Mohammed, een ware fascist.

Door Ibn Sufi al Kitab

Hitler verklaarde dat Linz in Oostenrijk het nieuwe Mekka moest worden. Linz als bedevaartplaats waar heidense nazi-monumenten en rituelen de ware nazi’s zouden moeten imponeren.
Hitler maakte geen vergissing door de islamitisch bedevaartplaats Mekka als voorbeeld te kiezen. Want Hitler en Mohammed waren behoorlijk gelijkaardig.

Als je de geschiedenis van Mohammed leest, vallen er twee dingen op;
1] De islam is gebaseerd op een maancult, overgoten met Joodse begrippen met het idee van één God [=monotheïsme]
2] Het racisme, de overheersingsdrang, het geweld, het oproepen tot een oorlog, de ontelbare krijgstochten, de aanvallen en plunderen van landen en steden, en de code tot gehoorzaamheid zijn allemaal aanduidingen van het nazisme, belichaamd in leiders zoals Hitler, Mussolini, Lenin en Stalin.

Het is abnormaal dat niemand van de media zich openlijk stoort over profeet Mohammed met zijn oorlogen, zijn haat, de bloedbaden en bevelen om de wereld te veroveren. Hij was een monster die, zoals Churchill opmerkte, een cult van primitieve en meedogenloze passie aan zijn volgelingen opdrong. Een ramp voor beschavingen.
Wat is facisme.:

1. Leider en elite hebben de macht.

2. Ideologie als propaganda.

3. Ideologie pretenderen als door God gezonden.

4. Imperialistische agenda

5. De mensheid onderverdelen in een superieure en een inferieure klasse

6. Controle over staatseconomie.

7. Strijd tegen het individualisme en vrije geesten, en propageert collectivisme.

8. De nazistaat heeft de taak, de belangen van het eigen groep te behartigen,

m.a.w. oorlog en terreur tegen inferieure volkeren voeren, en de eigen groep

zuiver houden door bijvoorbeeld huwelijken tussen mensen tussen verschillende rassen of achtergronden te verbieden.

9. De eerste taak van vruchtbare vrouwen is te paren met mannen uit haar eigen superieure groep om veel soldaten te baren

en op te voeden. Alle macht van de staat ligt bij één onfeilbare leider die onvoorwaardelijk gehoorzaamd moet worden, tot in de dood.

10. Jihad, religieuze zuiveringen en oorlog.

11. Het doel is het vestigen van een gezuiverde maatschappij met een eigen homogene broederschap, en heiligt alle middelen.

12. Compromisloos en onvermijdelijke instorting.

Fascistische staten zijn altijd gedoemd te falen. Het ontkennen en afwijzen van wetenschappelijke feiten omtrent het bestaan, de haat en afkeer tegen alles wat met moderniteit te maken heeft, de zinloze rituelen, propaganda, terreur-methoden en gewelddadige dwang doodt al het menselijke en deugdzame van zijn volgelingen.
Dus wat Mohammed met zijn druk bewogen leven heeft gedaan, is de wereld veranderen in een oorlog met fascistische elementen.

Hitler zei dat God hem had gezonden om Europa tegen de Joodse Bolsjewistische revolutionairen te beschermen en gebruikte dit thema voortdurend, in een poging een alliantie met de Britten te bewerkstelligen.
Mohammed was minder genuanceerd. Hij koppelde het Joodse één God idee, met de toen heersende rituelen van al-ilah de maangod – en verklaarde het als de opvolger van alle eerder ontstane godsdiensten.
Aangezien het Arabië van destijds, voor een belangrijk deel uit Arabische Joden en christenen bestond, was het duidelijk dat Mohammed de analfabetische bedoeïenen aan zijn zijde probeerde te krijgen om de joodse en christelijke concurrenten te confronteren, daarna af te wijzen en vervolgens hun rijkdommen te stelen. Het idee van een religie met slechts één God werd voor Mohammed inderdaad een zeer krachtig hulpmiddel.
Het was het jaar 622 dat Mohammed in Mekka op vreedzame wijze zo’n 70 mensen tot de islam had bekeerd.. Hij werd echter uit Mekka verdreven door degenen die zijn nieuwe theologie als een bedreiging zagen voor het heidendom van de stad.
Hij vluchtte naar Medina, kreeg van de joden asiel en veranderde zijn vreedzame religie in geweld.

Al Dashti, een Iraanse moslim en islamoloog stelt: ‘Na zijn verhuizing naar Medina werd hij een meedogenloze krijgsman met de intentie zijn godsdienst met het zwaard te verspreiden en op sluwe wijze een staat te stichten.

Voor Mohammad was oorlog het middel om zijn eigen machtige staat te bouwen. De islam is geen religie, maar een staatsconstructie waar het Arabisch heidendom en de één god gedachte, in één cultuur versmolten zijn.

hitler

Na zijn vlucht uit Mekka, gebruikte Mohammed, Medina als basis voor het aanvallen en plunderen van Mekkaanse handelskaravanen. Na enkele succesvolle en minder succesvolle aanvalspogingen, stuurde de Mekkanen in 624 een leger om een belangrijke karavaan te beschermen. Bij de oase Badr, op de route tussen Mekka en Medina kwam het tot een gevecht tussen het Mekkaanse leger en de moslims van Mohammed. De veel kleinere groep moslims versloegen de Mekkanen. Het verhaal gaat dat dit te danken was aan de tussenkomst van 3000 engelen, die een regen van stenen op de Mekkanen hadden doen neerdalen. Vanaf toen werd zijn Allah, zijn geloof en zijn missie serieus genomen. Een basis voor een islamitische staat werd hiermee gelegd en maakte van moslims een angstaanjagend legioen van gangsters en opportunisten.

De islam werd opgebouwd en uitgebreid middels plunderingen, verwoestingen en bloederige oorlogen – niet gebouwd met vrede en liefde. De islam is doordrenkt met veldslagen en conflicten. Voorbeeld – na het winnen van de slag van Badr, deden Mohammad en zijn mannen er 3 dagen over om de gevangenen te doden.
Daarna verordende Mohammed, de Mekkaanse stam en anderen medestanders, de islam en zijn imperium met het zwaard te verspreiden alsook de uitroeiing van zijn voormalige Joodse gastheren van Medina en joodse bondgenoten daarbuiten. Ironisch genoeg werd Mohammed oorspronkelijk ondersteund door zijn asielverleners van Medina. Maar dit kon niet voorkomen, hoe ondankbaar en empathisch, dat het antisemitisme in het islamitisch denken werd gegrondvest.
Mohammed en zijn volgelingen onthoofdde inderdaad 700 Joodse mannen van de Khuraysh stam als vergelding voor hun poging het Mekkaanse leger te helpen. De moeders en dochters werden seksslavinnen en daarna als cadeautjes weggegeven of afgevoerd naar vrouwenmarkten. Mohammed nam de mooiste vrouwen en 20% van de buit. Jodenhaat is natuurlijk een van de grootste bindende thema’s in de koran.

Uit deze vroege militaire overwinningen, werd Arabië en daarbuiten overspoeld door de islam, dat gevoed door hun heidendom en de buit, dat een geestdrift en meedogenloosheid creëerde die andere stammen en steden niet konden afweren.

Mohammed was een fascist in de ware zin van het woord. Een fascistische denkwijze is er een die de unieke eigenheid van ieder mens wenst te vernietigen om de persoon binnen een gemeenschappelijke cult te houden, waar zijn leven geritualiseerd en beheerd wordt, ten behoeve van de cult en haar leiderschap. Fascistische leiders castreren dus het morele, juridische, spirituele en rationele denkraam van hun volgers. Ze maken bedenksels [de zogenaamde goddelijke openbaringen] ter rechtvaardiging van hun daden. Ze creëren een ‘vijand’ [de Jood, de ongelovige, de kufar, de huichelaar, enz.] om hen te isoleren en demoniseren. Zij stellen strikte en strenge wetten die opgevolgd moeten worden of anders wordt de persoon onderworpen aan straf of misschien de dood.
Ter naleving van de wet wordt er een politiesystemen ontwikkeld  [vergelijkbaar met milities, gestapo, KGB, ‘religieuze’ politie]. De cult met zijn fascistische idealen houden zich bezig met moord, bedrog, aanvallen en diefstal ten bate van de vernietiging van alle centra van oppositie – gerechtvaardigd met mythen en ‘goddelijke’ liturgie, of met magische ‘dialectiek’, die enkel door de leiders  begrepen kunnen worden vanwege hun zogenaamde god gegeven intellect en begripsvermogen [ wat nodig is vanwege de vele tegenstrijdigheden en bedrog in de uitspraken van Mohammed en koran ]
Fascistische opvattingen scheppen een systeem die het nodig heeft, uit te breiden naar de verschillende ‘concurrerende’ partijen. Oorlog is de natuurlijke uitdrukking van het fascisme – oneindig oorlog voeren voor een wereld zonder verscheidenheid, dan wel via migratie om zich naar alle hoeken van de wereld te verspreiden. De fascistische denkwijze stelt dat iedereen zich aan de gecreëerde cult-eisen van haar heidendom en meedogenloze regime moeten onderwerpen.
Dit alles vat de islam en Mohammed treffend samen. Mohammed was een antisemiet die met zijn eigen handen doodde. Hij verkrachtte een 9-jarige meisje. Leidde tientallen militaire aanvallen. Hij pleegde overvallen, voerde oorlogen, stal goud, land, vrouwen, slaven, en alles van waarde. Hij was gewelddadig, oversekst, hatelijk, overspelig en achterbaks. Hij was ook als Hitler en in mindere mate als Stalin, dus behoorlijk gek. Veel van de Koran is gewoon grote onzin.

Mohammed claimde ‘goddelijke’ openbaringen te hebben gehad ter goedkeuring;

  • voor het plegen van roofovervallen op handelskaravanen,
  • voor het vermoorden van critici en andersdenkenden
  • voor rooftochten tijdens de Ramadan,
  • voor het voeren van oorlogen tegen niet-moslims [totdat er geen andere religie overblijft dan islam],
  • voor het veelbelovende paradijs met mooie vrouwen in ruil voor de doden of gedood worden tijdens de jihad;
  • voor het nemen van 20% van de buit, ontnomen na veroveringen
  • voor seks met een 9-jarige meisje,
  • voor ondersteuning van polygamie en overspel [met gevangen genomen gehuwde vrouwen],
  • voor de aanvallen, beroven en vernietiging van Joodse en christelijke dorpen,
  • voor slaven als buit, handelswaar en seks.

Wordt het bovenstaande niet rechtstreeks afgeleid van een persoon met een zieke mentaliteit die de wereld een loer wil draaien? Is dit niet het grote voorbeeld van het fascisme? Zoals men kan verwachten van een gestoorde leider als Mohammed ontving hij op wonderlijke wijze openbaringen om zichzelf te distantiëren voor al zijn misdaden.
Ieder weldenkend mens die naar degelijke onzin luistert, zou deze persoon krankzinnig verklaren. Fascisten als Hitler en Lenin waren uiteraard geschift. We kunnen Mohammed aan die groep toevoegen. De media en politieke deskundigen zouden meer onderzoek moeten doen naar Mohammed voordat men stelling neemt dat de islam heilig en vreedzaam is.

Voor mijn deel heb ik veel meer vertrouwen in de gedachten van Alexis de Tocqueville, de 19e eeuwse Amerikaanse tolk en politiek wetenschapper bij uitstek, dan in de huidige politiek met zijn liberale politici;

Ik heb de koran grondig bestudeerd… er zijn weinig religies die zo dodelijk zijn als die van Mohammed en is tevens de voornaamste oorzaak van de achteruitgang dat hedendaags zo zichtbaar is in de islamitische wereld. En hoewel minder absurd dan het oude polytheïsme, moet men de sociale en politieke tendensen van de islam naar mijn mening oneindig veel meer vrezen. Ik beschouw de islam als een vorm van verval in plaats van een vorm van vooruitgang met betrekking tot het heidendom zelf.

Geen twijfel mogelijk.

Link

Zie ook http://westerse-beschaving.org/een-geloof-met-genocidale-ambities/

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Islam is fascisme

Islam is een religie met een zeer politieke agenda. Het ultieme doel van de islam is om mondiaal over de mensheid te heersen. Maar wat voor type regering zou een islamitische staat dan hebben? Het woord democratie kent de islam niet.

Het zal dus zeker niet democratisch zijn. Islam is niet verenigbaar met democratie. Amir Taheri, een in Iran geboren auteur / journalist zei het zo; “Om een beschaving te begrijpen is het belangrijk om zijn vocabulaire te begrijpen. Als het woord democratie niet uitgesproken wordt, dan zit het ook niet in hun hoofden.’

Democratie impliceert gelijkheid. Maar gelijkheid is onaanvaardbaar in de islam. Niet-moslims zijn absoluut minderwaardig ten opzichte van moslims. De mensen van het boek (joden en christenen) worden als tweederangsburgers behandelt en mogen in een islamitische staat wonen mits zij de beschermingsbelasting betalen; Jizyah. En de rest, zoals heidenen, afgodendienaren en atheïsten, mogen worden gedood waar zij zich ook bevinden. (9: 5)

In het nummer van 9 april 2002 publiceerde The Wall Street Journal het concept van bloedgeld in Saoedi-Arabië. Als een persoon schuldig is aan het overlijden van een ander moet deze bloedgeld als compensatie betalen. De hoogte van het bedrag wordt bepaalt op basis van geloof en geslacht.

100.000 riyals als het slachtoffer een moslimman is
50.000 riyals als het slachtoffer een moslimvrouw is
50.000 riyals als het slachtoffer een christelijke man is
25.000 riyals als het slachtoffer een christelijke vrouw is
6.666 riyals als het slachtoffer een Hindoe is
3.333 riyals als het slachtoffer een hindoe-vrouw is

Is dit racistisch? Ja, dit is racisme. Is dit fascistisch? Ja, dit is een kenmerk van fascisme.

Volgens deze hiërarchie is het leven van een moslimman 33 keer meer waard dan dat van een hindoeïstische vrouw. Deze hiërarchie is gebaseerd op de islamitische definitie van mensenrechten en is geworteld in de koran en de sharia (islamitische wet). Hoe kunnen we het hebben over democratie als het concept van gelijkheid in de islam niet bestaat?

In islamitische kalifaten/dictaturen was het doden van alle afgodendienaren “waar zij zich ook bevinden” [koran 9:5] niet altijd gewenst. Wat zouden de moslimheersers in India winnen aan inkomstenbelastingen als zij alle Hindoes zouden doden? En over wie zouden zij dan nog kunnen heersen? Het pragmatisme had daarom vaak de overhand en moslimleiders zouden een zekere mate van tolerantie naar hun heidense ondergeschikten uitoefenen. Het is moeilijk om een moslimheerser, zo meedogenloos als profeet Mohammed te vinden. Islamitische heersers doodde mensen en volkeren wanneer er buit te behalen viel. Maar omdat levende ondergeschikten winstgevender waren dan overledenen, waren de genociden, in tegen stelling tot de islamitische voorschriften, nooit volledig. Niettemin lag hun tolerantie buiten het politieke opportunisme. Aan de andere kant waren Mohammeds slachtingen buitengewoon, psychopathisch. Hij zou hele volkeren uitgemoord hebben, simpelweg omdat zij hem als profeet afwezen of omdat zij zijn narcistische ego pijn hadden gedaan.

De christenen en de joden, de zogenaamde mensen van het boek, hadden een aantal voorwaardelijke rechten. Ze moesten jizyah betalen en dus hun bescherming kopen. Niettemin leefden ze in een staat van religieuze apartheid en waren onderworpen aan vernederende behandelingen. Ze werden bijvoorbeeld beschouwd als najis (onzuiver) en mochten niet uitgaan in regenachtige dagen, anders zou hun onzuiverheid de moslims kunnen raken, wat hen zou besmeuren met “onzuiverheid” waardoor hun gebed waardeloos zou worden en als gevolg daarvan de hemel als ultiem bestemming onzeker zou worden..

Joden en christenen moesten afstappen van hun berijdende dieren als ze onderweg een moslim ontmoette en ze werden verondersteld hen onderdanig te begroeten. De dhimmis [niet-moslims] mochten hun huizen niet groter bouwen dan die van hun islamitische buren en in sommige gevallen mochten ze geen nieuwe kerken en synagogen bouwen en hadden ze toestemming nodig om de bestaande te repareren. Deze wet wordt tot op de dag van vandaag toegepast in vrijwel alle moslimlanden.

Taheri zegt: “Te zeggen dat de islam onverenigbaar is met democratie moet niet worden gezien als het kleineren van de islam. Integendeel, veel moslims zouden het als een compliment beschouwen, omdat ze oprecht geloven dat hun idee van geregeerd worden door God, superieur is aan het geregeerd worden door democratisch gekozen mensen die in plaats van god te dienen, het volk dienen.”

Dus wat voor soort regering stelt islam voor?

Democratie betekent de heerschappij geven aan gekozen mensen, door en voor mensen. Dit is onaanvaardbaar in de islam. De koran zegt “aan Allah behoort alle suprematie” (2.165, 35:10, 35:13, 64: 1). De woorden “geen oordeel dan van God” (la hukm illa li-llah) is gebaseerd op verschillende koranverzen (in het bijzonder 6.57; 12.40, 67 ). Dus alle macht berust bij al-Allah.

Het hoofd van een islamitische staat [kalief] kan geen wetgeving maken. Hij mag de wet in de koran en de sunnah enkel interpreteren en toepassen. Maar aangezien de koran een onduidelijk boek is, zorgt dit voor een breed scala aan interpretaties en dit verklaart waarom er zoveel islamitische scholen met verschillende beschouwingen zijn. “Maar de bottom line is”, zegt Taheri, “dat geen islamitische regering democratisch kan zijn in de zin dat het gewone volk de wetgeving kan bepalen.”

Gewone mensen worden awwam genoemd en zoals het gezegde luidt: al-awwam kal anaam ! (Awwam zijn als dieren).

Het is aan de “experts” hoe de sharia te interpreteren en de awwam te laten weten hoe zij hun leven moeten leven. De islamitische heerser, heeft als deskundige alle gerechtigde macht om op te treden als de plaatsvervanger van god op aarde. Er kan geen oppositie tegen deze heerser zijn. Je mag op aarde, je niet verzetten tegen de vertegenwoordiger van god.

Christenen en joden zijn erin geslaagd, kerk en staat te scheiden waarbij de persoonlijke religieuze overtuigingen van het individu niet relevant is. In de islam waar God de wetgever is, is zo’n scheiding niet mogelijk.

Islam’s hoofddoel is om de heerschappij over de mensheid aan zijn “rechtmatige” eigenaar Allah te geven. De islam belemmeren om dit doel te bereiken, of te ontkennen, staat gelijk aan godslastering.
Islam is per definitie imperialistisch. Het moet de strijd om de heerschappij over de aarde voortzetten, veroveren en terugvorderen anders is er geen reden om te bestaan.

In een democratie is de macht redelijk gespreid over meerdere groepen zoals overheid en belangengroepen met ieder hun recht van spreken. In democratieën hebben mensen het recht om in vrijheid te geloven of niet te geloven. Ze zijn vrij om kritiek te leveren, niet alleen op elkaars religies maar ook op hun eigen religies. Islam tolereert geen kritiek. Iedereen die kritiek uit op de islam wordt geconfronteerd met zware straffen, inclusief executie of moord. Islam wordt beschouwd als de enige waarheid. Het tarten van deze waarheid is hetzelfde als het tarten van God. Het uitdagen van het gezag van de vertegenwoordiger van God op aarde is als het uitdagen van God zelf.

In een islamitische staat is religie het belangrijkste en God dient als de enige legitieme bron van wetgeving. Islamitische heersers implementeren alleen wetten die getoetst zijn aan de door god gezonden leerstellingen van de islam.

Kenmerken van fascistische filosofie:

Het eerste en belangrijkste is het bewieroken van de islamitische staat waar het individu zich volledig aan ondergeschikt moet maken. Een islamitische staat wordt gedefinieerd als een organisch geheel waaraan individuen zich moeten aanpassen voor hun eigen bestwil en veiligheid, en ten voordele van de staat. Deze “totalitaire staat” is onverbiddelijk in zijn methoden en onbeperkt in het controleren van zijn burgers.

Een tweede heersend concept van het fascisme – De leer van het ”recht van de sterkste” en de leer van een noodzakelijke strijd om het bestaan, wordt in een natiestaat door fascisten toegepast. Vredelievende, zelfgenoegzame naties worden gezien als gedoemd te vallen voor meer dynamische, voor deze visie wordt strijd en agressief militarisme een leidend kenmerk van het fascisme. Imperialisme is de logische uitkomst van dit dogma.

Een ander element van het fascisme is het elitarisme. Het redden van de heersende macht [heersende religie] door het volk en de vernietiging van de bestaande sociale orde kan alleen worden bewerkstelligd door een autoritaire leider die de hoogste idealen van de natie belichaamt.

Laten we het vergelijken met de islam. De islam is opportunistisch bij uitstek. Het is buitengewoon bedrieglijk want ondanks dat het een doctrine van oorlog is, stelt het zichzelf voor als de religie van vrede. Het wil een universele aantrekkingskracht bereiken. Het onderwerpt vrouwen en Mohammed was een vrouwenhater van de ergste soort, maar haar aanhangers presenteren hem als de kampioen van vrouwenrechten. De koran is een kwaadaardig onbeschaafd boek met een hoop abracadabra en ongerijmdheden, maar de verdedigers beweren dat het een wonder is dat wetenschappelijke feiten bevat. Het verzet zich tegen ongehoorzaamheid, kennis en technologie, maar het wordt gepresenteerd als de religie die studeren stimuleert. Moslims houden ervan om anderen eraan te herinneren dat Mohammed zei: “zoek kennis, zelfs als het China is”. Dit is hoe moslims een verkeerd beeld van de islam proberen weer te geven, zodat het een brede aantrekkingskracht kan hebben. Maar feit is dat iedere kennis dat in tegenspraak is met de Koran, als satanisch wordt beschouwd en moet worden vernietigd.

Voorbeeld; de Koninklijke Bibliotheek van Alexandrië in Egypte was ooit de grootste ter wereld. Het werd gesticht in het begin van de 3e eeuw voor Christus tijdens het bewind van Ptolemaeus II van Egypte. Op zijn hoogtepunt lagen er 400.000 tot 700.000 rollen opgeslagen. In 640 na Christus hadden moslims de stad veroverd en toen ze “een grote bibliotheek met alle kennis van de wereld” ontdekten gaf de overwinnende generaal Kalief Omar zijn instructies. Omar zei; “de opgeslagen rollen zullen de koran tegenspreken, welk in dat geval ketterij is. En spreken zij de koran niet tegen, dan zijn ze overbodig.” Daarna gaf hij voor de zekerheid, het bevel de bibliotheek te vernietigen en de boeken te verbranden.

Het belangrijkste kenmerk van islamitisch bestuur is de verheerlijking van de islamitische staat, met alle middelen. Het individu is hier totaal aan ondergeschiktheid.

Net als in het fascisme, wordt de islamitische staat gedefinieerd als een organisch geheel waaraan individuen zich moeten onderwerpen. In de islam betekent “vrijheid” zich onderwerpen / gehoorzamen aan Allah en zijn boodschapper. Het woord islam, dat moslims bedrieglijk vertalen als vrede, betekent onderwerping. Islamiseren en het vestigen van islam’s suprematie is het uiteindelijke doel waar iedere moslim naar moet streven.

Het andere onderdeel van de islam is het concept van ”jihad” en de noodzaak om te strijden om de islamitische macht te bevorderen. Het motto dat ‘islam is vrede’ betekent, is een dwaze slogan die deel uitmaakt van de strategie van het islamitische “spel van misleiding”. Islam betekent niet vrede, het predikt geen vrede, het is nooit vredig geweest en zal dat nooit zijn. Islam staat voor expansie door agressief militarisme en beschouwt jihad en martelaarschap als de meest ultieme verdienstelijke heldendaden. Islam is van nature militant en imperialistisch.

Het fascisme is elitair. Islam is ook elitair. De kalief is de ultieme autoriteit op aarde. Hij is degene die de geschriften kan begrijpen. Zijn woord, is het ultieme onbetwistbare decreet. Echter, in theorie, net als in het communisme, kan iedereen kalief worden. De soennitische kalief wordt gekozen door de bevolking terwijl de kalief [velayate-e faqih] in het sjiisme wordt voorgedragen door een genootschap van heersende mullahs genaamd: “De vergadering van deskundigen”.

Of de islamitische heerser nu wordt gekozen of genomineerd, net zoals in andere totalitaire regimes, het is een zetel voor het leven met de absolute macht en tolereert geen menselijk gezag boven hem.

Een andere overeenkomst tussen islam en fascisme is hun minachting voor rede en intelligentie. In de islam ligt de nadruk op geloven en gehoorzamen aan de mandaten van God waarbij de rede, als zijnde een irrationele foutieve gedachtegang, wordt verworpen. Abu Hamid Al-Ghazali, (1058 – 1111 CE), misschien wel de grootste islamitische geleerde ooit, verwierp in zijn boek “Incoherence of the Philosophers” op verbitterde wijze Aristoteles, Plato, Socrates en andere Griekse wijsgeren als ongelovigen en bestempelde hen, die als filosofen hun werk deden, als vervalsers van het islamitische geloof. Zoals Avicenna zei dat geloof en rede onverenigbaar zijn. Ghazali reageerde hierop door te stellen dat ”blind geloven belangrijker is dan het verstand” en daarmee domheid verheerlijkte.

Het is belangrijk op te merken dat wanneer moslims over kennis praten, ze het hebben over de “onthulde” kennis en niet de aardse wetenschappelijke kennis die ons beschaving en ontwikkeling heeft voortgebracht. Het woord wetenschap in het Arabisch is ilm . De mensen, die dit ilm bezitten , worden ulama (meervoud van alim ) genoemd. Alim betekent niet ‘wetenschapper’. Het betekent religieuze geleerde. Ilm is religieuze wetenschap.

Islam moedigt het leren van de wetenschap niet aan. Islamitische talen hebben er geen woord voor. Islam moedigt wél religieus leren aan. Dit is wat Mohammed bedoelde toen hij zei: “zoek kennis”. Het zoeken naar kennis in de islam, betekent het onthouden van de koranische verzen en de ahadith. Al woon je in China.

 

Kalief/Dictator

The New Dictionary of Cultural Literacy, (Derde editie, 2002) zegt: “In de regel worden fascistische regeringen gedomineerd door een dictator, die meestal een magnetische persoonlijkheid bezit, een opzichtig uniform draagt en zijn aanhangers verzamelt voor massaparades; doet een beroep op fanatiek nationalisme; en bevordert verdenkingen en haat tegen vermeende vijanden in het binnenland en daarbuiten. Denk aan die onzuivere Joden.

In de islam draagt de Kalief geen opzichtig uniform. Integendeel, in overeenstemming met de sunnah van Mohammed, toont hij zich bescheiden. Bescheidenheid is slechts een show en een kenmerk van de islam. Hoe bescheidener je je kleedt, hoe vromer je eruit ziet. Maar de vrijdaggebeden en de hadj zijn de islamitische versies van massaparades die ontworpen zijn om indruk te maken op de gelovige, die de gelovige een gevoel van trots, verbondenheid en vertrouwen geven in zijn overtuiging dat de islam sterk is.

Deze massa bijeenkomsten waren voor Mohammed dermate belangrijk dat hij in een hadith geciteerd wordt:

“Ik dacht dat ik het gebed moest laten leiden door een ander persoon, en zelf met een groep met fakkels, huizen in brand te steken van mensen die niet zijn komen opdagen voor het gebed.  [Muslim4,1370; Bukhari1,11,626]

Islam promoot ook achterdocht en haat tegen de ongelovigen. Mohammed zei dat ‘ongelovigen’ onzuiver zijn (najis) 9:28 en dat God, de joden in apen en varkens veranderd. soera, 2,65, en 5,60, en 7,166

Het is duidelijk dat het islamitische regeringssysteem fascistisch is.

• Het wordt gekenmerkt door centralisatie van autoriteit met een door goddelijke invloed bekleedde hoogste leider.
• Het heeft een strenge controle over de media, economie en maatschappij
• Het onderdrukt zijn oppositie door terreur en censuur.
• Het heeft een beleid van broederschap en vijandschap tegen niet-broeders.
• Het beoefent religieuze apartheid.
• Het veracht de rede.
• Het streeft naar gebiedsuitbreiding – imperialistische politiek.
• Het gelooft in de verdorvenheid en zwakte van vijandige machten.
• Het gelooft in vijandige machten tegen de eigen groep en dat geweld en revolutie nodig zijn om deze machten te vernietigen en uit te drijven
• Het is tirannie en repressie.
• Het is dictatoriaal/totalitair en
• Gebrek aan mensenrechten
• Democratische verkiezingen kunnen, maar dictator en sharia zijn onaantastbaar, staan niet ter discussie.
• Het is militairisme [heilige jihad] wordt verheerlijkt. Sterven op het slagveld is de hoogste eer.
• Paranoia = Islam bevordert het verklikken van mensen die zondigen en worden op pleinen publiekelijk gestraft om angst te zaaien.
• Het streeft naar vijandige machten om onvrede en haat een uitweg te geven.
• Het is streng controlerend in het openbare domein, alsook in het verwerven van informatie, kennis en vaardigheden.

Islam, zoals ook het fascisme, spreekt mensen aan met een laag zelfbeeld en lage intelligentie. Beide ideologieën zijn irrationeel. Beide minachten de rede en hechten zich met toewijding en onderwerping aan een hogere autoriteit. Net als fascisten zijn moslims triomfalisten. Ze zoeken overwinningen, expansie, suprematie en controle. Ze zijn trots op hun omvang in aantallen, in hun hersenloze heldendom, in hun minachting voor het leven en in hun bereidheid om te doden en te sterven voor hun zaak.

Islam is politiek, en politieke Islam is fascisme.

Link


FASCISME & ISLAM

Beide bewegingen zijn gebaseerd op een cultus van moorddadig geweld die dood en vernietiging verheerlijkt en het verstand/logica veracht. (“Dood aan het intellect! Lang leve de dood!” Zoals Gonzalo Queipo de Llano het zo bondig formuleerde.)

Beide zijn vijandig tegenover de moderniteit (behalve als het gaat om het nastreven van wapens).

Beide zijn bitter nostalgisch voor vroegere rijken en verloren glorie.

Beide hebben een obsessie voor wezenlijke en ingebeelde ‘beledigingen en vernedering,’ op zoek naar slachtofferschap en dorstig naar wraak.

Beiden zijn chronisch geïnfecteerd met toxische anti-joodse paranoia.

Beiden zijn geneigd tot het aanbidden van leiders dat zich exclusief verbonden hebben aan een ultiem leerboek.

Beide zijn sterk gericht op seksuele onderdrukking – vooral de onderdrukking van elke seksuele “afwijking.” 

Beide promoten de ondergeschiktheid van de vrouw en de minachting voor het vrouw zijn.

Beide verachten kunst en literatuur als symptomen van ontsporing en achteruitgang;

Beide verbranden boeken, vernietigen musea, gebouwen, historische schatten en vervalsen de geschiedenis.

Technisch gezien predikt islam geen raciale superioriteit. Maar in de praktijk hanteert de islam een fascistisch concept met de reine moslim als uitverkoren gelovige, levend in het licht, tegenover de onreine ongelovige, levend in duisternis, verdwaald en onder invloed van satan.

In de houding jegens het joodse volk is het duidelijk dat er over een minderwaardig en onzuiver ras wordt gesproken (vandaar dat veel moslims zoals de grootmoefti van Jeruzalem naar Hitlers kant trokken).
Dit maakt het toelaatbaar, lijkt mij, te suggereren dat:

Beide vormen een vergelijkbare bedreiging voor beschavingen met geciviliseerde waarden.

Er is nog een laatste punt van vergelijking, een punt dat op de een of andere manier bemoedigend is;

Beide totalitaire denkstelsels lijden blijkbaar aan een doodswens. Het is zeker geen toeval dat ze beide zelfmoordtactieken en opofferingsdoeleinden benadrukken en verheerlijken, net zoals

Beide liever de vernietiging van hun eigen samenlevingen zien dan enig compromis met vijanden of enige verwatering van de geneugten van hun absolute doctrinaire orthodoxie.

Dus hoewel we de plicht hebben, deze en soortgelijke totalitaire bewegingen tegen te werken en te vernietigen, kunnen we er ook redelijk zeker van zijn dat ze uiteindelijk ook zelf een onbewuste rol zullen spelen bij het regelen van hun eigen vernietiging.

Christopher Hitchens