Mohammed en Jezus waren tegenpolen

jezus fff

Christendom en islam: Een vergelijking Het is niet het doel van deze site om het belang van een bepaalde godsdienst, met inbegrip van christendom te behartigen. Echter, we willen wel de onzin weerleggen dat alle religies hetzelfde zijn en de onzin weerleggen dat antichrist Mohammed en Jezus een moreel gelijkwaardige boodschap zouden hebben verkondigt;

  • Ik zal angst werpen in de harten van degenen die ongelovig zijn. Slaat dan hun hoofden af en slaat al hun vingers en tenen af.” (Koran 8:12)
  • Bestrijd iedereen op de weg van Allah en doodt degenen die niet in Allah geloven. (Hadith: Ibn Ishaq 992)
  • Gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelf. (Bijbel: Matthew 5:14)

Hoewel vele moslims vinden dat terroristen die in naam van Allah mensen vermoorden criminelen zijn, ontkennen zij niet dat antichrist Mohammed, in naam van Allah, ook heeft gemoord. Heeft Jezus als rolmodel, christenen aanleiding gegeven zich als terroristen en criminelen te gedragen? Elk jaar worden christelijke huizen en kerken in brand gestoken, gebombardeerd, opgeblazen of geconfisqueerd. En honderden christenen worden jaarlijks, met inbegrip van tientallen priesters, nonnen, predikanten, vermoord door islamitische radicalen. De zogenaamde rechtvaardiging varieert van het beschuldigt worden van afvalligheid of evangelisatie, tot het vermeende “godlasteren” of “beledigen” van de islam vanwege een tekenfilm. En toch zijn er ondanks discriminatie, ontvoeringen, verkrachtingen, martelingen en verminkingen die routinematig worden gemeld uit naties met islamitische meerderheden, weinig of geen gewelddadige vergeldingen van religieuze christenen. Evenmin bestaan er door Jezus geïnspireerde terreurorganisaties. In tegenstelling tot hun christelijke tegenhangers in de islamitische wereld, hoeven islamitische geestelijken in het westen niet te vrezen voor hun veiligheid. De “christelijke wereld” en de islamitische wereld contrasteren ook op andere manieren, uiteenlopend van mensenrechten, burgerlijke vrijheden en hun economische aanzien. Een verbazingwekkende 70% van de vluchtelingen in de wereld zijn moslim – meestal willen zij in overwegend christelijk georiënteerde landen wonen.

Terwijl westerse samenlevingen “schandalen” zoals Abu Ghraib en Guantanamo (waar eigenlijk niemand is gedood) serieus nemen, knijpen moslims routinematig een oogje dicht wanneer er wreedheden gepleegd worden in naam van Allah. De islamitische wereld heeft nog nooit hun verontschuldiging aangeboden voor eeuwenlang meedogenloze jihad en slavernij die tientallen miljoenen levens hebben geëist.


Wanneer joden of christenen praten over de gewelddadige teksten in de koran, dan komt er als tegenreactie dat het ook in de bijbel staat. Maar er is een significant verschil; in het oude testament is enkel de geschiedenis opgetekend inclusief de gewelddadigheden, terwijl de bruutheid in de koran eerder als opdrachten/oproepen gelezen worden en ook nagevolgd moeten worden.                    Robert Spencer

De duidelijke verschillen tussen Mohammed en Jezus

Mohammed …

Jezus …

Allah zei, haat mensen die de islam niet accepteren.(Koran 30:45, 03:32, 22:38) God houdt van iedereen.(Johannes 3:16)
“Ik heb bevolen om mensen te bevechten totdat zij getuigen dat er geen andere god is dan Allah met Mohammed als profeet.”(Muslim 01:33) “Hij die het zwaard hanteert zal sterven door het zwaard.”(Matteüs 26:52)
Stenig vrouwen wegens overspel.(Muslim 4206) “Laat hij die zonder zonde is de eerste steen werpen.”(Johannes 8:07)
Stelen van ongelovigen is toegestaan.(Bukhari 44:668, Ibn Ishaq 764) “Gij zult niet stelen.”(Matteüs 19:18)
Liegen is toegestaan.(Sahih Muslim 6303, Bukhari 49:857) “Gij zult geen valse getuigenis spreken.”(Matteüs 19:18)
Eigenaar en handelaar in slaven.(Sahih Muslim 3901) Eigenaar noch handelaar van slaven.
Onthoofd 800 joodse mannen en jongens.(Sahih Muslim 4390) Onthoofdde niemand.
Vermoord die Mohammed/Allah beledigd.(Bukhari 56:369, 4:241) Predikte vergeving.(Mattheüs 18:21-22, 05:38)
“Als iemand tegen u het verbod overtreedt, overtreedt gij evenzo tegen hem.”(Koran 2:194) “Als iemand je op de rechter wang slaat, keer hem ook de andere toe.”(Matteüs 05:39)
Jihad voor de zaak van Allah verheft iemands positie in het paradijs met een honderdvoud.(Muslim 4645) “Zalig zijn de vredestichters, want zij worden de zonen van God genoemd.”(Matteüs 05:09)
Getrouwd met 13 echtgenotes en hield seksslaven.(Bukhari 5:268, Koran 33:50) Was celibatair.
Sliep met een 9-jarig kind.(Sahih Muslim 3309, Bukhari 58:236) Had geen seks met kinderen.
Beval de moord op vrouwen.(Ibn Ishaq 819, 995) Nooit een vrouw geschaad
“O jullie die geloven! Bestrijd de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden.”(Koran 9:123) “Zalig zijn de zachtmoedige, want zij zullen het aardrijk beërven.(Matteüs 05:05)
Was betrokken bij 65 militaire aanvallen en invallen in zijn laatste 10 jaar.(Ibn Ishaq) Geen militaire campagnes bevolen, noch bood het goedkeuring aan oorlog of geweld.
Doodde gevangenen.(Ibn Ishaq 451) Nooit iemand gevangen genomen. Nooit iemand gedood.
Moedigde zijn mannen aan tot slaaf gemaakte vrouwen te verkrachten.(Abu Dawud 2150, Koran 04:24) Nooit verkrachting aangemoedigd. Nooit vrouwen tot slaaf gemaakt.
Eiste gevangen slaven en een vijfde van alle buit uit de oorlog.(Koran 8:41) “De Zoon des mensen is niet gekomen om bediend te worden, maar om te dienen.(Matteüs 20:28)
Werd nooit gemarteld, maar martelde anderen.(Muslim 4131, Ibn Ishaq 436, 595, 734, 764) Gemarteld, maar nooit iemand gemarteld.
“En bestrijdt hen totdat er geen andere religie bestaat dan islam.”(Koran 08:39) ‘Hebt uw vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen.(Matteüs 05:44)
Zegende de brute moord op een halfblinde man.(al-Tabari 1440) Genas een blinde man.(Marcus 08:28)
Beval een slaaf een preekstoel te bouwen, waaruit hij de islam predikte.(Bukhari 47:743) Waste zijn discipelen de voeten.(Johannes 13:05)
Wat zijn de belangrijkste geboden? Geloof in Allah en jihad voor Zijn zaak.”(Muslim 1:149) Wat zijn de belangrijkste geboden? Heb God lief gelijk uw naaste als uzelf.”(Matteüs 22:34-40)
Eiste bescherming van gewapende bodyguards, zelfs in een huis van aanbidding.(Koran 4:102) Kastijd iedereen die probeert hem met geweld te verdedigen.(Johannes 18:10-12)
Overleed dik en rijk van wat werd genomen van anderen in overvallen/oorlogen of in de vorm van beschermingsgeld. Eiste niets voor zichzelf. Overleden zonder bezittingen.
Bepleitte het kruisigen van anderen.(Koran 5:33, Muslim 16:4131) Zelf werd gekruisigd.
Volgens zijn volgelingen: Anderen gaven hun leven voor Mohammed [Allah] .(Sahih Muslim 4413) Volgens zijn volgelingen: Jezus gaf zijn leven voor anderen.(Johannes 18:11 en elders)
 

Hoe leefden de moslims en christenen van vroeger

Als strijdmakker van Mohammed

Als discipelen van Jezus

Leefden als strijders. Leefde als onschadelijk hippies.
Doodde en vervolgde religieuze minderheden. Werden gedood en vervolgd als een religieuze minderheid.
Nadruk op jihad (de weg van Mohammed.Vecht voor de zaak van Allah’s zodat Allah”s woord superieur wordt.”(Bukhari 53:355) Nadruk op Evangelisatie (de weg van Jezus)Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.(Matteüs 15:16)

Viel volkeren aan en veroverde 28 landen in slechts de eerste drie decennia na de dood van Mohammed.

Geen geweld van welke aard ook, ondanks enorme vervolging.

Verklaarde een heilige oorlog aan de mensen van de vijf grote wereldgodsdiensten in slechts de eerste 100 jaar na de dood van Mohammed.

Eeuwen zonder verklaring van een ‘heilige oorlog’.

Plunderde en leefden van de rijkdom van anderen. Gaf hun bezittingen weg aan mensen in nood.(Handelingen 2:44-45)
Namen mensen gevangen en maakte niet-islamitische mensen tot slaaf. Beschouwde zichzelf als slaven van anderen.

Voerde oorlog om leden te weerhouden de islam te verlaten. Veroordeelde afvalligen tot de dood.

Geen verslagen van agressie naar afvalligen.

Mohammeds eigen familieleden vielen snel in een gewapende strijd tegen elkaar.

Jezus ‘discipelen hadden nooit hun toevlucht tot geweld tegen elkaar gezocht (of iemand anders).

Eerst 240 jaren:

11 van de eerste 32 kaliefen werden vermoord door mede-moslims.

Eerst 240 jaren:

14 van de eerste 25 pausen werden gemarteld door heidenen (niet door mede-christenen).

Kaliefen waren polygaam en onderhielden harems van honderden gevangen seksslaven. Pausen werden verwacht celibatair te zijn.
Islamitische moskeeën ondersteund door belastingen van afgeperst tweederangs mensen – de niet-moslims (de jizya). Christelijke kerken ondersteund door een vrijwillige 10% van het inkomen van christenen.
 

Verschillen tussen islamitisch onderwijs en christendom

De Koran

De Bijbel

Externe bronnen (de Hadith en Sira) zijn noodzakelijk voor het vertalen van de Koran Historische context is vervat in de tekst van de Bijbel
Moet Arabische taal kennen om de Koran volledig te begrijpen.”(volgens islamitische apologeten) Universeel. Kan in een andere taal worden vertaald zonder al te veel commentaar.
Chronologische verloop van de Koran is van vrede naar geweld. Chronologische verloop van de Bijbel is van geweld naar vrede.
De woorden ‘marteling’ en ‘straf’ verschijnen zes keer vaker dan in het ‘nieuwe testament.’ Het woord ‘liefde’ verschijnt vijf keer vaker in het ‘nieuwe testament’ dan in de Koran,
Bevat geen enkele oorspronkelijke morele waarde. De ‘Bergrede’ en anderen.
Lijden is een excuus voor gewelddadige wraak en het vestigen van de islam met geweld.En doodt hen waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit de plaatsen vanwaar zij u hebben verdreven, vervolging [van moslims] is erger dan het doden [van niet-moslims] … en bestrijdt hen totdat er geen vervolging meer is en de islam de enige religie wordt.(Koran 2:191) Lijden bouwt karakter.We hebben ons ook verheugd in ons lijden, omdat we weten dat het lijden volharding wekt, doorzettingsvermogen, karakter en hoop.(Romeinen 5:04)
Nadruk op deze wereld.En Allah heeft jullie erfgenamen gemaakt van hun land, hun huizen en hun eigendommen.”(Koran 33:27) Nadruk op het hiernamaals.De mijne is niet een koninkrijk van deze wereld.(Johannes 18:36, zie ook Lucas 14:33)
Doden, bekeren of het onderwerpen van christenen en joden.(Koran 9:29) Deel iemands geloof met zachtheid en respect.(1 Peter 3:15)
Martelaren als moordenaars.Allah heeft van de gelovigen hun levens en hun goederen gekocht, voor hen (in ruil) is de tuin (het Paradijs): ze vechten voor Zijn zaak en doden of worden gedood.(Koran 9:111) Martelaren als martelaren.Zoals het is geschreven: Want om Uwentwil wij worden de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen.(Romeinen 8:36)
Het doden van afvalligen.Zij [niet-moslims] wensen dat gij [moslim] uw geloof verwerpt zoals zij doen, zodat u op gelijke voet staat (als zij }: Maar neem geen vrienden uit hun midden totdat zij leven volgens Allah. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt.”(Koran 4:89, ook Bukhari 52:260, 83:37 …) Laat God over afvalligen oordelen.Want wij kennen Hem, die heeft gezegd, ‘de wraak dat tot mij komt zal ik vergelden, zegt de Heere. En wederom: De Heere zal over Zijn volk oordelen.(Hebreeën 10:25-30)
Onbarmhartigheid.”Laat geen medelijden in u varen voor het uitvoeren van Gods wet.“(Koran 24:2) Barmhartigheid.De liefde is geduldig. Liefde is vriendelijk … Het houdt geen verslagen bij van onrecht.(1 Korintiërs 13:4-5)
Liefdadigheid en niet gelovigen. Goedertierenheid naar mede-moslims – meedogenloosheid naar de niet-moslims. Moslims worden gewaarschuwd niet bevriend te raken met mensen buiten hun geloof. Zij moeten ook zorgen dat hun liefdadigheid binnen de groep blijft.(Koran 48:29, 03:28, sharia) Liefdadigheid en niet gelovigen. Christenen zijn specifiek verteld dat zelfs degenen die hen haten, recht hebben op vriendelijkheid en naastenliefde. Ze moeten worden geliefd en verzorgd zoals een mede-gelovige.(Marcus 10:25-37)
De Koran beveelt niet de echtgenotes lief te hebben, maar geeft moslims wel toestemming om ongehoorzame vrouwen te slaan.(Koran 4:34, Sahih Muslim 2127) “Mannen, hebt uw vrouw lief en wees niet ruw naar hen.”(geen toestemming om vrouwen te verslaan)(Kolossenzen 3:19)
Expliciet stelt de koran dat moslimmannen hun vrouwelijke slaven mogen verkrachten, al zijn zij getrouwd.(Koran 04:24, 70:29-30, 23:5-6 …) Vertel meesters en slaven dat zij elkaar dienen alsof zij god dienen.(Efeziërs 6:7-9)
Mohammed is de boodschapper van Allah. En degene met hem, zijn meedogenloos tegenover de ongelovigen.(Koran 48:29) Doe goed aan hen die u haten.(Lucas 06:27)
Allah laat mensen dwalen wie hij wil.(Koran 16:93) God wil alle mensen redden.(1 Timotheüs 2:04)
Waarschuwt het geloof niet kritisch te analyseren.(Koran 5:101-102) Verwelkomt intellectuele uitdagingen.(1 Peter 3:15)
Geweld is een deugd,Vechten is u voorgeschreven maar bent er afkerig van. Het is mogelijk dat gij tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor je is, en dat gij datgene lief hebt dat slecht voor je is. Maar Allah weet en gij weet niet. (Koran 2:216) Geweld is een zonde,Doe geen wraak mijn vrienden, maar laat God uw wreker zijn. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem te eten, heeft hij dorst dan geef hem te drinken. (Romeinen 12:19-20)
Hel voor de ongelovigen, hun goede daden zijn voor niets.(Koran 18:102-107) Hel is voor slechte daden en het verzuim om te doen wat goed is.(Romeinen 2:6-8, Mattheüs 16:27, Mattheüs 25:41-45)
Oordelen; Strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars! Wees hard tegen hen.(Koran 9:73) Niet oordelen; Want als je oordeelt over een ander persoon, veroordeelt je jezelf.(Romeinen 2:01)
Neem de rijkdom van anderen;Allah belooft je veel buit, dat gij zult vangen … ”(Koran 48:20) Werken voor anderen en deel de rijkdom met anderen;“De dief moet niet langer stelen, maar moeten hard werken en doen wat goed is met zijn eigen handen, zodat hij iets zou hebben om aan de armen te geven.”(Efeziërs 4:28)
Roep een vloek uit over christenen en andere religies(Koran 9:30) God zegent diegene die christenen vervloeken.(Matteüs 05:44)
Arrogantie & Privilege; Gij zijt het best ontwikkelde volk voor de mensheid.(Koran 3:110) Nederigheid en dienstbaarheid; Wie de belangrijkste wil zijn, moet het minste willen van allemaal en ieders dienaar willen zijn.(Marcus 09:35)
O jullie die geloven. Neem mijn vijanden en uw vijanden niet als vrienden. Wil je hen met liefde behandelen terwijl zij jouw geloof uit de weg gaan? (Koran 60:1) Hebt uw vijanden lief.(Lucas 06:27)
 

De hedendaagse verschillen

Erfenis van de islam

 Erfenis van het christendom

Landen waaruit moslims willen ontsnappen Landen waar moslims naar toe willen vluchten.
Madrassahs dat moslimkinderen indoctrineren met onverdraagzaamheid en terreur. Missiescholen waar moslims en niet-moslims kunnen leren lezen en schrijven.
Zelfmoordaanslagen voor Allah Geen zelfmoordaanslagen voor Jezus
Internationale terreurorganisaties. Internationale goede doelen organisaties.
Geen formele goede doelen naar niet-moslims. Toonaangevend leverancier van noodhulp aan moslims.
Moord op hulpverleners. Leveren van hulpverleners.
Christenen in de gevangenis voor afvalligheid of godslastering. Godsdienstvrijheid.
Moderne slavernij in naam van de islam. Afschaffing in naam van het christendom.
Islamitische geestelijken die terrorisme goed praten of er bij betrokken zijn. Christelijke geestelijken worden elk jaar vermoord door terreurgroepen met instemming van islamitische geestelijken.
Dagelijks religieus geweld tegen hindoes. Geen.
Dagelijks religieus geweld tegen Joden. Geen.
Dagelijks religieus geweld tegen boeddhisten. Geen.
Dagelijks religieus geweld tegen moslims. Geen.
Religie Technologie en medicijnen
Censuur Vrijheid van meningsuiting
Intolerantie voor kritiek op de islam. Tolerantie voor religieuze kritieken
Het beperken van andere geloven Het toestaan van alle religies met hetzelfde recht om te evangeliseren.
Bekeren mag alleen tot de islam. Vrijheid van geweten.
Bekeerlingen tot het christendom worden onthoofd. Geen liquidaties door bekering tot de islam.
Beroemdste moslim: Osama bin Laden. Beroemdste christen; De paus.

thereligionofpeace.com