Oorlog

OORLOG BNH

De koran geeft aan de moslims een license to kill.

 

Aansporingen tot oorlogvoering

Koran 8:07
Allah wil de waarheid van zijn woorden bevestigd zien:” Vernietig de niet-moslims tot de laatste.“ 


Koran 25:52
Luister niet naar de ongelovigen  en vecht tegen hen met een grote strijd.


Koran 2:191  En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij u daarin bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.


Koran 24:55
Allah heeft beloofd aan degenen die geloven en goede werken verrichten heersers van de aarde te maken. Hij zal hun godsdienst als autoriteit vestigen.


Koran 5:33
De vergelding voor degenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschapper voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen [diegene die weigeren zich over te geven aan de islam], is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande zijn en in het hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen. Behalve voor diegene die berouw tonen [moslim worden], voordat zij overmeesterd werden.


Koran 8:12
Ik ben met U; Geef de gelovigen de kracht om de ongelovigen te terroriseren. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Snij daarom hun hoofd eraf en alle toppen van vingers en tenen.


Koran 61:4

Voorzeker, Allah heeft diegenen lief die terwille van Hem strijden in geordende gelederen, alsof zij een hechte muur vormen.


Koran 8:15
Gelovigen, als u de ongelovige in de oorlog ontmoet maak geen rechtsomkeer, anders wacht de toorn van Allah en is de hel van het kwaad je verblijfplaats. [terugtrekken mag wel in geval van strategische redenen].


Koran 8:39
Dus, vecht tot alle tegenstand beëindigt is en de islam als enige religie overblijft.”


Koran 8:45
O gelovigen! Wanneer u een leger ontmoet, blijf sterk en denk veel aan Allah, zodat het u voorspoed mag geven.”


Koran 33:22
Toen de gelovigen zagen dat de vijand zich terugtrok werd hun geloof en gehoorzaamheid versterkt. Allah dreef de ongelovigen terug zodat hun weerstand van geen betekenis werd.”


Koran: 8:57
Als je hen in de strijd ontmoet, breng hen een grote nederlaag toe zodat diegene die na hen komen, mogelijk gewaarschuwd zijn.”


Koran 9:05
Wanneer de heilige maanden [verbod om te vechten] voorbij zijn, vecht en vermoord de ongelovigen waar je ze ook maar kan vinden, neem hen gevangen, omsingel hen of leg een hinderlaag aan. Gebruik in oorlog iedere strategie.


Koran 8:59
De ongelovigen moeten niet denken dat ze weg kunnen komen. Neem mee, wat je aan wapens mee kan nemen om hen te terroriseren. Zij zijn uw vijand en Allah’s vijand.


Koran 8:60
En maakt aan de grens alle mogelijke strijdkrachten en vastgehouden paarden gereed, waarmede gij de vijand van Allah en uw vijand en anderen buiten hen, die gij niet kent, doch die Allah kent, moogt afschrikken. En wat gij ook voor de zaak van Allah besteedt, het zal u ten volle worden terugbetaald en u zal geen onrecht worden aangedaan.


Koran 47:4
Wanneer gij de ongelovigen (in oorlog) ontmoet, tref dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, maak hen gevangenen in slavernij. En wanneer de oorlog opgehouden is, laat hen dan vrij als een gunst of tegen een losprijs. Zo zij het. En indien Allah wilde, had Hij zelf hen kunnen straffen. Hij laat u vechten om u te testen. En moslims die terwille van Allah worden gedood, hun werken zal Hij zeker niet vruchteloos maken.


Koran 61:14
O moslims! Wees helpers van Allah…We hielpen de gelovigen tegen de vijand en wij zegevierde.


Koran 13:41
Zie je niet wat voor vooruitgang wij boeken, hun grenzen worden steeds kleiner [door gestolen grondgebied].


Koran: 8:71
Hij zal je meesterschap over hen geven.


Koran 4:89 Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.


Koran 9:29 Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.


Koran 4:71
O, gij die gelooft, neemt uw voorzorgsmaatregelen, trek op in afzonderlijke groepen of allen tezamen.


Ahadith

Ishaq 544
Dit is de tijd voor oorlog en is voor ons niet veilig. Onze zwaarden zullen de deur naar de dood openen.


Ishaq 574
In het geloof ben ik niet bang. Wij zijn een groot leger. We vallen voortdurend overal aan, waar onze vijanden gevonden worden.


Tabari IX: 115
Het waren 26 militaire aanvallen (Ghazawat), waar de profeet Mohammed persoonlijk aan deelnam. Sommigen zeggen dat het er zevenentwintig waren.


Tabari IX: 20
De profeet en zijn metgezellen gingen direct naar Taif. Na een omsingeling van het fort voor 20 dagen gaf Tiaf zich over. Daarna vertrok Mohammed naar Ji’ranah waar de gevangenen van Hunay werden vastgehouden. Er wordt beweerd dat het aantal gevangenen uit 6000 vrouwen en kinderen bestonden.


Tabari IX: 8
De profeet marcheerde met 2000 Mekkanen en 10.000 metgezellen om de verovering van Mekka te vergemakkelijken.


Bukhari  V5B59N320
De profeet zei: ”Als je vijand dichtbij komt, schiet op hen maar gebruik je pijlen spaarzaam (zodat ze niet verloren gaan).


Ishaq 572
De situatie veranderde, we kwamen als leeuwen uit het struikgewas. De legers van Allah vielen hen openlijk in woede aan zodat zij niet weg konden komen. Wij vernietigden hen of dwongen hen zich over te geven. Hun bloed vloeide rijkelijk. Degenen die ontsnapten, ontmoette terreur. Een veelheid van hen werden gedood. Dit is Allah’s oorlog waar degenen die de islam niet willen accepteren, geen hulp zullen hebben.


Ishaq 583
We slaan de goddelozen, omdat we aan Mohammed een eed van trouw hebben afgelegd… vechtend in een zoektocht naar de buit.


Ishaq 586
Rood bloed stroomde vanwege onze woede.


Ishaq 587
We zullen de daken afbreken. We zullen huizen verwoesten. Ons leger zal u ontmoeten en in een verwarde massa achterlaten. Wanneer wij een dorp bestormen klinken er alarmkreten, maar onze zwaarden flitsen als de bliksem. We brengen de dood aan hen die tegen ons strijden. Bloed mengde zich met saffraan toen de twee strijdende partijen elkaar ontmoette.


Ishaq 602
De profeet beval moslims zich voor te bereiden op een militaire expeditie, zodat hij de Byzantijnen kon overvallen.


Ishaq 594
De profeet gaf geschenken aan degenen wier hart moesten worden gewonnen, met name de leiders van hun leger en via hen hun mensen.


Ishaq 4503
Het is uw dwaasheid om te vechten tegen de apostel, want Allah’s leger heeft de plicht u te vernederen. Leiders van ongelovigen, waarom hebben jullie niets geleerd?


Ishaq 322
Allah zei; ‘U moet reageren als Mohammed oproept tot een oorlog. Wie ongehoorzaam is, ontvangt mijn wraak. Ik boezem ontzag in de harten van hen die Mij verwerpen. Dus sla hun hoofden af en snijd hun vingers af. Allen die zich tegen Mij en Mijn profeet verzetten, worden zwaar gestraft.’


Ishaq 204
Mannen, weet u wat het betekent trouw te zweren aan deze man?’ Ja. Aan hem trouw zweren betekent oorlog voeren tegen de gehele mensheid.’’


Ishaq 471
We zijn standvastig in vertrouwen. We hebben een profeet met wie we alle mensen zullen overwinnen.’


Ishaq 475
Wij gehoorzamen onze profeet wanneer hij ons oproept om oorlog te voeren. Toen hij opriep voor een gewelddadige strijd dan deden wij dat. De profeet zijn opdracht wordt nageleefd, want hij is een ware gelovige. Hij geeft ons een leven van gemak, overwinning en glorie. Wie Mohammed een leugenaar noemt is een ongelovige en dwaalt. Zij vallen onze godsdienst aan en onderwerpen zich niet.


Ishaq 489
Oorlog is ontstoken door wind. Onze zwaarden fonkelen, snijdend door schedels.


Ishaq 208
Nu gaf Allah de bepaling om tegen de gehele mensheid vechten. Hij beloofde ons een beloning in het paradijs voor trouwe diensten. We beloofde om Mohammed volledig te gehoorzamen, ongeacht de omstandigheden.’


Ishaq 472
Mohammeds metgezellen zijn in oorlogen de beste.’


    Zie ook dit artikel                         

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.