kon niet voorkomen dat het antisemitisme in het islamitisch denken werd gegrondvest.
Mohammed en zijn volgelingen onthoofdde inderdaad 700 Joodse mannen van de Khuraysh stam als een vergelding voor de poging het Mekkaanse leger te helpen. De vrouwen werden als seksslaven meegenomen en de Joodse bezittingen werden onder de volgelingen van de maancult verdeeld. Mohammed nam de mooiste vrouwen en het grootste deel van de buit.
Jodenhaat is natuurlijk een van de grootst bindende thema’s in de Koran. De moeders en dochters werden seksslavinnen en daarna als cadeautjes weggegeven of afgevoerd naar vrouwenmarkten.

Uit deze vroege militaire overwinningen, werd Arabië en daarbuiten overspoeld door de ialam, gevoed door hun heidendom dat een geestdrift en meedogenloosheid creëerde die andere stammen en steden niet konden weerstaan.

Mohammed was een fascist in de ware zin van het woord. Een fascistische geest is er een die het individu wenst te vernietigen om de persoon binnen een gemeenschappelijke cult te houden, waar zijn leven geritualiseerd en beheerd wordt, ten behoeve van de cult en haar leiderschap. Fascistische persoonlijkheden castreren dus de morele, juridische, spirituele en rationele geest van hun volgers. Ze maken fantasieën [de zogenaamde goddelijke openbaringen] ter rechtvaardiging van hun daden. Ze isoleren en demoniseren een ‘vijand’ [de Jood, de ongelovige, de kufar, de huichelaar, enz.]. Zij stellen strikte en strenge wetten die opgevolgd moeten worden of anders wordt de persoon onderworpen aan straf of misschien de dood.
Ter naleving van de wet worden er een politiesystemen ontwikkeld  [Gestapo, KGB, ‘Religieuze’ politie]. De fascistische geest en zijn cult houden zich bezig met moord, bedrog, diefstal en vernietiging van alle centra van oppositie – gerechtvaardigt met mythen en ‘goddelijke’ liturgie, of met magische ‘dialectiek’, die enkel door de leiders van de cult begrepen kunnen worden vanwege hun zogenaamde god gegeven intellect en begripsvermogen…
De fascistische geest produceert een systeem die het nodig heeft om uit te breiden naar de verschillende ‘concurrerende’ partijen. Oorlog is de natuurlijke uitdrukking van het fascisme – oneindig oorlog voeren voor een wereld zonder verscheidenheid, dan wel  via migratie om zich naar alle hoeken van de wereld te verspreiden. De fascistische geest stelt dat iedereen zich aan de gecreëerde cult-eisen van haar heidendom en meedogenloze regime moeten onderwerpen.
Dit alles vat de islam en Mohammed treffend samen. Mohammed was een antisemiet die met zijn eigen handen doodde. Hij verkrachtte een 9-jarige meisje. Leidde tientallen militaire expedities. Hij pleegde overvallen, voerde oorlogen, stal goud, land, vrouwen, slaven, en alles van waarde. Hij was gewelddadig, oversekst, hatelijk, overspelig en achterbaks. Hij was ook als Hitler en in mindere mate als Stalin, dus behoorlijk gek. Veel van de Koran is gewoon grote onzin.

Mohammad had ‘goddelijke’ openbaringen ter goedkeuring;

  • voor het plegen van roofovervallen,
  • voor het doden en voor rooftochten tijdens de Ramadan,
  • voor het voeren van oorlogen tegen niet-moslims [totdat er geen andere religie overblijft dan islam],
  • voor het veelbelovende paradijs met 72 maagden in ruil voor de doden in de jihad;
  • voor het nemen van 20% van de buit, ontnomen na veroveringen;
  • voor seks met een 9-jarige meisje,
  • voor ondersteuning van overspel en polygamie [zelfs met gehuwde vrouwen],
  • voor de vernietiging van Joodse en christelijke dorpen en handelscaravans,
  • voor de slavenhandel enz.

Nog meer schadelijke openbaringen kunnen worden vermeld, maar het bovenstaande zijn voorbeelden van ‘goddelijke’ openbaringen die Allah aan Mohammad leverde. Wordt het bovenstaande niet rechtstreeks afgeleid van een persoon met een zieke mentaliteit die de wereld een loer wil draaien? Is dit niet het grote voorbeeld van het fascisme? Zoals men kan verwachten van een gestoorde leider als Mohammed ontving hij op wonderlijke wijze openbaringen om zichzelf te distantiëren voor zijn misdaden.
Ieder weldenkend mens die naar degelijke onzin luistert, zou deze persoon krankzinnig verklaren. Facisten als Hitler en Lenin waren uiteraard geschift. We kunnen Mohammed aan die groep toevoegen. De media en politieke deskundigen zouden meer onderzoek moeten doen naar Mohammed voordat men stelling neemt dat de islam heilig en vreedzaam is. Voor mijn deel heb ik veel meer vertrouwen in de gedachten van Alexis de Tocqueville, de 19e eeuwse Amerikaanse tolk en een politiek wetenschapper bij uitstek, dan in de huidige liberale persoonlijkheden;

Ik heb de Koran grondig bestudeerd… er zijn weinig religies die zo dodelijk zijn als die van Mohammed en is tevens de voornaamste oorzaak van de achteruitgang dat hedendaags zo zichtbaar is in de islamitische wereld. En hoewel minder absurd dan het oude polytheïsme, moet men de sociale en politieke tendensen van de islam naar mijn mening oneindig veel meer vrezen. Ik beschouw de islam als een vorm van verval in plaats van een vorm van vooruitgang met betrekking tot het heidendom zelf.

Geen twijfel mogelijk.

Link